De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Solon en Kroisos. Kroisos, koning van Lydië Bekende figuur in Griekenland. Lydië is een land dat voor Perzië aan de macht was. Had ook steden in Klein-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Solon en Kroisos. Kroisos, koning van Lydië Bekende figuur in Griekenland. Lydië is een land dat voor Perzië aan de macht was. Had ook steden in Klein-"— Transcript van de presentatie:

1 Solon en Kroisos

2 Kroisos, koning van Lydië Bekende figuur in Griekenland. Lydië is een land dat voor Perzië aan de macht was. Had ook steden in Klein- Azië veroverd. Vooral bekend om zijn enorme rijkdom en om het orakel (als je de rivier de Halys oversteekt….)

3

4 Solon, wetgever uit Athene Bekend om hervormingen in Athene (594 v. Chr) Waarom waren die nodig? Kleine boeren konden niet meer leven van opbrengst van hun land; na vele leningen van rijkere boeren of adel: schuldslavernij Door handel was een nieuwe groep rijken ontstaan, die ook politieke macht wilde. Solon was toen archont en kreeg opdracht tot hervormingen.

5 Oplossingen van Solon Boeren: schulden kwijtgescholden Herindeling burgerij in 4 groepen op basis van vermogen (ipv afkomst); hoogste twee klassen mochten in college van archonten. Volksvergadering kreeg een belangrijkere rol. Instellen van een nieuwe raad van 400, de Boulè, om wetten volksvergadering voor te bereiden. Proefperiode van 10 jaar, waarin niets veranderd kon worden!

6 En toen…? Solon ging vrijwillig 10 jaar in ballingschap (593-583) Zo moesten de Atheners leren met zijn nieuwe wetten om te gaan en konden ze hem niet dwingen ze te veranderen. Hij kon ook de wereld zien. Zo zou hij Kroisos zijn tegen gekomen. Maar…. Kroisos regeerde pas na 560. Dus hun ontmoeting is waarschijnlijk niet historisch.

7 Wie is het gelukkigst? Herodotus Historiae 1.30

8 α ὐ τ ῶ ν δ ὴ ὦ ν τούτων κα ὶ τ ῆ ς θεωρίης ἐ κδημήσας ὁ Σόλων ε ἵ νεκεν ἐ ς Α ἴ γυπτον ἀ πίκετο παρ ὰ Ἄ μασιν κα ὶ δ ὴ κα ὶ ἐ ς Σάρδις παρ ὰ Κρο ῖ σον. Nadat Solon juist hierom en vanwege zijn wetenschappelijke belangstelling op reis was gegaan naar het buitenland, kwam hij in Egypte aan bij Amasis, en, waar het nu speciaal om gaat, in Sardes bij Kroisos. 91 α ὐ τ ῶ ν δ ὴ ὦ ν τούτων: wat wordt hiermee bedoeld? –de hervormingen in Athene en de verwachting dat hij misschien alles zou moeten terugdraaien. θεωρίης - Ionisch Grieks! gen ev (= qewriva~) Amasis = farao van Egypte

9 ἀ πικόμενος δ ὲ ἐ ξεινίζετο ἐ ν το ῖ σι βασιληίοισι ὑ π ὸ το ῦ Κροίσου· Toen hij aangekomen was, werd hij gastvrij ontvangen in het paleis door Kroisos; 93 ἀ πικόμενος - ptc aor van ajfikneomai ἐ ξεινίζετο – passief! το ῖ σι βασιληίοισι – dat mv (T9)

10 μετ ὰ δ ὲ ἡ μέρ ῃ τρίτ ῃ ἢ τετάρτ ῃ κελεύσαντος Κροίσου τ ὸ ν Σόλωνα θεράποντες περι ῆ γον κατ ὰ το ὺ ς θησαυρούς, κα ὶ ἐ πεδείκνυσαν πάντα ἐ όντα μεγάλα τε κα ὶ ὄ λβια. daarna, op de derde of vierde dag, leidden op bevel van Kroisos [gen.abs.] 95 dienaren Solon rond langs de schatkamers en lieten alles zien, wat groot en rijk was. 93 μετ ὰ - kan geen voorzetsel zijn, want er staat geen gen of acc achter; dus bijwoord: daarna 94 κελεύσαντος Κροίσου – gen abs 96 ἐ όντα – ptc van eijmi – zijn (=ojnta), Veel vormen van eijmi worden niet samengetrokken (T21)

