De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Route verzuimdossier en het vervolg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Route verzuimdossier en het vervolg"— Transcript van de presentatie:

1 Route verzuimdossier en het vervolg

2 FIT Verzuimbeheer

3 FVB Uitvoerend casemanagement
Dossier inhoudelijk periodiek op locatie werkgever Aansturen werkgever periodiek op lokatie werkgever Aansturen werknemer periodiek op locatie werkgever Inplannen BA Aansturen derden periodiek op locatie werkgever Uitvoeren ZW dossiers periodiek op locatie werkgever Uitvoeren WGA dossiers

4 FVB Financieel casemanagement
Status onderzoek Vangnet onderzoek Subsidie onderzoek Gedifferentieerde premie onderzoek Herbeoordeling ingestroomde WGA’ers Bezwaar en beroep Uitvoeren ERD ZW proces

5 Nieuwe wereld

6 Programma Ziekmelding Benodigde informatie Rol werkgever
Verplichtingen werknemer Rol bedrijfsarts Spoor 2 Einde wachttijd en dan? Spoor 3 Nieuws & actualiteiten

7 WVP Dossier route

8 Ziekmelding eerste 8 weken

9 Ziekmelding Actie en onderzoek
Zijn er preventieve maatregelen getroffen?* Wordt er wel of geen ziekteverlof toegekend?* Verwachte verzuimduur?* Vast of tijdelijk dienstverband?* AGH / SFB Wajong status van toepassing? Is er sprake van regres? Zijn er specifieke richtlijnen zijn van toepassing? Vraagstelling aan BA Is er een CAO van toepassing en zo ja welke?

10 Werkgever De werkgever heeft de rol van claimbeoordelaar
om het recht op loondoorbetaling vast te stellen, dit is niet de bedrijfsarts. NVAB heeft besloten dat dit niet haar taak is. Welke vragen wel en niet stellen (Wbp)*

11 Recht op ziekteverlof Werkgever beoordeelt of er recht is (gedeeltelijk) op ziekteverlof. Daarvoor is informatie nodig van de werknemer over de beperkingen en de werkgever moet nadenken over mogelijkheden voor aangepast of vervangend werk door werknemer. Werkgever bepaalt niet of er wel of geen sprake is van medische arbeidsongeschiktheid, maar moet vaststellen in welke mate een werknemer arbeidsgeschikt is. Een werkgever is verplicht om bij een ziekteverlofaanvraag samen met werknemer na te gaan welke activiteiten er wel verricht kunnen worden.

12 Verzuim oorzaken

13 Rol bedrijfsarts De bedrijfsarts is de medisch claimbeoordelaar
en niet de huisarts of medisch specialist Stecr richtlijn van toepassing Arbeidsconflict* Psyche* Lage rugklachten* Week 6 probleem analyse Bijstelling probleemanalyse

14 Vraagstelling aan bedrijfsarts
Is mijn werknemer beschikbaar voor zijn of haar bedongen arbeid? Is mijn werknemer beschikbaar voor passende arbeid? Passend werk en opbouwschema voorstellen Komt uw oordeel tot stand op grond van medische gegevens behandelend specialist?* Geeft de terugkoppeling duidelijkheid voor het vervolg? Klachtcontingent / tijdscontingent

15 Passende arbeid Alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, rekening houdend met: fysieke en psychische geschiktheid opleiding / ervaring Billijkheid* Werkgever: affiniteit met het werk / functieniveau / reistijd / vroegere arbeid / arbeidspatroon / duurzaamheid ZW criterium* Na 1 jaar gangbare arbeid

16 Arbeidstherapie Is een kortdurende activiteit als onderdeel van re-integratie Doel: duidelijkheid krijgen over de belastbaarheid om te komen tot (uitbreiding) van werkhervatting Duur: 4-6 weken Opbouw van uren in het kader van re-integratie is geen urenbeperking

17 Regres & verhaalbaarheid
76% van de bruto loonkosten Re-integratie kosten Regresrecht over naar verzuimverzekeraar Let op! Succesvol regres melden bij de belastingdienst geen doorbelasting in gedifferentieerde premie

18 Verplichtingen van de werknemer
Art. 7:660a BW: meewerken aan voorstellen gericht op re-integratie - Aanvaarden redelijk aanbod passende arbeid - Aanpassing aan functie eigen bedongen arbeid - Meewerken aan re-integratie bevorderende activiteiten

19 Sancties Werkgever Werknemer Loonsanctie Waarschuwen (aangetekend)
Opschorten loon (uitgesteld loon) Loonstop (geen loondoorbetaling meer)

