De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over Genesis 11: 1 - 9 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 8: 1, 2, 3 Voorganger: prof. C.J. de Ruijter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over Genesis 11: 1 - 9 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 8: 1, 2, 3 Voorganger: prof. C.J. de Ruijter."— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over Genesis 11: 1 - 9 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 8: 1, 2, 3 Voorganger: prof. C.J. de Ruijter te Kampen Voorlezer: Michael van Casand Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3....

3 Psalm 8: 1, 2, 3

4

5

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 8: 1, 2, 3 Wet Zingen:Psalm 87: 1, 5 Gebed Doopsformulier 2 Doop Zingen:E&R 439: 1, 2, 3, 4 Opwekking aan de gemeente Gebed Kinderen naar kinderkerk Schriftlezing en tekst: Genesis 11: 1 - 9

7 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 8: 1, 2, 3 Wet Zingen:Psalm 87: 1, 5 Gebed Doopsformulier 2 Doop Zingen:E&R 439: 1, 2, 3, 4 Opwekking aan de gemeente Gebed Kinderen naar kinderkerk Schriftlezing en tekst: Genesis 11: 1 - 9

8 Psalm 87: 1, 5

9

10 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 8: 1, 2, 3 Wet Zingen:Psalm 87: 1, 5 Gebed Doopsformulier 2 Doop Zingen:E&R 439: 1, 2, 3, 4 Opwekking aan de gemeente Gebed Kinderen naar kinderkerk Schriftlezing en tekst: Genesis 11: 1 - 9

11 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 8: 1, 2, 3 Wet Zingen:Psalm 87: 1, 5 Gebed Doopsformulier 2 Doop Zingen:E&R 439: 1, 2, 3, 4 Opwekking aan de gemeente Gebed Kinderen naar kinderkerk Schriftlezing en tekst: Genesis 11: 1 - 9

12 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Laten we eerst luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en de betekenis van de doop. Voordat onze Heer Jezus naar de hemel ging, droeg Hij zijn leerlingen op de wereld in te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te maken. De mensen die tot geloof kwamen,

13 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) moesten gedoopt worden in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Bij deze instelling van de christelijke doop heeft Jezus gezegd: Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Kort daarna werd de heilige Geest uitgestort op het pinksterfeest. Circa drieduizend mensen kwamen tot geloof en werden gedoopt.

14 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Het water waarmee wij gedoopt worden, laat ons zien dat wij door de zonde onrein zijn en dat onze zonden afgewassen moeten worden. Als nageslacht van Adam zijn wij in zonde ontvangen en geboren. Job weet zeker dat geen mens tot reinheid kan brengen wat onrein is. Van nature staan wij bloot aan Gods toorn. Daarom kunnen we slechts door een algehele reiniging het koninkrijk van God ingaan.

15 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Dit kunnen wij onszelf niet geven en daarom zoeken wij onze redding buiten onszelf in Jezus Christus, Gods Zoon. Bij Hem alleen is die te vinden. Het water bij de doop wijst heen naar het bloed van Jezus Christus, dat onze zonden afwast, zodat we in Hem rein zijn voor God. Onze zonden worden verzoend doordat God ons toerekent wat Christus door zijn lijden en sterven heeft verdiend.

16 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Bij onze doop ontvangen we het teken en zegel van wat God ons in het verbond van zijn genade belooft. De Vader bezegelt ons dat Hij met ons een eeuwig verbond sluit. Hij belooft ons dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en altijd als een Vader voor ons wil zorgen, in voor- en tegenspoed.

17 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) De Zoon bezegelt ons dat Hij al onze zonden afwast met zijn bloed. Hij belooft dat Hij ons doet opstaan in een nieuw leven, zoals Hij eens opstond uit de dood. Hij zegt ons toe dat God ons de rechtvaardigheid van Hem toerekent. De Heilige Geest bezegelt ons dat Hij in ons wil wonen en werken. Hij belooft ons dat Hij ons tot leden van Christus wil heiligen, en zegt ons

18 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) toe dat Hij ons wil doen delen in wat we in Christus hebben. Dat is het afwassen van onze zonden en het dagelijks vernieuwen van ons leven, totdat wij ten slotte zonder enige zonde, met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van God, eeuwig leven. De HEER geeft ons in de doop niet een bevestiging van ons geloof of van onze

19 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) bekering, maar een teken en zegel van zijn verbondsbeloften. Met vrijmoedigheid mogen wij bidden om de vervulling daarvan. Aan dit gebed verbindt Hij zijn zegen. Wanneer wij Hem echter niet geloven op zijn Woord, verbreken wij dit verbond. Dit ongeloof blijft niet zonder gevolgen. Tegenover Gods verbondszegen staat zijn verbondswraak.

