De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

vouchers en cash discounts: hoe daarmee om te gaan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "vouchers en cash discounts: hoe daarmee om te gaan?"— Transcript van de presentatie:

1 vouchers en cash discounts: hoe daarmee om te gaan?
Promotie coupons, vouchers en cash discounts: hoe daarmee om te gaan? Prof. Patrick Wille Managing Director THE VAT HOUSE President VAT FORUM

2 AGENDA Ontwerp richtlijn ‘the treatment of vouchers’ De praktijk
Kortingen contante betaling

3 Ontwerp Richtlijn De Richtlijn 2006/112/EG is niet aangepast voor de behandeling van waardebonnen (vouchers) Er zijn specifieke regels nodig voor ‘vouchers’ Zeker sinds 1 januari 2015 voor telefoondiensten

4 Ontwerp Richtlijn Diverse types van vouchers Onderscheid te maken met
Fysieke Elektronische Onderscheid te maken met Bitcoins Ander digitaal geld

5 Ontwerp Richtlijn De btw behandeling van de handelingen verbonden met waardebonnen hangt af van het type waardebon Art. 30a van de Ontwerp Richtlijn “Voucher” shall mean an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for a supply of goods or services and where the goods or services to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or in related documentation, including the terms and conditions of usage of such instrument;

6 Ontwerp Richtlijn Art. 30a van de Ontwerp Richtlijn
“Single-purpose voucher” shall mean a voucher where the place of supply, the identity of the supplier taxable person delivering the goods or rendering the services and the taxable amount for any applicable VAT rate, or its exemption, for VAT due on the those goods or services to be supplied are known at the time of issue transfer of the voucher. “Multi-purpose voucher” shall mean any voucher, other than a single-purpose voucher.

7 Ontwerp Richtlijn Art. 30a van de Ontwerp Richtlijn (single-purpose voucher) “the taxable amount for any applicable VAT rate, or its exemption for the goods or services” is vervangen door “VAT due on those goods or services” Het kennen van de verschuldigde btw voor de levering van de goederen of de dienst is voldoende Het kennen van de maatstaf van heffing per btw tarief of vrijstelling is niet langer vereist

8 Ontwerp Richtlijn Art. 30b van de Ontwerp Richtlijn
Without prejudice to any distribution or promotion service, eEach transfer of a single-purpose voucher shall be regarded as a supply of the goods or services to which the voucher relates, except in cases where the transfer is made by a taxable person acting in the name and on behalf of another taxable person. The actual handing over of the goods or the actual provision of the services made in return for a single-purpose voucher accepted as consideration or part consideration by the supplier shall not be regarded as an independent transaction.

9 Ontwerp Richtlijn Art. 30b van de Ontwerp Richtlijn
Where the supplier of goods or services is not the taxable person that, acting in its own name, has issued the single-purpose voucher, that supplier shall however be deemed to have made a supply of the goods or services provided in respect of the voucher accepted as consideration to that taxable person.

10 Ontwerp Richtlijn Art. 30b van de Ontwerp Richtlijn (single-purpose voucher) “Without prejudice to any distribution or promotion service” is vervangen door “except in cases where the transfer is made by a taxable person acting in the name and on behalf of another taxable person” De bewoordingen van het nieuw voorstel preciseert dat de overdracht van een ‘single-purpose voucher’ niet kan beschouwd worden als een levering van een goed of een dienst wanneer de belastingplichtige handeld in naam en voor rekening van een ander persoon

11 Ontwerp Richtlijn Art. 30b van de Ontwerp Richtlijn
Without prejudice to any distribution or promotion service, each transfer of a multi-purpose voucher shall be regarded as not subject to VAT.

12 tussenpersoon/ distributeur
Ontwerp Richtlijn Voorbeeld: service of a single-purpose voucher a) de tussenpersoon/distributeur handelt in zijn eigen naam maar voor rekening van een andere belastingplichtige b) de tussenpersoon/distributeur handelt in naam en voor rekening van een andere belastingplichtige. leverancier tussenpersoon/ distributeur klant SPV SPV

13 Ontwerp Richtlijn Voorbeeld: service of a single-purpose voucher
Btw behandeling voorbeeld a): Voor waardebonnen die belastbaar zijn bij de uitreiking wordt de belastingplichtigen die handelt in eigen naam maar voor rekening van een andere belastingplichtige geacht de goederen en diensten te hebben ontvangen en geleverd waar de waardebon op betrekking heeft. De tussenpersoon/distributeur van deze waardebonnen zal in dit geval btw moeten aanrekenen over de vergoeding ontvangen voor de waardebon. Hij heeft recht op btw aftrek op de betaalde (na korting) vergoeding .

