De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplantoelichting Tweede graad verzorging voeding Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West Vlaanderen 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplantoelichting Tweede graad verzorging voeding Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West Vlaanderen 1."— Transcript van de presentatie:

1 Leerplantoelichting Tweede graad verzorging voeding Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West Vlaanderen 1

2 2 ‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 3 Bedoeling van leerplantoelichting 3 Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen Toelichten van leerplan Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse lespraktijk

4 4 Volgorde van de toelichting 4 Kennismaken Wat vind je waar terug? Waarom dit soort leerplan? Visie op leren Intro visie op zorg en dienstverlening Studierichtingsprofiel Geïntegreerde leerplannen Leeswijzer leerplan Servicedocument Inhoud leerplan Per component

5 Kennismaken

6 6 6 Drie begeleiders zie ook www.kobrugge.be, websites begeleiding, personenzorg www.kobrugge.be Catherine.vandommele@katholiekonderwijs.vla anderen (indirecte zorg) Catherine.vandommele@katholiekonderwijs.vla anderen Astrid.meganck@katholiekonderwijs.vlaandere n (psych. ped. componenten) Astrid.meganck@katholiekonderwijs.vlaandere n Karine.willocx@katholiekonderwijs.vlaanderen (directe zorg) Karine.willocx@katholiekonderwijs.vlaanderen

7 7 Waar vind je wat terug? www.katholiekonderwijs.vlaanderen, secundair, lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument www.katholiekonderwijs.vlaanderen Leerlijnen: http://personenzorg.vvkso.behttp://personenzorg.vvkso.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen, secundair, Regio West-Vlaanderen: excelldocument met onderliggende doelen, basisvademecum en mindmaps leerplan, bijeenkomsten …: site begeleiders personenzorg www.katholiekonderwijs.vlaanderen

8 8 ? ? ? Post-it

9 9 Waarom dit soort leerplan? Componentoverschrijdend en geïntegreerd 9 Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evoluties in gezondheids- en welzijnszorg… Afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, belang van beroepsprofielen kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, omgaan met kennis …

10 Visie op leren 10

11 11 We leren…

12 12 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven) 12  Belang van het brein  Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’  Feedback (concreet a.d.h.v. smart criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect

13 13 Competentieontwikkelend leren 13 Competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) Ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Daarom: samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

14 14 Gevolgen van vernieuwing 14 Leerplannen volgen elkaar direct op Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen … Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden! Handelen centraal stellen!

15 15 Niet vergeten 15 Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd Laat ook als beginner jouw stem horen, een frisse wind… Kwaliteit vraagt tijd

16 Intro Visie op zorg en dienstverlening 16

17 17 Intro visie op zorg en dienstverlening = inspirerend 17 Concrete ideeën = marinade, niet een saus

18 Studierichtingsprofiel

19 19 Uitgangspunten bso personenzorg 19 2de graad vv = zelfzorg, leerlingen kunnen maar voor anderen zorgen wanneer ze eerst hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen = mantelzorg waarbij leerlingen de diversiteit aan behoeften en wensen bij gezonde mensen leren kennen en ondersteunen 3de graad vz = professionele zorg en begeleiding bieden rekening houdend met de individuele gebruikers

20 20 Studierichtingsprofiel VV 20 Jongeren – maken kennis met de wereld van de zorg en diensten – worden competent op het vlak van de indirecte (groot- en kleinhuishouding) en de directe zorg (zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen) – ontdekken binnen een aantal contexten hun kwaliteiten, mogelijkheden en interesses in functie van verdere oriëntering naar de directe zorg of indirecte dienstverlening

21 21 Studierichtingsprofiel VV 21 Consequentie op pedagogisch-didactisch vlak – Leerlingen benaderen als totale personen (totale welbevinden en emancipatie) – Belang van integraal leren (praktijk- theorie / vakoverschrijdend) – Als lerarenteam kiezen voor theoretische kaders die aansluiten bij deze mensvisie (in overleg met lerarenteam derde graad)

22 22 Visie binnen leerplan Vertrekken vanuit christelijk mensbeeld (respect en omgaan met ethische problemen) In verbondenheid Op verantwoordelijke wijze Totaalvisie op zorg en dienstverlening vertrekkende vanuit een holistische mensvisie

23 23 Wat na de 2de graad vv? Doorstromen naar 3 de graad verzorging Doorstromen naar de 3 de graad organisatiehulp Belang van een goede oriëntering!

