De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aardrijkskunde Isolde Paulina Karin Gülnaz Mijanou.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aardrijkskunde Isolde Paulina Karin Gülnaz Mijanou."— Transcript van de presentatie:

1 Aardrijkskunde Isolde Paulina Karin Gülnaz Mijanou

2 In de klas Taakverdeling
Isolde heeft de methode ‘Land in zicht’ bestudeerd en alle punten uit de leertaak verwerkt. Paulina heeft de methode ‘Hier en daar’ bestudeerd en alle punten uit de leertaak verwerkt. Karin heeft de methode ‘Wereld van verschil’ bestudeerd en alle punten uit de leertaak verwerkt. Gülnaz heeft de methode ‘Wijzer door de wereld’ bestudeerd en alle punten uit de leertaak verwerkt. Mijanou heeft de powerpoint gemaakt en de verschillen en overeenkomsten van alle 4 methodes bekeken en verwoord. Samen hebben we het draaiboek gemaakt. Samen hebben we de specialisten katern gemaakt.

3 Land in zicht Isolde

4 Land in zicht beeldmateriaal, doordachte didactiek en structurele aandacht voor kaartvaardigheden en topografie jaargroep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs

5 De doelen van de methode
ontwikkelen van een eigentijds geografisch wereldbeeld per les staat expliciet genoemd bij de lesbeschrijvingen

6 De relatie met de kerndoelen
Ruimte’ binnen het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (47) De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. (48) Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. (49) De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. (50) De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

7 De uitgangspunten oude uitgangspunten ‘waar?’ en ‘waarom daar?
maatschappelijk belang economische, ecologische, politieke, sociale en culturele aspecten generalisaties verantwoord kaartgebruik logische, opbouwende volgorde

8 De werkwijze, opzet en opbouw
Een complete methode Topografie Het gis Zelfstandig werken met de cd-rom

9 Opbouw per jaar Groep Groep Groep Groep8 Basis Nederland Europa De wereld Aardrijkskunde Aardrijkkunde Nederland Europa De wereld Mensen Noord-NL West-EU Afrika Werk Oost-NL Zuid-EU Amerika Landschap West-NL Noord-EU Azië Verkeer en transport Zuid-NL Oost-EU Australië Eigen omgeving Eigen omgeving Eigen omgeving Eigen omgeving Opbouw per blok Les 1: introductie van de totale regio en topografie Les 2: thema 1: geografie Les 3: thema 2: sociale geografie Les 4: thema 3: fysische geografie (toerisme, economie) Les 5: thema 4: sociale geografie Les 6: toets

10 Combinatiegroepen Groep 5 Groep 6 Introductie (5 min.)
Uitloop zelfstandig werk ander vak (5 min.) Zelfstandig werken (30 min.) Nabespreken zelfstandig werk ander vak (25 min.) Introductie les 1, blok 2 (5 min. Nabespreken (25 min.) Zelfstandig werk ander vak (30 min.)

11 Differentiatiemogelijkheden
gedichten, liedjes en fragmenten uit de kinderliteratuur gecombineerd aanbod sneller en ook langer sporten achterlaat in het geheugen

12 Het materiaal voor de leerkracht en voor de leerlingen
Handleiding Leerlingenboek Werkboek Posterset

13 Kostenplaatje Handleiding € 66,95 Lesboek € 21,65 Werkboek 1 € 11,60
Antwoordenboek 1 € 9,30 Antwoordenboek 2 € 9,30 Mini-atlas € 5,15 Cd-rom € 20,-

14 Hier en daar Paulina

15 Hier en daar groep 1 en 2 het bronnenboek Idee- wereldoriëntatie
groep 3 en 4 Aardrijkskunde in de kijker goede basis voor de methode ‘Hier en daar’

16 De doelen van de methode
een leerweg uitgezet om tot realisering van de kerndoelen te komen Inrichtingselementen thema ‘wonen’ : hoe wonen mensen, in welke soorten huizen e.d. in beweging’ wordt onder meer ingegaan op vervoer van mensen en goederen, vervoermiddelen ,soorten wegen regioles

17 De relatie met de kerndoelen
Het auteursteam heeft zich bij het maken van de methode onder meer laten leiden door de kerndoelen voor het vak aardrijkskunde. van het Instituut voor Leerplan Ontwikkeling ( SLO)

18 De uitgangspunten thematische en regionale aardrijkskunde
eigen omgeving (groep 5), Nederland ( groep 6) ,Europa ( groep 7) en de wereld (groep 8) algemene visie is de gelijkwaardigheid van mensen op aarde. Elke wijze van leven, cultuur kent haar eigen waarden en normen

