De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 7!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 7!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 7!
Mezelf voorstellen. Vanavond wat meer informatie over het schooljaar in groep 7. Allereerst bespreek ik wat specifieke dingen voor groep 7. Daarna komen wat algemene zaken aan bod.

2 Even voorstellen Samen met de combiklas Ouders
Inhoud Even voorstellen Samen met de combiklas Ouders Over 1,5 jaar is al duidelijk welk vervolgonderwijs de kinderen gaan volgen!!!

3 Even voorstellen Mark Thoonen (ma t/m do)
Rian van Kessel / Sharon van den Berg (vr) Juf Sanne (ma & di) Overige dagen Over 1,5 jaar is al duidelijk welk vervolgonderwijs de kinderen gaan volgen!!!

4 Samen met de combiklas Natuniek (dinsdag middag) Gym (dinsdag ochtend)
Gym (donderdag ochtend) Buiten spelen Uitstapjes Over 1,5 jaar is al duidelijk welk vervolgonderwijs de kinderen gaan volgen!!!

5 Ouders Groepsouder? Hulp bij andere activiteiten. 13-10?
Vragen en/of opmerkingen? U bent altijd welkom. Loop gerust even binnen na schooltijd. Klassenlijst graag even controleren op juistheid. Over 1,5 jaar is al duidelijk welk vervolgonderwijs de kinderen gaan volgen!!!

6 Groep 7: Een echte leerklas.
Een eerste indruk… Een aantal foto’s van het werken in groep 7. Groep 7: Een echte leerklas.

7 Samen-werken

8 Zelf oplossingen bedenken…

9 Visie van Het Venster (1)
-Plezier op school -Ontwikkeling van talent -Eigen inbreng in het onderwijs -Respectvol met elkaar omgaan -Ontwikkelen van vaardigheden als: *Samenwerking *Communiceren *Kritisch denken *Leren leren *Reflectie op eigen leerhouding, proces en product *Probleemoplossend denken Onze school is een vertrouwde omgeving waarin alle betrokkenen veilig kunnen en durven functioneren. Een kindvriendelijke school met een veilig pedagogisch klimaat, waarbij zelfstandigheid en eigenheid drijfveren zijn. Kinderen en andere betrokkenen geven elkaar het vertrouwen, de ruimte, respecteren en accepteren elkaar. Transparantie naar ouders en kinderen toe. Met de ouders en kinderen wordt een goede band opgebouwd. Er wordt door leerkrachten met ouders en kinderen op een constructieve manier gewerkt en op een heldere manier gecommuniceerd. Voor iedereen geldt dat je je mag, wilt, durft en kunt ontwikkelen, zowel als individu als deelnemer in een groep. Ten slot: In ons onderwijs laten wij deze kernwaarden naar voren komen.

10 Visie van Het Venster (2)
In onze visie komen de volgende vijf kernwaarden naar voren: -Zelfstandigheid -Vertrouwen -Ontwikkeling -Eigenheid -Transparantie. Onze school is een vertrouwde omgeving waarin alle betrokkenen veilig kunnen en durven functioneren. Een kindvriendelijke school met een veilig pedagogisch klimaat, waarbij zelfstandigheid en eigenheid drijfveren zijn. Kinderen en andere betrokkenen geven elkaar het vertrouwen, de ruimte, respecteren en accepteren elkaar. Transparantie naar ouders en kinderen toe. Met de ouders en kinderen wordt een goede band opgebouwd. Er wordt door leerkrachten met ouders en kinderen op een constructieve manier gewerkt en op een heldere manier gecommuniceerd. Voor iedereen geldt dat je je mag, wilt, durft en kunt ontwikkelen, zowel als individu als deelnemer in een groep. Ten slot: In ons onderwijs laten wij deze kernwaarden naar voren komen.

11 Wat maakt dit jaar anders dan andere jaren?
Leerklas. Er wordt duidelijk meer van de werkhouding en zelfverantwoordelijkheid verwacht. Naast een boekenbeurt en spreekbeurt maken de kinderen een werkstuk. Voorleeskampioen. Kinderpostzegelactie 23 september (12.00 uur uit). Verkeersexamen in april. Entreetoets. Plusklas. Veel kinderen, en ouders, zullen merken dat groep 7 wezenlijk anders is dan voorgaande jaren. Er wordt meer van de werkhouding en zelfverantwoordelijkheid verwacht van de kinderen. Dit om hen voor te bereiden op groep 8 en, met name, de middelbare school. Op de volgende dia’s ga ik deze veranderingen uitleggen.

