De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 11 oktober 2015 morgendienst. 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. W.J. Quist (Amersfoort) Ouderling:W.H. van Eeken Organist:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 11 oktober 2015 morgendienst. 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. W.J. Quist (Amersfoort) Ouderling:W.H. van Eeken Organist:"— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 11 oktober 2015 morgendienst

2 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. W.J. Quist (Amersfoort) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 444 Stil gebed, votum en groet Psalm 72: 1, 4 en 7 Verootmoedigingsgebed Gezang 481: 1 en 2 Tien geboden Gezang 481: 3 en 4 Gebed Schriftlezing 1: Marcus 10: 32-34 Opwekking 268

4 4 Orde van de dienst - 2 Schriftlezing 2:Marcus 10: 35-45 Gezang 70: 1, 4, 5 en 6 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Opwekking 378 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: 1. pastoraat gezondheidszorg 2. kerk Psalm 146: 3, 4 en 5 Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 Gezang 444: 1, 2 en 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid. 6

7 Gezang 444: 1, 2 en 3 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 7

8 Gezang 444: 1, 2 en 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan. 8

9 Stil gebed Votum en groet 9

10 Psalm 72: 1, 4 en 7 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvlen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op. 10

11 Psalm 72: 1, 4 en 7 4 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart. 11

12 Psalm 72: 1, 4 en 7 7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Isrel leidt, want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervull' de tijd. Looft God de H EER, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de H EER. 12

13 Verootmoedigingsgebed

14 Gezang 481: 1 en 2 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. 14

15 Gezang 481: 1 en 2 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen. 15

16 16 Tien geboden

17 Gezang 481: 3 en 4 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade. 17

18 Gezang 481: 3 en 4 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. 18

19 Gebed 19

20 20 Schriftlezing Marcus10: 32-34 uit de Nieuwe Bijbelvertaling door Reinout Vreugdenhil

21 21 Op weg naar Jeruzalem 32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: 33 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen.

22 34 Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’ 22

23 Opwekking 268:1, 2, 3 en 4 1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. 23

24 Koor: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht. 24

25 Opwekking 268:1, 2, 3 en 4 2 En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 25

26 Koor: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht. 26

27 Opwekking 268:1, 2, 3 en 4 3 Zie je de wonden zo diep. De hand die aard en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De man, die onze zonden droeg. 27

28 Koor: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht. 28

29 Opwekking 268:1, 2, 3 en 4 4 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er need'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. 29

30 Koor: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht. 30

31 31 Schriftlezing Marcus10: 35-45 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

32 35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ 32

33 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’ 33

34 41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 34

35 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 35

36 Gezang 70 1 De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon, de knechten mogen heersen, de dienaar heet een zoon. 4 Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer, de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer. 36

37 5 Maar wie zich heeft gebogen voor wat Hij geboden heeft, die zal Hij ook verhogen zo waar Hij eeuwig leeft. 6 De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon, wie slaaf was mag nu heersen, de vreemdeling wordt zoon. 37

38 38 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Daar wordt verteld over Daniël aan het hof van de koning van Babylonië. uit Daniël 2.

39 Preek 39

40 Tekst Marcus 10: 42-45 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 40

41 41 Thema: Mijn leven op zijn kop

42 1.Hoe halen Johannes en Jacobus dat nu in hun hoofd? 2.'t Is bij mij toch niet 'van hetzelfde laken een pak'? 3.Macht - hebbers drukken vaak de ander omlaag! 4.'Niet heersen, maar dienen'... hoeveel is daarvan bij óns christenen waar? 5.Les 1: wij moeten ons eerst láten dienen, door Jezus! 6.Je door Jezus láten dienen maakt VRIJ! 7.Ons leven gaat twee keer op zijn kop! 42

43 8.Zo'n Kolbe zal ik nooit worden!?!? 9.Dienen is geen slappe serviele nederigheid maar is juist héél sterk. 10.Dienen is CORE BUSINESS van de kerk. 11.Dienen dichtbij én ver(der)weg. 12.Jezelf geven. 13.Haal juist de meest kwetsbaren er bij. 14.Begin jouw dag vooral goed! 43

44 44

45 Opwekking 378: 1- 5 1. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. 2. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. 45

46 Opwekking 378: 1- 5 3. Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd. 4. Ik zal blij zijn als jij blij bent huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. 46

47 Opwekking 378: 1- 5 5. Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan. Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan. 47

48 Gebeden 48

49 49 De kinderen komen terug. Collectes: 1.Pastoraat in de gezondheidszorg 2.Kerk

50 50 Deputaten pastoraat in de gezondheidszorg hebben als taak: het toerusten van werkers in de zorg; het onderhouden van contacten met geestelijk verzorgers en pastoraal werkers in de zorg; het pastoraat onder doven, o.a. via de dovenpastor.

51 Psalm 146: 3, 4 en 5 3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard. 51

52 Psalm 146: 3, 4 en 5 4 Aan wie hongert geeft Hij spijze, aan verdrukten recht gericht. Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, blinden geeft Hij het gezicht. Hij geeft den gebukten moed en heeft lief wie zijn wil doet. 52

53 Psalm 146: 3, 4 en 5 5 Wees en weduw en ontheemde doet Hij wonen op zijn erf. Hij behoedt de weg der vreemden, maar leidt bozen in 't verderf. Eeuwig Koning is de H EER ! Sion, zing uw God ter eer! 53

54 54 Zegen te beantwoorden met

55 55 Vanmiddag begint de dienst in dit kerkgebouw om 17 uur. Voorganger: ds. W.J. Quist


Download ppt "1 Zondag 11 oktober 2015 morgendienst. 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. W.J. Quist (Amersfoort) Ouderling:W.H. van Eeken Organist:"

Verwante presentaties


Ads door Google