De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

* Waarom een herzien speel-werkplan? * Uitgangspunten en opbouw S.W.P  Hoe te werken met het S.W.P  - Taalontwikkeling en NT-2  - Voorbereidend rekenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "* Waarom een herzien speel-werkplan? * Uitgangspunten en opbouw S.W.P  Hoe te werken met het S.W.P  - Taalontwikkeling en NT-2  - Voorbereidend rekenen."— Transcript van de presentatie:

1

2 * Waarom een herzien speel-werkplan? * Uitgangspunten en opbouw S.W.P  Hoe te werken met het S.W.P  - Taalontwikkeling en NT-2  - Voorbereidend rekenen  - Creatief onderwijs.

3  ‘’ spelend leren’’

4  In het oude SWP was te weinig aandacht voor taalontwikkeling (NT2), voorbereidend rekenen en aansluiting bij de leeromgeving van de leerlingen.  Het oude SWP hield te weinig rekening met Nederlands als tweede taal.  Er was te weinig creativiteit mogelijk

5  Het S.W.P  Laat kinderen spelenderwijs de werkelijkheid kennen.  Probeert aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen  Stimuleert het leren door aan te sluiten bij de Zone van naaste Ontwikkeling (Vygotsky)

6  Het geven van ruimte aan kinderen om: - Zelf betekenis te geven aan wat ze leren. - Actief deel te nemen aan leeractiviteiten - In sociale interactie met elkaar te leren. - Ontdekkend leren

7 Actief leren Samen leren Samenwerkend leren Rolmodel/ experimeteren door de leerlingen

8  meer en duidelijke aandacht voor rekenen  Meer en duidelijker aandacht voor voorbereidend taal  Integratie van leeractiviteiten in verschillende thema’s

9  Duidelijk overzicht van wat kinderen leren en volgens welke leerlijnen dat gebeurt  Meer ruimte voor ontdekkend leren  Meer ruimte voor creatieve invulling voor de leidster

10  Themaboek 1 Themaboek 2 (leeractiviteiten) Bronnenboek 1 Bronnenboek 2 (Versjes, vertellingen, (Versjes,vertellingen Liedjes, woordenlijst) (liedjes, woordenlijst)

11  Kies een thema  Bepaal de leerdoelen op grond van de kleuter leerlijnen.  Kies de leeractiviteiten, bronnen en materialen  Bepaal de begrippen en leerdoelen per activiteit.  Bepaal hoe te evalueren.

12 - Voortdurend, voorstel om de 6 maanden.

13  Diagnostische toetsing ◦ Voortdurend ◦ Bijsturen  Evaluatieve toetsing ◦ Meetpunt ◦ Grens  Overgangstoets ◦ Mix: eind van groep 2. Diagnostisch, geen grens ◦ Toetst op taalbegrip en rekenen

14 * Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Cruciale momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd. leergebiedkerndoelen tussendoelen * Aan de hand van leerlijnen en tussendoelen kunnen leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen veel beter volgen en hebben zij een leidraad om de kerndoelen te behalen. vastgesteld wat een leerling aan het eind van een leertraject moet kennen en kunnen.leerkrachten

15 Het SWP omvat activiteiten ter versterking v/d: - Sociale en emotionele ontwikkeling - Motorische ontwikkeling - Spraak- taal ontwikkeling - Rekenkundige ontwikkeling - Creatieve ontwikkeling

16 Deze gebieden zijn ondergebracht en beschreven in 5 leergebieden: - Taal - Rekenen - Orientatie op jezelf en de wereld - Muzische vorming - Beweging

17 Binnen deze leergebieden zijn leerlijnen uitgezet die de ontwikkeling v/h kind gedurende de twee kleuterjaren ondersteunen. Elk jaar is verdeeld in twee perioden, waarin voor elke onderdeel is omschreven hoe de leerlijnen in elke periode eruit zien en hoe de kerndoelen aan de orde komen.

18 De kleuterleerlijnen geven richting aan de thema’s die in het SWP aan de orde komen, maar kunnen ook door leerkrachten gebruikt worden om zelf thema’s en onderwijs vorm te geven. Alle onderdelen v/d leerlijnen dienen in elk geval aan de orde te komen om de ontwikkeling van het jonge kind te bevorderen.

19 Het document kunt u ook gebruiken voor: 1. de voorbereiding van leeractiviteiten of thema’s 1. Als controle instrument om na te gaan of voldoende eindtermen aan de orde zijn gekomen tijdens een leeractiviteit of thema.

20  Taal ( wat van taal) Luisteren De lln leren hun passieve woordenschat te vergroten. (Hoe ?) Door te luisteren naar verhalen. Door naar instructie te luisteren voor het uitvoeren van opdrachten

21  Korte instructies voor simpele concrete opdrachten ( 2 – 3 korte woorden of zinnen) Bijvoorbeeld:  Ga zitten  Frits loopt  Sta op

22  Langere instructies voor concrete opdrachten. Bijvoorbeeld : - Ga zitten en keer je om. - Frits loopt naar de deur - Sta op en sta achter je stoel

23 Rekenen (wat van rekenen) - Getalbegrip De lln leren tellen en de telrij gebruiken. (Hoe ?) De lln leren akoestisch tellen tot en met 10, met ondersteuning van versjes, liedjes en spelen. Akoestisch tellen= stap voor stap tellen. De lln leren synchroon tellen van 1 t/m 10 Synchroon tellen= goed tellen A-synchroon tellen= overslaan tijdens het tellen.

24  Akoestisch tellen: 1 – 5  Synchroon tellen:1 – 5  Resultatief tellen: de rangtelwoorden Resultatief tellen = het kind begrijpt als het laatste getal de hoeveelheid is. Het kind kan hoeveelheden overzien.

25  Akoestisch tellen 1 – 10  Synchroon tellen 1 – 10  Resultatief tellen 1 – 10 en de rangtelwoorden  Cijfersymbolen herkennen 1 – 5 Zo gaan wij dan verder met de andere leergebieden.

26  Waarom zijn de klankgebaren zo   belangrijk?

27  Gerichte motorische ondersteuning voor de klankontwikkeling die nodig is voor het luisteren, spreken, lezen en schrijven in het nederlands.  Doelstelling kleutercurriculum: het kunnen herkennen en benoemen van de letters en het maken van het bijbehorende klankgebaar.

28  Leerkracht: spiegelbeeldig werken met de rechterhand (De beweging moet van links naar rechts worden gemaakt).  De leerkracht werkt wel van rechts naar links.  De leerlingen maken de gebaren met de linkerhand. Bij twee teken-klanken het eerste stukje van de klank met de linkerhand en het tweede stukje met de rechterhand.

29  De gebaren (oefenen)  Koppeling lezen en schrijven  - lezen is teken-klankkoppeling - schrijven is klank-tekenkoppeling

30 1AanbodInhoud Instructies-didactiek Ondersteuning Organisatie 2RuimteOm te experimenteren met het aanbod 3Feedback en interactieWelke verrijkende vragen stel je? 4EvaluatieHoe weet je wat geleerd is?

31   Vragenronde

32


Download ppt "* Waarom een herzien speel-werkplan? * Uitgangspunten en opbouw S.W.P  Hoe te werken met het S.W.P  - Taalontwikkeling en NT-2  - Voorbereidend rekenen."

Verwante presentaties


Ads door Google