De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diensten maatschappelijk werk (DMW) van de ziekenfondsen Bond Moyson Christelijke Mutualiteit Liberale Mutualiteit Onafhankelijk Ziekenfondsen Neutraal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diensten maatschappelijk werk (DMW) van de ziekenfondsen Bond Moyson Christelijke Mutualiteit Liberale Mutualiteit Onafhankelijk Ziekenfondsen Neutraal."— Transcript van de presentatie:

1 Diensten maatschappelijk werk (DMW) van de ziekenfondsen Bond Moyson Christelijke Mutualiteit Liberale Mutualiteit Onafhankelijk Ziekenfondsen Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

2 Het woonzorgdecreet Één regelgeving voor thuiszorg en ouderenzorg met als doel:  bieden zorg op maat en continuïteit in de zorg  regelgeving inzake zorg, wonen en welzijn beter op mekaar afstemmen  verhogen van kwaliteit van wonen en zorg  alle diensten: gezinszorg, oppas, karwei, poets, verpleging, dMW, lokaal/regionaal dienstencentrum, herstelverblijf, mantelzorgverenigingen, dagopvang, kortverblijf, assistentiewoningen, WZC…

3 Wettelijk kader DMW Woonzorgdecreet van de Vlaamse Overheid: dienst Maatschappelijk Werk van een ziekenfonds = een welzijnsdienst ter ondersteuning van de thuiszorg die hulp- en dienstverlening aanbiedt aan gebruikers en hun mantelzorgers die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid blijvend of tijdelijk problemen ondervinden

4 Wettelijk kader DMW DMW= een multidisciplinair team (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)  voert indicatiestellingen uit voor het VAPH  neemt het contactpersoonschap op in de zorgregie voor specifieke doelgroepen DMW= gemachtigde indicatiesteller (Vlaamse Zorgverzekering)  voert indicatiestellingen uit voor de Vlaamse Zorgverzekering

5 Aanbod DMW als welzijnsdienst Vraagverheldering = de start van elke hulpverlening = oriëntering van de vraag Directe hulp- en ondersteuning = informatie, advies en bemiddeling in functie van maximale rechtsverkrijging Begeleiding=  Zorgbegeleiding in complexe thuiszorgsituaties  Psychosociale begeleiding bij verliesverwerking  Trajectbegeleiding voor personen met een handicap Proactief aanbod naar bepaalde doelgroepen

6 Doelpubliek DMW Het doelpubliek is zeer verscheiden alle leeftijdscategorieën, levensovertuigingen alle types van gezondheidsproblemen accent op kwetsbare groepen: beperkt netwerk, laag inkomen, nood aan hulp van personen of hulpmiddelen

7 Kerntaken DMW Vraagverheldering  verkennen van de vraag en verwachtingen  verkennen van het cliëntsysteem  zoeken naar een hulpaanbod op maat van de cliënt  vertrekkend vanuit de krachten van de cliënt  integrale kijk op alle levensdomeinen

8 Kerntaken DMW (vervolg) Directe hulp- en dienstverlening  personen informeren - wegwijs maken - toeleiden  adviseren  bemiddelen  maximaliseren van het inkomen: wetgeving zoals tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid  info geven rond mogelijkheden en ondersteuning in de thuiszorg  belangenbehartiging

9 Kerntaken DMW (vervolg) Zorgbegeleiding = het integrale aanbod dat ertoe bijdraagt dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen:  vraagverheldering mondt uit in een hulpverleningsplan  bewaken van de zorg en balans tussen draagkracht- draaglast  pijnpunten /scharniermomenten in de zorg bespreekbaar maken  bijsturen van de thuiszorg  zorgbemiddeling en zorgoverleg (aan de hand van een zorgplan )

10 Kerntaken DMW (vervolg) Psychosociale begeleiding bij verliesverwerking = ondersteuning bieden aan cliënten met een verlieservaring (ziekte, ongeval, handicap, overlijden, werkloos…)  netwerking  ondersteunen en ‘helpen stappen zetten’ in omgaan met verlies  verwijzing naar therapeut indien verdere diagnose of behandeling nodig