11

12 θεησάμενον δέ μιν τ ὰ πάντα κα ὶ σκεψάμενον ὥ ς ο ἱ κατ ὰ καιρ ὸ ν ἦ ν, ε ἴ ρετο ὁ Κρο ῖ σος τάδε. Toen hij alles gezien en goed bekeken had, vroeg Kroisos, toen het hem uitkwam, aan hem het volgende: 96-97 Wie wordt bedoeld met μιν / ο ἱ ? min (=aujton) = Solon oiJ (=aujtw/) = Kroisos 96-97 θεησάμενον κα ὶ σκεψάμενον – tautologie (twee woorden van dezelfde woordsoort, die eigenlijk dezelfde betekenis hebben)

13 "ξε ῖ νε Ἀ θηνα ῖ ε, παρ ᾽ ἡ μέας γ ὰ ρ περ ὶ σέο λόγος ἀ π ῖ κται πολλ ὸ ς κα ὶ σοφίης ε ἵ νεκεν τ ῆ ς σ ῆ ς κα ὶ πλάνης, ὡ ς φιλοσοφέων γ ῆ ν πολλ ὴ ν θεωρίης ε ἵ νεκεν ἐ πελήλυθας ‘Vreemdeling uit Athene – want ons hebben veel berichten over u bereikt, vanwege uw wijsheid en uw rondreis, dat u verlangend naar ware kennis vanwege uw wetenschappelijke belangstelling veel gebied hebt bezocht –, 97-99 Veel typisch Ionische vormen bv zonder contractie: hJmea~ = hJma~ seo = sou filosofewn = filosofwn pollo~ = polu~ 97 gavr – wat moet er worden verklaard? de zin die erna komt, nl waarom Kroisos juist aan Solon gaat vragen wie het gelukkigst is; Solon kan het weten, want hij heeft veel gezien. 98 λόγος ἀ π ῖ κται πολλ ὸ ς – hyperbaton (scheiden van 2 woorden die grammaticaal bij elkaar horen); ook σοφίης ε ἵ νεκεν τ ῆ ς σ ῆ ς

14 ν ῦ ν ὦ ν ἐ πειρέσθαι ἵ μερος ἐ π ῆ λθέ moi σε ε ἴ τινα ἤ δη πάντων ε ἶ δες ὀ λβιώτατον." nu dan is bij mij een verlangen opgekomen u te vragen of u al iemand gezien hebt die de gelukkigste is van allen.’ 100 se – lijd vw bij ἐ πειρέσθαι 101 ε ἶ δες – van welke ww. ook alweer? oJravw ojlbiwvtaton – superlativus Wat waren ook alweer de mogelijke vertalingen van de superlativus? - zeer gelukkig - de gelukkigste (van …)

15 ὃ μ ὲ ν ἐ λπίζων ε ἶ ναι ἀ νθρώπων ὀ λβιώτατος τα ῦ τα ἐ πειρώτα· Σόλων δ ὲ ο ὐ δ ὲ ν ὑ ποθωπεύσας ἀ λλ ὰ τ ῷ ἐ όντι χρησάμενος λέγει Hij vroeg dat verwachtend dat hij de gelukkigste van de mensen was, maar Solon zei, zonder ook maar een beetje te vleien, maar de feiten gebruikend: 101 o{ me;n = Kroisos 102 Sovlwn de; - moet je de; hier met ‘en’ of ‘maar’ vertalen? Leg uit. de; = ‘maar’. Er is een tegenstelling tussen wat Kroisos verwacht en wat Solon doet. uJpoqwpeuvsa~- wat zou Solon hebben gezegd, als hij zou vleien (GR)? ε ἶ ναι ἀ νθρώπων ὀ λβιώτατος 103 Wat wordt er bedoeld met tw`/ ejovnti? Dat Tellus de gelukkigste is (en niet Kroisos) – zie vervolg