19 De werkwijze, opzet en opbouw
Leerstof blok in groep 5 Lessoort Lesdeel Materiaal A Themales Instructie Leerlingenboek Zelfstandig werken Werkboek B Kaartles Instructie Leerlingenboek C Keuzeles Zelfstandig werken Kopieerblad Leerstof blok in groep 6 t/m 8 Lessoort Lesdeel Materiaal A Themales Instructie Leerlingenboek Zelfstandig werken Leerlingenboek B Regioles Instructie Leerlingenboek C Topoles Zelfstandig werken Werkboek

20 Combinatiegroepen Op verschillende manieren wordt hier rekening mee gehouden. Thema’s De opbouw van de les blijft hetzelfde ( eerst instructie en dan aan het werk) Als je de ene helft les geeft kan de andere groep zelfstandig aan het werk, door de grote mate van zelfstandig werken in het boek. De methode kan zelfs gebruikt worden bij 3 groepen tegelijk en leent zich er uitstekend voor.

21 De differentiatie mogelijkheden
*De kennisopdrachten *De inzichtvragen *Meningsvragen Verrijkingstof Extra Stof

22 Het materiaal voor leerkracht en leerlingen
Voor de leerlingen: leerboek en werkboek leraar heeft een handleiding, map met kopieerbladen en toetsen Deze methode gebruikt ook computer programma’s

23 Het kostenplaatje Computerprogramma Na 8 jaar afbetaald
Leerlingenboek en werkboeken Indicatie van de kosten voor groep 5 t/m 8 Bij 25 leerlingen per groep: Eerste aanschaf € 3.440,70   Verbruiksmateriaal (volgende jaren) €    490,00   Bij 30 leerlingen per groep: Eerste aanschaf € 4.028,70   Verbruiksmateriaal (volgende jaren) €    588,00  

24 Wereld van verschil Karin

25 Doelen en uitgangspunten van de methode
Kinderen krijgen zicht op verschijnselen die samenhangen met deze invalshoeken en met de eigenschappen van de ruimte. Kinderen kunnen deze verschijnselen benoemen. Kinderen leren hun eigen gezichtspunten af te zetten tegen die van anderen. Kinderen krijgen begrip van de relatie tussen mens en milieu. Kinderen krijgen oog voor verschillende belangen die het gebruik van de ruimte beïnvloeden. Kinderen krijgen begrip van verschillende soorten kaarten. Kinderen doen een gedegen functionele topografische kennis op.

26 Relatie met de kerndoelen
oude kerndoelen (1998). de nieuwe kerndoelen (herziening 2006) bestuur en levensbeschouwing ontbreken het vaakst de perspectieven landschap, wonen en welvaart komen overal voor.

27 Werkwijze, opzet en opbouw
Een wereld van verschil is een thematisch- regionale methode. De methode bestaat uit 8 thema’s Een thema wordt behandeld in vier lessen (inclusief toets) wat uitkomt op een totaal van 32 lessen per jaar. groep 3 en 4 : A- en een B-deel Lesopbouw groep 3 en 4 Introductie  Lesactiviteiten  Kopieerblad maken  Klassikale afronding groep 5 : twee leerkrachtgebonden lessen en twee zelfstandige werklessen Werkboek groep 5 tot en met 8 heeft ook kenmerken van het Directe Instructiemodel:  De kinderen maken een startopdracht (zelfstandig)  Instructie (klassikaal)  Zelfstandig werken aan een kopieerblad  Leerlingenboek (klassikaal)  Zelfstandig werken aan een kopieerblad  Afronding (klassikaal).

28 Differentiatiemogelijkheden
De werkboeken van Een wereld van verschil bevatten vanaf groep 5 verschillende soorten opdrachten:  zonder of met één ster zijn basisopdrachten voor alle leerlingen opdrachten met twee sterren zijn verbredingopdrachten (voor verschil in tempo) opdrachten met drie sterren zijn verdiepingsopdrachten

29 Het materiaal voor de leerkracht en leerlingen
Materiaal leerlingen tekstboek werkboek antwoordenboek toetsboekje computerprogramma Materiaal leerkrachten handleidingen kopieerbladen leerkrachtenboekje toetsen cd-rom topografie

