De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten en evalueren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten en evalueren."— Transcript van de presentatie:

1 Meten en evalueren

2

3 Inhoud OGW HGW Meten Evalueren Vragenlijsten

4 OGW Kortgezegd betekent het dat u systematisch en doelgericht werkt aan het verbeteren van de leerprestaties. Aan de hand van de leerprestaties stelt de school doelen op en wordt er een plan gemaakt om deze doelen te bereiken. Wanneer de doelen niet zijn bereikt, dan wordt het plan aangepast. Op deze manier tracht de school zijn leerprestaties te vergroten. https://www.leraar24.nl/video/2957#tab=0

5 HGW HGW begint bij het waarnemen / observeren van uw leerlingen zodat u de verschillen tussen de leerlingen beter leert zien en begrijpen. Op basis van dit begrip bent u beter in staat de verschillen als vertrekpunt voor het handelen van de leerling te nemen en zo ontwikkelkansen te zien bij uw leerlingen. U formuleert de onderwijsbehoeften van uw klas en maakt daaropvolgend een planning. Deze planning wordt uitgewerkt in een groepsplan/periodeplan voor een vak/vormingsgebied. Door vervolgens aandacht te schenken aan haalbare aanpakken binnen de klas realiseert u onderwijs dat perfect afgestemd is op uw leerlingen.

6 Inspectie Over het belang van opbrengstgericht werken
Over professionaliteit

7 Opbrengstgericht werken
Indicatoren uit het OV 2011: De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

8 Opbrengstgericht werken
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (1) De leraren geven de leerlingen inhoudelijk feedback De feedback is gericht op het resultaat (product). De feedback is gericht op het proces (tot standkomen van het resultaat). Feedback in schriftelijk materiaal is meer dan het aanstrepen van fouten. De leraar geeft ‘feed forward’ ; hij vertelt de (individuele) leerlingen wat zij moeten leren om het volgende leerdoel te halen.

9 Opbrengstgericht werken
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (2) De leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de analyse van de prestaties van de leerlingen De leraren bepalen op basis van een analyse van de prestaties doelen voor (groepen) leerlingen (om achterstanden weg te werken). De leraren formuleren concrete doelen en/of acties voor bovengemiddeld presterende leerlingen. In de lespraktijk is te zien dat op basis van de analyse van de vorderingen of leerprestaties aanpassingen in het onderwijsleerproces aan de groep zijn gemaakt.

10 Opbrengstgericht werken
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (3) De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen De school maakt gebruik van genormeerde diagnostische toetsen en vervolgtoetsen. De analyse is gebaseerd op een registratie van vorderingen naar leerdoelen en/of foutencategorieën waardoor sturing op het leerproces mogelijk wordt gemaakt. De leraren bespreken de uitkomsten hiervan tijdens een leerlingbespreking of een sectievergadering. De school beschikt over schriftelijk vastgelegde criteria (gebaseerd op referentiegegevens) om te bepalen of een leerling uitvalt op een bepaald vakgebied, die bekend zijn bij alle leraren.

11 Opbrengstgericht werken
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (4) De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van de eindopbrengsten SE en CE. De school maakt trendanalyses t.a.v. de vakken Nederlands, wiskunde en Engels tot op het niveau van individuele leraren. De school trekt conclusies uit haar opbrengstenanalyses en legt deze vast.

12 Opbrengstgericht werken
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (5) De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten De school heeft (per sectie) meetbare doelen bepaald rond opbrengsten. Met vakgroepen (secties) vinden periodiek gesprekken plaats over (het achterblijven van) de leerresultaten in relatie tot de gestelde doelen. De schoolleiding maakt jaarlijks prestatieafspraken met de vaksecties of individuele leraren over opbrengsten, aanbod, kwaliteit/kwaliteitsbewaking van het onderwijsproces, schooling. De risicovakken geven in het vakjaarwerkplan (of actieplan) concrete actiepunten aan om te komen tot een verbetering van de resultaten.

13 Opbrengstgericht werken
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (5 vervolg) De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten e. In schoolgids, schoolplan en andere beleidsdocumenten wordt nadrukkelijk aangegeven dat de school streeft naar goede resultaten en hoge verwachtingen heeft van haar leerlingen.

