De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuringen , vervanging van de elektriciteitsmeter van de gemene delen, stand van zaken liften Ing. Joris Breugelmans M.Sc. Commercieel directeur BTV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuringen , vervanging van de elektriciteitsmeter van de gemene delen, stand van zaken liften Ing. Joris Breugelmans M.Sc. Commercieel directeur BTV."— Transcript van de presentatie:

1 Keuringen , vervanging van de elektriciteitsmeter van de gemene delen, stand van zaken liften
Ing. Joris Breugelmans M.Sc. Commercieel directeur BTV

2

3 P.V. Elektrische keuring
Doel : ongevallen-schade vermijden aan personen-gebouwen Wetgeving : Federaal – FOD Economie Algemeen Reglement Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

4 op een rijtje.. >1981 huishoudelijk -Indienstname – art. 270 AREI
-Periodiek art.271.AREI >< 1981 huishoudelijk -Verzwaring art.276 AREI -Verkoop art 276bis AREI

5 verzwaring installatie
Reden ? Art 276 AREI -> nieuw deel = AREI art 270 ->”bestaand deel” = AREI art 278 inhoud : 15 “uitzonderingen” Controles ok ? => verzwaring mogelijk

6 Algemene delen … Art 271 stelt dat om de 25 jaar herkeuringen voorzien zijn voor de huishoudelijke installaties.  Wat valt nu onder de huishoudelijke installaties? De verklaring is te vinden in Art 269 en MB 27/07/  BS 22/09/1981.   Art 1 van dit MB Huishoudelijke elektrische installatie: Onder huishoudelijke elektrische installatie wordt verstaan: - hetzij een elektrische installatie, samengesteld uit een of meerdere delen van een residentiële eenheid voeden - en die aan een en dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon of aan een geheel van mede-eigenaars toebehoren. installatie-eenheden die hetzij een wooneenheid, hetzij een huishoudelijke werkeenheid, hetzij de gemeenschappelijke , hetzij een productiemiddel van elektrische energie en de elektrische installatie die een wooneenheid en huishoudelijke werkeenheid of nog de gemeenschappelijke delen van residentieel geheel bedienen.

7 Algemene delen ?? Verplicht “regelmatig” te controleren = art. 271 AREI, zoals een huishoudelijke elektrische installatie , vermits hiermee gelijkgesteld door M.B Om de 25 jaar Verantwoordelijk = BEHEERDER

8 Quid personeel in dienst ?
Personeel ? De installatie is dan te beschouwen als niet huishoudelijk ? Installatie na 1981 = > 5 -jaarlijks art 271 AREI CODEX K.B. 4/12/2012 “elektrische installaties “ voor ! WERKGEVER blijft verantwoordelijk ! = VME

9 Quid personeel in HET GEBOUW (niet in dienst van de VME)?
Personeel ? De installatie is dan te beschouwen als niet huishoudelijk ? Installatie na 1981 = > 5 -jaarlijks art 271 AREI CODEX K.B. 4/12/2012 “elektrische installaties “ voor ! WERKGEVER blijft verantwoordelijk ! Niet de VME !

10 KB 4/12/2012 Wat zijn de spildata om in de gaten te houden?
1 januari 2014 : Laatste datum EDTC voor een eerste controle. 31 december 2014 : De werkgever (=VME) dient de risico-analyse en de preventiemaatregelen uit te werken. 31 december 2016 : De oude elektrische installatie dient te voldoen aan de minimale voorschriften. Onder bepaalde voorwaarden kan deze termijn met 2 jaar verlengd worden.

11 Conclusie elektriciteit
25 j wettelijk verplicht ALGEMENE DELEN (installaties na 1981 ) Codex volgen indien personeel ! Werkgever is verantwoordelijk ( 5 jr- K.B)

12 verder bepaalt de gebruiker …
Appartement verhuurt als … - bureel – personeel : Codex Hoofdverblijf = minimale voorschriften –Vlaamse wooncode (ook Alg delen !) Als logies korte periode = Logiesdecreet Effecten op rest van het gebouw

13 De brandweer bepaalt Zie voorschriften in bouwvergunningen
Voorbeeld Stad Gent ! Toch 5 jaarlijks als er geen personeel is !

