De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VOEREN De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VOEREN De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie."— Transcript van de presentatie:

1

2 SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VOEREN De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie

3 Feiten of meningen De jeugd van tegenwoordig is minder beleefd dan 50 jaar geleden – Op 28 juni 1914 werd troonopvolger Franz Ferdinand doodgeschoten - Rood is een mooie kleur - Mensen hebben 206 botten- Mening Feit Mening Feit © soc.kuleuven.be/prijssociologie

4 Feiten of meningen FEITENMENING Wat men zeker weet over een bepaald onderwerp Wat iemand vindt of denkt over een bepaald onderwerp Zien, meten, opzoekenJe kan het eens of oneens zijn met een mening en dit beargumenteren ControleerbaarOncontroleerbaar Kritische bedenking! Feiten zijn afhankelijk van meetmethoden en meetapparatuur. © soc.kuleuven.be/prijssociologie

5 De onderzoekscyclus © soc.kuleuven.be/prijssociologie

6 Thema kiezen Persoonlijk interesseveld Recent maatschappelijk fenomeen Onderzoekbaarheid THEMA © soc.kuleuven.be/prijssociologie

7 Bijvoorbeeld… Sociale stratificatie  man/vrouw, kapitalisme/communisme, arm/rijk Massacommunicatie  impact sociale media, beeldvorming door reclame,… Individualisering  persoonlijke waarden/sociale normen, euthanasie, baas in eigen buik, afnemend belang religie Politieke participatie  stemrecht vs stemplicht, alternatieve vormen politieke participatie Globalisering  impact van de EU, impact van multinationals, McDonaldization, ecologie, verspreiding homogene cultuur © soc.kuleuven.be/prijssociologie

8 Probleemformulering Onderzoeksplan Gegevensverwerking Wetenschappelijk analyse Besluit en kritische blik Inleiding Sociale problematiek Schriftelijke neerslag Rapporteren en presenteren Oriënteren Plannen en verzamelen Analyseren en concluderen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

9 1. Inleiding en sociale problematiek Groter maatschappelijk kader Algemene doelstellingen van het onderzoek  Waarom gebeurt het?  Wat wil men ermee bereiken?  Waarom is het relevant? Onderzoekbaarheid  Is het meetbaar?  Is het ethisch verantwoord?  Is de populatie bereikbaar en bereid?  Is er voldoende tijd en geld? Inleiding en probleemomschrijving © soc.kuleuven.be/prijssociologie

10 2. Probleemformulering en Onderzoeksplan Plannen en verzamelen Probleem formulering Onderzoeksdoelstelling Literatuurstudie Vraagstelling Onderzoeksplan PlaatsTijdEenhedenMethode Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

11 Probleemformulering (1) ONDERZOEKSDOELSTELLING Het algemene wordt specifiek. Wat willen we bereiken met ons onderzoek? Voorbeeld De invloed van advertenties op jongeren o Welk soort advertenties? Radio, tv, affiches, advertenties in tijdschriften, … o Welke invloed? Invloed op koopgedrag? Invloed op waarden en normen? o Jongeren? -25j? -18j? -12j? Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

12 Probleemformulering (2) LITERATUURSTUDIE  Wat weten we al over het onderwerp?  Verschillende invalshoeken met een kritische blik benaderen  Gebruik betrouwbare bronnen  Gesprek met specialist of iemand met ervaring ter zake Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

13 Goede bronnen, slechte bronnen Wetenschappelijke databanken online Web of science, JSTOR, Wetenschappelijke tijdschriften Demos, Sociologiemagazine, Over Werk, … tijdschriften Trends, Mo, Knack, Demos, Sociologiemagazine, Over werk Dag Allemaal, Flair, Story Kranten De Standaard, De Morgen, De Tijd Het Laatste Nieuws, Streekkranten Boeken Gespecialiseerde boeken Internet deredactie.be, overheidssites, mediargus, steunpunt WSE, online databanken wikipedia TV-programma’s Het Journaal, De Zevende dag, Koppen, Terzake, Telefacts De Ideale Wereld, Reality-tv Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

