De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 4 oktober 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C. van Atten (Leiden) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 4 oktober 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C. van Atten (Leiden) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 4 oktober 2015 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C. van Atten (Leiden) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 1: 1-4 Stil gebed - bemoediging - groet Psalm 98: 3, 4 Gebed bij de opening van de Schriften Schriftlezing: Openbaring 22: 12-21 Psalm 96: 6, 7

4 Verkondiging: Gezang 476: 4, 5 Gebeden Collectes Psalm 105: 1 Geloofsbelijdenis Gezang 393: 1-44 Zegen Amen (1x)

5 Welkom

6 Zingende Gezegend 185 Gezang 1: 1-4 1. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 2. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

7 Zingende Gezegend 185 Gezang 1: 1-4 3. God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. 4. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

8 Stil gebed Bemoediging en groet

9 3. Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des HEREN wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de HEER heeft onder ons zijn woning, de HEER die bij ons intocht houdt. Psalm 98: 3, 4

10 4. Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid. Psalm 98: 3, 4

11 Gebed

12 We lezen nu, uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Openbaring 22: 12-21 Schriftlezing

13 12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15 Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, Openbaring 22: 12-21

14 met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. 16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ 17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Openbaring 22: 12-21

15 18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Openbaring 22: 12-21

16 20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! 21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Openbaring 22: 12-21

17 Zingende Gezegend 185 Psalm 96: 6, 7 6. In 't lied dat klinkt als Hij zal komen zijn aard' en hemel opgenomen, de zee herhaalt het duizendvoud en door de stilte van het woud weerklinkt het loflied van de bomen.

18 Zingende Gezegend 185 Psalm 96: 6, 7 7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen.

19 Verkondiging

20 Zingende Gezegend 185 Gezang 476: 4, 5 4. Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

21 Zingende Gezegend 185 Gezang 476: 4, 5 5. Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

22 Gebed

23 We staan onze gaven af voor: 1.Werelddiaconaat 2.Kerk Collectes

24 1. Looft God den HEER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den HEER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer. Psalm 105: 1

25 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, …

26 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. …

27 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

28 1. De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen tot U, die 't licht en 't duister maakt. 2. Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt, weer nieuwe zangen op doet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt. Gezang 393: 1-4

29 3. Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt. 4. Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt, tot al uw schepselen zich buigen voor uwe liefd' en majesteit. Gezang 393: 1-4

30 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

31 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 4 oktober 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C. van Atten (Leiden) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van."

Verwante presentaties


Ads door Google