De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

0 Infosessie SLO 25 augustus 2015

1 De specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen
Elke

2 SLO ! Beide componenten zijn niet los van elkaar te zien
Opleiding van 60 sp.  theoretische component: 30 sp.  praktijkcomponent: 30 sp. ! Beide componenten zijn niet los van elkaar te zien Doelstellingen: basiscompetenties van de leraar Zitten er (toekomstige) iSLO’s in de zaal? (zoniet: overslagen) Allemaal aSLO’s? 2

3 Organisatorische varianten SLO
Aansluitende specifieke lerarenopleiding aSLO = (jaar)opleiding (60 sp.) na master Praktijkcomponent pre service-training (stage) of/en (gedeeltelijk) in service-training (liobaan) Zitten er (toekomstige) iSLO’s in de zaal? (zoniet: overslagen) Allemaal aSLO’s? 3

4 aSLO-modeltrajecten Modeltraject 1 jaar Modeltraject 2 jaar
spreiden over 1,5 jaar is mogelijk: deliberatie & afstuderen: na 1ste semester spreiden over langere termijn kan, soms aan te bevelen! <> overbelasting zie https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding Diploma hogere verloning als je in het onderwijs gaat werken noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor een vaste benoeming.

5 Wie kan zich inschrijven voor de SLO?
1. Wie een masterdiploma heeft dat voorkomt in de concordantietabel (zie verder); 2. wie een academisch bachelordiploma heeft en zich tevens inschrijft voor een masteropleiding; 3. wie met een toelating van de betrokken faculteiten gelijktijdig mag inschrijven voor een bachelor en masteropleiding; 4. wie een professioneel bachelordiploma heeft behaald en zich tevens met een toelating inschrijft voor een schakelprogramma en/of een masteropleiding. Zitten er bachelorstudenten in de zaal of enkel afgestudeerde masters? (afh. hiervan dieper op ingaan) 66 sp. = 60 sp. master + 6 sp. van de SLO ! er moet een apart diplomacontract afgesloten worden, de student betaalt de kosten voor de studiepunten die hij opneemt !!! opgelet: diploma van leraar kun je slechts behalen na het behalen van de master!

6 11 vakdidactieken – 3 clusters
Biologie Chemie Fysica Informatica Wiskunde Economie Filosofie Gedrags- en cultuurwetenschappen Geschiedenis Rechten Talen: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Nederlands aan Anderstaligen, Spaans De inhoudelijke vooropleiding maakt welke vakdidactiek(en) je kunt volgen

7 Aansluiting bij vakdidactiek(en)
is bepaald door vakinhoudelijke basisopleiding (master) Zie concordantietabel master vs vakdidactiek op https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding ! Onderwijsbevoegdheid is bepaald door de behaalde master, niet door de gevolgde vakdidactiek (cf. huidige decreetgeving) ! Op onderwijsbevoegdheid nu nog niet ingaan Zie verder in deze ppt

8 Combinatie van vakdidactieken
het volgen van twee vakdidactieken  Soms is een aanvraag verplicht. Zie https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/lerarenopleiding/vakdidactieken/  via digitaal aanvraagformulier ! bij twee vakdidactieken : ½-½ verdeling voor Oefenlessen Instapstage voor 1ste vakdidactiek één volledige Groeistage voor elke vakdidactiek Geen keuzevak NaA – altijd 2de vakdidactiek Spaans – altijd 2de vakdidactiek (tenzij student alleen vakdid SPA kan volgen) - omwille van weinig of geen stageplaatsen in het sec. ond.

9 Theoretische component SLO
Theoretische component (30 sp.) Verplichte opleidingsonderdelen (24 sp.) Algemeen onderwijskundig (15 sp.) Didactisch referentiekader (3 sp.) ICT in het onderwijs (3 sp.) Klasmanagement (3 sp.) Leerlingenbegeleiding (3 sp.) Onderwijsorganisatie en –beleid (3 sp.) Vakdidactiek (6 sp.) Leeronderzoek (3 sp.)

