De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene voorstelling van het EU-Platform Dirk Van Melkebeke, voorzitter Stuurgroep EU-Platform.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene voorstelling van het EU-Platform Dirk Van Melkebeke, voorzitter Stuurgroep EU-Platform."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene voorstelling van het EU-Platform Dirk Van Melkebeke, voorzitter Stuurgroep EU-Platform

2 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 2 Agenda Voorgeschiedenis: waarom een EU-Platform? Doel en taakstelling van het EU-Platform Structuur en samenstelling van het EU-Platform

3 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 3 Voorgeschiedenis: waarom een EU-Platform? 2002: oprichting van het Vlaams Contactpunt voor de Europese Programma’s (VCP)  Specifiek opgericht om deelname van Vlaamse onderzoekers aan het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (KP) te ondersteunen  Structurele samenwerking tussen EWI en IWT  EWI: vertegenwoordiging en overleg op federaal en Europees niveau (beleidsvoorbereiding) en monitoring van de Vlaamse KP-deelname  IWT: National Contact Point (NCP): informatiedoorstroming en begeleiding van (potentiële) Vlaamse KP-deelnemers 2007: opmaak van het “actieplan ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese programma’s voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie”: uitbreiding van de scoop van het VCP

4 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 4 Voorgeschiedenis: waarom een EU-Platform? 2008: evaluatie van de NCP-werking van het VCP. Vaststellingen:  VCP (en NCP-werking) onvoldoende bekend bij de doelgroepen  Veel minder inzet van mankracht en middelen voor de NCP-werking in Vlaanderen dan bij gelijkaardige organisaties elders in de EU Intussen ook andere actoren naast het VCP actief in Vlaanderen  Gedeeltelijk overlappende activiteiten met deze van het VCP  Weinig of geen onderling overleg of onderlinge samenhang  Wie? Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), EU-cellen universiteiten, Agentschap Ondernemen, VRWI-werkgroep 8KP, … Bijkomende vaststellingen/tendensen  Verdere afname van de Vlaamse bedrijfsdeelname (vooral de kmo’s) aan de opeenvolgende KP’s  Fundamenteel onderzoek: Vlaanderen neemt goed deel aan de ERC- Starting Grants maar zwak aan de ERC-Advanced Grants

5 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 5 Voorgeschiedenis: waarom een EU-Platform? En dus: gezamenlijk voorstel van EWI, IWT en FWO voor de oprichting van een Vlaams platform voor Europese programma’s  De “triple helix” (overheid, onderzoekswereld en industrie) in Vlaanderen gegroepeerd in één overkoepelend platform gericht op (het) Europa(beleid)  Focus op alle relevante Europese gremia, programma’s en (beleids)ontwikkelingen op vlak van economie, wetenschap en innovatie (EWI)

6 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 6 Doel en taakstelling van het EU-Platform Doel: het EU-Platform, opgericht op 16 juli 2010, is een partnerschap tussen overheids- en andere actoren op vlak van economie, wetenschap en innovatie (EWI) met als doel de Vlaamse deelname aan het Europese EWI-beleid en de Europese EWI-programma’s te optimaliseren Tweeledige taakstelling  Operationele Europese programmawerking  Vlaamse beleidsontwikkeling ten aanzien van het Europese EWI-beleid

7 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 7 Doel en taakstelling van het EU-Platform Operationele Europese programmawerking  Versterkte samenwerking op basis van een duidelijk gedefinieerde taakverdeling tussen de betrokken actoren en van transparante afspraken  Stroomlijnen van (1) overleg m.b.t. ontwikkelingen in het Europese EWI-beleid, (2) informatieverspreiding ter ondersteuning/begeleiding van de Vlaamse deelname aan de Europese EWI-programma’s en (3) activiteiten rond de (thematische) Europese prioriteiten  Opvolging (en tussentijdse analyse) van de Vlaamse deelname aan de Europese EWI-programma’s  Stroomlijnen van de contacten met de relevante Europese kanalen en hun beheersstructuren (EC: DG Onderzoek en Innovatie en DG Ondernemingen en Industrie, EIT, ERIC’s, …)  Proactief optreden naar nieuwe initiatieven en prioriteitstelling (Horizon 2020, JP, ESFRI, FET Flagships, …)

