De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezonde werknemers in gezonde bedrijven Amsterdam, 30 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezonde werknemers in gezonde bedrijven Amsterdam, 30 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Gezonde werknemers in gezonde bedrijven Amsterdam, 30 maart 2015

2 Aanwe- zigheid: verzuim Inzetbaarheid: fysieke/psychische competentie Betrokkenheid: intrinsieke motivatie, sociale affiniteit Duurzaamheid: Borgen eigen verantwoordelijkheid Ontwikkeling beleid inzetbaarheid Bron HCC werknemer organisatie

3 3 Gezondheid en werk 1.Groeimodel van aanpak verzuim naar duurzame inzetbaarheid 2.Rol werknemer belangrijker 3.Samenhang en geen knippen 4.Inzet meerdere deskundigen (ook niet-medisch) 5.Preventie en zorg op elk niveau geïntegreerd Huidig stelsel draagt optimaal bij aan het gezond blijven en worden van werkend Nederland. Gecoördineerde aanpak: laag ziekteverzuim en goede arbeidsomstandigheden

4 4 Uitgangspunt OVAL in discussie BGZ Verbouw het stelsel, maar breek het niet af!

5 5 Kabinet: geen stelselwijziging, 4 maatregelen

6 6 Maatregel 1: Meer betrokkenheid werknemers Keuze van en positionering preventiemedewerker versterken Steun aan sectorale/regionale initiatieven van werkgevers en werknemers

7 7 Maatregel 2: Meer preventie op het werk Afspraken werkgevers en werknemers over preventieve activiteiten Vrije toegang werknemer tot bedrijfsarts Afronden haalbaarheidsonderzoek persoonlijk dossier

8 8 Maatregel 3: Invoeren basiscontract Wettelijke bepalingen Mogelijkheid second opinion Toelichting op inrichting klachtregeling  Verzwaring sanctie bij geen basiscontract  Werkgever kan i.o.m. werknemers en arbodienstverlener een ‘contract plus’ sluiten  Voorlichting en regelgeving over deskundige dienstverlening

9 9 Maatregel 4: Betere samenwerking tussen reguliere en bedrijfsgezondheidszorg Vergroten kennis arbeid in de reguliere zorg Onderzoek ZonMw naar klinisch arbeidsgeneeskundige Verbetering kennisinfrastructuur: onderzoek ZonMw

10 10 En ook nog:  instroom in opleiding bedrijfsarts  melden beroepsziekten  kennis en handelen van bedrijfsartsen en multidisciplinaire aanpak  onafhankelijk instituut voor bepalen schade bedrijfsongeval of beroepsziekte

11 11 Actieprogramma OVAL - inhoud 1. Toegankelijkheid 2. Onafhankelijkheid 3. Tegengaan bederf in de sector en kwaliteitsverbetering 4. Verbeteren relatie met reguliere zorg

12 12 Actieprogramma OVAL – actielijnen (1) 1.Toegankelijkheid Basiscontract Verplicht arbeidsomstandighedenspreekuur Persoonlijke inzetbaarheidsscan en –budget 2. Onafhankelijkheid Second opinion Integriteitsverklaring Bedrijfsartsen in Zorgkaart Nederland van NPCF Raad voor bedrijfsartsen

13 13

14 14 Actieprogramma OVAL – actielijnen (2) 3. Kwaliteit Waarborgen privacy Gelijke kwaliteitseisen maatwerk- en vangnetregeling Modernisering WCA Gegevensuitwisseling 4. Verbeteren relatie met reguliere zorg Register bedrijfsartsen Meer aandacht voor werk in opleiding artsen Klinisch arbeidsgeneeskundige in tweede lijn

15 15 Actieprogramma OVAL - uitgelicht Second opinion Basiscontract Voorlichting maatwerk- en vangnetregeling

16 16 Actieprogramma OVAL – second opinion (1) Definitie: Een oordeel over proces en inhoud van de verzuim en re-integratiebegeleiding door een bedrijfsarts van een andere arbodienst zonder dat alle aspecten van de oordeelsvorming opnieuw worden uitgevoerd.

