De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biologische Monitoring

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biologische Monitoring"— Transcript van de presentatie:

1 Biologische Monitoring
Informatiesessie voor adviseurs IHW, maandag 7 september 2015 Sander Frauenfelder, Hinne Reitsma

2 Introductie, voorstelrondje Wat is biologische monitoring?
Agenda Introductie, voorstelrondje Wat is biologische monitoring? In de praktijk: Aquo-kit 3.x Wat betekent het voor U? Doel van deze sessie Adviseurs informeren IHW: inventariseren in hoeverre men is voorbereid, en waar nog “gaten” zitten IHW: hoe lopen informatiestromen

3 Informatiehuis Water - IHW
Samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen, opgericht in 2010 Informatie over water efficiënt en effectief laten stromen tussen water- partners Informatie beschikbaar stellen aan belang- hebbenden Laat data stromen

4 Even voorstellen… Harry Boonstra, Koeman en Bijkerk
Reijer Hoijtink, Arcadis Roelf Pot Dick Vastenhout, Wetterskip Fryslân Zwanette Jager, ZiltWater Advies Lex van Dolderen, Nelen en Schuurmans Jouke Kampen, ATKB René Zander, Waterproef Roel Knoben, Royal Haskoning DHV Dolf Venema, Aqualysis IHW Hinne Reitsma Sander Frauenfelder Naam, organisatie Wie zijn uw opdrachtgevers? Welke informatiestromen kent u?

5 Doelen en afbakening Eenduidig landelijk beeld van biologische kwaliteit van water Standaard voor uitwisseling KRW-toetsing geïntegreerd met chemisch en fysisch, en landelijk beeld Wel: Alle levende organismen in het water Plantaardig en dierlijk Zoet en zout Niet: Fysisch, chemisch

6 Betrokken partijen Waterschappen Provincies Rijkswaterstaat DGRW Adviseurs Software-leveranciers

7 Onderdelen Uitwisselformaat IMWA-metingen
Landelijke Enquête Waterkwaliteit - LEW Aquo-Kit 3.0/3.1 Water Kwaliteits Portaal - WKP Piscaria Limnodata NDFF

8 IMWA-metingen LEW Koppelvlak tussen alles en iedereen
Formaat uitgebreid en aangepast voor biologische data Nu pre-Aquo, 1 januari definitief UM-Aquo-metingen nog 2 jaar Meer informatie en voorbeelden: Ingaand 2016 ook biologische gegevens opvragen Alle gegevens, niet alleen KRW Ook projectmatig Vervolg Limnodata Aandacht voor meta-gegevens Instemming Cluster MRE 6 biologische kenmerken Levensstadium Lengteklasse Geslacht Verschijningsvorm Levensvorm Gedrag Veel ontwikkeling op dit moment

9 Water Kwal. Portaal Aquo-kit 3.x
Aangepast voor biologische data Landelijke Enquête Waterkwalit. Toetsresultaten (uit Aquo) Historische gegevens Eind 2015 versie 3.1, met “module” biologie Toetsing aan KRW maatlatten (zoet en zout) Inclusief EKR-berekeningen Visbestandsschattingen Functionaliteit in services Koppeling vanuit eigen bronsysteem 2016 service-koppeling met WKP Aanlevering gegevens volgens Aquo-standaard Levensstadium Lengteklasse Geslacht Verschijningsvorm Levensvorm Gedrag Kwaliteitsoordel

10 Piscaria Limnodata . In 2014 gegevens overgedragen aan IHW vanuit SVN
As-is beschikbaar via WKP Nu conversie naar Aquo 2016 via LEW updaten Kwaliteit v/d gegevens is zoals die is/was Huidige systeem Piscaria wordt niet meer beheerd Door STOWA in de jaren ’90 begonnen dataverzameling van biologische meetgegevens en de fysisch-chemische gegevens die daarbij horen Tot 2011 jaarlijkse actualisatie, daarna niet meer In 2015 gegevens overgedragen aan IHW vanuit STOWA . Limnodata Komt As-is beschikbaar via WKP 2016 via LEW updaten (incl gegevens vanaf 2012 en optioneel van eerder) Kwaliteit v/d gegevens is zoals die is/was

11 NDFF – Nat. Databank Flora en Fauna
NDFF is: Grote verzameling ‘grotere organismen’, voornamelijk land en lucht Stelt een ondergrens aan welke organismen worden vastgelegd Vooral gericht op aantallen en verspreiding van soorten (Bijna) alle waterbeheerders zijn aangesloten op NDFF Conclusie Gedeeltelijke overlap met WKP biologie In 2016 verdere afstemming met NDFF over taakverdeling (Bijna) alle waterbeheerders zijn aangesloten op NDFF Veelal onttrekken van data ivm Flora en Faunawet onderzoeken Gegevens waterbeheer met name Flora en Fauna, soms ook vissen en vogels Fytoplankton en Macrofauna veelal niet vanuit waterbeheerders naar NDFF

12 In de praktijk Hinne liet o.a. diverse invoer- bestanden zien, in CSV-formaat. Er komt daarnaast een XML- formaat (niet getoond), dat gebruikt zal worden voor het Waterkwaliteitsportaal WKP in het kader van de LEW. Voorbeelden in wijzigingsvoorstel W op pagina wijzigingsvoorstellen (download zip-bestand) Hinne Reitsma

13 Stand van zaken Stand van zaken 2016 Onderdelen op schema
Testen Kit en WKP Informeren, uitdragen Expertgroep in oprichting Start inwinning, uitvraag Start toetsingen

14 Discussie Impact voor U? Bijvoorbeeld: Vragen? Open einden?
Informatiestromen, uitwisselformaat LEW en WKP Overgang Piscaria Wat mist u nog? Informatie? Begeleiding? Voorbeelden?

15 Besproken tijdens de sessie
Code en ID De leesbaarheid van bestanden is slechter met de ID IHW werkt aan een conversietool, waarmee een bestand omgezet kan worden van ID naar code Overgang van Piscaria naar WKP Piscaria kent een complexe invoerfunctie, die niet is voorzien in WKP Dit zal in een gesprek tussen IHW, Jouke Kampen (ATKB) en Roel Knoben (Haskoning) nader besproken worden

16 Dank u wel!


Download ppt "Biologische Monitoring"

Verwante presentaties


Ads door Google