De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Onderwijsmonitor Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Onderwijsmonitor Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Onderwijsmonitor Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld Algemene Rekenkamer Cor van Montfort

2 2 Structuur  Aanleiding voor dit onderzoek  Stand van zaken rondom lumpsumbekostiging en verantwoording  Dashboard met indicatoren  Reactie van minister/staatssecretaris en sectorraden Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015

3 3 Aanleiding Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015  Extra middelen voor het onderwijs in de begroting 2015. Middelen zijn bestemd voor sectoren po, vo en mbo.  2015-2018 jaarlijks een bedrag oplopend tot € 1,2 miljard euro in 2018.  Kamer wil geïnformeerd worden over de besteding van de (extra) middelen en de realisatie van de hiermee beoogde doelen.

4 4 Stand van zaken informatievoorziening aan Kamer en verantwoordingsinformatie schoolbesturen Lumpsumbekostiging  Invoering lumpsumbekostiging bij po (2005), vo (2000) en mbo (1995)  Geen koppeling meer te maken tussen euro’s en (macro) doelstellingen.  Gevolg is: Bestedingsvrijheid én verantwoordingsplicht  Blijkt ook uit wetsoverleggen bij invoering lumpsumbekostiging  In de loop der jaren steeds meer nadruk op bestedingsvrijheid, verantwoording naar de achtergrond.  Algemene Rekenkamer: Eén kan niet zonder het ander! Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015

5 5 Stand van zaken informatievoorziening aan Kamer en verantwoordingsinformatie schoolbesturen (II) Huidige verantwoordingsinformatie schoolbesturen  Echter, verantwoordingseisen over lumpsumbekostiging zijn minimaal. Prestatiebox (iets meer) en subsidies (aanvullende eisen) eisen meer verantwoordingsinformatie.  Verantwoordingsinformatie  Veel financiële informatie, maar weinig inzicht in realisatie van doelen.  Beleidsinformatie (monitorinformatie + benchmarkinformatie)  Veel informatie maar versnipperd. Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015

6 6 Stand van zaken informatievoorziening aan Kamer en verantwoordingsinformatie schoolbesturen (III) Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015

7 7 Stand van zaken informatievoor- ziening aan Kamer en verantwoor- dingsinformatie schoolbesturen

8 8 Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015 Dashboard Dashboard met doelen en indicatoren: Ordent en ontsluit bestaande informatie Moet voorzien in informatiebehoefte van de Kamer Sluit aan bij de doelen in tabel 9.2 (begroting 2015). Nadruk ligt op middelen voor professionalisering van leraren Set is uitgebreid met andere factoren die ‘op de werkvloer’ (in de klas) van belang zijn: groepsgrootte, arbeidssatisfactie van leraren lerende omgeving

9 9 Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015

10 10 Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 De groep

11 11 Aanbevelingen Aanbeveling aan de bewindspersonen van OCW om het dashboard over te nemen en daarbij te letten op: Bruikbaarheid van het dashboard op langere termijn Verbreding van het dashboard Ook informatie over kwantiteit leraren Afstemming met gemeenten Nieuwe uitdaging: recht doen aan diversiteit Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015

12 12 Reactie minister en staatssecretaris van OCW Idee van dashboard omarmd, maar vulling van dashboard pas na overleg met de sectorraden. OCW streeft op termijn naar robuuste stelselmonitor met indicatoren voor (voorwaarden voor) kwaliteit Rekenkamer richt zich teveel op ‘voorwaarden voor goed onderwijs’ en te weinig op maatschappelijke outcome OCW wil stelselindicatoren beter koppelen aan sturingsinformatie van schoolbesturen Reacties sectorraden PO-raad Dashboard is eerste stap, doorontwikkeling noodzakelijk Twijfels bij indicatoren m.b.t. groepsgrootte en – samenstelling en leerling/leraarratio. VO-raad Onderschrijft dashboard, maar indicatoren zouden jaarlijks tegen het licht moeten worden gehouden. Kamer zou niet alleen cijfers moeten krijgen maar ook kwalitatieve toelichting. MBO-raad De MBO-raad vindt het dashboard niet herkenbaar wen werkbaar voor het mbo en wil dashboard beperken tot po en vo. Presentatie Conferentie BPV| 23 september 2015 Nawoord Rekenkamer Rekenkamer onderschrijft idee van robuuste stelselmonitor met indicatoren voor kwaliteit en voorwaarden voor kwaliteit die draagvlak heeft in de sector

13 13 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag www.rekenkamer.nl @rekenkamer www.linkedin.com/company/ algemene-rekenkamer


Download ppt "1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Onderwijsmonitor Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google