De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF-project ‘naar een hervorming van het stelsel Leren en Werken’ 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF-project ‘naar een hervorming van het stelsel Leren en Werken’ 1."— Transcript van de presentatie:

1 ESF-project ‘naar een hervorming van het stelsel Leren en Werken’ 1

2 Inhoud 2 Voorstelling project 5053 Structuur van de landen Aanbevelingen vanuit project ondersteund door buitenlandse voorbeelden Algemene karakteristieken en structuur Kwaliteit Invalshoek van de bedrijven Invalshoek van de leerlingen

3 Project 5053 3 ESF-project ‘naar een hervorming van het stelsel Leren en Werken’ Uitgangspunt: problemen in huidige stelsel van L&W + hervorming dringt zich op Doel: buitenlandse stelsels bestuderen om er inspiratie uit te halen voor Vlaanderen – zonder te kopiëren disseminatiefase

4 Structuur van de landen

5 AANBEVELINGEN

6 ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN EN STRUCTUUR Samenwerking op overheidsniveau Financiering van het systeem Doelgroepen Imago stelsel Intermediaire niveau Afstemming (regionaal) onderwijsaanbod

7 Samenwerking op overheidsniveau 7 Werk en Onderwijs moeten vanuit gezamenlijk draagvlak en gedeelde visie de handen in mekaar slaan, en dit zowel in de beleidsvoorbereiding als in de uiteindelijke uitvoering in het stelsel. Ook wordt de stem van de sociale partners best meegenomen. Er wordt best toegewerkt naar een samenwerking waarin neutraliteit, objectiviteit en consensus toegepast wordt.

8 Financiering 8 Voor de financiering worden er best een aantal scenario’s uitgetekend waardoor men het totaalplaatje van het stelsel kan bekijken. Op basis hiervan kan een beslissing genomen worden wat de financiering betreft.

9 Doelgroepen 9 Zowel het stelsel van Leren en Werken als de methodiek werkplekleren kunnen breder ingezet worden. ‘Essenscia juicht toe dat een uitbreiding van duaal leren naar het hoger onderwijs op termijn mogelijk wordt en het project niet beperkt blijft tot arbeidsmarktgerichte opleidingen in het TSO en BSO.’ (Essenscia, 2015)

10 Imago stelsel 10 Het is aanbevolen om een promotiestrategie uit te werken die ertoe kan bijdragen dat het imago van het stelsel in Vlaanderen beter wordt.

11 Intermediaire niveau 11 Het is aanbevolen om op het intermediaire niveau organisaties op te richten die een aantal taken kunnen opnemen zoals de erkenning van bedrijven, het informeren van bedrijven, … Het intermediair niveau heeft mensen in dienst die bij de bedrijven kunnen langsgaan.

12 Afstemming (regionaal) onderwijsaanbod 12 Om te beslissen of opleidingen enkel duaal of ook in het voltijds onderwijs worden aangeboden, worden de voor- en nadelen van elke optie best adequaat in kaart gebracht alsook de financiële implicaties van elk van de systemen. Op basis hiervan kan dan een keuze gemaakt worden. Om het regionale aanbod van opleidingen af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt, is het aanbevolen om doelmatigheid in te voeren. Hierbij moeten scholen hun aanbod afstemmen op de arbeidsmarktbarometer en prognoses van de arbeidsmarkt; ook moeten scholen in onderlinge samenspraak het regionale opleidingsaanbod op een efficiënte manier afstemmen. Een goede monitoring is noodzakelijk opdat scholen zich voor de doelmatigheidsanalyses kunnen baseren op accurate en actuele gegevens.

13 KWALITEIT Afstemming werk – en leercomponent Kwaliteit van traject en controle bereiken competenties

14 Afstemming werk – en leercomponent 14 Er moet een evenwichtige procedure zijn om tot kwalificatiedossiers te komen, waarbij zowel werk- als onderwijsactoren een rol spelen. De doorlooptijd om tot nieuwe kwalificatiedossiers te komen, moet beperkt zijn. Door lerenden pas toe te laten tot de school als ze al een werkgever hebben, kan de match tussen leer- en werkcomponent gerealiseerd worden.

15 Kwaliteit van traject en controle op bereiken competenties 15 Het moet duidelijk zijn voor bedrijven welke competenties ze aan leerlingen moeten aanleren om het traject te bewaken.

16 INVALSHOEK VAN DE BEDRIJVEN Motiveren van bedrijven voor structureel engagement Erkenning van bedrijven

17 Motiveren van bedrijven tot structureel engagement 17 Het is aanbevolen dat er actief naar bedrijven wordt gezocht. Dit kan door de adviseurs op het intermediaire niveau. Om bedrijven te stimuleren kan het helpen om financiële prikkels aan te bieden; het systeem dat men gebruikt moet goed uitgekiend worden. Bedrijven moeten ondersteund worden in het opleiden van leerlingen. Er moet werk gemaakt worden van flexibele trajecten als een middel om KMO’s te ondersteunen bij het aanbieden van opleidingen aan lerenden.

18 Erkenning van bedrijven 18 Er moet een efficiënte erkenningsprocedure opgezet worden waarmee kan nagegaan worden of bedrijven een kwalitatieve werkplek vormen. Deze erkenning wordt best beperkt in tijd.

19 INVALSHOEK VAN DE LEERINGEN Toeleiding Screening Begeleiding leerling op de werkvloer Niet arbeidsrijpe leerlingen

20 Toeleiding 20 Er moet meer ingezet worden op studie-, schoolloopbaan- en beroepskeuzebegeleiding van de lerenden zodat ze beter geïnformeerd hun studiekeuze kunnen maken. Leerlingen moeten actuele en accurate info krijgen over de arbeids- en stagemarkt zodat ze dit kunnen meenemen in hun beslissingsproces.

21 Screening 21 De werkgever moet inspraak hebben in welke leerling er op de werkvloer komt. Er moet een laagdrempelige screenings- en intakeprocedure uitgewerkt worden op maat van de leerling. Bedrijven schrijven vacatures uit opdat jongeren bij hen kunnen komen solliciteren.

22 Begeleiding leerling op de werkvloer 22 Er worden best criteria gesteld aan de begeleiders op de werkplek: hij/zij moet vakbekwaam zijn en in staat zijn om met jongeren om te gaan. De criteria kunnen verwerkt worden in de erkenning. Alle begeleiding moet goed op elkaar afgestemd worden.

23 Niet-arbeidsrijpe leerlingen 23 Er moet een vangnet zijn voor de niet-arbeidsrijpe leerlingen. Het is cruciaal dat er doorstroommogelijkheden zijn van dit vangnet naar het reguliere onderwijs/duale stelsel.

24 VRAGEN 24 laure.janssens@syntravlaanderen.be


Download ppt "ESF-project ‘naar een hervorming van het stelsel Leren en Werken’ 1."

Verwante presentaties


Ads door Google