20 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Nu willen wij horen waarom kleine kinderen gedoopt worden. De kinderen van gelovige ouders ontvangen de heilige doop als teken en zegel van het verbond dat God ook met hen gesloten heeft, al begrijpen ze er nog niets van. Voor de HEER horen zij er helemaal bij. Toen de HEER zijn volk uit de slavernij van Egypte leidde, werden óók de kinderen bevrijd.

21 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Zij zijn een deel van zijn gemeente, aan wie Hij zijn heil belooft. Tot allen zegt Hij: Ik ben de HEER, uw God. Hij belooft oud èn jong naar het beloofde land te brengen. Wanneer het merendeel in de woestijn omkomt, is dat geen gevolg van een tekort in Gods belofte, maar is dit enkel en alleen te wijten aan hun ongeloof. Gods verbondsbeloften gelden voor de

22 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) gelovigen en voor hun kinderen. De HEER sloot een verbond met Abraham de vader van alle gelovigen, en met zijn nageslacht. Als teken van dit genadeverbond moesten de jongens op hun achtste levensdag besneden worden. Wie de besnijdenis niet overeenkomstig Gods bevel uitvoerde, verbrak dit verbond en riep de toorn van God op. Nu het bloed van Christus gevloeid heeft, is de

23 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) besnijdenis als verbondsteken niet meer nodig. De HEER vervulde zijn belofte aan Abraham en als teken daarvan wijst het doopwater heen naar Jezus Christus de grote Zoon van Abraham. Christus’ bloed reinigt van alle zonden. Aan de christelijke gemeente te Kolosse laat Paulus weten dat zij die gedoopt zijn, niet besneden hoeven te worden. Zoals het God in

24 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) het Oude Testament ten diepste ging om de besnijdenis van het hart, zo geldt dit evenzeer het gedoopte kind in de nieuwtestamentische gemeente. Aan de gemeente te Korinte schrijft dezelfde apostel dat de kinderen van een gelovige vader of moeder heilig zijn. Zij zijn niet zonder zonde, maar worden apart gezet van de wereld om hen heen, om de Heer met en in zijn gemeente

25 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) te dienen. Heel de gemeente wordt daarom geroepen tot geloof en levensheiliging. Deze gemeente wordt in het Woord van God gewaarschuwd voor ongeloof. Allen wordt op het hart gebonden dat alleen wie gelooft wat de HEER belooft, het heil metterdaad ontvangt. Wanneer Paulus het evangelie in Europa verkondigt, komen in Filippi Lydia en de

26 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) gevangenbewaarder door de heilige Geest tot geloof in de Heer Jezus. Samen met hun huisgenoten worden ze gedoopt. Aan de Korintiërs schrijft Paulus dat hij het huisgezin van Stefanas heeft gedoopt. Op de pinksterdag heeft Petrus verkondigd: Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.

27 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Zo komt de HEER ook nu nog met zijn belofte van vergeving en vernieuwing tot de gelovigen en hun kinderen, want ook zij behoren tot zijn verbondsgemeente. Het gaat in het Oude en in het Nieuwe Testament om hetzelfde verbond met dezelfde beloften, ook al wisselt het teken ervan. Daarom mogen de gelovigen en hun kinderen

28 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) slechts één keer de doop ontvangen. Wat God zegt, blijft gelden. De christelijke kerk belijdt dan ook: één doop tot vergeving van de zonden. Op grond van deze beloften van de drie-enige God behoren gelovige ouders dagelijks voor hun kinderen te bidden, en mogen zij vragen om de vervulling van die beloften van het

29 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) verbond. Zij moeten hun kinderen van jongs af aan leren ook zelf daarom te bidden, in het vaste vertrouwen dat de HEER deze gebeden zal verhoren. Ouders zijn in de opvoeding geroepen hun kinderen te leren diep ontzag voor de HEER te hebben. Ze moeten hun kinderen voorgaan in het vertrouwen op God en in het leven voor Hem. Beiden, ouders en kinderen, worden opgeroepen om de zondige

30 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) wereld de rug toe te keren en te vechten tegen de zonde. Heel de gemeente ziet er naar uit en bidt erom dat de gedoopte kinderen zelf de HEER gaan kennen en in het openbaar belijdenis van hun geloof afleggen.

