De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Randweg Nederweert FINANCIELE ONDERBOUWING ALTERNATIEF 2A VARIANT 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Randweg Nederweert FINANCIELE ONDERBOUWING ALTERNATIEF 2A VARIANT 3."— Transcript van de presentatie:

1 Randweg Nederweert FINANCIELE ONDERBOUWING ALTERNATIEF 2A VARIANT 3

2 SSK-2010 kostenraming Eisen aan het product kostenraming SSK-2010 Inleiding: Kostendeskundigen maken een kostenraming, maar een veel bredere groep betrokkenen gebruikt, interpreteert en communiceert de resultaten van een raming. Opdrachtgevers, projectleiders, politici, bestuurders, beleidsmakers, kostendeskundigen enz. hebben daarom belang bij een helder en gestructureerd document. De kostenraming moet voorzien zijn van een kostenrapport, dat de raming en het kostendossier transparant, uniform, traceerbaar en overdraagbaar maakt http://www.kodos.nl/wp-content/uploads/2014/01/Kodos-SSK2010-productblad.pdf

3 Het kostenrapport bevat minimaal: 1.Algemene projectbeschrijving in een projectoverstijgend perspectief. 2.Doel van het rapport. 3.Gedetailleerde beschrijving van het project (projectscope). 4.Gedetailleerde beschrijving van de decompositie van het project, zoals opgenomen in de raming (ramingsscope). 5.Broninformatie, met vermelding van versie(nummer), versiedatum en opsteller. 6.Beknopte beschrijving van de ramingssystematiek. Expliciete vermelding van de door de opdrachtgever geëiste aanscherpingen en/of afwijkingen op de systematiek en de effecten van die aanscherpingen en/of afwijkingen. 7.Algemene uitgangspunten en aannamen

4 Het kostenrapport bevat minimaal: 8.Prijspeil (en eventuele indexeringen). Expliciete vermelding indien door de opdrachtgever een niet recent prijspeil is geëist. 9.Hoeveelheden. Aangeleverde invoer dient voorzien te zijn van een bronverwijzing. 10.Verantwoording van prijzen, percentages en toeslagen. Aangeleverde invoer dient voorzien te zijn van een bronverwijzing. 11.Risicoanalyse en risicoreservering (hoe zijn deze verwerkt in de kostenraming?). 12.Beknopte uitleg over de probabilistische analyse van de kostenraming, met aandacht voor de uitgangspunten, de scheefte, de variatiecoëfficiënt en de spreidingen. Expliciete vermelding van de door de opdrachtgever geëiste aanscherpingen en/of afwijkingen op de uitgangspunten / instellingen en de effecten van die aanscherpingen en/of afwijkingen. 13.Beknopte uitleg over de levensduurkostenraming, met aandacht voor uitgangspunten en de rekenmethode. Expliciete vermelding van de door de opdrachtgever geëiste aanscherpingen en/of afwijkingen op de uitgangspunten en de effecten van die aanscherpingen en/of afwijkingen. 14.Resultaten, met aandacht voor projectkosten, risicoreservering, onzekerheidsreserve, reservering scopewijzigingen, aan te houden budget en de gevoeligheidsanalyse. Expliciet dienen voor de investeringskosten en de levensduurkosten, de gemiddelde waarde, de variatiecoëfficiënt en de bandbreedte bij een trefzekerheid van 70% genoemd te worden. 15.Verschillenanalyse met de vigerende raming. 16.Conclusie en aanbevelingen (o.a. t.a.v. de aan te houden risicoreservering en het totaal budget). 17.BIJLAGEN (minimaal): Kostenraming SSK-2010 (CROW rekenmodel), hoeveelhedenboek, prijzenboek, risicoregister.

5 Verschillen tussen Alternatief 2a en Alternatief 2a - variant 3 Alternatief 2A Extra (geen parallelweg bij Heerweg): 700 meter tunnel bak, en een rotonde bij de Treff Kosten: 72 Mln incl BTW (P85) Alternatief 2A- Variant 3 (voorkeursalternatief) Extra (geen tunnelbak + rotonde bij Treff): parallelweg tussen rotonde Molenweg en Heerweg/Boeket Kosten: 27.3 Mln incl BTW (P85) Alternatief 2A 62% Verschil??

