De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koplopersoverleg | 14 oktober 2015 Kennis, dat doe je samen! Project: Versterking Kennisfunctie Archiefsector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koplopersoverleg | 14 oktober 2015 Kennis, dat doe je samen! Project: Versterking Kennisfunctie Archiefsector."— Transcript van de presentatie:

1 Koplopersoverleg | 14 oktober 2015 Kennis, dat doe je samen! Project: Versterking Kennisfunctie Archiefsector

2 Koplopersoverleg | 14 oktober 2015 Start: Archiefvisie 2011 Het NA dient te fungeren als kennis- en expertisecentrum voor de gehele archieffunctie binnen de overheid; Het NA stelt, samen met de archiefsector, een Kennis & Innovatieagenda op. In het Archiefconvenant 2012-2016 wordt deze opdracht bevestigd. Per 1 september 2014 worden in de lijnorganisatie van het NA een kwartiermaker kennisfunctie (Arjen van der Kuijl) en kennismakelaar (Natasja Pels) benoemd bij de afdeling Kennis & Advies, DIA.

3 Geen kenniscentrum maar kennisnetwerk Uitgangspunt is de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de archiefsector voor kennisontwikkeling. Werken in een netwerk. Er is heel veel kennis in het veld en bij het NA, dat met elkaar benutten. Het is een groeimodel. Binnen een jaar tijd een volwaardig kennisnetwerk realiseren zal niet mogelijk zijn. Bij de opzet van het kennisnetwerk wordt gezocht naar een goede balans tussen de inzet van de sector en die van het NA. Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

4 Afbakening Eerste focus: kennis die voor de archiefinstellingen nodig is om goed te functioneren in het digitale tijdperk, in het bijzonder in relatie tot de archiefvormende overheidsorganisaties; Het gaat om generieke kennisvragen; Later: verbreding naar dienstverlening en publieksbereik. Het gaat om inrichting van een infrastructuur voor kennisontwikkeling en deling: het doen van kennis ontwikkelen en kennis delen is een verantwoordelijkheid van iedereen. Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

5 Projectplan Vier actielijnen: 1.Opstellen Kennis- en Innovatieagenda 2.Middelen voor Kennisdeling en beschikbaarstelling 3.Opbouw Kennisnetwerk 4.Introductie kennismanagement binnen NA en breder Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

6 Actielijn 1: Kennis & Innovatieagenda Inventariseren lopende kennisontwikkeling; Inventariseren kennisbehoefte in archiefsector (40 gesprekken); Opstellen agenda, inclusief de witte vlekken; Aanjagen van kennis ontwikkeling, m.n. op nieuwe thema’s. Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

7 K&I-agenda: 15 kennisvragen 1. Beleidskader en handreiking waardering en selectie voor rij- en decentrale overheden 2. Inrichtingsprincipes overheidsorganisaties (DUTO) 3. Handreiking en best-practices digitale depotvoorzieningen 4. Beleidsplan en instrumenten preservering 5. Beleidskader openbaarheid in digitale omgeving 6. Open toegang 7. Beleid open (collectie)data 8. Verkenning e-discovery/big-data technieken bij waardering en selectie 9. Handreiking en hulpmiddelen particuliere archieven en documenteren samenleving 10. Handreiking archiefbescheiden buiten het DMS 11. Naar voren in de keten (SIO, onafhankelijk deskundige) 12.Metadata 13.Kwaliteitssysteem digitaal archiefbeheer 14.Keteninformatisering 15.Digitale klantkunde Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

8 Actielijn 2: Kennisdeling en beschikbaarstelling Zorgen dat de website NA geactualiseerd wordt; 11 Kennisplatforms (kenniskringen) voor kennisdeling en debat Ondersteuning aan de moderators van deze platforms optreden Organiseren van kennissessies; Inrichten van een voorziening voor het beheer van standaarden (BOMOS); Inrichten van de kennismakelaars-functie. Nog suggesties? Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