14 Opbrengstgericht werken, referentieniveaus
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (1) De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen De school kan laten zien dat zij een aanbod heeft ter voorbereiding op de referentieniveaus voor Nederlandse taal dat past bij haar leerlingen. Idem voor rekenen.

15 Opbrengstgericht werken, referentieniveaus
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (2) De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen De school stelt tenminste eens per jaar met behulp van een genormeerde toets vast in hoeverre de leerlingen voldoen aan de vereisten van het referentieniveau voor Nederlandse taal, dat voor hen van toepassing is. Idem voor rekenen.

16 Opbrengstgericht werken, referentieniveaus
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (3) De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingen Aan het begin van het eerste leerjaar stelt de school met behulp van een genormeerde toets vast in hoeverre elke leerling voldoet aan het referentieniveau voor Nederlandse taal, dat van toepassing is. Idem voor rekenen.

17 Opbrengstgericht werken, referentieniveaus
Indicatoren uit het OV-onderzoek 2012 (4) De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten De school beschikt over een samenhangend plan van aanpak voor de bestrijding van achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal en voert dit plan aantoonbaar uit. Idem voor rekenen.

18 Professionaliteit Schoolontwikkeling = personeelsontwikkeling
Individuele ontwikkeling Teamontwikkeling Welke rol spelen de onderwijskundige ambities van de school? Weet elke leraar waar hij staat in zijn ontwikkeling? Wat vraagt dit van het personeelsbeleid van de school? Slaagt de school er in om een rijke leeromgeving neer te zetten die personeelsontwikkeling mogelijk maakt?

19 Professionaliteit Rol schoolleiding
Gedragen onderwijsvisie en didactisch concept Werken aan de professionele ontwikkeling Voldoende professionele ruimte geven

20 Professionaliteit Inspectie: Ontwikkeling nieuw waarderingskader.
Veel van onze indicatoren gaan over leraren en lesgeven. Kern: de professionele cultuur met adequate feedback- en leerprocessen op alle niveaus.

21 Tenslotte Een professionele cultuur is een cultuur zonder vrijblijvendheid: leren is onze kernactiviteit en geldt dus bij uitstek ook voor onszelf. Feedback geven en krijgen hoort bij deze cultuur . Maak de Inspectie niet te belangrijk: risico van vervreemding door te grote gerichtheid op het beoordelingskader van de inspectie.

22 Feedback geven op leren
https://www.youtube.com/watch?v=7odhYT8yzUM

23 Meten en evalueren Vragenlijst of toets afleiden van vragen/doelen uit de probleemstelling. Operationaliseren. Vragenlijst uitzetten. Analyseren met grafieken en tabellen. Koppelen aan literatuuronderzoek.

24 Actieonderzoek

25 Actieonderzoek Idee actieonderzoek Kenmerkend actieonderzoek
Op basis van eigen vragen. Volgens specifieke methode. Gerichte verbeteractie ondernemen. Kenmerkend actieonderzoek Zelf onderzoeksvraag formuleren. Onderzoek opzetten voor beantwoording vraag. Werkelijk ervaren kwesties/knelpunten.

26 Onderzoek is net een reis.
Je kunt een bestemming kiezen, de reis plannen en vooraf bedenken wat je graag wilt gaan doen. Maar wat je precies gaat beleven, is vooraf niet bekend. Zo is het ook met onderzoek: je stelt een doel, plant fasen en prikt momenten waarop er iets moet liggen. Maar wát het precies gaat opleveren, weet je nog niet. (Christiaan Stam, HS INHOLLAND)

27

28 Stappen actieonderzoek 2

29 Organisatie Formuleer de visie op leren (docenten).
Formuleer visie op de inhoud van het actieonderzoek. Hoe is de continuïteit/borging/facilitering geregeld?

30 Team Collectief, actief en onderzoekend leren
Op welke manier wordt en kan er worden samengewerkt aan de kwestie? Op welke manier worden ideeën uitgewisseld met elkaar? Op welke manier is er systematische feedback?

