De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 4 oktober 2015 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst waarin de heilige doop wordt bediend aan Olle en Christian! Voorganger:Ds. C. van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 4 oktober 2015 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst waarin de heilige doop wordt bediend aan Olle en Christian! Voorganger:Ds. C. van."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 4 oktober 2015 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst waarin de heilige doop wordt bediend aan Olle en Christian! Voorganger:Ds. C. van Atten (Leiden) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen

3 Welkom Psalmen voor Nu 84 Stil gebed, votum en groet Gezang 334: 1-3 Gods regels Opwekking 125 Gebed De doopkinderen komen binnen Uitleg en onderwijs over de doop

4 Gezang 335: 1, 3, 5 Beantwoording doopvragen Gezang 335: 7 (kinderen komen naar voren) Bediening van de doop Gezang 335: 8, 9 Gebed Lied: Zie de zon, zie de maan Kinderen gaan naar bijbelklas Schriftlezing: Psalm 78: 1-7

5 Psalm 78: 2 Uitleg en verkondiging Psalm 8: 1, 3, 6 Dankzegging en gebeden Kinderen komen terug uit bijbelklas Collectes Opwekking 123 Zegen Gezongen Amen

6 Welkom en mededelingen

7 Psalmen voor Nu 84

8

9 2. Een vogel is er thuis, HEER van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U. Psalmen voor Nu 84

10 3. Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad. Psalmen voor Nu 84

11 4. Ach hoor en kijk naar mij, HEER van de hemelse legers. Ja liever één dag dichtbij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent. Psalmen voor Nu 84

12 5. De HEER beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. HEER van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Psalmen voor Nu 84

13 Stil gebed Votum en groet

14 1. Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen, met ons kind gaan wij tot U wil uw zegen ons verlenen waar de roepstem wordt vernomen: laat de kindren tot Mij komen. Gezang 334: 1-3

15 2. Laat dit woord dan allermeest helder klinken in onz' oren: wie door water en door Geest niet als kind werd nieuwgeboren wordt door U niet aangenomen, kan in 't rijk van God niet komen. Gezang 334: 1-3

16 3. Niemand, die ons helpen kan, niemand kan ons kind beschermen. Wie zijn wij? Neem Gij het dan, draag het in uw groot erbarmen. Dat het vroeg U in dit leven ja voorgoed zijn hart mag geven. Gezang 334: 1-3

17 Gods regels

18 1. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. 2. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. Opwekking 125

19 3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4. Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U. Opwekking 125

20 Gebed

21 Gezang 335: 1, 3, 5 1. Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, want hunner is het koninkrijk.

22 Gezang 335: 1, 3, 5 3. Reeds staat Gij klaar en komt ons vriendlijk tegen, uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, eer wij U zoeken zijt Gij daar.

23 Gezang 335: 1, 3, 5 5. Het water wacht en 't kind ontvangt uw zegen, Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen en niemand rukt het uit uw macht.

24 Gezang 335: 7 7. Uw mild gelaat blijft over 't kind gebogen; het wordt voor U geboren en getogen, vervult zijn wegen naar uw raad.

25 Gezang 335: 8, 9 8. En laat de mond der kindren, die we U wijden, ens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: wij leven vast in uw verbond.

26 Gezang 335: 8, 9 9. Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden, het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, de ganse kerk in één geloof.

27 Zie de zon, zie de maan 1. Zie de zon, zie de maan Zie de sterren in hun baan Sterren ontelbaar, overal vandaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam

28 Zie de zon, zie de maan 2. Hoor de zee, hoor de wind Hoor de regen als hij zingt Druppels ontelbaar in de oceaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam

29 Zie de zon, zie de maan 3. Ruik een bloem, ruik een vrucht Ruik de geuren in de lucht Geuren ontelbaar zweven af en aan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam

30 Zie de zon, zie de maan 4. Voel je hart, voel je huid Voel je adem als je fluit Mensen ontelbaar overal vandaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam

31 Zie de zon, zie de maan 5. Zie ik de zon de sterren en de maan Wat een wonder dat ik mag bestaan Heer hoe heerlijk is Uw naam

32 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Er is bijbelklas voor kinderen van de basisschool. Er zal verteld worden over: Twistgesprek met de Farizeeën (naar Markus 10: 1-6)

33 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Schriflezing: Psalm 78 Schriftlezing

34 Psalm 78: 1-7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. 3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. 4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden,

35 Psalm 78: 1-7 wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren.

36 Psalm 78: 1-7 6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden.

37 Psalm 78: 2 2. Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kindren melden. 't Getuigenis aan Israël geschonken, het heil dat van de hemel heeft geklonken, het is een licht dat ons ten leven leidt, - ons en alwie door ons wordt ingewijd.

38 Uitleg en Verkondiging

39 Psalm 8: 1, 3, 6 1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

40 Psalm 8: 1, 3, 6 3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

41 Psalm 8: 1, 3, 6 6. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

42 Dankzegging en voorbeden

43 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.

44 Collectes We staan onze gaven af voor: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

45 Opwekking 123 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

46 Opwekking 123 Refrein Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

47 Opwekking 123 2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt, Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

48 Opwekking 123 Refrein Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

49 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

50 Vanmiddag begint de dienst om 17:00 uur. Voorganger: ds. C. van Atten (Leiden)


Download ppt "Zondag 4 oktober 2015 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst waarin de heilige doop wordt bediend aan Olle en Christian! Voorganger:Ds. C. van."

Verwante presentaties


Ads door Google