14 2de Conclusie elektriciteit
25 j wettelijk verplicht ALGEMENE DELEN (installaties na 1981 ) Controlebezoek cfr. Art 276 AREI Codex volgen indien personeel Gebruiker heeft invloed Brandweervoorschriften zijn altijd prioritair

15

16 De lift … een verhaal apart K.B. 9.03.2003
Wat is een lift… ? X

17 Liften K.B.9.03.03 “Veiligheid van Liften” - ONDERHOUD
Art. 6. § 1. De beheerder laat de lift onderhouden door een onderhoudsbedrijf overeenkomstig de instructies van de producent van de lift. Indien er geen onderhoudsinstructies voorhanden zijn, dient het preventief onderhoud te gebeuren ten minste twee maal per jaar.

18 Periodieke controle liften
K.B § 2. De beheerder laat een preventieve inspectie uitvoeren van de lift door een EDTC volgens de hierna vermelde frequentie : 2x of 4x  

19 Opvolging controles Daarenboven als de lift onderhoudsfirma geen ISO 9001:2000 certificaat heeft, moeten er nog min. 4 inspecties per jaar gebeuren door een erkende controle-instelling.

20 Risicoanalyse liften K.B.9.03.03 Beveiliging van liften K.B. 10.12.12
 Art. 4. § 1. De beheerder laat een risicoanalyse van de lift uitvoeren door een EDTC, een eerste maal ten laatste tien jaar na het eerste in bedrijf stellen van de lift, en nadien met een tussenperiode van maximaal 15 jaar.

21 De lift moet aangepast worden aan de Risico Analyse…
Elke lift dient om de 15 jaar een risico-analyse te ondergaan

22 aanpassingen KB De liftbeheerder laat de nodige vernieuwingen uitvoeren door een moderniseringsbedrijf binnen drie jaar na de risicoanalyse Het moderniseringsbedrijf stelt de beheerder vooraf verschillende technische oplossingen voor om de vastgestelde risico’s te verhelpen. Het moderniseringsbedrijf vermeldt de prijs en de voor- en nadelen van de diverse voorgestelde oplossingen. Deze oplossingen evenals de technische aanpassingen die eruit voortvloeien mogen de toegankelijkheid van de lift voor personen met een beperkte mobiliteit niet in het gedrang brengen. Alle veiligheidsmaatregelen, beschreven in de bijlage I van het besluit van 9 maart 2003, blijven ongewijzigd qua technische inhoud en worden gehergroepeerd (er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen “minimale” en “bijkomende” maatregelen); dit belet niet dat maatregelen worden genomen die een equivalent veiligheidsniveau waarborgen, aangepast aan de lift en zijn gebruikers. De fasering van moderniseringswerken wordt afgeschaft; eenzelfde datum wordt bepaald voor het geheel van de veiligheidsmaatregelen, of het nu gaat om een elektronisch veiligheidsgordijn en de positieve vergrendeling of andere maatregelen.

23 Termijnen .. De termijn van de modernisering van een lift overeenkomstig de veiligheidsaspecten wordt vastgelegd in functie van het jaar van inbedrijfstelling: ( niet het bouwjaar ! ) Uiterlijke termijn van de modernisering Jaar van inbedrijfstellling vanaf 1 april 1984 Tegen ten laatste 31 december 2014 Jaar van inbedrijfstellling van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984 tegen ten laatste 31 december 2016 Jaar van inbedrijfstellling voor 1 januari tegen ten laatste 31 december 2022

24 omzendbrief aan de EDTC
Opvolging van de wetgeving Boetes !

25 Verantwoordelijk voor deze opvolging
DE BEHEERDER = Syndicus ! Volgende acties moeten uitgevoerd worden om de veiligheid van bestaande liften aan te tonen:

26 liften Regelmatig preventief onderhoud laten uitvoeren door een onderhoudsbedrijf Regelmatige preventieve inspecties laten uitvoeren door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles) Een vijftienjaarlijkse risicoanalyse laten uitvoeren door een EDTC

27 liften In voorkomend geval, moderniseringswerken laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma Een veiligheidsdossier samenstellen en bijhouden. Dit omvat ……

28 Dossier .. De beheerder stelt een dossier samen dat toegankelijk moet zijn voor de belanghebbende partijen. Dit dossier omvat ten minste: - de verslagen van de risicoanalyses; - de documenten betreffende de modernisatieprogramma’s en de uitvoering ervan; - de registraties van het verrichten van het preventief onderhoud van de laatste 10 jaar; - de verslagen van de preventieve inspecties van de laatste 10 jaar; - de gebruikshandleiding (instructies hand- en noodbediening); - de onderhoudsinstructies; - de EG-verklaring van overeenstemming. (indien van toepassing)

29 in de lift … Waarschuwingen en opschriften
Art. 10. In elke lift worden, op een goed zichtbare plaats in de kooi, volgende gegevens vermeld: (Duurzame wijze) - het identificatienummer en het bouwjaar, indien gekend; - de nominale last; - het maximaal aantal personen dat mag vervoerd worden;  Maximum last (Kg) en / of aantal personen - de identificatiegegevens van de eigenaar beheerder of in geval van probleem te contacteren verantwoordelijke; - de naam van de EDTC; -de naam van het onderhoudsbedrijf.