14 Probleemformulering (3) VRAAGSTELLING  Specifiek: Wat? Wie? Waar? Wanneer?  Eénduidig  Eventueel opdelen in deelvragen Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

15 Probleemformulering (4) Voorbeeld Vraagstelling Hoe is het gesteld met de gezondheidstoestand van de Europese bevolking? Deelvraag 1: Hoe is het gesteld met de lichamelijke gezondheid van de Europese bevolking? o Deelvraag 1a: Welke proportie van de Europese bevolking lijdt aan een chronische ziekte? o Deelvraag 1b: Zijn er verschillen tussen de landen van de Europese unie wat betreft de proportie van de bevolking die lijdt aan een chronische ziekte? Deelvraag 2: Hoe is het gesteld met de geestelijke gezondheid van de Europese bevolking Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

16 2. Probleemformulering en onderzoeksplan Plannen en verzamelen Probleem formulering Onderzoeksdoelstelling Literatuurstudie Vraagstelling Onderzoeksplan PlaatsTijdEenhedenMethode Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

17 Onderzoeksplan (1) PLAATS Waar wordt het onderzoek gevoerd? Het onderzoek wordt in de ruimte begrensd. Voorbeeld o Sociale interacties in de wachtzaal van de dokter o GAS-boetes in Antwerpen o Stemgedrag in België o Vergelijking tussen klassen/gemeenten/landen Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

18 Onderzoeksplan (2) TIJD Wanneer loopt het onderzoek? Wordt er een evolutie onderzocht? Het onderzoek wordt in de tijd begrensd. Voorbeeld o Internetdaten in de 21ste eeuw o Evolutie van sociale media sinds 2000 o Het aantal echtscheidingen tijdens het WK 2014 Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

19 Onderzoeksplan (3) EENHEDEN Het voorwerp van je onderzoek. Wie of wat wordt onderzocht? Voorbeeld o Microniveau: Individuen: alle leerlingen van de klas, leerkrachten wiskunde, werklozen, … o Macroniveau: klassen, scholen, gemeenten, landen, … Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

20 Onderzoeksplan (4) WERKWIJZE: KWANTITATIEF vs KWALITATIEF Kwantitatief onderzoekKwalitatief onderzoek Hoeveel?Waarom? Hoe? Er wordt een meting uitgevoerd. Uitkomsten worden getalsmatig verwerkt. Minder of geen harde cijfermatige feiten Meetinstrument onafhankelijk van de onderzoeker Volledige objectiviteit van onderzoeker niet mogelijk Smalle onderzoeksvraag. Vaak verband tussen twee begrippen. Brede onderzoeksvragen Voorspelling van onderzoeksresultaten is mogelijk Uitkomsten zijn niet voorspelbaar Onderzoeksvraag staat vastOnderzoeksvraag kan evolueren Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

21 Hoe kies je de juiste onderzoeksmethode? Kwalitatief onderzoek  Exploratief: onderzoek naar het hoe en waarom van nieuwe sociale fenomenen  Voorbeeld: observatie-onderzoek, literatuuronderzoek, casestudies, diepte- interviews Kwantitatief onderzoek  Hypothesetoetsend: is een bepaalde veronderstelling correct of niet?  Voorbeeld: surveyonderzoek, secundaire analyse, experimenteel onderzoek Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

22 Kwantitatief onderzoek(1) Surveyonderzoek  Het beschrijven en wetenschappelijk verklaren van verschijnselen door een relatief groot aantal respondenten te bevragen over een relatief groot aantal kenmerken  Kenmerken  Grootschalig  Respondenten gekozen via een steekproef uit de populatie  Vragen zijn gelijk voor alle respondenten  Vragen hebben vaak een beperkt aantal antwoordmogelijkheden Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