31 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 8: 1, 2, 3 Wet Zingen:Psalm 87: 1, 5 Gebed Doopsformulier 2 Doop Zingen:E&R 439: 1, 2, 3, 4 Opwekking aan de gemeente Gebed Kinderen naar kinderkerk Schriftlezing en tekst: Genesis 11: 1 - 9

32 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 8: 1, 2, 3 Wet Zingen:Psalm 87: 1, 5 Gebed Doopsformulier 2 Doop Zingen:E&R 439: 1, 2, 3, 4 Opwekking aan de gemeente Gebed Kinderen naar kinderkerk Schriftlezing en tekst: Genesis 11: 1 - 9

33 ... doopouders met de kinderen in de kerkE&R 439: 1, 2, 3, 4

34 ... doopouders met de kinderen in de kerkE&R 439: 1, 2, 3, 4

35 ... allenE&R 439: 1, 2, 3, 4

36 ... allenE&R 439: 1, 2, 3, 4

37 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 8: 1, 2, 3 Wet Zingen:Psalm 87: 1, 5 Gebed Doopsformulier 2 Doop Zingen:E&R 439: 1, 2, 3, 4 Opwekking aan de gemeente Gebed Kinderen naar kinderkerk Schriftlezing en tekst: Genesis 11: 1 - 9

38 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 8: 1, 2, 3 Wet Zingen:Psalm 87: 1, 5 Gebed Doopsformulier 2 Doop Zingen:E&R 439: 1, 2, 3, 4 Opwekking aan de gemeente Gebed Kinderen naar kinderkerk Schriftlezing en tekst: Genesis 11: 1 - 9

39 Kinderen van groep 1 en 2 gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6 naar Kinderkerk “Tov”

40 .... Lezen: Genesis 11: 1 - 9 Zingen:Psalm 2: 1, 2 Preek over Genesis 11: 1 - 9 Zingen:LvdK 281: 1, 2, 3, 4 beurtzang Dankgebed Collecte Zingen:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 beurtzang Zegen

41 ....

42 Psalm 2: 1, 2

43

44 .... Lezen: Genesis 11: 1 - 9 Zingen:Psalm 2: 1, 2 Preek over Genesis 11: 1 - 9 Zingen:LvdK 281: 1, 2, 3, 4 beurtzang Dankgebed Collecte Zingen:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 beurtzang Zegen

45 .... 1. Er is niets mis met bezig zijn in deze wereld. Tekst: Genesis 11: 1 - 9

46 .... 1. Er is niets mis met bezig zijn in deze wereld. 2. Maar wat draait dat gauw om onze naam Tekst: Genesis 11: 1 - 9

47 .... 1. Er is niets mis met bezig zijn in deze wereld. 2. Maar wat draait dat gauw om onze naam 3. Weet wel dat God actief op Zijn wereld let Tekst: Genesis 11: 1 - 9

48 .... 1. Er is niets mis met bezig zijn in deze wereld. 2. Maar wat draait dat gauw om onze naam 3. Weet wel dat God actief op Zijn wereld let 4. Zo maakt Hij plaats voor Zijn naam Tekst: Genesis 11: 1 - 9

49 .... Zingen:LvdK 281: 1, 2, 3, 4 beurtzang Dankgebed Collecte Zingen:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 beurtzang Zegen

50 ... allen LvdK 281: 1, 2, 3, 4

51 ... vrouwen LvdK 281: 1, 2, 3, 4

52 ... mannen LvdK 281: 1, 2, 3, 4

53 ... allen LvdK 281: 1, 2, 3, 4

54 .... Zingen:LvdK 281: 1, 2, 3, 4 beurtzang Dankgebed Collecte Zingen:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 beurtzang Zegen

55 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 145: 1, 2, 3, 4 beurtzang

56 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Diakonie Michacampagne Na de collecte zingen we: Gezang 145: 1, 2, 3, 4 beurtzang

57 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 allen

58 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 mannen

59 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 vrouwen

60 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 allen

61 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

62 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....

63 .... De uitgestelde diaconale gemeenteavond wordt nu a.s. maandag gehouden. Thema: Diaconaat anno 2015 Inleider: Derk Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt. We beginnen om 19.45 uur. Gezien de veranderingen rond het diaconaat, hopen we dat je tijd vrij kunt maken om deze avond bij te wonen. Denk mee…………….doe mee…………………….. laat het gemeente breed gedragen worden. Tot maandag, De diakenen.

64 In de maand oktober Meld je aan via: www.akzplus.nl Studiedag: Geleefde kerk T Het instituut van de kerk staat onder druk. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? 9 oktober – in samenwerking met Permanente Educatie Predikanten Tussen instituut en gemeenschap Locatie: TU Kampen

65 Verantwoord geloven AKZ+ een maand op proef? www.akzplus.nl Klassieke apologetiek Apologetiek door christelijke praktijk 7 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege 14 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege

66 66 boeken, 1 bijbel Meer info op www.akzplus.nl Deuteronomium 21 oktober – dr. Arie Versluis Eén God, één plaats, één doel Locatie: TU Apeldoorn én via livestream

67 Jong & Geloven Volg ons via Facebook: www.facebook.com/akzplus Young and connected 28 oktober – Anko Oussoren Over jongerencultuur en de uitdaging voor jeugdwerkers Locatie: VIAA Zwolle én via livestream


Download ppt "De preek gaat over Genesis 11: 1 - 9 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 8: 1, 2, 3 Voorganger: prof. C.J. de Ruijter."

Verwante presentaties


Ads door Google