24 24 Relatie 2de –3de graad 24 Op het einde van de rit kunnen leerlingen 3 verschillende trajecten concretiseren: – Verzorging – voeding Verzorging TBZ/zorgkundige – Verzorging – voeding Verzorging Kinderzorg – Verzorging – voeding Organisatiehulp Organisatieassistentie

25 25 Competenties 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 1 ste leerjaar2 de leerjaar 3 de leerjaar Algemene doelstellingen Tweede graadDerde graad Competenties Algemene doelstellingen leerplandoelstellingen leerplandoel- stellingen Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’

26 26 Context 2° graad 26 Doelgroepen: medeleerlingen gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar gezonde volwassenen In de situatie van kind en volwassene zijn geen acute veranderingen te verwachten en geen problemen in de communicatie.

27 27 Context 2° graad 27 Opdrachten: met een lage moeilijkheidsgraad aan de hand van duidelijke instructies èn criteria = binnen welomschreven opdracht onder directe begeleiding van de leraar

28 Geïntegreerd leerplan 28

29 29 Lessentabel 29

30 30 Tijdsbesteding in leerplan min 16 uur voor 9 AD en 120 LPD 30  Kwaliteitsbewust handelen en componentoverschrijdend werken (seminarie, project, geïntegreerd en participerend werken, AD1, AD9 …): min 2 uur/week  Pedagogisch handelen (communicatie, omgang, AD2, 3 en 5): min 3 uur  Directe zorg (gezondheid en welzijn, AD4): min 3 uur  Indirecte zorg (huishoudzorg, zorg voor leef- en woonsituatie AD6-8): min 5 uur (waarvan 4 u in didactische keuken) Wijze van organiseren is de vrijheid van de school!

31 31 Vakoverschrijdend geïntegreerd leerplan 31 -Samenhang zien tussen verschillende AD’s en LPD -Samenhang zien tussen geleerde op school en de toepassing tijdens geïntegreerd werken (cyclisch leren). -Veronderstelt een vakoverschrijdende planning volgens gekozen ordeningskader door interdisciplinair team -Werkvormen: casussen met denk- en doe- opdrachten, simulatieoefeningen, rollenspelen, projecten, observatieopdrachten, … (suggesties bij wenken) rekening houden met schoolcontext: lokalen, aantal lln, studiebezoeken, projecten, thema’s …

32 32 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan 32  Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie  Inventarisatie via exceldocument of andere digitale wegen  Samenhang voor lln via mindmaps e.d. Ervaringen?

33 33 Integratie op verschillende niveaus 33 1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss verschillende AD’s Zie opdracht DIA 41

34 34 Basisvademecum 34 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2 de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatiewerken leerlijn gezondheid en welzijn leerlijn (ped)agogisch handelen leerlijn indirecte zorg leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2 Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 3 Methodisch handelen 4 Communicatieschema 5 Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6 ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7 Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8 Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9 Reflecteren - Schema reflecteren

35 Leeswijzer leerplan 35

36 36 Hoe leerplan lezen? 36 Algemene doelstelling met context (doelgroepen en situaties) en toelichting (beginsituatie,derde graad, specialisatiejaren en duiding) Ordening via tussentitels Leerplandoelstelling met onderliggende doelen, toelichting en samenhang met andere lpd van het specifiek gedeelte

37 37 Hoe leerplan lezen?

38 38 Leerplan 38  Verplicht te volgen  Belang van de werkwoorden (zie lijst achteraan in leerplan) zowel voor het onderwijzen, het leren als voor het evalueren  Gebruiker: algemene term  Elke AD vindt plaats binnen een welomschreven opdracht  Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden

39 39 Concretisering van leerplan 39  Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria  Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatiemodel, infrastructuur …)  Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Zie opdracht DIA 41

40 40 Servicedocument 40 Servicedocument: ondersteunend, tipgevend, informerend … (= advies) Te lezen samen met leerplan (= verplicht) Zal regelmatig aangepast worden

41 41 Opdracht Bereid een les(senreeks) voor AD 1.12 AD 3.2 AD 4.10 AD 6.3 AD 6.15

42 42 Opdracht Lesopbouw of scenario in grote lijnen? Hoe dragen jullie zorg voor leer- en groeilijnen? Hoe zorgen jullie dat er samenhang is binnen de AD? En met welke andere AD’s? Hoe zorgen jullie ervoor dat het leren handelen centraal staat(doen met verstand)? Hoe gaan jullie evalueren? (3 criteria?)

