De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 oktober 2015 Urk. overzicht van Jozefs geschiedenis... vier delen:  Jozef miskend door zijn broeders > 17 jaar (Gen.37)  Jozef in Egypte als slaaf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 oktober 2015 Urk. overzicht van Jozefs geschiedenis... vier delen:  Jozef miskend door zijn broeders > 17 jaar (Gen.37)  Jozef in Egypte als slaaf."— Transcript van de presentatie:

1 18 oktober 2015 Urk

2 overzicht van Jozefs geschiedenis... vier delen:  Jozef miskend door zijn broeders > 17 jaar (Gen.37)  Jozef in Egypte als slaaf en gevangene > 13 jaar (Gen. 39 & 40)  Jozef in Egypte als onderkoning > 9 jaar (Gen.41 t/m 45)  Jozef erkend door zijn broeders > 71 jaar (voor Jakob 17 jaar) (Gen.46 t/m 50)

3 Jozef als type van Christus in zijn naam (= Hij-voegt-toe; Gen.30:24) verwijst hij naar zijn jongste broer die... ...werd geboren in het veld van Efrata bij Bethlehem  Rachel stierf en noemde hem: Ben-Oni (=zoon van mijn smart)  maar zijn vader noemde hem: Ben-Jamin (=zoon van mijn rechterhand)

4 Jozef als type van Christus VERLEDEN:  geliefd  geliefd door zijn vader eerstgeborene  beoogd eerstgeborene (>veelkleurige jas)  gehaat  gehaat door zijn broeders om zijn claims en voorzeggingen  verworpen  verworpen door zijn broeders en geworpen in een put (>onder de aarde)

5 Jozef als type van Christus HEDEN:  dood gewaand  dood gewaand in het huis van Jakob in het buitenland  terecht gekomen in het buitenland gevangenis  buiten de maatschappij (gevangenis)  God zegent hem zorg voor de gevangenen  God zegent hem in deze positie en hij draagt de zorg voor de gevangenen geheimen bekend  Jozef maakt in de gevangenis geheimen bekend (> dromen) twee volle jaren Jozef koning  na twee volle jaren (> 2 millennia) wordt Jozef koning

6 Jozef als type van Christus TOEKOMST: nood en grote verdrukking * erkenningvan Jozef  de hoofdstukken 41 t/m 45 beschrijven hoe Jozefs broers door nood en grote verdrukking * tot erkenning komen van Jozef. Hand.7:11

7 Genesis 45 1 Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: Laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. na de schuldbelijdenis van Juda namens zijn broeders >

8 Genesis 44 14 Zo (>na het vinden van de beker) kwamen Juda en zijn broeders in het huis van Jozef, waar hij nog was, en zij wierpen zich voor hem ter aarde. (...) 16 Daarop zeide Juda: Wat zullen wij tot mijn heer zeggen, wat zullen wij spreken, en waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uwer knechten aan het licht gebracht... (...)

9 Genesis 44 (...) 20 En wij zeiden tot mijn heer: Wij hebben een oude vader en daar is nog een jonge zoon zijns ouderdoms; MAAR ZIJN BROEDER IS DOOD; hij is de enig overgeblevene van zijn moeder, en zijn vader heeft hem zeer lief.

10 Genesis 45 1 Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: Laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte.

11 Genesis 45 2 Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. wenen voor de derde keer... >

12 de eerste keer Genesis 42 – de eerste keer wenen 22 Toen antwoordde Ruben hun: Heb ik u niet gezegd: bezondigt u niet aan de knaap! Maar gij hebt niet geluisterd. Nu wordt zijn bloed van ons geeist. 23 Zij wisten echter niet, dat Jozef hen verstond, want zij gebruikten een tolk. 24 Toen wendde hij zich van hen af en weende.

13 de tweede keer Genesis 43 – de tweede keer wenen 29 Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij zijn broeder Benjamin, de zoon zijner moeder, en zeide: Is dit uw jongste broeder, over wie gij tot mij gesproken hebt? En hij zeide: God zij u genadig, mijn zoon. 30 Toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder, en hij zocht gelegenheid om te wenen; hij trad een kamer binnen en weende daar. 31 Daarna wies hij zijn gelaat en trad naar buiten, bedwong zichzelf en zeide: Dient het maal op.

14 Genesis 45 3 En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef; leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. Ik ben Jozef... de meester dromer die zo hadden gehaat... die zij verworpen en verkocht hadden... die nu als uit de doden opgestaan, voor hen stond... voor wie zij zich nu neerbogen... was nu het uur van vergelding aangebroken?

15 Genesis 45 4 Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Komt toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. niet: uw rechter

16 Genesis 45 4 Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Komt toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. in één zin benoemt Jozef hun grote schuld

17 Genesis 45 5 Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden. ????

18 Genesis 45 5 Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden. m.a.w. doordat jullie mij wilden doden/verkopen kon GOD jullie het leven geven!

19 Genesis 45 6 Want reeds twee jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog vijf jaren, waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Jozef inmiddels 39 jaar oud

20 2000 2100 2200 230024002500 geboorte Abram; 2000 geboorte Izaak; 2100 geboorte Jakob; 2160 Jakob komt naar Egypte; 2290 uittocht Egypte; 2500

21 2250 2300 geboorte Jozef; 2251 Jozef verkocht naar Egypte; 2268 Jozef 17 jaar 2270 Jozef onderkoning; 2281 Jozef 30 jaar einde 7 vette jaren; 2288 Jozef 37 jaar 2290 22802260 Jozef bekendmaking; 2290 Jozef 39 jaar Gen.37:2; 41:46; 47:9 tijdtafel van Jozef

22 Genesis 45 7 Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. lett. een overblijfsel te stellen bekend begrip bij de profeten!

23 Genesis 45 7 Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. lett. tot grote verlossing (zie St.Vert.)

24 Genesis 45 7 Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. lett. behoudenis-van-leven

25 Genesis 45 8 Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God; Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte. = noodzakelijke conclusie: niet de schuld van de mens maar de eer van GOD is de diepste reden van al het kwaad

26 Romeinen 3 7 Maar, indien de waarachtigheid Gods door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? 8 Het is toch niet, zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkome?...

27 Johannes 9 2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? 3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken GODS moesten in hem openbaar worden moesten in hem openbaar worden. hij werd niet genezen omdat hij blind was maar: hij was blind opdat hij genezen zou worden!

28 Genesis 45 8 Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God; Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte.

29 Romeinen 11 32 Want God heeft de ALLEN onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over de ALLEN te ontfermen. 33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? 36 Want uit HEM en door HEM en tot HEM zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen! Amen.


Download ppt "18 oktober 2015 Urk. overzicht van Jozefs geschiedenis... vier delen:  Jozef miskend door zijn broeders > 17 jaar (Gen.37)  Jozef in Egypte als slaaf."

Verwante presentaties


Ads door Google