De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Rotterdam Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs.ing. M.M.A. Scheepers Website:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Rotterdam Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs.ing. M.M.A. Scheepers Website:"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Rotterdam Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs.ing. M.M.A. Scheepers E-mail: m.m.a.scheepers@hro.nlm.m.a.scheepers@hro.nl Website: www.med.hro.nl/scmmawww.med.hro.nl/scmma College 2 Studiejaar 2009-2010

2 Inhoud:  Tussentijdse rapportage  Scriptie  Afstudeerzitting  Nog even terugkomend op Onderzoeksvoorstel…

3 Documenten t.b.v. afstuderen: 1. Onderzoeksvoorstel → college 1 2. Plan van Aanpak → college 1 3. Tussentijdse Rapportage 4. Scriptie

4  Dit wordt géén “concept scriptie” !!!  Doel: o.a. tijdig signaleren van knelpunten  In principe alleen bestemd voor begeleider HRO (hoeft niet overlegd te worden met de stagebegeleider, maar mag natuurlijk wel!)  Gebruik voor alle documenten je “dezelfde huisstijl” (titelblad, colofon, lettertype, etc.) als bij je PvA

5 Tussentijdse rapportage = Voortgangsrapportage: Kort document waarin je beschrijft: De voortgang van het proces (zoals beschreven in het PvA) Hoe staat het met de planning? (de mijlpalen…)

6 Andere zaken:  Eventuele -samen overeengekomen en goedgekeurde- wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen m.b.t het PvA, de probleemstelling of onderzoeksvragen  Wat vind je van het werk dat je tot nu toe gedaan hebt?  (Is het wel/niet uitdagend genoeg, hoe is de werkbelasting, zijn je taken en verantwoordelijkheden goed op elkaar afgestemd?)

7 Verder nog (eventueel):  Hoe ervaar je de begeleiding?  Hoe is de samenwerking met collega’s?  Overige zaken die volgens jou van belang zijn voor je afstudeerbegeleider

8  HET EINDPRODUCT VAN JE AFSTUDEREN!! Algemeen:  Maximaal 35 pagina’s (excl. bijlagen!)  4 exemplaren + digitale versie inleveren  Uitzondering (indien van toepassing) bij geheimhouding of vertrouwelijkheid. In dit geval gelden speciale regelingen: Informeer tijdig bij je afstudeerbegeleider!

9 Indeling van je scriptie: 1. Voorblad 2. Colofon 3. Samenvatting 4. Voorwoord 5. Inhoudsopgave 6. Inleiding 7. De opdracht (het “onderwerp” van je scriptie) 8. Conclusies en aanbevelingen 9. Literatuurlijst + lijst van bijlagen Met dank aan de Faculteit Wiskunde van de Universiteit Twente: http://onderwijs.math.utwente.nl/pdf_documenten/Eindpunt.pdf

10 Voorblad Idem als bij PvA (Nogmaals: hou het zakelijk) Indien van toepassing: vertrouwelijk / geheimhouding vermelden op het voorblad Colofon Idem als bij PvA…

11 Samenvatting  Hierin worden doel, methode en resultaten van het onderzoek kort (ca. 1/2 blz.) weergegeven.  Het accent dient te liggen op resultaten en aanbevelingen.  Vermijd verwijzingen naar het verslag of de bijlagen: de samenvatting is een op zichzelf staande tekst en behoort leesbaar en begrijpelijk te zijn voor de lezer die een snelle indruk wil krijgen van de problematiek van de stageopdracht.

12 Voorwoord  Hier kun je vermelden voor wie de stage gedaan is, in het kader waarvan en eventuele dankzeggingen uitspreken. Inhoudsopgave  Zorg voor een overzichtelijke en evenwichtige indeling van je verslag.

13 Inleiding  Dit is een geschikte plaats om aan te geven wat het doel van het onderzoek is, waar het werk op aansluit, hoe uitgebreid het is en wat de lezer in welk hoofdstuk kan vinden.  Ook kun je de hoofdstukken voorzien van een inleidende paragraaf teneinde het "hoe, wat en waarom" eens op een rijtje te zetten (voor de lezer, maar ook voor jezelf!).  Tevens kun je er voor kiezen om hier een beschrijving van het bedrijf te plaatsen.

