De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën Niveaus B & C – 16 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën Niveaus B & C – 16 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën Niveaus B & C – 16 september 2015

2 *

3 De FOD Financiën als organisatie -De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden -Ongeveer 200 werklocaties verspreid over het gehele Belgische grondgebied -Talrijke opdrachten en bevoegdheden -Noodzaak zich permanent aan te passen aan de juridische en economische ontwikkeling - Een organisatie in beweging North Galaxy Building Brussel Finto Brussel Philipstoren Leuven

4 4 Organogram: de grote lijnen... Johan VAN OVERTVELDT De FOD Financiën als organisatie Minister Voorzitter directiecomité Fiscaliteit Douane & accijnzen Inning & invordering BBI Patrimonium documentatie Thesaurie Stafdiensten P&OB&BICTLogistiek

5 Opdrachten van de FOD Financiën Opdrachten van de FOD Financiën Inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de collectieve noden van de maatschappij

6 Een tijdige en juiste heffing van de belastingen verzekeren Op een rechtvaardige en juiste manier de belastingen innen Bijdragen tot het voorkomen en bestrijden van elke vorm van fraude Opdrachten van de FOD Financiën

7 Verzekeren van het evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven voor rekening van de Federale Staat: –via ontleningen de nodige middelen zoeken om deficieten weg te werken –instaan voor de betaling van de uitgaven van de overheid Opdrachten van de FOD Financiën

8 Voeren van de strijd tegen drugs, namaak en mensenhandel,….. Toezicht houden op de in-, door- en uitvoer van de goederenstromen Opdrachten van de FOD Financiën

9 Bepalen van het kadastraal inkomen van onroerende goederen Het bijwerken van het kadastraal plan, het afleveren van kadastrale uittreksels en attesten van erfopvolging Opdrachten van de FOD Financiën

10 De waarden van de FOD Financiën De waarden van de FOD Financiën

11 Laat onze waarden leven! Waarden zijn pas zinvol als de medewerkers deze waarden uitdragen De waarden van de FOD Financiën

12 Aantal medewerkers per entiteit 39,29 % 15,63 % 12,01 % 16,66 % 9,73 % Toestand op 31/12/2014 De FOD Financiën in cijfers 23.370

13 Aantal medewerkers per werkplaats 30,30 % 12,99 % 10,13 % 8,25 % 5,83 % 4,9 % Toestand op 31/12/2014 De FOD Financiën in cijfers

14 Aantal medewerkers per niveau 31,64 % 30,40 % 27,62 % 10,30 % Toestand op 31/12/2014 De FOD Financiën in cijfers

15 Aantal medewerkers per geslacht 49,33 %50,67 % Toestand op 31/12/2014 De FOD Financiën in cijfers De FOD Financiën in cijfers

16 Werken bij de Federale Overheidsdienst Financiën

17 Onze troeven Evenwicht tussen beroepsleven en privé Loopbaanmogelijkheden Doelgerichte opleiding Een interessante verloning 17

18 De FOD Financiën wil een goede “werk/privé”- balans” mogelijk maken voor zijn medewerkers door steeds meer flexibiliteit aan te bieden via een systeem van variabele arbeid.

19 38-uren werkweek bij voltijdse tewerkstelling Gemiddelde werkdag = 7u36 Maximum: 11u werken/dag 50u werken/week Bij sommige diensten (D&A): 24u/24, 7 dagen/7 Anders werken (TAW)

20 Variabele uurrooster: 2 arbeidsstelsels –Stelsel 1: De arbeidstijd wordt geregistreerd Recuperatieverlof is mogelijk 20

21 –Stelsel 2: Geen registratie van de arbeidstijd Geen gestructureerd recuperatieverlof, maar andere afwezigheden mogelijk De medewerker kan vrij zijn tijd indelen om zijn doelstellingen te behalen Bij indiensttreding automatisch in stelsel 2 Je kan elke maand van stelsel veranderen Anders werken (TAW)

22 Telewerk Sinds het najaar 2013 heeft elk personeelslid (behalve zij die absoluut aanwezig moeten zijn voor hun werk: onthaal, restaurant, enz.) de principiële toelating om aan TAW te doen Voorwaarden :  Telewerk is noch een recht, noch een verplichting.  Toestemming van functionele chef vereist.

