De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Filmpje over handelingsgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Filmpje over handelingsgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Filmpje over handelingsgericht werken
https://youtu.be/rraVjzZyweM

2 De leerlingenzorg op CBS De Hoeksteen

3 De zorgstructuur Op de Hoeksteen werken wij voortdurend aan een goede zorgstructuur, zodat onze leerlingen optimaal begeleid kunnen worden en zij zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Binnen deze zorgstructuur maken wij onderscheid tussen de zorgstructuur op groepsniveau en zorgstructuur op leerlingniveau.

4 Op groepsniveau: Groepsplannen
Op de Hoeksteen werken wij met groepsplannen voor alle hoofdvakken. Alle leerlingen zijn per vakgebied verdeeld in drie routes. De blauwe route, de groene route en de oranje route. In de blauwe route zitten de leerlingen die op het betreffende vakgebied uitdaging aan kunnen en genoeg hebben aan een korte, bondige instructie. In de groene route zitten de leerlingen die op het betreffende vakgebied behoefte hebben aan de basisinstructie en basisverwerkingsstof. In de oranje route zitten de leerlingen die behoefte hebben aan meer instructie en begeleiding van de leerkracht en meer oefening nodig hebben om de leerstof eigen te maken en dezelfde leerdoelen te behalen.

5 Groepsbesprekingen (3 maal per jaar)
Doel van de groepsbespreking is om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de groep als geheel. De meest recente groepsoverzichten met gegevens uit de methode gebonden toetsen en uit het CITO-leerlingvolgsysteem, de groepsplannen en overige, vooral leerling-specifieke ontwikkelingen (gedrag, eigen leerlijn etc.) worden besproken, evenals aspecten van klassenorganisatie, administratie en de differentiatie. Tijdens de groepsbespreking kan naar voren komen dat sommige leerlingen extra zorg of aandacht nodig hebben. Deze leerlingen worden dan vervolgens besproken in een leerlingbespreking.

6 Op leerlingniveau: Stap 1: hulpvraag concreet maken
Wanneer de leerkracht signaleert dat het op didactisch of pedagogisch gebied niet helemaal goed gaat, vult de leerkracht een leerlingbesprekingsformulier in, waarop beschreven wordt wat concreet de hulpvraag is en welke interventies er ingezet worden. De interventies zijn gericht op het aanleren van een vaardigheid van de leerling.

7 Stap 2: Collega om advies vragen
Wanneer de hulpvraag blijft na de interventies, bespreekt de leerkracht de hulpvraag met een collega. De uitkomst van deze consultatie wordt toegevoegd aan het leerlingbesprekingsformulier. De leerkracht gaat vervolgens met deze adviezen aan de slag.

8 Stap 3: Leerlingenbespreking
Soms is het resultaat van alle interventies niet wat we graag zouden willen. In dat geval wordt het leerlingbesprekingsformulier verder ingevuld en overlegd met de IB’er. Deze maakt binnen 2 weken een afspraak om de leerling te bespreken met de leerkracht. In de leerlingbespreking wordt bekeken of en welke interventies nog gedaan kunnen worden door de leerkracht en/of de IB’er. Hierbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan een onderzoekje of observatie door de IB’er, een aanmelding bij het wijkteam.

9 Stap 4: Zorgoverleg In een enkel geval blijft de hulpvraag bestaan na stap 1 tot en met 3. In dergelijke gevallen wordt een leerling besproken met de collega IB’ er van de andere bouw of wordt er een consult aan gevraagd bij de orthopedagoog die aan onze school verbonden is.

10 Stap 5: School ondersteuningsteam
Op de Hoeksteen hebben wij ook een SOT, een school ondersteuningsteam. In dit team worden hulpvragen van leerlingen besproken, die blijven bestaan na stap 1 t/m 4 te hebben doorlopen. In het SOT zijn de ouders, beide IB’ers, de leerkracht, de orthopedagoog, de medewerker van het wijkteam en in sommige gevallen de jeugdverpleegkundige aanwezig. De IB’er formuleert in Kindkans een hulpvraag. Tijdens de bespreking wordt een antwoord gevonden op deze hulpvraag. Vaak is verder onderzoek, hulp van externe instanties of het aanvragen van een arrangement nodig om de leerling verder te kunnen begeleiden.