16 " ὦ βασιλε ῦ, Τέλλον Ἀ θηνα ῖ ον." ἀ ποθωμάσας δ ὲ Κρο ῖ σος τ ὸ λεχθ ὲ ν ε ἴ ρετο ἐ πιστρεφέως· ‘O koning, Tellos de Athener.’ Omdat Kroisos zich verwonderde over de uitspraak, vroeg hij met klem: 104 τ ὸ λεχθ ὲ ν – welke vorm van welk ww? ptc aor P (onz, gesubst) van levgw

17 "κοί ῃ δ ὴ κρίνεις Τέλλον ε ἶ ναι ὀ λβιώτατον ;" ὁ δ ὲ ε ἶ πε "Τέλλ ῳ το ῦ το μ ὲ ν τ ῆ ς πόλιος ε ὖ ἡ κούσης πα ῖ δες ἦ σαν καλοί τε κ ἀ γαθοί, ‘Waarom oordeelt u dat Tellos de gelukkigste is?’ Hij zei: ‘Tellos had enerzijds, terwijl zijn stad er goed aan toe was, fatsoenlijke kinderen, 105 oJ de; = Solon Tevllw/ - dativus possessivus 106 povlio~ = polevw~ th`~ povlio~ eu\ hJkouvsh~ - gen abs.

18 καί σφι ε ἶ δε ἅ πασι τέκνα ἐ κγενόμενα κα ὶ πάντα παραμείναντα· en hij zag dat voor hen allen kinderen geboren werden en dat zij allen in leven bleven, 106 sfi= aujtoi~ Gezien de kindersterfte in die tijd was het niet vanzelfsprekend dat je je kinderen zag opgroeien en zelf ook kinderen zag krijgen. Het ging nogal eens mis.

19 το ῦ το δ ὲ το ῦ βίου ε ὖ ἥ κοντι, ὡ ς τ ὰ παρ ᾽ ἡ μ ῖ ν, τελευτ ὴ το ῦ βίου λαμπροτάτη ἐ πεγένετο· en anderzijds viel hem, terwijl het hem in materieel opzicht goed ging, naar onze maatstaven, een zeer schitterend levenseinde ten deel; 107 Bij tou`to de; komt een tweede reden van het geluk van Tellos. Haal de 2 redenen uit de tekst, die bepalen of iemand gelukkig is. 1. (klein)kinderen krijgen die opgroeien 2. een goed levenseinde Welke extra redenen worden ook genoemd? 3. het gaat goed met je stad 4. het gaat je materieel goed

20 γενομένης γ ὰ ρ Ἀ θηναίοισι μάχης πρ ὸ ς το ὺ ς ἀ στυγείτονας ἐ ν Ἐ λευσ ῖ νι, βοηθήσας κα ὶ τροπ ὴ ν ποιήσας τ ῶ ν πολεμίων ἀ πέθανε κάλλιστα, want toen er voor de Atheners een strijd ontbrand [letterlijk: ontstaan] was tegen de buren in Eleusis kwam hij te hulp [ptc.*] en joeg de vijanden op de vlucht [ptc.*] en stierf op de meest eervolle wijze, 109 genomevnh~ mavch~ - gen abs Eleusis – stad in de buurt van Athene; bekend om de ‘mysteriën van Eleusis’, waarin Persefone en Demeter werden vereerd. 110 bohqhvsa~, poihvsa~, ajpevqane – ond = Tellos 11 kavllista – wat wordt hiermee bedoeld? sterven, toen hij aan de winnende hand was (niet op de vlucht gedood worden dus, want dat is schandelijk) * coördinatie

21 Eleusis, reconstructie van een heiligdom aldaar en votiefsteen

22 καί μιν Ἀ θηνα ῖ οι δημοσί ῃ τε ἔ θαψαν α ὐ το ῦ τ ῇ περ ἔ πεσε κα ὶ ἐ τίμησαν μεγάλως.“ en de Atheners begroeven hem op staatskosten precies op de plaats waar hij gesneuveld was en zij eerden hem op grootse wijze.’ 111 e[pese- welke vorm van welke ww? aor van pivptw Vraag: Aan welke voorwaarde van geluk voldoet Kroisos (nog) niet? een gelukkig levenseinde.


Download ppt "Solon en Kroisos. Kroisos, koning van Lydië Bekende figuur in Griekenland. Lydië is een land dat voor Perzië aan de macht was. Had ook steden in Klein-"

Verwante presentaties


Ads door Google