12 Leerklas Groep 7 vormt een stevige voorbereiding op groep 8 en ook al voor het voortgezet onderwijs. Niet alleen qua stof, ook qua tempo en werkhouding. Werkhouding: veel aandacht voor het zelfstandig worden en verantwoordelijkheid nemen! Duidelijk verschil met groep 6. Over 1,5 jaar is al duidelijk welk vervolgonderwijs de kinderen gaan volgen!!!

13 Zelfstandigheid ontwikkelen
Zeer belangrijk! Zelf zorgdragen voor gymspullen, spullen die op tijd op school moeten zijn enz.. Fietsensleutels goed opbergen. Achter zoekgeraakte spullen aangaan. Ziek geweest? Zelf navraag doen. Eigen werk nakijken. Wat doe ik met teveel gemaakte fouten? 6e puntje: Niet alles wordt meer nagekeken door de leerkracht. De kinderen kijken steeds meer zelf hun werk na en moeten zelf de beslissing nemen bij te veel gemaakte fouten: stop ik mijn schrift weg (en leer ik dus niks) of ga ik voor extra uitleg naar de leerkracht?

14 Verschuiving binnen de leergebieden.
Technisch lezen wordt iets verminderd (maar blijft belangrijk!). Werkwoordspelling naast de ‘gewone’ spelling. Naast een spreekbeurt ook een werkstuk. Technisch lezen: Blijft zeer belangrijk! Moet door blijven gaan, ook thuis omdat het leesniveau op peil moet worden gehouden. Het snel en vlot lezen wordt steeds belangrijker doordat er steeds meer door de kinderen zelf moet worden gelezen. De zwakkere lezers blijven extra begeleid worden. Nieuwe methode waar alle kinderen op niveau kunnen lezen en werken (Estafette).

15 De spreekbeurt Wordt thuis voorbereid.
Een papier met steekwoorden wordt tijdens de spreekbeurt gebruikt. Duurt 10 tot 15 minuten, exclusief vragen. Wordt beoordeeld op inzet, inhoud en presentatie. De kinderen weten de datum (zelf ingeschreven) en ze hebben een opdrachtenblad met stappenplan boekje mee naar huis gekregen ter ondersteuning. Omdat er soms veel verschil zat tussen inhoud, inzet en presentatie geven we sinds dit jaar in de bovenbouw niet meer één beoordeling, maar is dit uitgesplitst.

16 Werkstuk Wordt getypt. Een ander onderwerp als de spreekbeurt.
Eens in de vier tot zes weken spullen mee naar school. De kinderen beantwoorden een aantal vragen over hun werkstuk nadat zij het hebben ingeleverd. Moet uiterlijk één week vóór de meivakantie ingeleverd zijn. Eerder mag dus ook (planning). Wordt beoordeeld op inzet en inhoud. Ook hier is in de klas over gesproken en de kinderen hebben een blad ter ondersteuning mee naar huis gekregen. Een deel van het boekje ‘stappenplan voor je spreekbeurt’ kunnen zij ook hierbij gebruiken. Eens in de vier weken moeten de spullen mee naar school worden genomen zodat er vragen kunnen worden gesteld en er aan gewerkt kan worden (niet op de computer). De kinderen krijgen na het inleveren van hun werkstuk een aantal vragen over hun werkstuk die zij op school moeten beantwoorden. Dit om het kopiëren en plakken van internet tegen te gaan, iets wat we in de bovenbouw steeds meer zien en om de kinderen te stimuleren hun eigen woorden te gebruiken i.p.v. boekentaal.

17 Boekenbeurt Op een leuke, aantrekkelijke manier een boek bespreken.
Achtergrondinformatie geven van een schrijver en/of illustrator. Met powerpoint. Wordt beoordeeld op inzet, inhoud en presentatie.

18 POP Persoonlijk Ontwikkelings Plan Werken met een doel
Inzicht in eigen leerproces Aanbod op niveau Stukje individueel onderwijs

19 Verkeersexamen Het landelijke schriftelijk examen.
Het praktisch examen. Een aantal weken voor het examen worden de fietsen gekeurd. Voorbereiding zowel in de klas (theorie) als thuis (praktijk). Dode Hoek Project. - In de klas wordt dit voorbereid d.m.v. lessen verkeer en proefexamens. T.z.t. zo’n 10 ouders nodig die post zijn. Dode Hoek Project: uitleg gegeven over de dode hoek bij vrachtwagens (spiegel). Bij Unidek kunnen de kinderen zelf bij vrachtwagens ervaren hoe het zicht is.

