De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievergadering MRMP-N Nr 15ZS706 Ledigen en reinigen van lensvlakken en tanks LTZ Laurence LEBON.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievergadering MRMP-N Nr 15ZS706 Ledigen en reinigen van lensvlakken en tanks LTZ Laurence LEBON."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievergadering MRMP-N Nr 15ZS706 Ledigen en reinigen van lensvlakken en tanks LTZ Laurence LEBON

2 2 Informatievergadering Réunion d’information Meerjarige overeenkomst van bepaalde duur (2015-2018) van diensten tegen prijslijst betreffende het ledigen en het reinigen van lensvlakken en tanks aan boord van de schepen van en/of onderhouden door de Belgische Marinecomponent. Marché pluriannuel à durée déterminée (2015-2018) de services et à bordereau de prix relatif à la vidange et au nettoyage des fonds de cale et des soutes à bord des navires de la composante maritime belge et/ ou entretenus par celle-ci.

3 3 Deelnemers Participants Defensie : Leidende Dienst: bevoegde autoriteit voor het wijzigen van de opdracht & beslissen over contractuele problemen bij de uitvoering van het contract. Service Dirigeant: autorité compétente pour la modification du marché et qui décide sur les problèmes contractuels à l’exécution; Leidend Ambtenaar: Hoofd bureel contracten Directie NAVLOG/Sectie Log SP: gemachtigd alle verordeningen binnen de door dit Bestek vastgestelde limieten uit te vaardigen. Fonctionnaire Dirigeant: Hoofd bureel contracten-Directie NAVLOG/Sectie Log SP: mandaté pour prendre toutes les dispositions nécessaires dans les limites imposées par le présent CSCh; Dienst belast met keuringen, kwaliteitstoezicht, leveringen: MRMP – N/P QAR: Service chargé de réceptions, contrôle de qualité, livraisons.

4 4 Deelnemers Participants Inschrijvers: AQUA JET VLERICK bvba BUCHEN nv SMETJET MIC nv DE BREE solutions MOURIK nv

5 5Procedure Open Aanbesteding Wet van 15 juni 2006 Adjudication publique Loi du 15 juin 2006

6 6 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlage A correct ingevuld / Annexe A correctement remplie; Gestanddoeningstermijn / Délai d’engagement: De inschrijver blijft door zijn OFFERTE gebonden tot 31 januari 2015; Le soumissionnaire reste engagé par son offre jusqu’au 31 januari 2015; Correcte inventaris / Inventaire correct; Bijlage C correct ingevuld / Annexe C correctement remplie; Offerte getekend door bevoegde persoon / Offre signée par personne compétente;

7 7 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Offerte / Bijlage RSZ Attest voor buitenlandse inschrijvers / Attestation ONSS pour soumissionnaires étrangers; Uittreksel Staatsblad of machtiging / Extrait Moniteur ou mandat; Ingevulde Bijlage A / Annexe A rempli; Ingevulde inventaris (Bijlage A Aanhangsels 1 tem 10) / Inventaire rempli (Annexe A appendices 1 jusqu’à et y compris 10)

8 8 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen / Annexes: Documenten ter staving van de technische bekwaamheid zoals gevraagd in Par. 4.c van huidig bestek / Documents faisant preuve de la capacité technique comme demandé dans Par 4.c du présent CSCh; Documenten ter staving van de kwaliteit zoals gevraagd in Par 4.c van huidig bestek en Bijlage E / Documents faisant preuve de la Qualité comme demandé dans Par 4.c du présent CSCh et Annexe E;

9 9 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen / Annexes: De ingevulde lijst uit Bijlage C zoals gevraagd in Par. 5.a.(6) van huidig bestek / La liste complètement remplie dans Annexe C comme demandé dans Par 5.a.(6) du présent CSCh; Principeverklaring (IAO) zie Bijlage S / La déclaration de principe (OIT), voir annexe S

10 10 Opening van de offertes Ouverture des offres Woensdag 24 september 2014 10u30 Aanbestedingslokaal blok 27 Eversestraat 1 1140 Evere

11 11 Opening van de offertes Ouverture des offres Mercredi le 24 septembre 2014 10h30 Local des adjudications bloc 27 Rue d’Evere, 1 1140 Evere

12 12 Vragen Questions -Is een rondgang ter plaatse mogelijk? Ja. Een bezoek aan een CMT is voorzien vandaag. -Y-a-t’il moyen d’aller voir sur place? Oui. Une visite sur un CMT est prévue aujourd’hui.

13 13 Vragen Questions -Hoeveelheden product? -Quantités des produits?

14 14 Vragen Questions -Is een ISO-systeem in opbouw evenwaardig? Bijlage E: ‘kwaliteitsmanagementsysteem toelichten aan de hand van een kwaliteitshandboek’. Dit zal geëvalueerd worden door de Administratie. -Un système ISO en construction, est-ce suffisant? Annexe E: ‘Expliquer son système de management de qualité en donnant un manuel de qualité’. Ceci sera evalué par l’Administration.

15 15 Vragen Questions -Wat is de frequentie van reiniging? Zie grafiek. -Quelle est la fréquence de nettoyage? Voir graphique.

16 16 Vragen Questions 2011

17 17 Vragen Questions 2012

18 18 Vragen Questions -Kunnen verschillende tanks gecombineerd worden tijdens zelfde interventie? Ja, indien de situatie dit toelaat. -Y-a-t’il moyen de combiner des soutes pendant la même intervention? Oui, si la situation le permet.

19 19 Vragen Questions -Welke is de uitvoeringsperiode? De opdracht eindigt op 31 december 2018. -Quelle est la période d’exécution? Le marché se terminera le 31 décembre 2018.

20 20 Vragen Questions -Bijlage C post C7: Wat als er roest aanwezig is? Uw aandeel beperkt zich tot melding aan de Administratie hiervan. -Annexe C poste C7: Quoi faire en cas de rouille? Votre part est limité au rapportage de ceci à l’Administration.


Download ppt "Informatievergadering MRMP-N Nr 15ZS706 Ledigen en reinigen van lensvlakken en tanks LTZ Laurence LEBON."

Verwante presentaties


Ads door Google