23 Kwantitatief onderzoek(2) Voorbeeld Surveyonderzoek  Sexpert (UGent en KULeuven) ontkrachten 13 populaire mythes over seksualiteitsbeleving.  Mythe 2: De Vlaming heeft 2 tot 3 keer seks per week. Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

24 Kwantitatief onderzoek(3) Secundaire analyse  De analyse van (cijfermatig) materiaal dat door anderen verzameld is, vaak met een ander doel.  Voorbeeld: het gebruik van rijksregistergegevens om de groei van de bevolking van België in beeld te brengen Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

25 Kwantitatief onderzoek (4) Experimenteel onderzoek  Bij experimenteel onderzoek worden de onderzoekseenheden willekeurig over twee of meer groepen verdeeld, waarna deze groepen aan verschillende proefomstandigheden worden blootgesteld. Op deze manier verzamel je gegevens van proefpersonen in een gecontroleerde situatie, om zodoende een hypothese te toetsen.  Kenmerken  Voor- en nameting om effect te kunnen bepalen  Gecontroleerde omgeving (vb. laboratorium)  Slechts 1 ‘nieuwe’ variabele per experiment  Twee groepen: experimentele groep vs controlegroep Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

26 Kwantitatief onderzoek (5) Voorbeeld Experimenteel onderzoek  Milgram onderzoek: In welke mate volgen mensen een autoriteit, wanneer ze denken dat de verantwoordelijkheid bij deze autoriteit ligt? Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

27 Kwalitatief onderzoek (1) Participerend observatie-onderzoek  De onderzoeker is lichamelijk aanwezig in het veld en verzamelt daar gegevens over alledaagse omstandigheden door deel te nemen aan alledaagse activiteiten  Kenmerken  Levensechte beschrijving van de waargenomen verschijnselen  Langdurig onderzoek  Belang van positie binnen het onderzoeksveld Open of verborgen observatie Weinig of veel participatie Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

28 Kwalitatief onderzoek (2) Voorbeeld Participerend observatie-onderzoek  Margaret Mead: ‘Coming of Age in Samoa’ Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

29 Kwalitatief onderzoek(4) Documentenanalyse  Een document is een product met een communicatieve functie. Documenten kunnen privé of openbaar zijn en hoeven zich niet te beperken tot geschreven tekst.  Prive  Brief | Agenda | Notities  Openbaar  Jaarverslag | Boek | Krantenartikel | Vergadering  Verschillende ‘vormen’  Tekst | Kunstwerk | Videoboodschap | Foto | Tekening Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

30 Kwalitatief onderzoek(5) Voorbeeld Documentenanalyse  ‘Latrinalia’: Graffiti op het toilet!  Openbaar: publiek toilet  Vorm: tekeningen en tekstjes  Waarom onderzoeken?  Anoniem  Vrije meningsuiting met weinig sociale remmingen of taboes  ‘Wat leeft er onderhuids in de samenleving?’ Ergernissen Frustraties Verlangens Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

31 Kwalitatief onderzoek(6) Casestudy  Een casestudy beperkt zich in het onderzoek tot één enkele onderzoekseenheid maar combineert wel verschillende methoden om data te verzamelen.  Kenmerken  1 onderzoekseenheid 1 bedrijf | 1 persoon | 1 evenement | … in de natuurlijke setting  Zeer intensief Langere tijd | verschillende dataverzamelingsmethoden  Resultaten zijn niet veralgemeenbaar  Diepgaande analyse van die ene onderzoekseenheid Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

32 Kwalitatief onderzoek(7) Voorbeeld Casestudy  ‘The identical stranger’  Tweeling gescheiden sinds geboorte Adoptie-ouders niet ingelicht  Nature vs. Nurture Belang van genen? Belang van opvoeding?  Looptijd onderzoek: jaren 60 – jaren 80  Dataverzameling: observaties | testen | interviews  ‘Het perfecte sociaalwetenschappelijke onderzoek’ ?! Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