30 Het kostenplaatje Additioneel materiaal : € 468,00
Kosten eerste aanschaf : € 4188,90 Jaarlijkse kosten : € 432,00

31 Wijzer door de wereld Gülnaz

32 Doelen en uitgangspunten
de wereld om hen heen te begrijpen ruimtelijke inrichting, geografisch perspectief, kaartbeeld en topografie De kerndoelen aardrijkskunde, de domeinbeschrijving Wereldoriëntatie van het Cito en eigen keuzes van het auteursteam met betrekking tot ontwikkelingen binnen het vakgebied, actualiteit van thema's en onderwijskundige overwegingen Leerprocessen van kinderen, veranderingen in het voortgezet onderwijs en de eisen die het huidige informatietijdperk aan ons stelt

33 Relatie met de kerndoelen
oude kerndoelen (1998) nieuwe kerndoelen (herziening 2006) SLO ’Oriëntatie op jezelf en de wereld’ verschil met de kerndoelen van 1998 is het aantal kerndoelen

34 Werkwijze, opzet en opbouw
thematisch-regionale methode onderwijsinhouden worden verspreid over de leerjaren Binnen een hoofdstuk wordt de leerstof afwisselend van algemeen naar bijzonder en omgekeerd en van dichtbij naar veraf en omgekeerd aangeboden. De lessen van Wijzer door de wereld kennen een vaste lesopbouw:  introductie op lesstof (in les 1 en vanaf groep 6 ook in les 3)  afbeeldingen bekijken en teksten lezen  opdrachten maken  topografie leren/oefenen (vanaf groep 6) 

35 Differentiatiemogelijkheden
Ieder hoofdstuk is opgebouwd uit de componenten basisstof en herhalingsstof bij elk regiohoofdstuk wordt verdiepingsstof aangeboden veel suggesties en extra opdrachten ter aanvulling op de instructie om de leerstof te verduidelijken in de handleiding wordt achtergrondinformatie gegeven geen aanwijzingen gegeven voor het variëren van de instructie individueel, in tweetallen of in groepjes Zijn er aanwijzingen voor het gebruik in combinatiegroepen? Bij de leerkrachtgebonden lessen ligt het accent op de interactie met de groep, al zijn er uiteraard ook momenten waarop kinderen zelfstandig taken uitvoeren Bij de lessen zelfstandig werken ligt het accent op zelfwerkzaamheid van de kinderen, maar natuurlijk is er een introductie en bespreking door de leerkracht.

36 Het materiaal voor de leerkracht en leerlingen
Materiaal leerkracht Materiaal leerlingen Praktijkboek (handleiding) Tekstboek Video Werkboek Taalwijzer CD-rom

37 Kostenplaatje Kosten eerste aanschaf € 3.091,00
Jaarlijkse kosten € 519,75 Additioneel materiaal € 650,30

38 Algemene kerndoelen (47) De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden/werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. (48) Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. (49) De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. (50) De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

39 Even werken

40 Verschillen Mijanou Kostenplaatje Land in zicht
Kosten eerste aanschaf : € 3382,00 Jaarlijkse kosten : € 450,00 Additioneel materiaal : € N.V.T. Hier en daar Kosten eerste aanschaf : € 4263,75 Jaarlijkse kosten : € 402,25 Wereld van verschil Kosten eerste aanschaf : € 4188,90 Jaarlijkse kosten : € 432,00 Additioneel materiaal : € 468,00 Wijzer door de wereld Kosten eerste aanschaf : € 3091,00 Jaarlijkse kosten : € 519,75 Additioneel materiaal : € 650,30 Duurste methode : ‘Wereld van verschil’ Goedkoopste methode : ‘Land in zicht’ Mijanou

41 Verschillen Combinatiegroepen
De methodes ‘Land en zicht’ en ‘Hier en daar’ hebben beide rekening gehouden met combinatiegroepen. ‘Wijzer door de wereld’ kan wel in combinatiegroepen gebruikt worden, maar er staat niet precies in de methode beschreven hoe de leerkracht dan te werk moet gaan. De methode ‘Wereld van verschil’ heeft helemaal geen rekening gehouden met combinatiegroepen en deze methode kan dus niet gebruikt worden voor combinatiegroepen.

42 Overeenkomsten Thema’s (hoofdlijnen)
Alle vier de methodes hebben dezelfde hoofdlijnen; - Eigen omgeving - Nederland - Europa - Wereld Zelfstandig werken Drie van die vier methodes vinden zelfstandig werken erg belangrijk en werken daar dus ook veel mee. (Hier en daar, Land in zicht, Wereld van verschil)


Download ppt "Aardrijkskunde Isolde Paulina Karin Gülnaz Mijanou."

Verwante presentaties


Ads door Google