De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het prooimion.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het prooimion."— Transcript van de presentatie:

1 Het prooimion

2 JHrodovtou JAlikarnhvsseo~ iJstorivh~ ajpovdexi~ h{de, Van Herodotus van Halicarnassus’ onderzoek [is] dit het verslag Halicarnassus = plaats in Ionië (kust van Turkije, waar veel Grieken heen waren geëmigreerd vanwege gebrek aan voedsel in Griekenland) iJstorivh~ - Hdt. schrijft dus ook Ionisch Grieks, dat soms iets anders is dan ons Attisch Grieks. Bv. hier: in Attisch Grieks komt er geen h na e,i,r, in Ionisch Grieks mag dat wel (=T1).

3 Ionië Hier woonde Herodotus!

4 wJ~ mhvte ta; genovmena ejx ajnqrwvpwn tw/` crovnw/ ejxivthla gevnhtai, met de bedoeling dat niet de dingen die door mensen zijn gebeurd door de tijd in vergetelheid raken, wJ~ + coni gevnhtai. Wat geeft de coni aan? een doel (finalis of hier juist het omgekeerde: prohibitivus) ta genovmena: welke vorm van welk ww? Hoe gebruikt? ptc aor Med van givgnomai. Gesubstantiveerd en onz mv.

5 mhvte e[rga megavla te kai; qwmastav, ta; mevn {Ellhsi, ta; de; barbavroisi ajpodecqevnta, ajklea` gevnhtai, en dat niet grote en bewonderenswaardige dingen, sommige door Grieken, anderen door niet-Grieken verricht, roemloos worden, mhte ... mhte: bijzin uit 2 delen, dus 2 doelen! ajpodecqevnta: welke vorm van welk ww? ptc aor P van ajpodeiknuvmi , onz mv ta men ... barbaroisi : Hdt wil dus ook de niet-Grieken de eer geven die hen toekomt! {Ellhsi, barbavroisi – dativus auctoris (geeft handelende persoon aan) barbaroisi = barbavroi~; ook een typische Ionische vorm (T9)

6 tav te a[lla kai; di’ h{n aijtivhn ejpolevmhsan ajllhvloisi
tav te a[lla kai; di’ h{n aijtivhn ejpolevmhsan ajllhvloisi. en vooral ook (lett: andere dingen en) door welke oorzaak zij in oorlog zijn geraakt met elkaar. ejpolevmhsan: wie zijn het onderwerp hiervan? hoe komt in de vertaling ‘in oorlog zijn geraakt’? onderw – Grieken en niet-Grieken is een ingressieve aoristus (geeft begin ergens van aan). De aor is immers voor korte gebeurtenissen, veranderingen in het verhaal (dus niet ‘oorlog voeren’, want dat duurt lang; hiervoor is het impf)


Download ppt "Het prooimion."

Verwante presentaties


Ads door Google