De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als we tot geloof komen dan ontvangen we nieuw leven(wedergeboorte) zoals u hieronder ziet ontvangen we dat nieuwe leven door het woord.  1 petr 1:23.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als we tot geloof komen dan ontvangen we nieuw leven(wedergeboorte) zoals u hieronder ziet ontvangen we dat nieuwe leven door het woord.  1 petr 1:23."— Transcript van de presentatie:

1 Als we tot geloof komen dan ontvangen we nieuw leven(wedergeboorte) zoals u hieronder ziet ontvangen we dat nieuwe leven door het woord.  1 petr 1:23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.  24 ¶ Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;  25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

2 Zoals het in de natuurlijke wereld, gaat(een baby drinkt eerst melk en gaat dan over op vaste spijs) zo gaat het ook geestelijk, door het woord zijn we wedergeboren, vervolgens moeten wij ons voeden met het woord zodat we opgroeien  1 petr 2:1 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij,  2 en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen(opgroeien) tot zaligheid,  1 petr 2:2(uit het boek) Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere, geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws.

3 Helaas blijven veel gelovigen aan de melk, daardoor veranderen ze niet ons denken moet veranderen dat gebeurt door het woord(rom 12:1-2)  1kor 3:1 Broeders en zusters, voor mij was het onmogelijk tot u te spreken als tot mensen die zich door de Geest laten leiden. Ik moest tot u spreken als tot mensen die nog werelds denken, nog kinderen zijn in het christelijk geloof.  2 Ik heb u melk moeten geven, vast voedsel kon u niet verdragen.  3 Dat kunt u ook nu niet. Want u leeft nog altijd als mensen van deze wereld. Want als u jaloers bent en onenigheid hebt, is dat dan geen bewijs van uw wereldse gezindheid en leeft u dan niet puur menselijk?

4  Joh 6:63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.  Vervuld worden met de Geest betekent Gods woord tot je nemen. Het woord veranderd ons denken.  Als we vast voedsel(het woord) tot ons nemen dan laten we ons door de Geest leiden(zie vorige scherm)  1Th 2:13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. De Geest werkt in ons, het woord werkt in ons

5 Wij komen tot geloof en gaan aan de melk maar het is wel de bedoeling om ook aan de vaste spijs te gaan (om door te groeien en volwassen te worden)  Heb 5:12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze.  13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind.  14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.  Lees de context maar eens de schrijver van de hebreenbrief neemt het de gelovigen naar de tijd gerekent hadden ze al aan de vaste spijs moeten zijn

6 Wij moeten het woord bestuderen zodat we niet heen en weer worden geslingerd, we leren de waarheid kennen en houden ons vast aan de waarheid  Efe 4:13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;  Efeze 4:14(s.v) Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;  15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;  14(n.b.g) Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,  15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

7 Door het woord veranderen we van kind tot een volwassen man  1Co 13:11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.  Efe 4:13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

8 Door het woord leven wij en groeien wij, net als brood in ons dagelijks leven  Marc 4:4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.  Joh 6:31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten.  32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.  33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.  34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.  35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.  36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.  37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

9 Zoals we ons reinigen(wassen) met water bijvoorbeeld door in bad te gaan zo reinigt ons ook het woord  Efeze 5:26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;(het gaat hier over de gemeente)  Zoals ook blijkt uit 1 kor 3  6 ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groeikracht.  7 Niet wie plant of begiet, is belangrijk, maar wie voor de groei zorgt, en dat is God.  Door het woord van God groeit het nieuwe leven dat God in ons heeft geplant

10 Als wij in het woord blijven dan zal zijn geest ons leiden in de waarheid  Jes 28:9 ¶ ‘Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn?  10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.’

11 Laten we niet het voorbeeld van het volk Israel volgen  Hos 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.  Heb 2:10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.  Kent u Gods weg(zijn woord) of dwaalt u ook?

12  1 Tim 3:15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.  16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust

13 Zoals je naar een schat zoekt zo moet je er alles voor over hebben het woord te kennen  Spr 2:2 Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt;  3 Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid;  4 Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten;  5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.  6 Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.

14 Als je aardse dingen bedenkt dan ben je een vijand van het kruis door zo te leven ontken je het kruis, aan het kruis is onze oude mens met Hem gestorven en zijn we met Hem opgestaan, we hebben nieuw leven ontvangen en we zijn met Hem gezet in de hemel Als je aardse dingen bedenkt dan ben je een vijand van het kruis door zo te leven ontken je het kruis, aan het kruis is onze oude mens met Hem gestorven en zijn we met Hem opgestaan, we hebben nieuw leven ontvangen en we zijn met Hem gezet in de hemel  Pil 3:17 ¶ Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.  18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;  19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.  20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;  21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.  Efeze 2:6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

15 Zoekt u de dingen van boven  Prediker 1:14 Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind!  mat 6:19 Vergadert u geen schatten op de aarde(onder de zon), waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;  20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;  21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.  2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.  Waarom de dingen van boven zoeken omdat christus daar is ons hart verlangt naar Hem, wij hebben Hem lief.

16  Spr 28:5 De kwade lieden verstaan het recht niet; maar die den HEERE zoeken, verstaan alles.  Spr 4:7 De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting.  Jak 3:17 Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.

17 God openbaart zich in zijn woord  1 kor 2:9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.  10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.  11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.  12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;  13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.  14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

18  Jas 1:5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.  Ik wens u veel wijsheid toe  Hebt u vragen of opmerkingen laat het ons gerust weten  Op de site staan onze gegevens  want het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid


Download ppt "Als we tot geloof komen dan ontvangen we nieuw leven(wedergeboorte) zoals u hieronder ziet ontvangen we dat nieuwe leven door het woord.  1 petr 1:23."

Verwante presentaties


Ads door Google