8 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 8 Doel en taakstelling van het EU-Platform Vlaamse beleidsontwikkeling ten aanzien van het Europese EWI- beleid  Actieve opvolging van ontwikkelingen in het Europese EWI-beleid (o/a via de Permanente Vertegenwoordiging van België/Vlaanderen bij de Europese Unie)  Bijdragen tot Vlaamse standpunten over en prioriteitstelling in het Europese EWI-beleid binnen het overlegcomité CIS/CFS  Tot stand brengen van een structureel en transparant overlegorgaan om het Vlaamse EWI-veld maximaal te betrekken bij de beleidsontwikkeling

9 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 9 Structuur en samenstelling van het EU-Platform Tweeledige structuur  Overkoepelende stuurgroep  Thematische werkgroepen

10 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 10 Stuurgroep EU-Platform Rol: definieert de algemene strategie van het EU-Platform en legitimeert de werkzaamheden ervan Samenstelling  Jan Buysse (VLEVA)  Bernard De Potter (Agentschap Ondernemen)  Gilbert Declerck (IMEC) – Vertegenwoordiger Vlaamse Strategische Onderzoekscentra  Erwin Dewallef (Departement EWI) – Secretaris stuurgroep  Wim Knaepen (SERV) – Vertegenwoordiger Vlaamse werkgevers en werknemers  Veerle Lories (IWT)  Marc Luwel (Herculesstichting)

11 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 11 Stuurgroep EU-Platform Samenstelling (vervolg)  Elisabeth Monard (FWO)  Danielle Raspoet (VRWI)  Jean-Pierre Timmermans (UA) – Vertegenwoordiger associaties universiteiten/hogescholen  Dirk Van Melkebeke (Departement EWI) – Voorzitter stuurgroep  Jan Vanhellemont (Departement EWI)  Pierre Verdoodt (Departement EWI)

12 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 12 Werkgroepen EU-Platform Rol  Volgen vanuit hun eigen invalshoek Europese initiatieven en programma’s op  Faciliteren de Vlaamse deelname aan Europese EWI-programma’s  Dragen bij tot de Vlaamse standpuntbepaling over en prioriteitstelling in het Europese EWI-beleid (rekening houdend met VRWI-adviezen ter zake)  Leveren insteek voor de ontwikkeling van het Vlaamse standpunt t.o.v. Europese beleidsinitiatieven zoals het door de Vlaamse vertegenwoordigers wordt verdedigd binnen het overlegcomité CIS/CFS

13 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 13 Werkgroepen EU-Platform Samenstelling  Elk lid van het EU-Platform kan deelnemen aan de werkgroepen  Elk lid van het EU-Platform kan hiertoe één vertegenwoordiger afvaardigen naar elke werkgroep. Die vertegenwoordiger kan zich laten vervangen door een vaste plaatsvervanger en kan zich volgens behoefte altijd laten bijstaan door een inhoudelijk expert  Elke werkgroep wordt voorgezeten door een lid van het EWI- beleidsdomein van de Vlaamse overheid

14 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 14 Werkgroepen EU-Platform Actieve (permanente) werkgroepen  Werkgroep ter coördinatie van de Vlaamse deelname aan de Europese EWI-programma’s (voortzetting van het VCP) – Voorzitter: Alain Deleener (IWT)  Werkgroep ter voorbereiding van internationale samenwerkingsinitiatieven (o/a focus op Horizon 2020, JP, EIT en FET Flagships) – Voorzitter: Jan Vanhellemont (EWI)  Werkgroep Infrastructuur (o/a focus op ESFRI) – Voorzitter: Marc Luwel (Herculesstichting)  Werkgroep Menselijk Kapitaal (o/a focus op EURAXESS) – Voorzitter: Karen Haegemans (EWI) Uitbreiding met – permanente of tijdelijke – werkgroepen volgens behoefte is altijd mogelijk

15 Bedankt Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) Koning Albert II-laan 35 bus 10, 1030 Brussel www.ewi-vlaanderen.bewww.ewi-vlaanderen.be | info@ewi.vlaanderen.beinfo@ewi.vlaanderen.be


Download ppt "Algemene voorstelling van het EU-Platform Dirk Van Melkebeke, voorzitter Stuurgroep EU-Platform."

Verwante presentaties


Ads door Google