10 Theoretische component SLO
Keuzeopleidingsonderdelen (6 sp.) Tweede vakdidactiek (6 sp.) OF Twee keuzevakken (2 x 3 sp.) Vakbeschrijvingen https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding

11 Focus op de praktijkcomponent

12 aSLO modeltraject praktijk
2de semester Groeistage 1 (6 sp.) Groeistage 2 (6 sp.) Vakdid. opdr. stage (3 sp.) Projectstage (3 sp.) Supervisie (3 sp.) 1ste semester Oefenlessen (3 sp.) Inleefstage (3 sp.) Instapstage (3 sp.) Modeltraject praktijk: geleidelijke ingroei in de praktijk: zie Wegwijzers in Vademecum Praktijkcomponent Oefenen in het instituut Inleven in de school, beroep van de leerkracht Eerste lessen zelf geven, sterk begeleid Ingroeien in de praktijk: geleidelijke afbouw van de begeleiding Weet wat je doet: leeronderzoek koppelen aan een ‘concern’ Evenwichtige spreiding: 1ste sem (9 sp.) en 2de sem (15 sp.) maar minder theorie, leeronderzoek (3 sp) en projectstage (3 sp.) zijn jaarvakken Leeronderzoek 3 sp. verplicht Ervaring opdoen in diverse contexten: ‘Ideaal plaatje’ werd uitgetekend Bv. Inleefstage: verplicht in 2 secundaire scholen, waaronder 1 school uit een ‘centrumstad’ Groeistage: in een secundaire school, maar ook in volwassenenonderwijs, hoger onderwijs, onderwijs voor sociale promotie, bedrijven, Syntra opleidingen, enz.  Minstens 3 verschillende contexten, maximum 5. Leeronderzoek (3 sp.) 12

13 Oefenlessen Oefenen in het lesgeven:
lesvoorbereidingen maken; van deelvaardigheden tot een volledige les; Observeren van medestudenten, feedback geven, bespreken. * begeleiding door vakdidactici en assistenten * in kleine groep op de campus invulling van de colleges verschilt ngl. de gevolgde vakdidactiek Aanwezigheid is vereist. Gerelateerd aan de vakdidactiek Gaan niet allemaal op hetzelfde moment door – zie collegerooster op de website van de SLO

14  Focus op ‘leraar en school’
Inleefstage  Focus op ‘leraar en school’  kennismaking met activiteiten inherent aan het beroep ‘leraar’ Opdrachten  observeren en reflecteren in een secundaire school met bso-/tso-richtingen ! NIET in vroegere secundaire school De stageplaatsen worden gezocht door de stagecoördinator.

15 Inleefstage praktisch
Opdrachten die de student de leefwereld van de adolescenten (beter) leert kennen/begrijpen: twee klassen volgen, 2 x ½ dag twee leerkrachten volgen (cluster), 2 x ½ dag schoolobservatie: leraarskamer, vaklokalen, speelplaats, leerlingvolgsysteem, …

16 Instapstage in duo aan (1ste) vakdidactiek gebonden stage-opdracht in 2de en/of 3de graad van aso- of kso-richtingen 4 lessen van vakmentor observeren 2 stagelessen zelf geven 2 stagelessen observeren van collega-stagiair nadruk op vakdidactische aspecten zoals: lesgeven, toetsen opstellen, toezicht houden, verbeteren, co-teaching, proeven uitvoeren, … * vakmentor in de school & vakdidacticus/praktijkassistent begeleiden

17 Groeistage 1 en groeistage 2
= zwaartepunt van de praktijkcomponent in minstens twee diverse contexten GS 1  in aso of kso GS 2  in bso en/of tso en/of cvo …  in elke context bij een vakmentor: 4 lessen observeren 20 stagelessen geven GS1: kan soms in de vroegere secundaire school zijn GS2: meestal in sec. ond. maar kan evt. in volwassenenonderwijs (op cvo’s, Syntra, …), HO, …

18 Groeistage 1 en groeistage 2
gericht op groei naar meer zelfstandigheid evolutie in de begeleiding meer vrijheidsgraden gerichte opdrachten van observatie naar participatie GS1: kan soms in de vroegere secundaire school zijn GS2: meestal in sec. ond. maar kan evt. in volwassenenonderwijs (op cvo’s, Syntra, …), HO, …

19 Vakdidactische opdrachtenstage
vakspecifieke opdrachten tijdens de groeistage(s) uit te voeren inhoud, opvolging en evaluatie verneem je van de vakdidacticus Zie Wegwijzer VDS voor algemene richtlijnen – specifieke richtlijnen plaatst de vakdidacticus op Bb.

20 waarvan minimum 20 uur in praktijk uit te voeren
Projectstage Verschillende mogelijkheden: project i.s.m. een stageschool van de groeistage intekenen (via stagewebsite uaslo) op een project dat van start gaat i.s.m. externe partners: Tutoraat, Open Onderwijshuis, Zorgbedrijf, … ! omvat 75 à 90 uur studietijd waarvan minimum 20 uur in praktijk uit te voeren Kan al in het 1ste sem van start gaan, zeker de projecten Publicatie van de fiches van de projecten: 1ste dag van het acjr op de stagewebsite uaslo – meer info op het verplichte infomoment op de 1ste dag van het acjr.