14 Ontwerp Richtlijn Voorbeeld: service of a single-purpose voucher
Btw behandeling voorbeeld b): De tussenmersoon neemt geen deel in de onderlingende levering; Alleen de distributiedienst is aan btw onderworpen.

15 Ontwerp Richtlijn Single-purpose voucher Multi-purpose voucher
De levering kan met zekerheid bepaald worden bij het uitreiken van de waardebon. Btw moet op dat ogenblik aangerekend worden. Multi-purpose voucher De levering kan niet met zekerheid bepaald worden bij het uitreiken van de waardebon. De btw moet aangerekend worden op het ogenblik dat de goederen of de dienst worden verrricht.

16 Ontwerp Richtlijn Maatstaf van heffing en btw tarief (single-purpose)
De maatstaf van heffing is wat de koper betaalt voor de waardebon Het btw tarief wordt bepaald door de aard van de goederen of diensten geleverd in ruil voor de waardebon

17 Ontwerp Richtlijn Maatstaf van heffing en btw tarief (multi-purpose)
Article 74a Ontwerp Richtlijn The taxable amount of the supply of goods or services provided in respect of a multi-purpose voucher shall be equal to the consideration or part consideration paid by the purchaser of the goods or the recipient of the services, less the amount of VAT related to the goods or services supplied.

18 Ontwerp Richtlijn Maatstaf van heffing en btw tarief (multi-purpose)
Article 74a Ontwerp Richtlijn Where there is a monetary value is indicated on the multi-purpose voucher itself or such value is otherwise known can be substantiated by the supplier of the goods or services by way of the related documentation, including the terms and conditions of usage of that voucher, the consideration shall be deemed presumed to be that monetary value. This presumption may be rebutted where the monetary value is shown not to correspond to the consideration paid by the purchaser of the goods or the recipient of the services.

19 Ontwerp Richtlijn Maatstaf van heffing en btw tarief (multi-purpose)
De maatstaf van heffing is de vergoeding betaald door de koper van de goederen of de diensten. De maatstaf van heffing wordt geacht de waarde te zijn vermeld op de waardebon zelf of er mee verband houdende documentatie. Wanneer er geen waarde is vermeld, niet kan worden bepaald of niet overeenstemt met de vergoeding betaalt door de koper, dan moet de leverancier de btw berekenen over de werkelijk betaalde vergoeding door de koper Het btw tarief wordt bepaald door de aard van de geleverde goederen en diensten.

20 tussenpersoon/ distributeur
Ontwerp Richtlijn Voorbeeld: multi-purpose voucher De leverancier verkoopt een waardebon aan de tussenpersoon/distributereur met een waarde van 10 EUR De leverancier geeft een korting van 10%, zijnde EUR 1.00. De leverancier ontvangt dus EUR 9.00 van de tussenpersoon/distributeur Wat is de maatstaf van heffing? leverancier tussenpersoon/ distributeur klant MPV face value EUR 10,00 MPV face value EUR 10,00 EUR 9,00

21 Ontwerp Richtlijn Maatstaf van heffing en btw tarief (multi-purpose)
De Ontwerp Richtlijn en de Btw Richtlijn definieren de maatstaf van heffing verschillend Volgens de Ontwerp Richtlijn is de maatstaf van heffing de werkelijke vergoeding betaalt door de koper voor de levering (in ons voorbeeld EUR 10.00) Volgens de Btw Richtlijn is de maatstaf van heffing wat de leverancier ontvangt voor de levering (in ons voorbeeld: EUR 9.00).

22 Ontwerp Richtlijn Maatstaf van heffing en btw tarief (multi-purpose)
The ECJ has already decided a similar case where it ruled that the taxable basis is the amount received by the supplier (ECJ, decision of – C-288/94 – Argos Distributors). De maatstaf van heffing voor de dienst van de tussenpersoon = EUR 1.00?