23 Satellietwerk Bij satellietwerk worden de werkzaamheden met behulp van informatietechnologie uitgevoerd in een ander kantoor dan de normale werkplaats. Reeds 100 satellietkantoren beschikbaar over het hele land Zelfde voorwaarden als voor telewerk

24 Verticaal Hogere weddeschaal binnen hetzelfde niveau Bevordering naar een hoger niveau / hogere klasse Horizontaal Mutatie Mobiliteit Je loopbaan uitbouwen

25 Bevorderingsexamens Niveau C Niveau B Niveau A1 Niveau A2 Federale bevorderings- procedure Federale bevorderingsprocedure Extern traject (Hogeschool/ Universiteit : 4 x 4 Ects) Federale bevorderings- procedure - Extern Traject (Hogeschool/ Universiteit : 4 x 4 Ects) Bevorderingsprocedure via een intern traject eigen aan de FOD Financiën (2 + 2 brevetten voor de AA Fiscaliteit) Bevorderingsprocedure via een intern traject eigen aan de FOD Financiën (2 brevetten voor de AA Fiscaliteit) Niveau D Federale bevorderings- procedure

26 Loopbaan niveau C C: Administratief assistent –Geldelijke evolutie (C1 tot C5) –Examen beroepskennis: Technisch examen dat toegang geeft tot de graad van financieel assistent

27 Loopbaan niveau B B: Financieel deskundige –Geldelijke evolutie (B1 tot B5) –Examen beroepskennis: Technisch examen dat toegang geeft tot de graad van fiscaal deskundige

28 Polyvalente opleidingen: Wanneer: Voorzien eind september 2015 Duur: 3 dagen Inhoud: –FOD Financiën: missie, visie, organisatie –Impact van de fiscale politiek –Statuut en loopbaan ambtenaren –Openbaarheid en motivering van administratieve handelingen –Ontwikkelcirkels –Administratief recht Opleidingen Waar: Arts Center Kunstlaan 19H Brussel

29 Technische basisopleiding: -Vennootschapsbelasting -Boekhouden -Procedure -BTW -Controletechnieken -Fiscaal recht -Douane -Registratierechten, successie -Kadastrale rechten Opleidingen

30 Generieke opleidingen -Beheren van tijd en prioriteiten -Stressbeheersing -Informatie beheren -Werken in een team -Klantvriendelijkheid Opleidingen

31 De verloning Beginwedde B1 Financieel deskundige Toestand op 01/01/2015 (schaal B1) Bruto maandelijkse wedde: 2.276,42 EURO Netto maandelijkse wedde : 1.542,31 EURO Vakantietoelage: 1.048,84 EURO Eindejaarstoelage: 821,40 EURO 31

32 De Verloning Beginwedde C1 Administratief assistent Toestand op 01/01/2015 (schaal C01) Bruto maandelijkse wedde: 1.961,44 EURO Netto maandelijkse wedde : 1.417,20 EURO Vakantietoelage: 998,62 EURO Eindejaarstoelage: 858,00 EURO 32

33 Valorisatie vorige diensten Hoe wordt de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding berekend? Valorisatie van vroeger gepresteerde diensten in - de overheidssector - de privesector 33

34 Eindejaarsverlof Wettelijke feestdagen Andere verloven  cfr intranet: P&O omstandigheidsverlof, uitzonderlijk verlof, bevallingsverlof,…… 26 vakantiedagen 1 compensatiedag Aanvraag via : - Intranet MyP&O Vakantiedagen en verlof

35 Wettelijke verlofdagen –1 januari –Paasmaandag –Onze Heer Hemelvaart –1 mei –Pinkstermaandag –21 juli –15 augustus –1 en 2 november –11 november –15 november –25 en 26 decembe r Brugdagen voor 2015 - vrijdag 2 januari 2015 - vrijdag 15 mei 2015 - maandag 20 juli 2015 Vakantiedagen en verlof

36 Een afwezigheid wegens ziekte wordt bij de FOD Financiën steeds geregistreerd via een inbelsysteem. 0257 257 21 De functionele chef moet telefonisch worden verwittigd. Wat doen bij ziekte ?