9 11 Kennisplatforms 1.Inrichting informatiehuishouding overheden 2.Kwaliteitssystemen 3.Waardering & Selectie 4.Preservation & duurzaamheid 5.Metadata 6.Toegang 7.Openbaarheid 8.Digitale verwerving & E-depot 9.Conservering (papier) 10.Presentatie & Dienstverlening 11.Professionalisering & deskundigheidsbevordering Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

10 Actielijn 3: Kennisnetwerk Inrichten van een kennisnetwerk (community); Gebruik maken van verworvenheden Archief 2020 op dit terrein; Actief over kennisontwikkeling communiceren, bijvoorbeeld door de opzet van een Nieuwsbrief NA voor de zakelijke contacten; Ook zoeken van verbinding met kennispartners buiten de archiefsector (Beeld & Geluid, NIOD, academische wereld, opleidingen). Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

11 Speerpunt Kennisplatforms NA adopteert twee platforms: 1.Openbaarheid 2.Preservering Voor de overige 9: eigenaren gezocht NA biedt: 1.Technische faciliteiten en ondersteuning (Pleio-Plus) 2.Inhoudelijke input Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

12 Kennisvragen en de platforms Koplopersoverleg | 14 oktober 2015 ThemaKennisvraagInnovatievraag Inrichting informatiehuishouding overheden Inrichtingsprincipes overheidsorganisaties (AK002) Naar voren in de informatieketen (AK 011) Keteninformatisering (AK014) Digitale vernietiging (IN003) Cloud als digitale bewaarplaats (IN004) Kwaliteitssystemen Kwaliteitssysteem digitaal archiefbeheer (AK013) Waardering en Selectie Kennisvraag Waardering en Selectie (AK001) Archiefbescheiden buiten DMS (AK 010) Vorming Particulier Digitaal Archief Juridisch begrip overbrenging in digitale tijdperk (IN007) Preservation, duurzaamheid Preservering (AK004) MetadataMetadata (AK012) ToegangOpen Toegang (AK006) Openbaarheid Openbaarheid (AK005) Open Data (AK007) Digitale verwerving en E- depot E-depot (AK003) Data Analytics (AK008) Digitale verwerving complexe collecties (IN001) Conservering (papier) Herziening archiefregeling (IN008) Presentatie & Dienstverlening Digitale dienstverlening (IN002) Auteursrechten in de archiefsector (IN006) Raadpleging beperkt openbaar materiaal in digitale tijdperk (IN009) Professionalisering en deskundigheidsbevordering

13 Actielijn 4: Kennismanagement Voorstellen voor organisatorische voorzieningen binnen en buiten het NA om kennisfunctie te borgen; Samen met P&O: introductie kennismanagement binnen NA en mogelijk ook buiten het NA als de wens daar is (bewust sturen op kennisontwikkeling); Introductie van een model voor persoonlijk kennismanagement (hoe doen kenniswerkers hun werk) binnen de archiefsector. Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

14 Gespreksronde: Waar blijkt behoefte aan? Beleidsmatige en bestuurlijke onderwerpen (buiten de K&I- agenda): Positionering archiefinstellingen en de archivaris in de digitale informatiehuishouding overheid; Wetgevingstoets op archiefparagraaf; Beleidskader toezicht; Vernieuwing beroepsprofiel en opleidingsaanbod Koplopersoverleg | 14 oktober 2015

15 Naar een landelijk kennisnetwerk … Wie doet er mee? Nog vragen? Stuur ze naar: Natasja Pels (natasja.pels@nationaalarchief.nl) of Arjen van der Kuijl (arjen.van.der.kuijl@nationaalarchief.nl) Koplopersoverleg | 14 oktober 2015


Download ppt "Koplopersoverleg | 14 oktober 2015 Kennis, dat doe je samen! Project: Versterking Kennisfunctie Archiefsector."

Verwante presentaties


Ads door Google