De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 11 oktober 2015 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 11 oktober 2015 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 11 oktober 2015 middagdienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. W.J. Quist (Amersfoort) Ouderling: C.M. Visser Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 434: 1, 2 en 5
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 434: 1, 2 en 5 Stil gebed, votum en groet Psalm 84 (nieuwe psalmberijming) Gebed Schriftlezing 1: Lucas 12: 13-21 Gezang 350: 2, 3 en 4 Schriftlezing 2: Lucas 12: Opwekking 60 Preek

4 1. pastoraat in de gezondheidszorg 2. kerk Psalm 136: 1, 12 en 13
Orde van de dienst - 2 Opwekking 71 Gebeden Collectes: 1. pastoraat in de gezondheidszorg 2. kerk Psalm 136: 1, 12 en 13 Geloofsbelijdenis Psalm 68: 7 Zegen

5 Welkom en mededelingen

6 Gezang 434: 1, 2 en 5 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

7 Gezang 434: 1, 2 en 5 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

8 Gezang 434: 1, 2 en 5 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

9 Stil gebed Votum en groet

10 Psalm 84 (NPB): 1, 2, 3 en 4 1. Wat houd ik van uw woning, Heer. Ik heb zo’n heimwee, God, wanneer zal ik uw liefde daar ervaren? In de beschutting van uw huis zijn zelfs de mus en zwaluw thuis: ze nestelen bij uw altaren. Gelukkig wie daar dag aan dag verblijven en U prijzen mag.

11 Gezang 434: 1, 2 en 5 2. Gelukkig wie, gesterkt door U, als pelgrim in het hier en nu zich blijven houden aan uw wegen. Gaat het soms door een tranendal, dan weten ze wie helpen zal: uw zegen lest hun dorst als regen. Verkwikt mogen ze verdergaan. Ze komen zeker bij U aan.

12 Gezang 434: 1, 2 en 5 3. Geef aandacht aan mijn bidden, Heer, U die de macht hebt, reageer door mij uw goedheid te betonen. God die ons steeds bescherming gaf, wijs uw gezalfde toch niet af. Veel liever wil ik bij U wonen dan lang te leven in een tent waar niemand uw gezag erkent.

13 Gezang 434: 1, 2 en 5 4. Zoals een zon, zoals een schild is onze God. Hij wil ons mild zijn glorie en genade geven. De tocht vraagt veel, maar Hij voorziet. Hij weigert al het goede niet aan wie van harte met Hem leven. Heer die de macht in handen houdt, gelukkig wie op U vertrouwt.

14 Gebed

15 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing 1 Lucas 12: 13-21 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

16 Lucas 12 13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’

17 16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan,

18 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

19 Gezang 350: 2, 3 en 4 2 Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.

20 Gezang 350: 2, 3 en 4 3 Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort.

21 Gezang 350: 2, 3 en 4 4 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

22 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing 2 Lucas12: 22-40 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

23 Lucas 12 22 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. 23 Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. 24 Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! 

24 25 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? 26 Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? 27 Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 28 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt,

25 met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen
met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 29 Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. 30 De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. 31 Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. 32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

26 33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen
33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. 34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36 en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt.

27 37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft
37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 38 Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. 39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

28 Opwekking 60 1 Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen uw naam!

29 2 Voor uw woord van genade, dank U wel. Heer, U maakte ons vrij
2 Voor uw woord van genade, dank U wel. Heer, U maakte ons vrij. In uw kracht overwinnen wij. O, Heer, wij prijzen uw naam!

30 3 Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God
3 Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. Vul ons hart voor altijd, met uw liefde en heerlijkheid. O, Heer, wij prijzen uw naam!

31 4 U bent heilig, heilig, heilig Heer
4 U bent heilig, heilig, heilig Heer. machtig God, zie ons staan, neem ons lied als een lofzang aan. O, Heer, wij prijzen uw naam!

32 5 Maranatha, Heer Jezus, kom terug. Wij verwachten U, Heer
5 Maranatha, Heer Jezus, kom terug. Wij verwachten U, Heer. Hoor wij bidden: Kom haastig weer! O, Heer, wij prijzen uw naam!

33 Preek Tekst: Lucas 12: Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.

34 Thema: Waakzaam zijn …… …..hoe doe je dat??

35 Quotes preek Lucas 12: 37 Hoe bereidt u zich voor op de terugkomst van Jezus? ‘Sta klaar, doe je gordel om’ – a. je gaat op reis; ben je ook zo rijk in Gód? ‘Sta klaar, doe je gordel om’ – b. ‘Heer, wat wilt U?’ Vrij van ‘graaien naar rijkdom’ én van angstig bezorgd zijn mag je op weg gaan ‘Sta klaar, doe je gordel om’ – c. dat is ook vechten Het wordt echt FEEST!

36 Een heer die zijn slaven bedient… de omgekeerde wereld!
Een Heer die zijn slaven bedient… zo is JEZUS! Jézus (be)dient (aan) het avondmaal Kende je God al zó? Deze God maakt mensen gelukkig “CGK Utrecht... zo zijn wij bedoeld!

37 Opwekking 71: 1, 2 en 3 Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, Zjn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

38 Opwekking 71: 1, 2 en 3 1 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan,

39 Opwekking 71: 1, 2 en 3 Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, Zjn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

40 (Opwekking 71: 1, 2 en 3) 2 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan,

41 Opwekking 71: 1, 2 en 3 3 Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

42 Gebeden

43 Psalm 136: 1, 12 en 13 1 Looft den Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 12 Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

44 Psalm 136: 1, 12 en 13 13 Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

45 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

46 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

47 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

48 Psalm 68: 7 7 God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. …..

49 ….. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

50 Zegen te beantwoorden met

51


Download ppt "Zondag 11 oktober 2015 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google