43 Leerplan tweede graad verzorging voeding (16 uur specifiek gedeelte) 43

44 44 AD1 Kwaliteitsbewust handelen 44 Visie 1.1 Holistische mensvisie verduidelijken en toelichten 1.2 Werken rond opvoedingsproject van de school 1.3 Respectvol handelen: attitudes! – Gedrag begeleiden, evalueren en niet een attitude ‘an sich’ – Formuleren als criteria

45 45 AD1 Kwaliteitsbewust handelen 45 1.4 Methodisch handelen (informeren, plannen, uitvoeren en evalueren) 1.5 Milieubewust handelen 1.6 Veilig handelen 1.6 Ergonomisch handelen 1.7 Hygiënisch handelen 1.8 Economisch handelen

46 46 AD1 Kwaliteitsbewust handelen 46 Observeren en registreren 1.10 Waarnemen, observeren en registreren 1.11 Belang van observeren toelichten 1.12 Menselijk gedrag observeren en registreren Reflecteren 1.13 Reflecteren over eigen kwaliteitsbewust handelen

47 47 AD 2 Communiceren in een 1-1 relatie 47 Context: – Dagdagelijkse gesprekken/gelegenheidsgesprekken In overleg kader kiezen om gedrag en sociale interacties te duiden Visie 2.1 Begrippen m.b.t. communiceren in een 1-1 relatie verduidelijken, toelichten en exploreren 2.2 Relatie maatschappelijke tendensen en communicatie verduidelijken en toelichten 2.3 Communicatie situeren binnen een kader (zie ook AD5)

48 48 AD2 Communiceren in een 1-1 relatie 48 Vlot communiceren 2.4 Vanuit een holistische mensvisie respectvol communiceren: Verschillende fasen in de communicatie doorlopen Ik-boodschappen gebruiken Actief luisteren Aandacht hebben voor congruentie Feedback geven en ontvangen Vragen stellen

49 49 AD2 Communiceren in een 1-1 relatie 49 2.5 Op een vlotte wijze communiceren en hierbij gebruikmaken van communicatiemiddelen. 2.6 Afstemmen van de communicatie Reflecteren 2.7 Reflecteren

50 50 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken 50 Visie 3.1 Begrippen m.b.t. werken in groep verduidelijken, toelichten en exploreren 3.2 Verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 3.3 Vanuit een holistische visie respectvol communiceren in groep

51 51 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken 51 Vlot communiceren 3.3 Vanuit een holistische visie respectvol communiceren in groep 3.4 Vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 Afstemmen van de eigen communicatie

52 52 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken 52 Samenwerken 3.6 Methodisch handelen bij een gedelegeerde en zelfgekozen groepsopdracht 3.7 Samenwerken bij het realiseren van een gedelegeerde en zelfgekozen groepsopdracht Reflecteren 3.8 Reflecteren over het samenwerken in groep

53 53 Gezondheidspatronen van Gordon 53 - Gezondheidsbeleving en instandhouding -Voeding en stofwisseling -Uitscheiding -Activiteiten -Slaap en rust -Waarneming en cognitie -Seksualiteit en voortplanting Niet aan bod in AD4 - Zelfbeleving zie AD1, 2 en 5 - Rol en relatie zie AD1 en 5 - Stressverwerking zie AD1 - Waarden en levensopvatting zie AD1 en 9

54 54 AD4 Gezondheid en welzijn 54 Gezondheidspatronen van Gordon als structuur Per patroon: -anatomie en fysiologie als basis voor derde graad, geen pathologie! - belang van (waarom) en zorg dragen (hoe) voor het menselijk functioneren van de gezonde mens (totale persoon/holisme) - aandacht voor het menselijk functioneren van de leerling zelf (zelfzorg en leefstijl) èn participerende activiteiten

