De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 5 gemeenten  25 schoolbesturen  83 scholen  ca. 17.250 llngen.

Verwante presentaties


Presentatie over: " 5 gemeenten  25 schoolbesturen  83 scholen  ca. 17.250 llngen."— Transcript van de presentatie:

1

2  5 gemeenten  25 schoolbesturen  83 scholen  ca. 17.250 llngen

3 ‘door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd’ Referentiekader passend onderwijs (2011)

4 Hoe is Passenderwijs tot een definitie gekomen? ‘…We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan…’

5 2011-2012: AVS → dekkend aanbod op niveau van het SWV Knelpunten: orthobeelden en betekenis grafiek

6 ◦ Onderwijszorg en ontwikkelprofiel (OZOP) als instrument om te komen tot een schoolondersteuningsprofiel ◦ Door stapeling van alle individuele ondersteuningsprofielen komen tot een nulmeting van basisondersteuning op niveau van het SWV ◦ Stapeling bleek niet mogelijk  Verschillende profielen  Voortwerken op achterhaalde aannames (orthobeelden, dataverzameling/benchmark etc.) 2012-2013: AVS → van orthobeelden naar OZOP

7 ‘…We moeten vallen, opstaan …’

8 ‘door te ervaren wat je niet wilt, wordt scherper wat je wel wilt’ Geen definitie van basisondersteuning op basis van orthobeelden, kengetallen en stapeling. Wel een definitie van basisondersteuning op basis van wat een school minimaal moet kunnen bieden ten aanzien van onderwijsbehoeften van kinderen. 2013-2014: Passenderwijs ‘back to basic’

9 De ‘standaard basisondersteuning’ geeft beschikbare kennis, kunde en voorwaarden weer waaraan alle basisscholen per 1 augustus 2016 binnen Passenderwijs dienen te voldoen.  Het ‘wat’ is opgenomen in de basisondersteuning.  Het ‘hoe’ is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school waarbij Passenderwijs een ondersteunende en faciliterende rol kan spelen.  In het schoolondersteuningsprofiel kan een school aangeven op welke wijze het ‘hoe’ wordt vormgegeven. De standaard bestaat uit 1 voorwaarde en 5 elementen: Basisarrangement, preventieve interventie, aanbod ondersteuning, bekwaamheid leerkrachten, ondersteuningsstructuur en handelingsgericht werken 2013-2014: Standaard basisondersteuning

10

11

12

13

14 Eigen pdf-format SOP met als kerngegevens ◦ Algemene gegevens van de school ◦ Missie en Visie van de school ◦ Basis- en extra ondersteuning binnen de regio ◦ Wat de school concreet aan ondersteuning kan bieden (hoe-vraag) ◦ Extra ondersteuning ◦ Ambitie van de school Standaard basisondersteuning in relatie tot schoolondersteuningsprofiel

15 Het meten van de basisondersteuning -Op basis van zelfbeoordeling -Jaarlijks navragen van status op indicatoren op basis van Excel bestandje Monitor basisondersteuning

16 Resultaat 2014-2015 De school hanteert een dyscalculieprotocol (26) De school hanteert een protocol medisch handelen (3) De lokalen en fysieke voorzieningen binnen de school zijn veilig en bereikbaar (2) De ondersteuningsstructuur van de school is gericht op preventief handelen (1) De school hanteert een dyslexieprotocol (1) Methodisch wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen ondersteund (1) De school kent de sociale kaart binnen de regio van Passenderwijs (1) Leerkrachten reflecteren actief op eigen bekwaamheid (1) Binnen het team worden coördinatie-, signalering- en ondersteuningstaken uitgevoerd (1) Onderwijsbehoeften van kinderen vormen het uitgangspunt van het ondersteuningsaanbod(1)

17 ◦ Wie heeft welke verantwoordelijkheid? - wat/hoe discussie, indicatoren voldoende onderscheidend? ◦ Objectiviteit van de meting (zelfbeoordeling)? ◦ Lastig om indicatoren te wijzigen bij periodieke meting ◦ Basisondersteuning in relatie tot extra ondersteuning, afgebakend? Knelpunten definitie basisondersteuning opgelost? … en weer doorgaan …

18 ‘werkbaar als richtlijn, tekentafelbegrip wanneer het een slagboomfunctie heeft ten opzichte van extra ondersteuning’

19 Wie heeft het antwoord op deze vraag inzake de zorgplicht Een leerling zit in SWV A op een basisschool, deze basisschool vindt dat zij deze leerling wel de zorg kunnen bieden die nodig is. De ouders zijn echter niet tevreden en melden leerling aan op een basisschool in SWV B. Deze school onderzoekt of zij deze leerling de zorg kunnen bieden die nodig is en komt tot de conclusie dat zij dit niet kunnen. Is deze basisschool nu ook verplicht met ouders een andere passende plek te zoeken? Of kunnen zij terug verwijzen naar de basisschool waar de leerling nog ingeschreven staat? De zorgplicht betekent dat de school waar de leerling is aangemeld een passend aanbod moet doen, ook als de leerling al ergens anders is ingeschreven. Dit betekent dat de school in swv B ook een passend aanbod moet doen aan de ouders. Dit kan in overleg ook de school in swv A zijn, waar de leerling nu zit. (helpdesk PO-raad) ‘hidden track’


Download ppt " 5 gemeenten  25 schoolbesturen  83 scholen  ca. 17.250 llngen."

Verwante presentaties


Ads door Google