De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor ouders van de van Randwijkschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor ouders van de van Randwijkschool."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor ouders van de van Randwijkschool

2 1. Informatie over Opbrengstgericht Werken 2. Informatie over de Plusklas 3. Communicatie 4. Vragen

3  Op scholen wordt gericht gewerkt aan het vergroten van de opbrengsten op het gebied van instrumentele vaardigheden als  Rekenen en wiskunde  Spelling  Technisch lezen  Begrijpend lezen – woordenschat  Het vergroten van de effectieve leertijd en de taakgerichtheid van de leerlingen.  Meer aandacht voor de excellente leerling  Passend onderwijs

4  Op onze school wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van de opbrengsten  Onze school communiceert over hoge verwachtingen bij alle leerlingen;  Onze school gebruikt toetsgegevens om het onderwijs te verbeteren;  De school is op de hoogte van actuele ondergrenzen van de onderwijsinspectie;  De onderwijstijd voor de opbrengstgerichte vakken wordt (met het oog op de schaarse tijd) door de leraren efficiënt gebruikt;  In het toetsprotocol zijn afspraken vastgelegd

5 1. De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 2. De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. 3. De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. 4. Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen. 5. De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken. 6. De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 7. De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen. 8. De school begeleidt de leerlingen zodat zij zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. 9. De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg. 10. De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg.

6

7

8  De aanpak van “ Early warning”

9  De leerkrachten formuleren vanuit de opbrengstanalyse van het volgsysteem verbeterpunten op groepsniveau en dit leidt tot een Groepsplan?  Er is een integrale aanpak die gericht is op de volgende onderwerpen?  Klassenmanagement  Omgaan met verschillen:effectief differentiëren  Effectieve instructie.  Didactiek (effectief omgaan met methoden; planning)

10  GP = zoveel mogelijk doelen dekkend  OPP = leerlingen met speciale leerbehoeften

11  Wat is een groepsplan?  Een middel om planmatig tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen in een heterogene groep  Wat is het voordeel van een groepsplan?  Alle kinderen in beeld  Doelgericht werken  Effectief omgaan met verschillen  Gerichte acties op groepen kinderen  Bevorderen van overdracht

12 Gegevens verzamelen Signaleren en clusteren leerlingen Groepsplan opstellen Groepsplan uitvoeren 2 maal per jaar

13  Resultaten op CITO-toetsen  Resultaten op methodegebonden toetsen  Observaties  Gesprekken met kinderen (ouders)  Evaluatie van vorig groepsplan  Doelen gerealiseerd?  Plan uitgevoerd?  Beslissing over voortgang Gegevens verzamelen Signaleren en clusteren leerlingen Groepsplan opstellen Groepsplan uitvoeren

14

15

16 Basisgroep Doelen methode Groepsinstructie Zelfst. verwerking Zwakkere lln Doelen methode + aanvullende doelen/hiaten Groepsinstructie en verlengde instructie Begeleid inoefenen Sterkere lln Compacten methode + verrijkende doelen (groeps)instructie Zelfst. verwerking Ontwikkelings perspectief Eigen doelen Eigen aanbod

17  Wat ga ik doen ?  Hoe ga ik het doen?  Hoe vaak en wanneer?  Evaluatie? Gegevens verzamelen Signaleren en clusteren leerlingen Groepsplan opstellen Groepsplan uitvoeren

18

19

20  Leerkrachten spreken groepsplannen door.  Leerkachten houden het groepsplan als uitgangspunt Gegevens verzamelen Signaleren en clusteren leerlingen Groepsplan opstellen Groepsplan uitvoeren

21  Begonnen met rekenen en spelling.  Volgend schooljaar begeleiding bij Begrijpend lezen en lezen.  Aandacht voor leerlingen die meer nodig hebben.  Communicatie Gegevens verzamelen Signaleren en clusteren leerlingen Groepsplan opstellen Groepsplan uitvoeren

22  Tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen  Oriëntatie (scholenbezoeken)

23  Wat zijn onze mogelijkheden?  Voor 2 uur een extra leerkracht (SPOOR)  Pluslokaal  Scholing plusleerkracht  Evt. begeleiding SBZW

24  Welke leerlingen komen in aanmerking?  Leerlingen uit groep 5 t/m 8 n.a.v.:  Diagnose (in overeenstemming met ouders/kind en ouders)  Protocol (in overeenstemming met ouders/kind)

25  Hoe maken we de tijd vrij voor de plusklas?  In eigen klas in routeboekjes werken  Op de weektaak 2 dagen vooruit kunnen werken aan het minimumprogramma  Wat doen we niet in een plusklas?  Werk uit de eigen klas maken  Wat doen we wel in een plusklas?  Laten ons uitdagen door te werken rond zelfgekozen thema’s/onderwerpen  Werken met uitdagend materiaal  Laten ons door elkaar uitdagen  Maken zelf afspraken en leren ons hieraan te houden  Leren filosoferen, debatteren  Samenwerken, (samen) presenteren, samen leren enz.  Terugkoppeling van de opbrengst van de leerling naar de eigen groep (leerkracht/kinderen)

26  September 2011 Gesprekken met ouders:  Van reeds gediagnosticeerde leerlingen  Van leerlingen die een groep versneld hebben doorlopen  Algemeen op aanvraag  Oktober/november 2011 Protocol treedt in werking + gesprekken met leerkrachten  Van leerlingen die n.a.v. dit protocol in aanmerking komen  November 2011 Gesprekken met ouders:  Van leerlingen die n.a.v. dit protocol in aanmerking komen  Algemeen op aanvraag  December 2011 Informatieavond plusklas  Januari 2011 Starten met de plusklas (donderdagochtend of middag)

27  2 x Rapport  2 x Oudergesprekken  Gegevens leerlingvolgsysteem in rapport  Toelichting indien nodig na middentoets  Toelichting alle ouders na eindtoets  Vragen van ouders z.s.m. beantwoorden, binnen 10 Dagen.  Geen discussies in de gang, afspraken maken m.b.v. BSN  Leerkrachten berichten ouders z.s.m.  Andersom verwachten wij dat ook.


Download ppt "Informatie voor ouders van de van Randwijkschool."

Verwante presentaties


Ads door Google