55 55 AD4 Gezondheid en welzijn 55 Visie 4.1 Begrippen gezondheid en welzijn verduidelijken en toelichten Gezondheid en welzijn 4.2 Gezondheids- en welzijnsbeleid op school verduidelijken en toelichten 4.3 Exploreren en toelichten waar jongeren in eigen regio terechtkunnen met vragen 4.4 Organisatie bezoeken en werking toelichten

56 56 AD4 Gezondheid en welzijn 56 EHBO 4.5 In schoolcontext noodsituaties herkennen en gepast reageren als burger 4.6 Hulpinstanties op correcte wijze verwittigen 4.7 In schoolcontext kleine zorgen toedienen Gezondheidsbeleving en in standhouding 4.8 Gezondheidsbeleving en instandhouding verduidelijken en toelichten (thema’s) 4.9 Belang en doel van concrete acties m.b.t. gezondheidsbevordering toelichten

57 57 4 Gezondheid en welzijn 57 Participeren 4.10 Participeren aan project m.b.t. gezondheidsbevordering, de doelgroep ondersteunen en kennismaken met de wijze waarop deze begeleid wordt Voeding en stofwisseling 4.11 Kenmerken van normale voeding en stofwisseling verduidelijken (spijsvertering, huid en temperatuur)

58 58 AD4 Gezondheid en welzijn 58 Uitscheiding 4.12 Kenmerken van normale uitscheiding verduidelijken (urine- en darmstelsel) 4.13 Kinderen ondersteunen bij uitscheiding Activiteiten 4.14 Kenmerken mbt normale activiteiten verduidelijken (ademhaling, hart en bloedvaten, bewegingstelsel) 4.15 Kinderen en volwassenen ondersteunen bij activiteiten Slaap en rust 4.16 Kenmerken van normale slaap en rust verduidelijken

59 59 AD4 Gezondheid en welzijn 59 Waarneming en cognitie 4.17 Kenmerken van normale waarneming verduidelijken (zintuigen, zenuwstelsel) 4.18 Zorg dragen voor hulpmiddelen bij het waarnemen

60 60 AD4 Gezondheid en welzijn 60 Seksualiteit en voortplanting 4.19 Kenmerken m.b.t. hormonale invloeden, seksualiteit en voortplanting verduidelijken (hormonaal stelsel) Reflecteren 4.20 Reflecteren over het eigen handelen (leefstijl) t.a.v. gezondheid en welzijn

61 61 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 61 Visie 5.1 Vanuit een holistische mensvisie een kader om gedrag en sociale interacties te duiden verduidelijken en toelichten. 5.2 Gedrag bij uitvoering van opdracht situeren binnen een kader om gedrag en interacties te duiden. 5.3 Eigen gedrag situeren binnen bepaalde context en binnen een kader om gedrag en interacties te duiden.

62 62 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 62 Levensloop 5.4 Verschillende levensfasen binnen de levensloop van de mens exploreren.

63 63 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 63 Welbevinden 5.5 Het bij zichzelf verduidelijken van een basisemotie, een gedachte, een intentie, een gedrag / handeling. 5.6 Het expressief uitdrukken van een basisemotie, een gedachte, een intentie, een gedrag. 5.7 Kenmerken m.b.t. het lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel welbevinden verduidelijken en toelichten. 5.8 Beïnvloedende factoren (intern en extern) voor het lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel welbevinden verduidelijken en toelichten. 5.9 Verduidelijken hoe men het eigen welbevinden en dat van de anderen kan verhogen

64 64 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 64 Participeren 5.10 Participeren aan een gepaste vrije tijdsactiviteit, ondersteunen van de doelgroep en kennismaken met wijze waarop deze wordt begeleid. Reflecteren 5.11 R eflectere n over het eigen (ped)agogisch handelen

65 65 Algemene leerplandoelstellingen 6-7-8 65 Gekozen voor de zelfde ordening van de doelstellingen: – Stappen in het handelen: van plannen, voorbereiden tot nazorg – Dit betekent dat het ‘handelen’ centraal staat. (kennis aanbieden, vaardigheden inoefenen/herhalen vanuit de stappen die je zet in reële situaties) – Belang beeldvorming en waardering i.v.m. huishouding!

