De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van buurtbemiddeling tot ‘sluiting’ Instrumenten in aanpak van woonoverlast Seminar Woonoverlast 25 juni 2012 WORKSHOP Gert Dijkstra – Manager Woonservice.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van buurtbemiddeling tot ‘sluiting’ Instrumenten in aanpak van woonoverlast Seminar Woonoverlast 25 juni 2012 WORKSHOP Gert Dijkstra – Manager Woonservice."— Transcript van de presentatie:

1 Van buurtbemiddeling tot ‘sluiting’ Instrumenten in aanpak van woonoverlast Seminar Woonoverlast 25 juni 2012 WORKSHOP Gert Dijkstra – Manager Woonservice

2 Opzet workshop Vorm: interactief met 6 stellingen waar = staan niet waar = zitten Benoemen van instrumenten praktijk bij Eigen Haard en in stad Amsterdam Op zoek naar wat nog ontbreekt en/of beter kan - Gert Dijkstra, woningcorporatie Eigen Haard - Herman Krans en Riccardo Osterwald, gemeente Amsterdam in gesprek met de deelnemers

3 Stelling 1 Woonoverlast van buren is bij Eigen Haard een top 5 ergernis van huurders WAAR =NIET WAAR =

4 Geen top 5, maar wel te veel….. Oordeel bewoners Eigen Haard stad Amsterdam: netheid portiek 5,67 veilige portiek 5,88 gehorigheid woningen 5,95 overlast door vervuiling 6,18 overlast door vandalisme 6,45 overlast van criminaliteit 6,50 overlast van de straat 6,68 overlast van uw buren 6,83 Bron: bewonersonderzoek EH 2008-2010 Lijkt mee te vallen? Nee dus! Stevige inzet is zeker nodig

5 Criminaliteit dalend….. dus….? 8 juni 2012 (www.vk.nl)www.vk.nl ‘Criminaliteit daalt spectaculair, maar niemand gelooft het’ De criminaliteit in de Westerse wereld is de afgelopen tien jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de criminoloog en hoogleraar victimologie Jan van Dijk. Toch hebben veel mensen het gevoel dat criminaliteit juist toeneemt. Dat komt volgens Van Dijk mede door berichtgeving in de media en politici die angsten aanwakkeren.

6 Stelling 2 Het aantal verstoringen openbare orde en vandalisme gemeten in het aantal strafzaken per 1.000 inwoners is in de periode 1950 - 2005 met meer dan 500 % gestegen WAAR =NIET WAAR =

7 Een onwaarschijnlijke verruwing….. Toename van maar liefst 1.450 % tussen 1950 en 2005 Dus: een onwaarschijnlijke toename in verruwing, vooral in het met elkaar omgaan in de buurt, met buren! Bron: Geweld in Nederland, Driessen, Nunspeet 14-11-2008; sociaal wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Politieacademie

8 Verruwing = woonoverlast Meldingen woonoverlast bij Eigen Haard (ca. 56.000 woningen) Totaal: 1343 meldingen in 2011 (2,4%): bijna 1 op 40 huurders ervaart hinderlijke tot ernstige woonoverlast van buren Waarvan 32 keer juridisch traject ingezet (2011) Aantal meldingen afgelopen jaren licht stijgend (2008-11) Verwachting?

9 Stelling 3 Woonoverlast is een kwestie van intensief samen aanpakken: o.a. preventief met toetsen huurders en curatief met ingrijpen. Maar ……. zodra bewoners zich niet thuis voelen in de buurt blijft woonoverlast bestaan (ongeacht welke aanpak ook). WAAR =NIET WAAR =

10 De ‘Woonoverlastklem’ Zonder ‘aanspreekcultuur’ kan het in een portiek/straat escaleren: van vervelend via hinderlijk tot ergerlijk! Bewoners vervuilen eigen portiek en straat WOONOVERLAST Bewoners voelen zich niet thuis in de buurt Bewoners Voelen zich onveilig en spreken buren niet aan op woonoverlast Bewoners voelen zich geen sociaal eigenaar van portiek en straat