20 Kinderpostzegelactie
Steunt kinderdoelen in binnen- en buitenland. Op woensdag 23 september. Kinderen zijn dan om 12 uur uit. Vergt een goede voorbereiding in de klas. Langs de deuren of bij familie. - Eerst verkopen, een aantal weken daarna bestellingen afleveren.

21 Voorleeskampioen Stukje tekst van max. 4 min.
De winnaar/winnares strijdt tegen groep 8. Daarna lokale wedstrijd tegen andere scholen. Vervolgens evt. regio-, kwart- en halve finales. Landelijke finale rond de maand mei. - Rond maart/april.

22 CITO Entree Toets 16 taken: rekenen, taal, woordenschat, spelling, studievaardigheden. Verdeeld over twee à drie weken. Geeft een eerste indruk voor het advies in groep 8 maar ook waar in groep 8 nog aan gewerkt kan en moet gaan worden. Wordt in april afgenomen (weken voor de meivakantie). - Twee à drie taken per dag. Veel bredere toetsing dan in de eindtoets van groep 8. Er wordt MEER gevraagd (breed). Niet moeilijker.

23 Plusklas Uitdaging voor de betere leerlingen.
Per klas 2 kinderen. Bij voldoende plek meer. Bij kinderen die in aanmerking komen wordt gekeken naar de resultaten maar ook naar de werkhouding en het inzicht. 1x in de twee weken een middag naar het Commanderij College. Van januari groep 7 t/m december groep 8. Omdat de kinderen eens in de twee weken een middag niet op school zijn, moeten zij zelf de verantwoording nemen om te achterhalen of ze iets hebben gemist.

24 Methodes (1) Rekenen: Pluspunt. Werken op verschillende niveaus.
Taal en spelling: Taal op Maat en Spelling op Maat. Begrijpend lezen: Goed Gelezen. Werken op niveau. Inzicht is belangrijk. Een aantal methodes zijn nieuw, andere gebruiken wij al langer. Met name de nieuwe methodes zal ik nu bespreken.

25 Methodes (2) Zaakvakken: Geschiedenis en aardrijkskunde:
Brandaan en Meander. Natuur/techniek: Natuniek. Verkeer: Wijzer door het verkeer. Toetsen ook thuis leren! Samenvatting en werkboek. Op de dag van de toets weer mee naar school.

26 Methodes (3) Engels: Groove me. Werkt met liedjes.
Schrijven: Pennenstreken. Ontwikkeling van eigen handschrift en blokletters. Muziek: Moet je doen. Handenarbeid/tekenen: Uit de kunst.

27 Z.W. (weektaak) Iedere week nieuwe weektaak.
Individuele opdrachten, samenwerkingsopdrachten, interactieve opdrachten (computer). Leren plannen (‘agenda’ invullen en hanteren), zelf nakijken, samenwerken. Weektaak op niveau: zowel qua opdrachten (‘Mijn taak’) als hoeveelheid. Niet af -> thuis afmaken.

28 Van alles wat Vensterviering 2x per jaar. Ouders welkom. Huiswerk
Leesplezier (National Geographic, Taptoe, Voetbal International, etc) Vensterpraat. Site groep 7a en 7b. Z.s.m. (Pocket)Woordenboek Nederlands aanschaffen. Het kan zijn dat uw kind een tijdje wat extra hulp nodig heeft voor een bepaald vak. Hij of zij krijgt dan in de klas verlengde instructie. Omdat dit soms maar voor een korte periode nodig is, wordt u hier niet altijd voor op gesprek gevraagd. Als uw kind ernstige problemen heeft en er een handelingsplan gemaakt moet worden, wordt u eerst uitgenodigd voor een gesprek. 6. Huiswerk: in principe alleen voor toetsen. Als een kind de weektaak niet af heeft doordat hij niet goed heeft gewerkt, blijft hij/zij na tot half 4. Is het dan nog niet af, dan mee naar huis. Als een kind de weektaak niet afheeft terwijl het hard gewerkt heeft, geldt dit niet. Daarnaast kan er als extra ondersteuning huiswerk meegegeven worden. 7. Goed voor de taalontwikkeling, waarderend lezen. 9. Voor up-to-date houden en data toetsen wereldoriëntatie. 10. Woordenboek z.s.m. aanschaffen. Deze gaat mee naar groep 8 en kan daarna voor de middelbare school gebruikt worden. Blijft dus eigendom van het kind. Let goed op de kwaliteit van het woordenboek (niet te makkelijk of te moeilijk).

29 Bedankt voor de aandacht! Zijn er nog vragen?


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 7!"

Verwante presentaties


Ads door Google