20 WAO wordt geen WIA tenzij……… WAO dossier niet sanctioneerbaar
AGH Status / no-risk AGH Arbeidsgehandicapten status Personen die een gedeeltelijke WAO uitkering hebben of korter dan 5 jaar geleden hebben gehad. Let op! Mobiliteitsbonus (Premie korting) 3 jaar € 7.000,- Amber wetgeving 2015 einde 4 weken wachttijd regeling Werkgever loondoorbetalingplicht 104 weken Art 38 WAO 45%> meer AO 4 weken wachttijd ongeacht oorzaak Art 39a WAO 15-45% 4 weken wachttijd zelfde oorzaak Art 43a binnen 5 jaar na einde uitkering op grond van zelfde oorzaak WAO wordt geen WIA tenzij……… WAO dossier niet sanctioneerbaar

21 SFB Status / no-risk SFB Structureel functioneel beperkt
Personen die een gedeeltelijke WIA uitkering hebben of korter dan 5 jaar geleden hebben gehad. Ook mogelijk voor 35 minner!!* Let op! Mobiliteitsbonus (Premie korting) 3 jaar € 7.000,- No-riskverklaring (UWV) voor personen 16/17 jaar oud met structureel functionele beperkingen Personen die niet in aanmerking komen voor Wajong maar wel op speciaal onderwijs hebben gezeten vanwege belemmering of handicap

22 SFB Status / no-risk Afgegeven voor gemeentelijke doelgroep, zoals personen met een ziekte, handicap of medische urenbeperking Wajong onbeperkt no-risk Personen voor wie de laatste vijf jaar een voorziening is getroffen (leefvoorziening, werkvoorziening een scholingsvoorziening) Personen met een Wet sociale werkvoorziening (WsW) indicatie maar niet bij een WsW instelling werken

23 SFB Status / no-risk Personen van 56 jaar en ouder (was 50 jaar) die langer dan 52 weken een uitkering hebben genoten en in dienst komen bij de werkgever. Werknemer hoeft in dit geval geen structurele functionele beperking te hebben, om in aanmerking te komen. Wie gaat mogelijke statussen inventariseren? - Werkgever - Accountant - Arbodienst - U ART 38 ZW kenbaar maken van status

24 Later ontdekken van status
Binnen 5 jaar nog mobiliteitsbonus incasseren Met terugwerkende kracht ziekmelden (max. 1 jaar terug wel boete) Belangrijk Geen doorbelasting in de gedifferentieerde premie

25

26 42e week ziekmelding & 1e jaarevaluatie
Ziekmelding naar het UWV Te laat boete max. € 455,- Wat is de verwachting Deskundigen oordeel aanvragen Voorbereiden 1e jaarevaluatie FML opstellen door BA AD onderzoek uitvoeren Mogelijk re-integratie specialist contracteren.

27 Deskundigenoordeel UWV
Te stellen vragen Is werknemer (weer) in staat zijn eigen werk volledig te doen? Is de gevraagde of geboden arbeid passend? Zijn de re-integratie inspanningen werknemer voldoende ? Zijn de re-integratie inspanningen werkgever voldoende? Uitslag niet bindend, DO heeft geen juridische status Weegt wel mee bij beoordeling RIV en rechter Hoor en wederhoor Kosten werkgever € 400,- werknemer € 100,-

28 Overwegingen bij inzet spoor 2
Is het eigen werk nog passend (te maken)? Hoelang blijven we dat nastreven? Zo nee, is er ander passend werk binnen de eigen organisatie? Is dit ook reëel en haalbaar? Zo nee, op zoek passend werk elders! Wanneer starten we daarmee? Wacht niet tot de eerstejaarsevaluatie* Voordat wkn daadwerkelijk aan de slag is in spoor 2, ben je meer dan 8 weken verder en is de wkg sanctioneerbaar, te laat inzetten van spoor 2 Let op! sanctie te laat inzet spoor 2

29 Werkgever mag zelf invulling geven aan spoor 2
Re-integratie spoor 2 Regie nemen en houden Wat wordt verwacht van het re-integratie bedrijf? Wat is de agenda? Wat is de afspraak frequentie? Waaraan moeten de terugkoppelingen voldoen? Kent men de voordelen voor een mogelijke nieuwe werkgever* Beoordeling UWV einde wachttijd Werkgever mag zelf invulling geven aan spoor 2 gebruik netwerk

30 Einde spoor 2 Tot hervatting is bereikt of wanneer het tweede spoor traject adequaat is doorlopen. Adequaat is: Planmatig gericht op Wegnemen belemmeringen Positie versterkende activiteiten Duidelijke uitgangspositie en einddoel is vastgesteld Activiteiten en interventies zijn vastgelegd Het plan regelmatig is geëvacueerd.

31 Einde spoor 2 De werknemer kan op eigen kracht:
Blijven zoeken naar werk Werk krijgen Werk behouden Inzet spoor 2 kent een inspannings- verplichting, geen resultaatverplichting!