23 Niet gebruikte waardebonnen
Single-purpose voucher: Belastbare handeling De verkoop van de single-purpose voucher is belastbaar , niet de inwisseling (Art. 30b) Multi-purpose voucher: Geen belastbare handeling De verkoop van een multi-purpose voucher is niet aan btw onderworpen (Art. 30b)

24 Niet gebruikte waardebonnen
Zaak C-289/14 Brit Air SA - Ministère des finances et des comptes publics France Prejudiciële vragen Moeten de artikelen 2, lid 1, en 10, lid 2, van richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 aldus worden uitgelegd dat het forfaitaire bedrag in de vorm van een percentage van de jaaromzet die wordt behaald op in franchise geëxploiteerde luchtvaartlijnen, dat wordt afgedragen door een luchtvaartmaatschappij die voor rekening van een andere maatschappij tickets heeft uitgegeven die de klant laat vervallen, een niet-belastbare vergoeding voor laatstbedoelde maatschappij vormt, tot vergoeding van de schade die zij heeft geleden door de vergeefse inzet van haar transportmiddelen, of vormt het een bedrag dat overeenkomt met de prijs van de uitgegeven maar vervallen tickets?

25 Niet gebruikte waardebonnen
Prejudiciële vragen Indien dit bedrag wordt beschouwd als de prijs van de uitgegeven maar vervallen tickets, moeten die bepalingen dan aldus worden uitgelegd dat de afgifte van een ticket kan worden gelijkgesteld met de daadwerkelijke verrichting van de vervoersdienst en belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd is op de bedragen die een luchtvaartmaatschappij voor zich houdt wanneer de houder van een vliegtuigticket zijn ticket niet heeft gebruikt en dit is vervallen? Zo ja, moet de geïnde belasting dan door Air France of Brit Air vanaf de ontvangst van de prijs aan de staatskas worden doorgestort, ook al vindt de reis mogelijk niet plaats door toedoen van de klant?

26 AGENDA Ontwerp richtlijn ‘the treatment of vouchers’ De praktijk
Kortingen contante betaling

27 Praktijkvoorbeeld Feiten:
Leverancier ‘A’ (= e-commerce onderneming schoenen) Tussenpersoon ‘T’ (mobiele telefoonmaatschappij) Klant ‘K’ (BE koper mobiele telefoon/abonnement) ‘K’ krijgt gratis een elektronische waardebon (specifieke code) voor de aankoop van een paar schoenen bij ‘A’ voor de waarde van €, bij de aankoop van een telefoon bij ‘T’ ‘T’ betaalt aan ‘A’ € per waardebon ‘A’ verstuurt de goederen van Nederland naar ‘K’ in België Transportkosten voor rekening van ‘K’ (bv €)

28 tussenpersoon/ distributeur
Praktijkvoorbeeld 1 NL leverancier A tussenpersoon/ distributeur T SPV € BE klant K SPV 50.00 € 10.00 € voor transport Transport paar schoenen Btw behandeling?

29 tussenpersoon/ distributeur
Praktijkvoorbeeld 1 Dienst € ? NL leverancier A tussenpersoon/ distributeur T SPV € BE klant K SPV 50.00 € Geschenk ? 10.00 € voor transport Transport paar schoenen Verkoopprijs € ? € Btw behandeling?

30 AGENDA Ontwerp richtlijn ‘the treatment of vouchers’ De praktijk
Kortingen contante betaling

31 Korting contante betaling
Artikel 79 Richtlijn 2006/112/EG In de maatstaf van heffing worden de volgende elementen niet opgenomen: a) prijsverminderingen wegens korting voor vooruitbetaling;

32 Korting contante betaling
Artikel 90, 1. Richtlijn 2006/112/EG In geval van annulering, verbreking, ontbinding of gehele of gedeeltelijk niet-betaling, of in geval van prijsvermindering nadat de handeling is verricht, wordt de maatstaf van heffing dienovereenkomstig verlaagd onder de voorwaarden die door de lidstaten worden vastgesteld.