66 66 AD6 Maaltijd plannen, voorbereiden, bereiden 66 Context: Eenvoudige dagelijkse keuken Keuze voor bereidingswijzen wordt bepaald door context Visie 6.1 Het begrip voedingsvoorlichting in zijn verschillende betekenissen verduidelijken en toelichten 6.2 De relatie tussen maatschappelijke tendensen en maaltijdzorg verduidelijken en toelichten

67 67 AD6 Maaltijd plannen … 67 Plannen / Voorbereiden 6.3 Met ondersteuning van een voedingsvoorlichtingsmodel, een maaltijd samenstellen en deze keuze toelichten 6.4 Met ondersteuning van een werkmodel een passende bereidingswijze, materialen en benodigdheden kiezen en deze keuze toelichten Plannen / Voorbereiden – Aankopen en bewaren 6.5 Boodschappen/aankopen doen voor een persoon op basis van een met hem of haar besproken lijstje 6.6 De betekenis van de ingrediëntenlijst, de bereidingswijze, de houdbaarheidsdatum en de bewaarvoorschriften op een verpakking verduidelijken en toelichten

68 68 AD6 Maaltijd plannen … 68 6.7 De aangekochte goederen opbergen en bewaren Plannen / Voorbereiden – Wegen en meten 6.8 Met ondersteuning van een werkmodel de benodigde hoeveelheden van een product afwegen, meten en schatten 6.9 Met ondersteuning van een werkmodel eenvoudige gerechten uit de dagelijkse keuken voor medeleerlingen bereiden en toepassen van bereidingswijzen 6.10 Met ondersteuning van een werkmodel een eenvoudig uit de dagelijkse keukenvoor een doelgroep buiten de klasgroep bereiden en toepassen van bereidingswijzen en 6.11 Met ondersteuning van een werkmodel werken met kleinhuishoudelijke toestellen

69 69 AD6 Maaltijd plannen … 69 6.12 In het werkveld kennismaken met toestellen uit de groothuishouding en met de context waarin ze worden gebruikt Maaltijd nemen 6.13 Gerechten en dranken presenteren, inschenken en aanbieden 6.14 Samen maaltijd nemen met de klas 6.15 Samen maaltijd nemen met een doelgroep Nazorg 6.16 Een bereiding bewaren 6.17 De vaat wassen (machinaal en met de hand) en opruimen Reflecteren 6.18 Reflecteren over het eigen handelen m.b.t. voedingsgewoonten en maaltijdzorg

70 70 AD7 Zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 70 Visie 7.1 Begrippen m.b.t. reinigen en onderhoud verduidelijken en toelichten 7.2 De relatie tussen maatschappelijke tendensen en interieurzorg verduidelijken en toelichten 7.3 De relatie tussen een gezonde leefstijl en reinigen en onderhouden verduidelijken en toelichten Plannen / Voorbereiden 7.4 Vanuit de oriëntatie op vuilheidsgraad, materiaal/grondstof, toepassing en eigenschappen het belang van de voorbereiding van reinigen en onderhouden verduidelijken en toelichten

71 71 AD7 Zorg dragen voor lokalen … 71 7.5 De gegevens op het etiket van een verpakking verduidelijken en toelichten Plannen / Voorbereiden Mechanische energie / actie 7.6 Het belang van de factor ‘mechanische energie/actie’ van het reiniging- en onderhoudproces verduidelijken 7.7 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor een passend reinigings- en/ of onderhoudsysteem (kleinhuishouding) en deze keuze toelichten 7.8 In het werkveld kennismaken met reiniging- en onderhoudsystemen in de groothuishouding en met de context waarin ze worden gebruikt

72 72 AD7 Zorg dragen voor lokalen … 72 Plannen / Voorbereiden - Chemie 7.9 Het belang van de factor 'chemie' van het reinigings- en/of onderhoudproces verduidelijken 7.10 Met ondersteuning van een werkmodel een passend reinigings- en/of onderhoudproduct kiezen en deze keuze toelichten 7.11 Met ondersteuning van een werkmodel de benodigde hoeveelheden van een product meten en indien nodig oplossen in een correcte hoeveelheid water