11 Woongenot versus woonoverlast Het cruciale verschil: wel of niet sociaal eigenaar! Bewoners voelen zich sociaal eigenaar van portiek en straat Bewoners vervuilen eigen portiek en straat WOONGENOT Bewoners voelen zich thuis in de buurt Bewoners voelen zich veilig en spreken buren aan op woonoverlast Bewoners houden zelf portiek en straat schoon WOONOVERLAST Bewoners voelen zich niet thuis in de buurt Bewoners Voelen zich onveilig en spreken buren niet aan op woonoverlast Bewoners voelen zich geen sociaal eigenaar van portiek en straat

12 Instrumenten in aanpak woonoverlast Op twee niveau’s - Collectief: Gericht op groepen bewoners en veilige straat/portiek met geen of minimale woonoverlast - Individueel:Gericht op de melder/slachtoffer en dader/veroorzaker van specifieke situatie woonoverlast Naar type: preventief (voorkomen) en curatief (bestrijden) InstrumentenCollectiefIndividueel PreventiefBevorderen veilige straat/portiek Vooraf toetsen huurders CuratiefBestrijden onveilige straat/portiek Bemiddelen en ingrijpen bij woonoverlast

13 Instrumenten veilige portiek/straat (1) Stimuleren sociaal eigenaarschap (bijv. zelfbeheer) Bevorderen van differentiatie op wijkniveau (homogene portieken in heterogene wijken) met gedifferentieerd aanbod SH – VSH – Koop Inzet (buurt)vrijwilligers op schone en veilige binnen- en buitenruimten Woonafspraken in de portiek/straat Buurtpreventieteams SMS Alert DNA Selecta CuratiefPreventief

14 Instrumenten veilige portiek/straat (2) Betere verlichting Mosquito (in ruimten EH) PKVW: individueel en complexmatig Camerabeveiliging Afsluiten onveilige ruimten CuratiefPreventief

15 Instrumenten woonoverlast individueel (A)Buren lossen het samen zelf op (B) Buurtbemiddeling door vrijwilligers (C1) Bemiddeling door professionals Madi’s, GGD e.a. (D) Juridisch traject tot ‘sluiting’ toe (C2) Bemiddeling door professionals woningcorporaties Curatief Escalatiemodel Woonoverlast

16 Instrumenten overlast individueel (1) (A) Buren lossen het samen zelf op Stimuleren dat bewoners zelf de woonoverlast aanpakken (B) Buurtbemiddeling door vrijwilligers Inzet Beter Buren Eigen Kracht Conferenties: organiseren van een maatschappelijk steunsysteem (MSS) rondom de (woonzorg en woon)overlast situatie Curatief

17 Instrumenten overlast individueel (2) (C1) Bemiddeling door professionals Inschakelen Meldpunten Zorg en Overlast en (via hen) de woon- en welzijnbegeleiders: GGD Amsterdam Vangnet & Advies, Jeugdzorg (BJAA) en de Madi’s (de maatschappelijke dienstverleners) Inschakelen procesmanager MPG (bij DMO) bij zaken OMPG (Overlastgevende Multi Probleem Gezinnen) Inzet van ‘Hate crime Team’: gerichte aanpak door stedelijke specialist(en) op zeer ernstig ‘pestgedrag’ Curatief

18 Instrumenten overlast individueel (3) (C2) Bemiddeling door professionals van woningcorporaties Bemiddeling door wijkbeheerders en gespecialiseerde medewerkers Inzet geluidsmeter (Matron) Geluidsisolerende vloeren Gele kaart = laatste waarschuwing woningcorporatie Aanvullende huurvoorwaarden achteraf (met ‘drang’): diverse clausules alsnog ‘toegevoegd’ aan huurcontract (inclusief recent maken afspraken over medicijngebruik: zie workshop Zorgbehoevenden en woonoverlast) Curatief

19 Instrumenten overlast individueel (4) (D) Juridisch traject Gemeentewet 174a (Victoria): sluiten woning bij (ernstige vrees voor) verstoring openbare orde rond die woning Opium wet 13b (Damocles): tijdelijk kunnen ‘sluiten’ van woningen bij verkoop/afleveren/verstrekken drugs (lijst) Woningwet 14 (Victor): verplichting tot wijzigen huurder Laatste Kans Stad Amsterdam: met ‘dwang’ na vonnis Laatste Kans Woningcorporatie = Woonwel (verplichte woonbegeleiding op dezelfde woning) na vonnis Verplichte verhuizing na vonnis (ofwel de ‘ontruiming’) Rechterlijke Machtiging na vonnis (tijdelijk elders) Straat/buurtverbod na vonnis Curatief