33 Korting contante betaling
Artikel 184 Richtlijn 2006/112/EG De oorspronkelijk toegepaste aftrek wordt herzien indien deze hoger of lager is dan die welke de belastingplichtige gerechtigd was toe te passen. Artikel 185, 1. Richtlijn 2006/112/EG De herziening vindt met name plaats indien zich na de BTW- aangifte wijzigingen hebben voorgedaan in de elementen die voor het bepalen van het bedrag van de aftrek in aanmerking zijn genomen, bijvoorbeeld in geval van geannuleerde aankopen of verkregen rabatten.

34 Korting contante betaling
Artikel 186 Richtlijn 2006/112/EG De lidstaten stellen nadere regels voor de toepassing van de artikelen 184 en 185 vast.

35 Korting contante betaling
België: België mag een afwijking toepassen waarbij de korting voor contante betaling die van de prijs mag worden afgetrokken geen deel uitmaakt van de maatstaf van heffing ARTICLE 27 DEROGATIONS IN FORCE 1 DECEMBER 2004 Belgium Article 11(A)(1)(a) No revision of taxable amount in the event of loss of discount entitlement Article 27(5)

36 Voorbeeld: België Factuur 27 maart 2015:
€ = € 1,205.80 Korting contante betaling 14 dagen: 2% = € 20  Betaling 6 april / 20 april 2015 Btw aangifte leverancier/klant voor maart 2015 Maatstaf van heffing: € Verschuldigde btw (21%): €

37 Voorbeeld: België Factuur 27 maart 2015:
€ ‘btw verlegd’ Korting contante betaling 14 dagen: 2% = € 20  Betaling 6 april / 20 april 2015 Btw aangifte leverancier/klant voor maart 2015 Maatstaf van heffing: € Verschuldigde btw (21%): € (aankoop)

38 Voorbeeld: Duitsland Factuur 27 maart 2015:
€ = € 1190 Korting contante betaling 14 dagen: 2% = € 20  Betaling 6 april 2015 Btw aangifte leverancier/klant voor maart 2015 Maatstaf van heffing: € 1000 Verschuldigde btw (21%): € 190 Btw aangifte april, correctie btw € 3,80

39 Voorbeeld: Spanje Factuur 27 maart 2015:
€ = € 1,205.80 Korting contante betaling 14 dagen: 2% = € 20  Betaling 6 april 2015 Btw aangifte leverancier/klant voor maart 2015 Maatstaf van heffing: € Verschuldigde btw (21%): €

40 Voorbeeld: Spanje Factuur 27 maart 2015:
€ = € 1,205.80 Factuur 20/4 voor € 20 + € 4,20 = € 24,20 Korting contante betaling 14 dagen: 2% = € 20  Betaling 20 april 2015 Btw aangifte leverancier/klant voor maart 2015 Maatstaf van heffing: € Btw (21%): €

41 Voorbeeld: Spanje Factuur 27 maart 2015:
€ = € 1,205.80 Factuur 20/4 voor € 20 + € 4,20 = € 24,20 Korting contante betaling 14 dagen: 2% = € 20  Betaling 20 april 2015 Btw aangifte leverancier/klant voor april 2015 Maatstaf van heffing: € 20.00 Btw (21%): €

42 UK Nieuwe regels 1 april 2015 https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief vat-prompt-payment-discounts/revenue-and-customs-brief vat-prompt-payment-discounts

43 Voorbeeld: UK Factuur 27 maart 2015:
€ = € 1200 CN 20/4 voor € 20 + € 4 = € 24 Korting contante betaling 14 dagen: 2% = € 20  Betaling 6 april 2015 Btw aangifte leverancier/klant voor maart 2015 Maatstaf van heffing: € 1000 Verschuldigde btw (20%): € 200

44 Voorbeeld: UK Factuur 27 maart 2015:
€ = € 1200 CN 20/4 voor € 20 + € 4 = € 24 Korting contante betaling 14 dagen: 2% = € 20  Betaling 6 april 2015 Btw aangifte leverancier/klant voor april 2015 Maatstaf van heffing: € 20 Verschuldigde btw (20%): - € 4

45 Voorbeeld: UK Men kan vermijden dat een CN moet uitgereikt worden
Te vermelden op de factuur: “A discount of X% of the full price applies if payment is made within Y days of the invoice date. No credit note will be issued. Following payment you must ensure you have only recovered the VAT actually paid.”


Download ppt "vouchers en cash discounts: hoe daarmee om te gaan?"

Verwante presentaties


Ads door Google