17 17 Actieprogramma OVAL – second opinion (2) Smeerolie: als het re-integratieproces stokt 1 e Verzuimfase: verzuimduur < 6 maanden Transparantie: aanvraag door wn of wg, de bedrijfsarts wordt wel geïnformeerd Onafhankelijk: uitvoering door bedrijfsarts van andere arbodienst Winst: door voorkomen dreigende stagnatie mogelijk verkorten verzuimperiode en positieve impuls aan relatie met ‘first opinion’ bedrijfsarts

18 18 Actieprogramma OVAL – second opinion (3) Uitvoering: Pilot met aantal arbodiensten om proces en kosten te toetsen

19 19 Actieprogramma OVAL – Basiscontract Doel: helderheid voor iedereen Beschermt werknemers Informeert werkgevers Inhoud: Wettelijk kader voor verschillende activiteiten Maatwerk voor preventie en duurzame inzetbaarheid Aandacht voor privacy en kwaliteit Checklist

20 20 Actieprogramma OVAL – voorlichting maatwerk- en vangnetregeling Leidraad met uitgebreide informatie en checklists over de verschillen, valkuilen en voorwaarden Compacte brochure voor werkgevers en werknemers Diverse artikelen, vakbladen, social media

21 21 Uitwerking en implementatie Hoe geven ministeries uitwerking aan bijv. basiscontract, second opinion? OVAL levert input met pilot en eigen standaard Kamerbehandeling en wetgevingstraject Overleg met ministeries, werkgevers, werknemers, branches en NVAB maar OVAL pleit voor:  Stuurgroep implementatie en monitoring verbeteringen met sociale partners en partijen uit het veld onder leiding van ministerie van SZW

22 22 Dus niet zo….

23 23 Maar zo…

24 24

25 25 Winst voor werkenden (1) Ruime toegang tot arbeidsgerelateerde zorg: alle werkenden kunnen gebruik maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur via basiscontract arbodienstverlening In de toekomst? toegang zzp’er via inzetbaarheidsscan en –budget

26 26 Winst voor werkenden (2) Onafhankelijkheid bedrijfsarts nog beter geborgd Mogelijkheid tot: een ‘second opinion’ bij een andere bedrijfsarts van de arbodienst en daarna bedrijfsarts andere arbodienst beroep bij onafhankelijke Raad voor Bedrijfsartsen integriteitsverklaring bedrijfsarts in Zorgkaart Nederland NPCF

27 27 Winst voor werkenden (3) Betere samenwerking tussen arbeidsgerelateerde zorg en reguliere zorg: huisarts en bedrijfsarts wisselen informatie uit en weten elkaar te vinden (nu al goede voorbeelden en intentieverklaring bedrijfsarts (NVAB) en huisarts (LHV), register)

28 28 Winst voor werkenden (4) Garanties voor de kwaliteit en een transparant systeem : in de NPCF-zorgkaart is de waardering over een bedrijfsarts te plaatsen en te checken een minimaal kwaliteitsniveau voor alle dienstverleners (ook in maatwerkregeling) via wettelijke eisen aan dienstverlening toevoegen klinisch arbeidsgeneeskundige voor specialistische vragen in de tweede lijn en gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringwet basisdienstverlening gegarandeerd waarin privacy en beveiliging van systemen zijn geborgd.

29 29 Winst voor werkgevers G ecoördineerde aanpak van preventie en verzuimbegeleiding Behoud open markt waarin keuzevrijheid en maatwerk mogelijk is Lagere kosten en het voorkomen van onnodig (lang) verzuim door goede samenwerking tussen de reguliere zorg en arbeidsgerelateerde zorg Werkgever bepaalt samen met werknemer op het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid binnen het bedrijf

30 Winst overheid Geen ingewikkelde stelselwijziging Wat goed werkt blijft behouden, wat minder goed werkt wordt opgepakt Gezonde en inzetbare beroepsbevolking 30

31 31 Contact t 013 594 44 56 / 06 51 11 14 15 f 013 594 44 55 e info@oval.nlinfo@oval.nl i www.oval.nlwww.oval.nl

32 32 Vragen en opmerkingen


Download ppt "Gezonde werknemers in gezonde bedrijven Amsterdam, 30 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google