33 Kwalitatief onderzoek(8) Diepte-interviews  Het vergaren van informatie tijdens een georganiseerde bevraging van de respondenten om zodoende een vooropgestelde probleemstelling te beantwoorden  Kenmerken  ‘los’ gesprek versus strikte vragenlijst  Goede voorbereiding is noodzakelijk  Onderzoeker moet het interview in goede banen leiden  Onderzoeker is neutraal  Respect voor de respondent is prioritair! Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

34 Kwalitatief onderzoek(9) Voorbeeld Diepte-interview  ‘Doodgeboren’: onderzoek naar de emoties en ervaringen van ouders met een doodgeboren baby  Waarom interviews?  Weinig bestaande informatie  Emoties en beleving niet terug te vinden in officiële documenten  Mondelinge geschiedenis: getuigen over verschillende generaties Probleemformulering en onderzoeksplan © soc.kuleuven.be/prijssociologie

35 3. Analyseren en concluderen Kwantitatief onderzoek  Kwantitatief onderzoek onderzoekt de samenhang tussen verschillende variabelen/veranderlijken. Dit zijn eigenschappen die je meet bij de onderzoekselementen  Bijvoorbeeld het individu: geslacht, gewicht, aantal uur tv kijken per dag, de bloedgroep, …  Bijvoorbeeld de klas: de grootte van de klas, het aantal jongens in de klas, …  Bijvoorbeeld het land: het BBP, het aantal inwoners, de werkloosheidsgraad  Er zijn verschillende manieren om deze samenhang statistisch weer te geven. Analyseren en concluderen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

36 Gemiddelden vergelijken Analyseren en concluderen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

37 Kruistabel Analyseren en concluderen Geslaagd JaNee GeslachtJongen50.2%49.8%100% Meisje46.3%53.6%100% © soc.kuleuven.be/prijssociologie

38 Histogram Analyseren en concluderen 63% 36% © soc.kuleuven.be/prijssociologie Stemgedrag Vlamingen in 2010

39 Taartdiagram Analyseren en concluderen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

40 3. Analyseren en concluderen Kwalitatief onderzoek: coderen ‘from the ground up’ Analyseren en concluderen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

41 3. Analyseren en concluderen Kwalitatief onderzoek: coderen ‘from the ground up’  Voorbeeld Analyseren en concluderen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

42 3. Analyseren en concluderen Kwalitatief onderzoek: coderen ‘from the ground up’  Continue Comparatieve Analyse Analyseren en concluderen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

43 3. Analyseren en concluderen Kwalitatief onderzoek: coderen ‘from the ground up’ Analyseren en concluderen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

44 3. Analyseren en concluderen Kwalitatief onderzoek: coderen ‘from the ground up’ Analyseren en concluderen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

45 3. Analyseren en concluderen Analyseren en concluderen Besluit:  Algemene trends worden nog eens herhaald  Kritische blik op eigen onderzoek  Beperkingen van het onderzoek?  Suggesties voor volgend onderzoek?  Verklaringen voor verrassende resultaten?  Beleidsimplicaties? © soc.kuleuven.be/prijssociologie

46 4. Rapporteren en presenteren Verloop van het onderzoek neerschrijven  Academisch artikel  Onderzoeksrapport Persbericht maken  Eigen onderzoeksrapport omzetten naar een krantenartikel waarin de resultaten van het onderzoek worden uiteengezet op begrijpbare en beknopte wijze © soc.kuleuven.be/prijssociologie

47 Contactgegevens Email:prijssociologie@soc.kuleuven.beprijssociologie@soc.kuleuven.be Tel:+32 16 32 31 00 Website: soc.kuleuven.be/prijssociologie Facebook: De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie


Download ppt "SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VOEREN De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie."

Verwante presentaties


Ads door Google