De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Privacy in het PO Praktisch Organiseren 15 oktober 2015 Hans Versteeg Irene Voskamp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Privacy in het PO Praktisch Organiseren 15 oktober 2015 Hans Versteeg Irene Voskamp."— Transcript van de presentatie:

1 Privacy in het PO Praktisch Organiseren 15 oktober 2015 Hans Versteeg Irene Voskamp

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat gaan we doen? 1.Privacy? Hûh?! 2.Persoonsgegevens in het PO 3.Privacy praktisch organiseren 4.Discussie & vragen Vragen mag! Graag Tussendoor! (wel even uw vinger opsteken )

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten WAT IS PRIVACY? Nut & Noodzaak

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Art. 8 EVRM Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven –1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. –2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wettelijk kader -Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) -Art 8. Grondslagen -Proportionaliteit -Transparantie -Vrijstellingsbesluit WBP -Art. 19: onderwijs -Doelen voor verwerking -Welke gegevens -Met wie delen -Eisen aan scholen / instellingen -Nieuwe EU-privacy verordening

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Privacy en gegevensuitwisseling Belangrijkste wetten –Grondwet (art. 10) –EVRM (art. 8) –WBP (Wet bescherming persoonsgegevens) –EU Verordening Bescherming Persoonsgegevens (komt) –Gemeentewet –Materiewetten (Wmo, Jeugdwet, Onderwijs) –Wet BSN, BSN in de zorg, Onderwijsnummer e.d. –EVRM (inclusief de herziening) –WGBO (geneeskundige behandelingsovereenkomst) –Wet Meldcode –etc, etc…

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten privacy juristen privacy verordening

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Afweging van belangen (Vroeg)signalering Overzicht betrokken hulpverlening (dat-info) Delen van info bij multi- problemen (wat-info) Samenloop signalen Bescherming privacy Transparant zijn Niet teveel info (proportionaliteit) Beperkte groep met toegang Borgen beroepsgeheim

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

10 PRIVACY IN HET PO Persoonsgegevens in het onderwijs

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waarvoor mag de school persoonsgegevens gebruiken? 2. De verwerking geschiedt slechts voor: a.de organisatie of het geven van het onderwijs[…]; b.het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; c.het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen […]; d.het bekendmaken van de activiteiten van de instelling of het instituut op de eigen website; e.het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen […]; f.het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; g.de uitvoering of toepassing van een andere wet.

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waar mag het PO persoonsgegevens voor gebruiken? 2. De verwerking geschiedt slechts voor: a.de organisatie of het geven van het onderwijs[…]; b.het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; c.het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen […]; d.het bekendmaken van de activiteiten van de instelling of het instituut op de eigen website; e.het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen […]; f.het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; g.de uitvoering of toepassing van een andere wet.

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gegevensuitwisseling vanuit het PO ELD VVE PO -> VO RMC / leerplicht ZAT Veilig Thuis / Veiligheidshuis VIR JGZ

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hulp & ondersteuning in het sociaal domein Reguliere leven ~ 85% Ondersteuning ~12 % Multi-probleem ~ 3% INWONERS BUDGET

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Privacy dilemma voor scholen Eerder gegevens uitwisselen Terughoudend Erg weinig leerlingen Meeste leerlingen

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Dilemma’s richting sociaal domein Wanneer signaleren? Wel of niet in overleg met ouders? Ouders toestemming vragen? Signalen vastleggen? Naar wie signaleren? Wat wil de school van de gemeente / hulpverleners weten? Kortom: hoever reikt de de rol van de school?

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten PRAKTISCH ORGANISEREN Aan de slag!

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Privacy 2.0 Privacy is niet een punt Privacy is een proces

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Invoeren privacybeleid Afspraken / protocollen Bewustwording Training Evalueren: leren Gezond verstand Kortom: maak privacy onderdeel van het dagelijks werk

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Privacy als proces organiseren

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Scholen bewustmaken

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Geen ‘ juridicularisering’… Voorbeelden van praktische vuistregels -Wij hebben niets te verbergen voor de ouders -Een gesprek over het kind? Liefst mét het kind en in elk geval met de ouders -Als wij ons zorgen maken, dan moeten we dat tegen een professional kunnen zeggen. Maar wel vertrouwelijk. -Bij ons zijn persoonsgegevens goed beveiligd opgeslagen -Ouders hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens aan te passen -Wij willen blijven leren hoe we zorgvuldiger met uw persoonsgegevens omgaan, daar mag u ons op aanspreken

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Tips & aandachtspunten Hou het praktisch & concreet, pragmatisch Werk met vuistregels, basisprincipes Veronderstel niet teveel kennis van (complexe) privacywetgeving Ga uit van positieve grondhouding tov privacy (zowel bij leerkrachten als bij ouders) Betrek alle niveaus (schooldirecteur, leerkrachten, interne begeleiders, verenigingsmanagement & bestuur) Maatwerk, er is geen one-size-fits-all Basisregels: -Hoe wil je zelf behandeld worden? -Regel het!

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

25 Reacties, vragen of opmerkingen


Download ppt "Privacy in het PO Praktisch Organiseren 15 oktober 2015 Hans Versteeg Irene Voskamp."

Verwante presentaties


Ads door Google