De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievergadering MRMP-N Nr 15ZS706 Ledigen en reinigen van lensvlakken en tanks LTZ Laurence LEBON.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievergadering MRMP-N Nr 15ZS706 Ledigen en reinigen van lensvlakken en tanks LTZ Laurence LEBON."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievergadering MRMP-N Nr 15ZS706 Ledigen en reinigen van lensvlakken en tanks LTZ Laurence LEBON

2 2 Informatievergadering Réunion d’information Meerjarige overeenkomst van bepaalde duur ( ) van diensten tegen prijslijst betreffende het ledigen en het reinigen van lensvlakken en tanks aan boord van de schepen van en/of onderhouden door de Belgische Marinecomponent. Marché pluriannuel à durée déterminée ( ) de services et à bordereau de prix relatif à la vidange et au nettoyage des fonds de cale et des soutes à bord des navires de la composante maritime belge et/ ou entretenus par celle-ci.

3 3 Deelnemers Participants Defensie : Leidende Dienst: bevoegde autoriteit voor het wijzigen van de opdracht & beslissen over contractuele problemen bij de uitvoering van het contract. Service Dirigeant: autorité compétente pour la modification du marché et qui décide sur les problèmes contractuels à l’exécution; Leidend Ambtenaar: Hoofd bureel contracten Directie NAVLOG/Sectie Log SP: gemachtigd alle verordeningen binnen de door dit Bestek vastgestelde limieten uit te vaardigen. Fonctionnaire Dirigeant: Hoofd bureel contracten-Directie NAVLOG/Sectie Log SP: mandaté pour prendre toutes les dispositions nécessaires dans les limites imposées par le présent CSCh; Dienst belast met keuringen, kwaliteitstoezicht, leveringen: MRMP – N/P QAR: Service chargé de réceptions, contrôle de qualité, livraisons.

4 4 Deelnemers Participants Inschrijvers: AQUA JET VLERICK bvba BUCHEN nv SMETJET MIC nv DE BREE solutions MOURIK nv

5 5Procedure Open Aanbesteding Wet van 15 juni 2006 Adjudication publique Loi du 15 juin 2006

6 6 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlage A correct ingevuld / Annexe A correctement remplie; Gestanddoeningstermijn / Délai d’engagement: De inschrijver blijft door zijn OFFERTE gebonden tot 31 januari 2015; Le soumissionnaire reste engagé par son offre jusqu’au 31 januari 2015; Correcte inventaris / Inventaire correct; Bijlage C correct ingevuld / Annexe C correctement remplie; Offerte getekend door bevoegde persoon / Offre signée par personne compétente;

7 7 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Offerte / Bijlage RSZ Attest voor buitenlandse inschrijvers / Attestation ONSS pour soumissionnaires étrangers; Uittreksel Staatsblad of machtiging / Extrait Moniteur ou mandat; Ingevulde Bijlage A / Annexe A rempli; Ingevulde inventaris (Bijlage A Aanhangsels 1 tem 10) / Inventaire rempli (Annexe A appendices 1 jusqu’à et y compris 10)

8 8 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen / Annexes: Documenten ter staving van de technische bekwaamheid zoals gevraagd in Par. 4.c van huidig bestek / Documents faisant preuve de la capacité technique comme demandé dans Par 4.c du présent CSCh; Documenten ter staving van de kwaliteit zoals gevraagd in Par 4.c van huidig bestek en Bijlage E / Documents faisant preuve de la Qualité comme demandé dans Par 4.c du présent CSCh et Annexe E;

9 9 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen / Annexes: De ingevulde lijst uit Bijlage C zoals gevraagd in Par. 5.a.(6) van huidig bestek / La liste complètement remplie dans Annexe C comme demandé dans Par 5.a.(6) du présent CSCh; Principeverklaring (IAO) zie Bijlage S / La déclaration de principe (OIT), voir annexe S

10 10 Opening van de offertes Ouverture des offres Woensdag 24 september u30 Aanbestedingslokaal blok 27 Eversestraat Evere

11 11 Opening van de offertes Ouverture des offres Mercredi le 24 septembre h30 Local des adjudications bloc 27 Rue d’Evere, Evere

12 12 Vragen Questions -Is een rondgang ter plaatse mogelijk? Ja. Een bezoek aan een CMT is voorzien vandaag. -Y-a-t’il moyen d’aller voir sur place? Oui. Une visite sur un CMT est prévue aujourd’hui.

13 13 Vragen Questions -Hoeveelheden product? -Quantités des produits?

14 14 Vragen Questions -Is een ISO-systeem in opbouw evenwaardig? Bijlage E: ‘kwaliteitsmanagementsysteem toelichten aan de hand van een kwaliteitshandboek’. Dit zal geëvalueerd worden door de Administratie. -Un système ISO en construction, est-ce suffisant? Annexe E: ‘Expliquer son système de management de qualité en donnant un manuel de qualité’. Ceci sera evalué par l’Administration.

15 15 Vragen Questions -Wat is de frequentie van reiniging? Zie grafiek. -Quelle est la fréquence de nettoyage? Voir graphique.

16 16 Vragen Questions 2011

17 17 Vragen Questions 2012

18 18 Vragen Questions -Kunnen verschillende tanks gecombineerd worden tijdens zelfde interventie? Ja, indien de situatie dit toelaat. -Y-a-t’il moyen de combiner des soutes pendant la même intervention? Oui, si la situation le permet.

19 19 Vragen Questions -Welke is de uitvoeringsperiode? De opdracht eindigt op 31 december Quelle est la période d’exécution? Le marché se terminera le 31 décembre 2018.

20 20 Vragen Questions -Bijlage C post C7: Wat als er roest aanwezig is? Uw aandeel beperkt zich tot melding aan de Administratie hiervan. -Annexe C poste C7: Quoi faire en cas de rouille? Votre part est limité au rapportage de ceci à l’Administration.


Download ppt "Informatievergadering MRMP-N Nr 15ZS706 Ledigen en reinigen van lensvlakken en tanks LTZ Laurence LEBON."

Verwante presentaties


Ads door Google