32 Kosten re-integratie Casus Zieke werknemer werkte 5 uur per week
Salaris € 10,00 per uur Na 14 maanden weer benutbare mogelijkheden Nog te betalen salaris tot einde wachttijd (44 weken a € 50,- = € 2.200,-) Kosten Inzet arbeidsdeskundige Inzet re-integratie spoor 2 Overige kosten Kosten ca € 4.500,-

33 Grens aan re-integratiekosten

34

35 Week 89-93 Voorbereiden RIV Actueel oordeel bedrijfsarts
Indienen RIV (officieel door wkn*) Belangrijk Wat is de verwachting van de BA omtrent het AO percentage

36 UWV RIV-Toets in de praktijk

37 Toetsing RIV Administratieve beoordeling (alles compleet)
Bevredigend resultaat Het juiste gedaan Werkgever volledig verantwoordelijk voor alle betrokken partijen

38 Bevredigend resultaat
Werk is passend Werkhervatting is structureel Werk sluit zo dicht mogelijk aan bij de functionele mogelijkheden, functieniveau en laatst verdiende loon. Als dit laatste niet mogelijk is, dan voor tenminste 65% van het laatst verdiende loon én dan met instemming van uw werknemer

39 Loonsanctie UWV Verlenging Loondoorbetaling op grond van administratieve of inhoudelijke redenen Loonsanctie bedraagt nooit meer dan 52 weken loon Snel repareren verkort de termijn

40 Herstel tekortkomingen
Inzet herstelactiviteiten op basis van de UWV beschikking UWV moet binnen drie weken een oordeel geven over de herstelactiviteiten Indien akkoord, wordt de sanctie zes weken na de beslissing hierover opgeheven De claim op de WIA wordt in behandeling genomen

41 Reden opgelegde loonsancties (bron UWV)

42 Opnieuw ziek na einde wachttijd zelfde werkgever
35% > No risk < 35% Nieuw contract Loondoorbetalingverplichting Geen nieuw contract Loondoorbetalingverplichting? Feitelijke arbeid Volledig hersteld? 28 dagen Bevestig gedeeltelijke voorzetting bedongen arbeid, rekening houdend met beperkingen

43 WGA / IVA

44 Na 2 jaar Indien geen sprake van loonsanctie
Ontslagaanvraag mogelijk (UWV) Aannemelijk maken dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden Er geen passend werk voorhanden is

45 Transitie vergoeding Slapend dienstverband Transitie vergoeding
Opzegging door werknemer verwijtbaarheid werkgever !

46 Instroom in de WGA Spoor 3
Vraagstelling Consequentie gedifferentieerde premie? Is werkgever publiek of privaat verzekerd? Grote van de werkgever (sector en/of individuele premie) No-risk Is er sprake van regres Privaat verzekerd Wie pakt re-integratie spoor 3 op? Wie gaat het financieren?

47 Herbeoordelen Bezwaar en beroep
Grote en middelgrote werkgevers hebben alle belang bij herbeoordeling en het inzetten van bezwaar en beroep - In jaren niet opgeroepen en 80/100% WGA* - Onjuiste doorbelasting* - Enz.

48 Herkeuringen

49 Nieuws & actualiteiten

50 Nieuws & actualiteiten
Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Kleine werkgever wel of niet ERD ZW/WGA Situatie per Terugkeer boete ( T- 2 vanaf 2 juli 2015) Staartasten bij uittreding voor Impact WW duur verkorting Invloed op LGU

51 Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

52 loonkostensubsidie (premiekorting) wordt loonkostenvoordeel

53

54 De grote van de onderneming
Klein < € ,- Middel € ,- € ,- Groot € ,- > Sector premie of toch eigen risico drager worden voor: ZW WGA Hoe groot is het risico? Wat is het werkelijk premie verschil? Is premiestelling de enige afweging?

55 Arend Jansen (Aegon)

56 Miljoenenschade afgewend 21-09-2015

57 02-07-2015 / 01-01-2017 “Duiventil constructie” opgeheven
Terugkeerboete op historische schadelast T-2 De (middel) grote werkgevers die na 1 juli 2015 ERD worden mogen per hun staartlasten achterlaten Vraag wie zet re-integratie voort voor zij die al zijn ingestroomd en terugkomen bij het UWV per In de Actuarieel Genootschap verkenning wordt gesproken om het IVA risico ook toe te voegen aan het hybride stelsel om het stelsel evenwichtiger te maken.

58 Nieuws & actualiteiten

59 Samenwerken aan verzuim houdt u en uw opdrachtgevers FIT
Vragen Samenwerken aan verzuim houdt u en uw opdrachtgevers FIT


Download ppt "Route verzuimdossier en het vervolg"

Verwante presentaties


Ads door Google