De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 4/5 15 september 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 4/5 15 september 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 4/5 15 september 2015

2 Opzet van de avond Welkom allemaal Algemene gang van zaken
Inhoud van de vakken Overige zaken

3 De start Even wennen voor zowel leerlingen als juf.
Oefenen met je eigen werk nakijken. Oefenen met zelfstandig werken, overleggen, soepele lesovergangen. Samen met de klas afspraken gemaakt.

4 Zelfstandig werken Stoplicht op het bord Weekhulpjes Blokje op tafel
Zelf nakijken Samen overleggen Werken in een andere ruimte

5 Weektaak Gaan we nog mee starten.
Opdrachten sluiten aan bij wat de leerlingen in de lessen hebben geleerd. Eigen verantwoordelijkheid.

6 De 3 instructieniveaus Leerlingen die de stof gemakkelijk vinden, gaan na een korte inleiding zelfstandig aan de slag. Daarna volgt de instructie voor de overige kinderen. Leerlingen die moeite hebben met het basisprogramma krijgen preteaching/verlengde instructie.

7 Zorg Instructie op 3 niveaus Differentiatie; herhaling/verrijking
Vastgelegd in groepsplannen Handelingsplannen gedrag/ dyslexie voor zorgleerlingen, worden besproken met ouders.

8 Rekenen Methode: WizWijs
Werkboek en oefenboek Doe-activiteit, begeleid leren, samenwerkend leren, zelfstandig werken Van concreet naar formeel rekenen 3 deling: minimumniveau; basisniveau; verrijkingsniveau (oefenboek) Toetsboek; individueel leerlingenoverzicht Herhaling en verrijking

9 Inhoud rekentaken Groep 4 Groep 5
Automatiseren t/m 10 Getallenlijn tot 100 Waarde van de getallen Erbij en eraf t/m 100 Groeperen van hoeveelheden in tienen en eenheden (m.b.v. eierdozen, MAB-materiaal) Tafelsommen (eerst begrip, daarna oefenen.) Delen: wat is de helft en een kwart. Meten en meetkunde (maatbegrip, maatgevoel) Automatiseren Klokkijken Automatiseren erbij en eraf Getallenlijn tot 1000 Erbij en eraf t/m 1000. Groeperen van hoeveelheden in honderden, tienen en lossen (m.b.v. geld) Automatiseren tafels 1 t/m 10 Deeltafels met en zonder rest. Meer aandacht voor meten en meetkunde Digitale tijd Inhoud per blok: ouderpagina op

10 Taal Methode: Taal actief
8 thema’s in 1 leerjaar Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Elk blok duurt 4 weken Toets einde week 3, hierna verrijken of remediëren. Na elke 2 blokken parkeerweek. 2 x per jaar CITO woordenschat

11 Inhoud taal De volgende taalaspecten komen aan bod: luisteren
spreken  gespreksvaardigheid stellen  teksten schrijven woordenschat taalbeschouwing  woord- en zinsbouw, lidwoorden, voorzetsels etc. informatie opzoeken  gebruik van woordenboek en andere hulpmiddelen

12 Spelling Methode: Taal actief
In combinatie met taallessen Elke instructieles begint met dictee Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Woordendictee begin week 4, zinnendictee eind week 4. 2 x per jaar CITO spelling

13 Technisch lezen Methode: Estafette
Gedifferentieerd in 3 groepen: instructiegroep – basisgroep - lopers Werkboek, leesboek, vloeiend en vlot, estafetteloper. 4 lessen van 45 minuten per week Zwakke lezers 4 x 15 minuten extra 2x per jaar CITO DMT (M en E) 2x per jaar CITO AVI

14 Begrijpend lezen Methode: Tekstverwerken
In groep 4 vooral aandacht voor technisch lezen. Geen CITO begrijpend lezen. Start in groep 5 5 blokken van 5 lessen + 1 toets Tekstboek met informatieve teksten, verhalen en gedichten. Leesstrategieën: tekstsoort benoemen, inhoud voorspellen, teksten interpreteren en samenvatten. 2 x per jaar CITO begrijpend lezen

15 Zaakvakken Groep 5 Geschiedenis: Speurtocht
Aardrijkskunde: Land in zicht Natuur: Vier keer wijzer. (ook voor groep 4) Nieuwe methode. Na ongeveer 5 lessen een samenvatting (ook mee naar huis) en toets.

16 Schrijven Methode: Pennenstreken
Groep 4 hoofdletters leren schrijven en gebruiken. Drie keer in de week. Groep 5 oefent de hoofdletters verder in. Twee keer in de week. Groep 4 schrijft nu nog met potlood. Groep 5 met balpen.

17 Leefstijl en catechese
Leefstijl: omgaan met elkaar, rekening houden met elkaar Catechese: Hemel & Aarde Een doorgaande lijn door de hele school, dezelfde onderwerpen in alle groepen.

18 Verkeer Methode: Klaar…over!
Aandacht voor regels en handelingen die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen: oversteken, verschillende soorten verkeersborden, eenvoudige voorrangsregels etc.

19 Expressievakken en gym
Tekenen en handvaardigheid met 2 groepen samen. Extra hulp voor leerlingen door één leerkracht. Muziek: methode Moet je doen aangevuld met andere liedjes. Techniek: methode De techniektorens Gym: methode Basislessen bewegingsonderwijs (groep 5 één keer in de week)

20 Computeren Spelling: Taal Actief/Ambra/Spellingswerk Rekenen:
WizWijz/Ambra/Maatwerk Woordenschat: Taal Actief Geschiedenis: Speurtocht Word, Powerpoint Tablets in de klas.

21 Overige zaken Verjaardag om uur; traktatie in plaats van fruit. Ouders groep 4 mogen aanwezig zijn. Sinterklaas: groep 4/5 doet mee met het verhaal. Communie groep 4: informatieavond meestal in januari. Inloop op geplande datums. Eerste oudergesprek is een startgesprek. Website:

22 Thuis Waar kunt U thuis mee helpen? Samen lezen met uw kind.
Oefenen van de sommen t/m 10 en 20 (eerst goed, daarna ook vlot). Oefenen van de tafels en deeltafels wanneer deze zijn aangeboden. Ambrasoft schoolversie; geschikt voor automatiseren, ook gratis thuis te gebruiken (brief volgt).

23 Ouderhulp gevraagd Ouderplatform: welke 2 ouders?
Verzorgen van vervoer bij excursies en voorstellingen. Hulp bij flitsen (dagelijks van uur)  opgavebrief hangt op het raam. Techniek ouders. Info en data volgen nog. School-breed: lijst is al meegegeven, luizenwerkgroep, tuinwerkgroep en werkgroep raamversiering.

24 Bedankt voor jullie aandacht.
Vragen??? Bedankt voor jullie aandacht. We doen ons best om er een fijn schooljaar van te maken en hopen op een prettige samenwerking.

25 Materialen bekijken Bekijk gerust alle materialen. Heeft u nog vragen?
Stel ze gerust. Voor wie wil, liggen er nog folders in de hal. Bedankt voor uw komst! Na schooltijd staat de deur altijd open!


Download ppt "Informatieavond Groep 4/5 15 september 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google