30 Andere wetgeving …

31

32 BVR 8.12.2006 Centraal Stooktoestel ≥ 20 kW
VERWARMINGSAUDIT : Welke ? Toestellen ouderdom > 5 jaar : Verplicht om verwarmingsaudit uit te voeren ! Periodiciteit : ≤ 100 kW 5-jaarlijks samen met eerstvolgende onderhoudsbeurt. > 100 kW Vloeibare brandstof: 2-jaarlijks samen met eerstvolgende onderhoudsbeurt. Gasvormige brandstof: 4-jaarlijks samen met eerstvolgende onderhoudsbeurt. Opdrachtgever = eigenaar

33 De syndicus/ de eigenaar
Volgt deze wetgeving strikt op Brengt de resultaten van de verwarmingsaudit ter sprake laat de VME hierover nadenken

34

35 Brandveiligheid Wetgeving lage middelhoge en hoge gebouwen, div. publicaties Tip : basisakte en bouwvergunning Vergunningsjaar en bijkomende voorschriften brandweer Diverse aspecten:

36 Brandveiligheid 1/ VOORKOMEN - PREVENTIEF
Aard en constructieberekening – meestal in orde door bouwvergunning 2/ DETECTIE EN SIGNALISATIE Diverse mogelijkheden opgenomen annex de bouwvergunning Nog in goede staat en werking ? => nazien ! 3/ VLUCHTEN / BLUSSEN Noodverlichting : goede werking ? Brandblussers : jaarlijks nakijken Nooddeuren : functioneel ? Rookkoepels : functioneel ? Evacuatie aanduidingen / oefening- geeft het meest realistische beeld vd situatie

37 Controles ? Rook-warmte afvoersystemen NBN S21-208-3 NBN S21-208-1
“Nazicht van het feit of de vrije hoogte die nodig is voor de rookafvoer verzekerd is en of de sluiting van de mobiele rookschermen niet belemmerd wordt” NBN S “goede werking va de opening dient jaarlijks gecontroleerd door de verantwoordelijke van de beheerder van het gebouw. De data van deze controles en de gedane vaststellingen dienen ingeschreven in een veiligheidsregister”. NBN S “systemen dienen één keer per jaar door een onafhankelijk controleorganisme of bureau, hiertoe geaccrediteerd, gecontroleerd (op goede werking)”

38 Brandveiligheid Brandblussers :
NBN S : 2002 schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers / jaarlijks

39 gebruiker bepaalt .. ? Verhuur ? Vlaamse Wooncode – rookmelder
? (Vlaams) Logies – evacuatiewegen … Werkgever ,  Codex nieuwe voorschriften !

40 Conclusie - Brandweer ! Advies is strikt te volgen – nieuwbouw of vanaf dat “bouwvergunningen “ bestonden Bij twijfel : raadplegen ! Advies voorleggen op Algemene vergadering

41

42 Nog meer ? … Binnenrioleringen : NBN EN 12056-5:2000 Onderhoud
Luchtkanalen Luchtverversing: NBN EN 12097:2007 eisen die onderhoud mogelijk maken Ventilatie van gebouwen NBN EN 15239:2007 richtlijnen voor inspectie Buitenschrijnwerk (infofiche WTCB nr )

43 Andere wetgeving …. “Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen
WTCB – 2011” Brandveiligheid -> FOD Binnenlandse Zaken : - Brandveiligheid -> A.R.A.B. en Codex Welzijn op het werk – FOD WASO Interessante brochures : brandveiligheid https://besafe.ibz.be/Publications/Omgaan%20met%20brandgevaar.pdf

44 Beter Zeker …. Algemene conclusie : Professioneel werken :
wetgeving en normen volgen Preventief onderhoud zorgt voor duurzaam onderhouden gebouwen en passen in een lange termijn visie van beheer ervan.

45

46 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Keuringen , vervanging van de elektriciteitsmeter van de gemene delen, stand van zaken liften Ing. Joris Breugelmans M.Sc. Commercieel directeur BTV."

Verwante presentaties


Ads door Google