37 1 dag ziek: (max. 2 x per jaar) Voor 9 u telefonisch melden via : 0257 257 21 Telefonisch melden aan de dienstchef Controle mogelijk Wat doen bij ziekte ?

38 Meer dan 1 dag ziek Medisch attest laten invullen door de behandelende arts Attest opsturen naar Medex Voor 9 u telefonisch melden via 0257 257 21 Telefonisch melden aan de dienstchef Controle mogelijk Tip: Hou je rijksregisternummer bij de hand en geef deze instructies door aan je huisgenoten Wat doen bij ziekte ?

39 Belangrijk Belangrijk: Bel steeds naar 0257 257 21 (Medex) en naar je dienstchef! Vergeet niet om het medisch attest op te sturen medisch centrum (adres zie attest) Adres: Medex Medische attesten, Victor Hortaplein 40 bus 50 1060 Brussel Intranet: P&O Afwezigheden-verloven- Ziektes Wat doen bij ziekte ?

40 Cyclus van 12 maanden 4 gesprekken –Functiegesprek –Planningsgesprek –Functioneringsgesprek –Evaluatiegesprek Het evaluatiesysteem

41 De rijksambtenaar mag buiten zijn ambt een bezoldigde nevenactiviteit (loon, zitpenningen, …) uitoefenen als hij daarvoor een cumulatiemachtiging heeft bekomen. Gelet op de toch wel specifieke organisatie van de FOD Financiën ( regionale diensten, rechtstreeks contact met het publiek, …) wordt een dergelijke machtiging gegeven mits naleving van een aantal voorwaarden. Cumul

42 De rijksambtenaar mag zich evenmin plaatsen of laten plaatsen in een toestand van belangenconflict. = een situatie waarin de ambtenaar door zichzelf of door een tussenpersoon (partner, kinderen, …) in een positie terechtkomt die niet verenigbaar is met de onpartijdigheid en de objectiviteit die wordt vereist bij de uitoefening van zijn ambt. Belangenconflict

43 Als er in hoofde van een ambtenaar een belangenconflict wordt vastgesteld, moet hieraan een einde worden gesteld. Er worden op dat ogenblik passende maatregelen genomen om het belangenconflict te neutraliseren (bvb. verandering van dienst, functiewijziging, …). Belangenconflict

44 Opdracht: Advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Taken van de preventieadviseurs: De gezondheid, de veiligheid en de kwaliteitsverbetering van de werkomgeving bevorderen door te zorgen dat de desbetreffende wetten en reglementeringen worden nageleefd

45 Taak preventieadviseur sector Veiligheid Werkplaatsen en gebouwen inspecteren Installaties en gevaarlijke machines controleren Klimatologische omstandigheden en geluidsnormen onderzoeken Taak preventieadviseur psychosociale sector Pesterijen Ongewenst seksueel gedrag Geweld op het werk Stress en alcohol op het werk Discriminatie Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

46 WELZIJN OP HET WERK  Preventief gezondheidstoezicht op de werknemers: Spontane consultaties bij de arbeidsgeneesheer Periodieke onderzoeken Ergonomie op het werk (tips) Absenteïsme  Specifieke activiteiten: Rechtsbijstand Individuele hulp Kid’s days Bloedgeven Griepvaccinatiecampagne

47 FED +

48

49 P&O-Informatiecentrum - Via telefoon (elke werkdag van 9 uur tot 12 uur) 0257/257 60 - Via het online webformulier http://www.finbel.intra/PO_TICKETING_web/ Vragen over P&O

50 Alle presentaties zijn terug te vinden op het intranet via link : Intranet / Stafdienst Personeel en Organisatie/ Loopbaan/ Onthaal nieuwe medewerkers / Onthaaldag / 16 september 2015

51 Bedankt voor je aandacht ! Vragen ?


Download ppt "Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën Niveaus B & C – 16 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google