73 73 AD7 Zorg dragen voor lokalen … 73 Plannen / Voorbereiden - Temperatuur 7.12 Het belang van de factor 'temperatuur' van het reinigings- en/of onderhoudproces verduidelijken Plannen / Voorbereiden - Tijd 7.13 Het belang van de factor 'tijd' van het reinigings- en/of onderhoudproces verduidelijken Reinigen en onderhouden 7.14 Met ondersteuning van een werkmodel opruimen, verluchten, reinigen en onderhouden van lokalen, keuken en leefruimten 7.15 Kennismaken met de zorg voor planten en kleine huisdieren

74 74 AD7 Zorg dragen voor lokalen … 74 7.16 In leefruimten een huiselijke sfeer creëren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigdheden Reflecteren 7.17 Reflecteren over het eigen handelen m.b.t. interieurzorg

75 75 AD8 Zorg dragen voor linnen 75 Visie 8.1 Begrippen m.b.t. linnenzorg verduidelijken en toelichten 8.2 De relatie tussen maatschappelijke tendensen en linnenzorg verduidelijken en toelichten 8.3 De relatie tussen een gezonde leefstijl en linnenzorg verduidelijken en toelichten Plannen / Voorbereiden 8.4 Vanuit de oriëntatie op de textiele grondstoffen het belang van de voorbereiding van het reinigingsproces verduidelijken en toelichten

76 76 AD8 Zorg dragen voor linnen 76 8.5 De gegevens op een etiket van verpakking/kledingstuk/linnen verduidelijken en toelichten 8.6 Het belang van de factoren van het reinigingsproces van linnen verduidelijken Plannen / Voorbereiden – Mechanische energie / actie 8.7 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor een passend reinigings- en/ of onderhoudsysteem (kleinhuishouding) en deze keuze toelichten 8.8 In het werkveld kennismaken met groothuishoudelijke toestellen en met de context waarin ze worden gebruikt 8.9 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor de passende nazorg en deze keuze toelichten

77 77 AD8 Zorg dragen voor linnen 77 Plannen / Voorbereiden - Chemie 8.10 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor passende producten en deze keuze toelichten Plannen / Voorbereiden - Temperatuur 8.11 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor de passende temperatuur van het reinigings- en/of onderhoudsproces en deze keuze toelichten Plannen / Voorbereiden - Tijd 8.12 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor de passende tijd van het reinigings – en/of onderhoudsproces en deze keuze toelichten

78 78 AD8 Zorg dragen voor linnen 78 Reinigen en onderhouden 8.13 Met ondersteuning van een werkmodel bedden luchten, opmaken en verschonen 8.14 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed sorteren 8.15 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed wassen 8.16 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed ophangen en/of drogen 8.17 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed strijken met verschillende types van strijkijzers

79 79 AD8 Zorg dragen voor linnen 79 8.18 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed kastklaar maken 8.19 Met ondersteuning van een werkmodel klein verstelwerk aan kledij uitvoeren 8.20 Met ondersteuning van een werkmodel schoeisel reinigen Reflecteren 8.21 Reflecteren over het eigen handelen m.b.t. linnenzorg

80 80 AD9 Oriënteren op beroepen en studiekeuze 80 Leerplandoelstellingen kunnen in samenhang met andere leerplandoelstellingen worden bereikt Onderscheid tussen ‘in contact komen met’ en ‘kennismaken met’ – Kennismaken: verkennen van doelgroepen die buiten context van leerplan vallen – In contact komen met doelgroepen: meerdere leerplandoelstellingen kunnen worden bereikt m.b.t. doelgroep (participeren)

81 81 AD9 Oriënteren op beroepen en studiekeuze 81 9.1 Kennismaken met verschillende beroepen en hun vereisten en context 9.2 Verduidelijken over welke competenties de beroepsbeoefenaars moeten beschikken 9.3 Kennismaken met doelgroepen binnen de directe en indirecte zorg 9.4 Eigen studiekeuze motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingen 9.5 De eigen competentiegroei in kaart brengen

82 82 Afsluit Wat neem je mee? Wat heb je geleerd? Wat baart je zorgen? Suggesties? Vragen? En nu per component!


Download ppt "Leerplantoelichting Tweede graad verzorging voeding Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West Vlaanderen 1."

Verwante presentaties


Ads door Google