21 Aanvraag stageplaatsen
Aanvragen: vanaf 17 augustus  invullen stageaanvraagformulier op de interactieve stagewebsite uaslo https://www.uaslo.uantwerpen.be (na inschrijving aan de UA en in SisA voor de SLO) na inloggen met je UA-account en pw ! kan vóór de start van het academiejaar coördinaten van de stageplaats  via Alert-mail op je UA-student-mailadres SisA – door studenten te gebruiken om de vakken op te geven die ze dit academiejaar gaat volgen uaslo - te gebruiken door student: Uaslo – om de stages aan te vragen; om een PRS-project te kiezen/aan te vragen; om akkoord te gaan stageovereenkomst-preservicestage; om stagerooster in te vullen via de stageagenda !!!! Studenten gaan niet zelf op zoek naar een stageplaats in het secundair onderwijs omwille van de afspraken die er met de scholen zijn gemaakt. Kunnen evt. wensen opgeven in een invulblok op het stageaanvraagformulier

22 Invullen praktijkcomponent via een liobaan
‘Leraar in opleiding’ (lio) heeft master maar geen diploma ‘leraar’ student zoekt zelf een liobaan heeft arbeidscontract met een school krijgt interne begeleiding door school (mentor-coach) krijgt externe begeleiding door universiteit liobaan kan alleen in een secundaire school of een cvo te vervullen formaliteiten door student SLO ° liobaanaanvraagformulier indienen bij stagecoördinator - via mail vóór/bij aanvang lesopdracht ° liobaanovereenkomst: school-SLO-student

23 Liobaan liobaanvraagformulier
https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding > stage-informatie via mail aan stagecoördinator bezorgen vóór (bij) aanvang van de lesopdracht

24 Liobaan valorisatie lesopdracht
! Het akkoord van vakdidacticus/i voor valorisatie van de liobaanlesopdracht is vereist kan voor OPO’s van de praktijkcomponent  valorisatiedocument (via mail) na ondertekening liobaanovereenkomst door school-student-SLO

25 Vademecum Praktijkcomponent
te raadplegen op https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding bij Stage-informatie vanaf september versie nieuw academiejaar op website vanaf half september te koop bij Universitas, Prinsesstraat 16 – 2000 Antwerpen

26 Werken in het onderwijs
Welke vakken mag je geven?  ‘onderwijsbevoegdheid’ hangt samen met de behaalde master Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming: Werken in het onderwijs Solliciteren en loopbaan Bekwaamheidsbewijzen o.a. Gids voor studenten lerarenopleiding Omdat hier heel wat vragen over zijn, even dieper ingaan op de onderwijsbevoegdheid.

27 Bekwaamheidsbewijzen
De Vlaamse overheid wil de kwaliteit van het onderwijs garanderen door: centraal aan te duiden wie zeker geschikt is om een vak te geven = Vereist (VE) te omschrijven wie ook geschikt kan zijn = Voldoende Geacht (VO) Vb master wisk + bpb heeft vereist bekwaamheidsbewijs voor wiskunde in de derde graag vh aso Vb master wisk + bpb heeft een voldoende geachte bekwaamheid voor het algemeen vak fysica (of Frans, Nederlands,…) in de derde graad vh aso Andere bekwaamheidsbewijzen: niet op ingaan

28 Een aanstelling in het onderwijs
beschikken over een bekwaamheidsbewijs kan bestaan uit: basisdiploma bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) [Nuttige ervaring] het bekwaamheidsbewijs bepaalt voor het ambt van leraar de aanstelling: in welk vak in welke graad in welke onderwijsvorm Het BPB voor de SLO-studenten is het “diploma van leraar”.

29 Vereiste en voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen
Salarisschaal: afhankelijk van het diplomaniveau, graad en onderwijsvorm - geen verschil tussen VE of VO Tijdelijke aanstelling: VE geen voorrang over VO Wel verschillen bij: Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur (TADD) vaste benoeming TADD : aantal dagen in de uren staan, diensten worden niet samengeteld Vaste benoeming: VE Niet in detail op ingaan, zou te ver leiden

30 Met vragen kun je terecht bij
Voorzitter Onderwijscommissie SLO: prof. Wil Meeus Studietrajectbegeleider: Ingrid Imbrecht Stagecoördinatoren: Ann Aerts & Britt Van Ham Studentensecretariaat SLO: Britt Van Ham Venusstraat 35, Antwerpen alle contactgegevens vind je op https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding

31 vind je op de website SLO
informatie over de SLO vind je op de website SLO https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding


Download ppt "De specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google