11 Kerntaken DMW (vervolg) Trajectbegeleiding bij personen met een handicap = specifieke vorm van zorgbegeleiding bij personen met een handicap en hun directe omgeving in verschillende levensdomeinen:  maximaliseren inkomen bvb. incontinentieforfait  belangenbehartiging  advies hulpmiddelen bvb. VAPH  ondersteunen balans draagkracht- draaglast  inschakelen van reguliere diensten  indien wenselijk inschakelen van handicapspecifieke diensten bvb. PAB

12 Kerntaken DMW (vervolg) Proactieve benadering:  Minstens 5 doelgroepen van onze werking (personen met een vermoeden van zorgafhankelijkheid)  Gekend vanuit gegevens ziekenfondswerking  Zelf contacteren met gepast hulpaanbod (outreaching)  In functie van maximale rechtsverkrijging  Mogelijk volgt hulpverleningsplan en begeleiding  Voorbeelden: gerechtigden rolwagen – B-ff in thuisverpleging – kinderen met handicap

13 Kerntaken DMW (vervolg) Indicatiestelling Zorgverzekering = evaluatie zelfzorgvermogen zorgbehoevende (indien geen geldig attest)

14 Kerntaken DMW (vervolg) Indicatiestelling VAPH = evaluatie zelfzorgvermogen Opmaken multidisciplinair verslag: -ben je een persoon met een handicap (langdurig, ernstig,…) -bepalen in welke mate je handicap beperkingen geeft bij sociale integratie (wonen, werken, vrije tijd,…) -bepalen welke hulp en ondersteuning nodig is = optreden als contactpersoon (voor zorgvragers met PAB en gekende personen met een handicap in de thuiszorg)= actief bemiddelen rond handicapspecifieke opvang

15 Nieuw: Kerntaken DMW (vervolg) Transitieplan dementie: Expliciete opdracht voor dMW:  Bieden van dementiekundige basiszorg  In complexe thuiszorgsituaties  Of wanneer andere diensten aan hun limieten komen  = vorming voor alle medewerkers  = een referentiepersoon dementie onder medewerkers

16 Gevolgen woonzorgdecreet Reorganisatie bij de diensten maatschappelijk werk:  omwille van resultaatgerichte indicatoren  terug meer hulpverlenend ipv dienstverlenend  minder cliënten, meer begeleiding  wijziging dienstverleningsmodel: afbouw zitdagen, méér op afspraak, eenvoudige vragen via telefonie en mail, interne en externe toeleiding

17 Contactvormen Bereikbaarheid zonder afspraak: wekelijkse open zitdagen in een (beperkt) aantal ziekenfondskantoren Contacten na afspraak: op kantoor of aan huis Bereikbaarheid via E-mail, telefoon Proactieve benadering

18 Sterktes van de DMW Expertise wet- en regelgeving mbt ziekte en handicap: info& advies, bemiddeling, dossiervorming, belangenbehartiging Expertise zorgbegeleiding: psychosociale ondersteuning, zorgbemiddeling en zorgoverleg Rechtstreekse toeleiding naar vrijwilligerswerking en mantelzorgwerking via eigen Regionaal Dienstencentrum en/of andere diensten van het ziekenfonds Lage drempel via gedecentraliseerde werking, open bereikbaarheid en mogelijkheid tot huisbezoek Zeer goede kennis rond sociale kaart van de regionale dienstverlening Extra troef: proactieve benadering van specifieke doelgroepen Verankering in nationale, regionale en lokale netwerken: intermutualistische samenwerking, structurele en clientgerelateerde samenwerking met thuiszorgpartners, SEL’s, PET, Pall Netwerk,…


Download ppt "Diensten maatschappelijk werk (DMW) van de ziekenfondsen Bond Moyson Christelijke Mutualiteit Liberale Mutualiteit Onafhankelijk Ziekenfondsen Neutraal."

Verwante presentaties


Ads door Google