31 Individu Eigenaarschap Wat zijn jouw leervragen?
Wat zijn jouw leerdoelen? Wat heb je nodig om jouw leervragen en leerdoelen tot recht te laten komen? Sluit de kwestie die gekozen is aan bij jouw lespraktijk?

32 Uitgangspunt De leraren worden gezien als reflectieve professionals die hun praktijksituatie verbeteren of veranderen, zelf richting geven aan de gewenste verbetering en zelf de resultaten van die verbetering onderzoeken en evalueren.

33 Kenmerken AO Leraar = participerend lid in het onderzoek en voert het onderzoek samen in dialoog met de betrokkenen uit. Cyclisch: een onderzoeksdeel en een handelingsdeel. Onderzoeksdeel: relevante literatuur bestuderen, onderzoeksstrategie en –methoden bepalen (onderzoekontwerp, dataverzameling, data- analyse, evaluatie). Handelingsdeel: actie om tot verbetering of verandering van de beroepspraktijk te komen. Methodisch, iteratief: probleemherkenning en -formulering, plannen van acties, implementeren van verbeteracties, evaluatie en reflectie. De inzichten die uit de eerste cyclus naar voren komen, vormen de aanzet voor de tweede cyclus, waarbij het actieplan wordt aangepast en het onderzoeksproces wordt herhaald. De Lange, Schuman & Montesano Montessori (2010)

34 Validiteit in A.O. Dialoog, triangulatie, generalisatie van uitkomsten, de teweeg gebrachte verandering of verbetering, logboeken, ethische en sociale rechtvaardigheid en participatie van betrokkenen. De leraar maakt keuzes, interpreteert de onderzoeksgegevens en gaat hierover in dialoog met bijvoorbeeld critical friends of betrokkenen. Reflectie, ontwikkelen van eigen concepten en theorieën waarover met anderen gecommuniceerd kan worden.

35 Gebruiksmogelijkheden Actieonderzoek
Handelingsgerichte onderzoeksvragen: verbeteren van het eigen handelen centraal. Dus vooral verbetervragen en vragen als ‘Hoe kan ik …?’, ‘Wat kan ik doen om …?’ Het onderzoek naar een situatie waar de onderzoekende student zelf daadwerkelijke iets aan kan veranderen. Eigen handelen centraal. Vooral geschikt voor onderzoek van diffuse beginsituatie en nog geen beeld van gewenste situatie. Met expliciete inbreng van betrokkenen, samen ontwikkelen.

36 TOEPASSING : Voorbeelden onderzoeksvragen actieonderzoek
Hoe kan ik als docent bij de begeleiding van de student een professionele betrokkenheid tonen naar de student, met in achtneming van de juiste, adequate professionele afstand? Hoe kan ik als leraar van groep 7 tijdens de rekenles een effectieve en attractieve lesopening maken? Hoe kan ik de methode Schatkist in mijn groep gebruiken om het rekenonderwijs passend te verbreden en te verdiepen? Hoe kan ik mijn houding t.o.v. de allochtone leerlingen in mijn klas verbeteren zodat zij optimale kansen krijgen?

37 Participatieladder (Arnstein, 1969)

38 In AO zijn er verschillende niveaus van participatie, toepassing
Wie zijn de participanten in deze onderzoeksopzet, plaats ze op de participatieladder. Gebruik hiervoor eigen casus of voorbeelden uit vorige oefeningen.

39 Dataverzameling specifiek voor actieonderzoek:
Alles wat handelen onderzoeker registreert (video/observaties/vragenlijsten/interviews,….) Alles wat effect van dat handelen op de betrokkenen heeft (resultaten/ video/observaties/vragenlijsten/interviews,….) Logboeken Reflectie op eigen handelen als onderzoeker + professional

40 Stappen onderzoek 1.Probleemstelling 2.Verkenning 3.Onderzoeksgroep
4.Onderzoeksvraag 5.Onderzoeksstrategie 6.Opzet maken 7.Gegevens verzamelen 8.Analyseren 9.Rapporteren

41 Rapport

42 Managementsamenvatting

43


Download ppt "Meten en evalueren."

Verwante presentaties


Ads door Google