20 Instrumenten overlast individueel (5) Opvragen verhuurdersverklaring Toetsen huurder op overlastrisico en overlastgevend gedrag NB: bekend als ‘screenen huurders’ (020: Dichtersbuurt) Aanvullende huurvoorwaarden vooraf bij twijfel (met ‘drang’): diverse clausules ‘toegevoegd’ aan huurcontract (met verplichting van woonbegeleiding, anders…) Bij individuele aanvragen in het geval van een bijzondere doelgroep (in ZW, BW of BZW) deze spreiden over buurten ….? Preventief

21 Analyse: tekort op preventief! Groot verschil tussen Curatief en Preventief Dus: preventieve inzet versterken Curatief Preventief

22 Stelling 4 Bij woonoverlast wordt het belang van omwonenden, door alle betrokken professionals, nu al even zwaar meegewogen als het individuele belang van het (overlastgevende) individu. WAAR =NIET WAAR =

23 Onze vragen ‘top 5’ (1) 1.Belang van buren en buurt nadrukkelijker in een gelijkwaardige balans afwegen met individueel belang 2.Formeel bij de intake (verhuur) kunnen toetsen of iemand voldoende zelfstandig kan wonen: zelfredzaamheidscheck 3.Welzijnsinstanties krijgen (voldoende) ruimte om passende woonbegeleiding aan te bieden voor kwetsbare huurders die (net) niet zelfstandig kunnen wonen Preventief

24 Onze vragen ‘top vijf’ (2) 4.(020) In enkele buurten (i.p.v. nu alleen de Dichtersbuurt) door de politie overlastrisico checks kunnen laten uitvoeren, op meerdere antecedenten (bijv. drugs- én alcohol) en alle inwonenden (i.p.v. alleen de hoofdhuurder) 5.Gebruikerspanden kunnen behandelen als dealerspanden, dus ruimer kunnen toepassen van Wet Damocles Preventief Curatief

25 Stelling 5 We doen nu al genoeg. Anders gezegd, bestaande Instrumenten meer of beter gaan benutten volstaat. Instrumenten (verder) ontwikkelen is echt niet meer nodig. WAAR =NIET WAAR =

26 Onze extra vragen (1) 6.Het (nog) meer gezamenlijk verbeteren van bestaande en ontwikkelen van een beperkt aantal extra instrumenten voor een (nog) effectievere aanpak op woonoverlast 7.Verder investeren in frontlineteams en wijkwerkers met (020) dan wel fulltime buurtgebonden inzet (zoals wijkcoach Enschede) i.p.v. huidige parttime gedetacheerde professionals van vele back office organisaties 8.Meer aandacht van pers en politiek, niet alleen op sensationele incidenten maar in de volle breedte op woonoverlast met het besef dat dit een enorme preventieve werking heeft op potentiële overlastgevers Preventief

27 Stelling 6 Het is niet een kwestie van beter benutten of meer ontwikkelen van instrumenten maar eerder een kwestie van nog strenger ageren tegen woonoverlast. WAAR =NIET WAAR =

28 Onze extra vragen (2) 9.(020) Bij alle hinderlijke en ernstige woonoverlast een gecoördineerde huishoudens aanpak hanteren, zoals nu (alleen) geval is voor OMPG 10.Bij vonnissen rechter geen kosten verhalen op eiser, (020) zoals geval was voor ‘celkosten’ overtreding straatverbod 11.(020) Toepassen van de ‘Voetbalwet’: bijv. ook bij groepen hangjongeren in onze portiek 12.Meer gebruik maken van In Bewaring Stelling (IBS): professionals vragen dat eerder aan bij de Burgemeester Curatief

29 Samengevat Onze belangrijkste conclusies zijn: A.? B.? C.? D.?


Download ppt "Van buurtbemiddeling tot ‘sluiting’ Instrumenten in aanpak van woonoverlast Seminar Woonoverlast 25 juni 2012 WORKSHOP Gert Dijkstra – Manager Woonservice."

Verwante presentaties


Ads door Google