De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van speciaal onderwijs naar onderwijs voor speciale kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van speciaal onderwijs naar onderwijs voor speciale kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Van speciaal onderwijs naar onderwijs voor speciale kinderen
(V)SO in de transities Van speciaal onderwijs naar onderwijs voor speciale kinderen

2 Even voorstellen Erik Dannenberg, projectleider (V)SO in de transities
Opdrachtgevers: LECSO PO-raad VO-raad Ministerie OCW

3 Transities hebben effect op het (V)SO
Passend Onderwijs Jeugdwet WMO Participatiewet WLZ / V&V

4 Regulier en speciaal onderwijs

5 Historisch en toekomstig perspectief
Awbz Jeugdzorg LGF Focus op probleem -> indicatie -> hulp Wijzigingen: Van doelgroepenmodel naar geografisch model Focus op participatie i.p.v. focus op beperking Van individuele- naar brede basisvoorziening Geïntegreerd ipv gesegregeerd aanbod

6

7 Wat heb je nodig om de leerling binnen de school te houden?

8

9

10 Observaties rondje Onderwijs
Sector is goeddeels overtuigd van nut en noodzaak van de operatie PaO en decentralisaties zorg Bestuurlijke relaties succes/faalfactor voor samenhangend en sluitend aanbod Krimp en negatieve verevening veroorzaken enorme druk op het proces, zowel negatief als positief Veel zorgen over intramurale/specialistische voorzieningen Veranderingen zijn deels geldgedreven, deels visiegedreven Verbinding onderwijs-zorg moet nog op gang komen

11 Aanpak en proces Perspectief op PaO vanuit (V)SO Visie
Monitoring -> wat gebeurt er in het land met (V)SO? Als regulier onderwijs goed geëquipeerd is voor speciale kinderen heeft dit als positief gevolg een krimp van het (V)SO Expertise-overdracht Behoud van (verkleinde) specialistische voorzieningen, met werkbare procedures (TLV) Zijn er sluitende afspraken in elke regio? Projectplan ontvlechting/invlechting 1. Bedoeling van het project

12 Rol projectleider

13 Stand van zaken Ontvlechting / invlechting, tijdpad
Residentiële plaatsingen Cluster 1 en 2 EMB Toronto-verklaring Hier moet ik het lijstje met regiobijeenkomsten hebben. Is de brief van de minister er al

14 Verklaring van Toronto
versie 1.0. Toronto Advies Groep Verklaring van Toronto

15 Verklaring Toronto Advies Groep
versie 1.0. Verklaring Toronto Advies Groep Speciale kinderen horen gewoon bij ons allemaal! Wij, een aantal bestuurders, directeuren en uitvoerende professionals uit het (voortgezet) speciaal onderwijs, zijn begin november 2014 in Toronto, Ontario, Canada op werkbezoek geweest. Wij zijn geraakt door de vorm van werken. Het is in Canada gewoon dat alle kinderen naar een reguliere school in hun eigen omgeving gaan. Wij zagen dat dat goed was voor iedereen. Opvallend is de betrokkenheid op alle niveau's, van professionals aan de basis tot de drie betrokken ministeries, gebaseerd op een gedeelde includerende samenlevingsvisie. De structuur van klassen met (deeltijd) opvang en onderwijs aan leerlingen met complexe problemen voldoet in Toronto uitstekend. Expertise van complexe hulpvragen is niet alleen gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben maar op de totale schoolomgeving en sociale context. De maatschappelijke meerwaarde van deze benadering is dat expertise niet verkokerd maar integraal wordt aangeboden. Onze groep is tot de onderstaande verklaring gekomen:

16 Verklaring Toronto Advies Groep
versie 1.0. Verklaring Toronto Advies Groep Speciale kinderen horen gewoon bij ons allemaal!

17 Verklaring Toronto Advies Groep (1)
versie 1.0. Wij gaan voor 1 samenleving waarin iedereen ertoe doet, iedereen erbij hoort en succesvol meedoet. Kinderen gaan in hun eigen omgeving naar school. Daar worden onderwijs, begeleiding en zorg op hun persoonlijke situatie afgestemd. We breiden ‘handelingsbekwaamheid’ uit, zodat alle professionals samen in staat zijn om geïntegreerd met complexe hulpvragen om te gaan. Speciale kinderen horen gewoon bij ons allemaal!

18 Verklaring Toronto Advies Groep (2)
versie 1.0. Hoe eerder scholen complexe hulpvragen kunnen beantwoorden, hoe sneller minder leerlingen in gesegregeerde gespecialiseerde voorzieningen worden geplaatst. De totale omgeving van alle leerlingen wordt bekwamer gemaakt. Kennis, inhoud en vaardigheden worden geborgd en ontwikkeld. Onderwijs werkt samen met gemeente(n), jeugd-/gezinshulp en zorgaanbieders (WLZ, ZV) Speciale kinderen horen gewoon bij ons allemaal!

19 Verklaring Toronto Advies Groep (3)
versie 1.0. Gezinnen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen. Ministeries zorgen, binnen heldere kwaliteitscriteria, voor eenvoudige en logische verbindingen tussen onderwijs en zorg. Inspecties werpen geen belemmeringen op.  Deze visie en aanpak leiden in de komende tien jaren tot een sterke toename van leerlingen met complexe problemen in het reguliere primair en voortgezet onderwijs. Speciale kinderen horen gewoon bij ons allemaal!

20 Verklaring Toronto Advies Groep
versie 1.0. Verklaring Toronto Advies Groep Wij dagen ouders, leerlingen, Overheden, onderwijs en zorg uit om de intenties van deze verklaring uit te werken in een 'pact', waarin een zorgvuldige overgang van gesegregeerd naar geïntegreerd onderwijs vlot wordt ingevoerd. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het handelingsbekwaam maken van professionals en de sociale context van kinderen met een complexe hulpvraag om hen in hun eigen omgeving te onderwijzen, te ondersteunen en bekwaam te maken om een gewaardeerde plaats in onze samenleving te vinden. 

21 Bespreking van aanpak en proces. Welke aandachtspunten geeft u mee?


Download ppt "Van speciaal onderwijs naar onderwijs voor speciale kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google