11 Arrangementen Een arrangement kan alleen aangevraagd worden in het SOT. Als een leerling een grote achterstand heeft opgelopen en / of er sprake is van een ontwikkelingsprobleem, is het mogelijk dat de leerling een arrangement krijgt toegewezen. Een arrangement betekent extra begeleiding voor een duur van 5 maanden gedurende 60 minuten per week buiten de groep door een onderwijsassistente /leerkracht of begeleiding van een ambulant begeleider. Na 5 maanden wordt het arrangement geëvalueerd in het SOT, opnieuw in aanwezigheid van de ouder(s). .

12 Stap 6: HIA Als de school handelingsverlegen raakt en hierdoor vast loopt met een leerling, wordt er een HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren) aangevraagd. In een HIA zijn IB’ers samen met leerkracht, ouders en ondersteunende deskundigen op zoek naar en ontdekken van (nieuw) perspectief op deze school of in sommige gevallen op een andere school en in het gezin. Er wordt hierbij gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling en de voorwaarden waaronder dit nieuwe perspectief kan ontstaan.

13 ZIEN, ons volgmodel voor de sociaal emotionele ontwikkeling
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen, maken we gebruik van het sociaal emotioneel volgmodel ZIEN. Eén keer per jaar wordt ZIEN ingevuld voor alle leerlingen. Voor leerlingen die opvallen op de aspecten welbevinden en / of betrokkenheid stellen wij een hulpplan op. Bij andere opvallende aspecten, wordt door leerkracht en IB’ er bekeken of een hulpplan wenselijk is. Voor de groepen 1 t/m 4 bestaat dit volgsysteem uit een leerkrachten observatie/ vragenlijst en voor de groepen 5 wordt dit aangevuld met een leerlingenvragenlijst. Het invullen en verwerken gebeurt digitaal. ZIEN is een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. BOSOS, ons complete volgmodel voor de kleuters De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd middels het observatiesysteem BOSOS. Hierin komen alle leergebieden aan de orde. (rekenen, taal, sociaal emotioneel, gedrag, motoriek). In groep 1 wordt er gekeken op leeftijd en in groep 2 op de periode in het jaar.

14 Passend onderwijs Het uitgangspunt van de Hoeksteen is dat zorgniveau 1, 2 en 3 overeen komen met de basisbegeleiding zoals bedoeld bij het Passend Onderwijs. Zorgniveau 4, en 5 komen overeen met de extra ondersteuning.

15 Schematische weergave van de zorgniveaus binnen Passend Onderwijs.
Basisbegeleiding door de leerkracht (niveau 1 en 2) Uitvoering in de groep Aanpak hulpvraag Aanpak formuleren met meetbare doelen Uitvoeren, monitoren en evalueren. Evt. bijstellen HP Gediffe-rentieerde instructie Groeps-plannen & leerlijnen Aanbod voor dyslexie, meerbegaad-heid, gedrag en werkhouding, VVE en dyscalculie Aanbod voor dyslexie, meerbegaad-heid, gedrag en werkhou-ding, VVE en dyscalculie

16 Externe consultatie voor hulp/ advies (niveau 3)
Extra begeleiding in de groep door de leerkracht (niveau 3, 4 en 5) School is handelingsverlegen en heeft externe hulp en kennis nodig. Hulp en kennis wordt 'vertaald' in HP en/of inhuren van materiaal en personele hulp. Externe consultatie voor hulp/ advies (niveau 3) Aanmelding bij externe organisatie (niveau 4) Zorg- en ind. overleg WSNS, SMW, logope-diste, Cluster 1, 2, 3 of 4 SOT bespreking Hulp / advies van een Ambulant begeleider

17 Aanmelden bij externe organisatie (niveau 4)
Gecombineerde problematiek Lichamelijke en/ of psychosociale problemen, Zorgwekkend verzuim Advies aanvraag voor arrangement of plaatsing S(B)O (niveau 5) HIA Overleg CJG Jeugd-gezond-heidszorg Leerplicht ambtenaar Speciaal basis-onderwijs


Download ppt "Filmpje over handelingsgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google