6 Risicoreservering slechts 8% i.p.v. 25% 8% is veel te laag voor deze fase van het project BTW tarief 17% Raming bij overschrijdingsrisico van +/-15% Bedrag inclusief 17% BTW => 27.4 Mln Euro Exclusief 17% BTW => 23.4 Mln Euro (dit komt niet overeen met het bedrag Genoemd in de stuctuurvisie)

7 Foutieve vermeldingen ramingskosten ?? Informatie avond 03-09-2015: Structuurvisie document: Samenvatting planMER document: Plan van aanpak 2e fase document: Incl BTW naar Ex. BTW is 21% BTW Tarief gebruikt, terwijl Er maar 17% betaald is!

8 Gecorrigeerde Raming Voor de juiste rekenresultaten na zowel het wijzigen van de btw, als het wijzigen van de risicoreservering dient de raming opnieuw probabilistisch doorgerekend te worden. In grote lijnen kunnen we stellen dat het verhogen van de risicoreservering van ca. 8% naar 25% een verschuiving van de p15-waarde, gemiddelde waarde en de p85-waarde met ca. plus 17%. Exclusief btw resulteert dit in ongeveer in: Gemiddelde waarde: € 21,4 mln. P15: € 16,1 mln. P85: € 27,7 mln. (overschrijdingsrisico +/-15%)

9 Extra kosten (bovenop 27,7 Mln ex. BTW) 1.Aanleg rotonde voor carpoolplaats en parallelwegen voor leisurepark 2.Opkopen woningen nabij Broasheuf en Strateris 3.Mitigerende maatregelen stikstofdepositie 4.Aanpassingen voor gedupeerden 5.Inflatiecorrectie (prijspeil 2013 naar prijspeil 2019) 6.Onderzoekskosten (planMER, MKBA, projectMER) ? 7.Kosten ambtenaren + projectgroep N266 medewerkers 8.Onderhoudskosten (bijv. van 2km lange geluidswal) 9.Planschade Claims

10 Verdere opmerkingen Sinds 2003 kunnen gemeenten en provincies met het btw­ compensatiefonds, de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. Dit impliceert dat ze eerst btw moeten betalen, waarna ze het kunnen terugvragen. De btw-kosten zijn dus voorgefinancierd en daarover zullen rentekosten gerekend moeten worden. Het politieke antwoord dat in principe een project van € 24 mln. incl. btw gefinancierd kan worden, neigt naar gegoochel met getallen. Ze moeten hier stellen dat ze een project kunnen financieren van € 20 mln. exclusief btw. Daarbij dienen ze dan een onderbouwing (raming) exclusief btw te tonen. Dit is een kwestie van in de raming de btw op 0% zetten. Het één zeggen en het ander laten zien leidt in de toekomst vrijwel altijd tot “misinterpretatie”. Het btw-vraagstuk wordt nog ingewikkelder als het project in de vorm van een alliantie gezamenlijk uitgevoerd wordt door bijvoorbeeld gemeente, provincie en rijk. Als overheden buiten hun wettelijke taak opereren kunnen zij gezien worden als concurrenten voor marktpartijen en worden als btw-plichtige aangemerkt.

11 Conclusie Het huidige budget van 20 Mln Euro (ex. BTW) is niet toereikend om deze randweg aan te leggen. Een gecorrigeerde raming waarin alle kosten zijn opgenomen zal uitkomen rond de 30 Mln Euro Ex. BTW. Dit is dus nu al een overschrijding van 50% van het taakstellend budget van 20 Mln! Dit betekent dat de gemeente Nederweert een bijdrage moet leveren van 8.3 Mln euro. Dit is maar liefst 2x het oorspronkelijke budget (4 Mln)! Voor de provincie komen de kosten dan uit op 16.6 Mln euro. Het overschrijdings risico van +/- 15 is hier nog buiten beschouwing gelaten. In de praktijk is deze afwijking altijd positief, hetgeen betekent deze 30 Mln nog makkelijk kan oplopen tot 35 Mln!


Download ppt "Randweg Nederweert FINANCIELE ONDERBOUWING ALTERNATIEF 2A VARIANT 3."

Verwante presentaties


Ads door Google