14 “De Opdracht” het eigenlijke onderwerp van je scriptie: Zorg voor een logische indeling in (sub-) paragrafen, bijvoorbeeld:  Probleemstelling  Onderzoeksvragen  Het proces (hoe heb je het aangepakt, wat heb je gedaan)  ….

15 Conclusies en aanbevelingen:  Hier vermeld je uit het verrichtte onderzoek te trekken conclusies en reik je eventuele aanbevelingen voor voortgezet onderzoek aan.  Let hierbij op een beknopte formulering en een duidelijke lay-out.  Vergeet niet terug te blikken op de validiteit van de gevonden resultaten.

16 Literatuurlijst:  Alle in de tekst aangehaalde literatuur dient hier genoemd te worden.  Raadpleeg zelf eens enkele werken voor de gebruikelijke notaties van de diverse soorten literatuur. (lijst van) Bijlagen:  Het gebruik van bijlagen komt de leesbaarheid en overzichtelijkheid van het verslag ten goede.  Moeilijke of al te technische passages, achterliggende theorieën, ingewikkelde berekeningen, etc. kun je het beste hier kwijt.

17  Presentatie én verdediging van jouw scriptie voor de eindexamencommissie + stagebegeleider /opdrachtgever  Naast je scriptie tellen de presentatie en verdediging mee in de beoordeling!  45 minuten:  Max. 10 minuten presenteren  Max. 30 minuten vragen beantwoorden

18 Tijdschema afstuderen: (bijlage 1 van je afstudeerhandleiding) De in dit document genoemde data zijn “heilig”… Trek tijdig bij je afstudeerbegeleider aan de bel als er problemen dreigen te ontstaan!!

19 Het Onderzoeks- of Afstudeervoorstel omvat:  Korte omschrijving van je opdracht  Korte omschrijving van het stagebedrijf  Naam begeleider stagebedrijf  Globale Probleemstelling + eventueel deelvragen Dit onderzoeksvoorstel moet goedgekeurd worden door de afstudeercoördinator V&M Zie ook: (bijlage 2) afstudeerhandleiding.

20  Aanleiding opdracht  Beschrijving van de opdracht:  Doelstelling  Onderdelen van de opdracht  Aanpak van het onderzoek  Beoogd eindproduct  Tijdsplanning  Begeleiding:  Hoe vind de begeleiding/ondersteuning vanuit het bedrijf plaats?

21  Aanleiding opdracht:  Volgt meestal uit interview met begeleider: Beleidswijziging Beslissing over operationele zaken Verklaren van geconstateerde verschillen/verschuivingen Etc. …  Beschrijving van de opdracht:  Doelstelling: In dit stadium een globale doelstelling opstellen!

22  Beschrijving van de opdracht:  Onderdelen van de opdracht Welke activiteiten wil je tijdens je onderzoek gaan uitvoeren?  Aanpak van het onderzoek Kwalitatief / kwantitatief  Beoogd eindproduct Wat moet je onderzoek opleveren? “kennis over…” “inzicht in…” “aanbevelingen m.b.t. …”

23  Tijdsplanning:  Geef globaal aan hoeveel tijd (“weken”) je denkt te gaan besteden aan de hierboven opgesomde activiteiten.  Begeleiding:  Hoe vind de begeleiding/ondersteuning vanuit het bedrijf plaats?

24 Opdracht: 1. Bedenk een aantal onderzoeken op ‘t gebied van Vastgoed en Makelaardij 2. Voor één van deze onderwerpen ga je (in groepsverband) een onderzoeksvoorstel schrijven… 3. Deze onderzoeksvoorstellen gaan we volgende week bespreken… 4. Deze onderzoeksvoorstellen of (indien goedgekeurd) je eigen onderzoeksvoorstel kan dan gebruikt worden om een PvA te schrijven

25


Download ppt "Hogeschool Rotterdam Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs.ing. M.M.A. Scheepers Website:"

Verwante presentaties


Ads door Google