De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H8 Strategisch management hoorcollege 2 De praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "H8 Strategisch management hoorcollege 2 De praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 H8 Strategisch management hoorcollege 2 De praktijk
M-J. Kanters

2 LA9Ai en LA9Bi : Bedrijfseconomische onderbouwing
9Ai : berekeningen uitvoeren en onderbouwen in excel : opbouwen van een duidelijke cijfermatige analyse (met onderbouwing !) 9Bi : samenvatting, conclusies en advies o.b.v. die berekeningen in 1A-4 Overige relevante leerarrangementen : 2Bi : V&W rekening van bestaande situatie van komende 4-7 jaar 4Ai : nieuw verdienmodel 4Ai : nieuwe kostenstructuur M-J. Kanters

3 Twee investeringsberekeningen : GBR en NCW
LA 8Ai Excelbestand bedrijfseconomische onderbouwing Het management wil graag weten wat de strategische keuze voor financiële gevolgen heeft en welke investeringen noodzakelijk zijn. In deze doorrekening verwerk je de financiële consequenties van de voorstellen vanuit de andere vakgebieden. Het resultaat van deze berekening vormt zeer belangrijke input in het besluitvormingstraject van het management van het bedrijf. Er worden twee verschillende methoden van investeringscalculatie gevraagd voor deze financiële onderbouwing namelijk de Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit (GBR) en de Netto Contante Waarde berekening (NCW) . Twee investeringsberekeningen : GBR en NCW Leerdoelen Een investeringscalculatie maken voor een strategische keuze op basis van de twee gegeven calculatiemethoden Beargumenteerd een advies geven m.b.t. de bedrijfseconomische haalbaarheid van de voorgenomen strategische keuze en investeringen die daar mee gemoeid zijn. Een goed gestructureerde financiële onderbouwing opzetten in excel. Eindproduct: Eén excelbestand waarin de bedrijfseconomische berekeningen zijn opgenomen bevattende de volgende tabbladen : Begrote investeringen voor het project (bedrag en welk jaar + onderbouwende berekeningen) Begroot winst/verlies overzicht van het bedrijf voor de looptijd (4-7 jaren, per jaar ) + onderbouwende berekeningen Winst en verliesrekeningen van LA2Bi (vóór nieuwe strategie) Begrote Winst- en verlies en cashflow van de strategische keuze (vergelijk tussen vorige twee V&W rekeningen) Berekening GBR Berekening NCW inclusief de tijdlijn. Leerpad: Beschouw de strategische keuze als een investeringsproject met een looptijd van 4 tot 7 jaar. Bepaal welke investeringen (eenmalige uitgaven) er nodig zijn en in welk jaar en de afschrijvingstermijn van die investeringen Bepaal op basis van de investeringen de jaarlijkse afschrijvingen. Stel een verlies en winstrekening op voor de jaren van het investeringsproject (4-7 jaar). Dit doe je door goed na te denken over de opbrengsten (onderbouw en leg link met verdienmodel in La4Ai) en de kosten (onderbouw en leg link met kostenstructuur in LA 4A1) Bepaal de winst van het project voor alle jaren (door vergelijking met LA2b1) Bepaal de Cashflow van het project voor alle jaren Bereken de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR) van het project Bereken de NCW van het project ( rendementseis 8%) Beoordelingscriteria : Goed gebruik van Excel (formules, celverwijzingen enz.) en zorg dat het bestand goed gestructureerd is en duidelijke uitleg heeft) Keuze is goed uitgelegd (vooral financiële gevolgen zijn duidelijk) Berekeningen investeringen zijn correct en realistisch Berekeningen V&W zijn correct en realistisch Berekeningen cashflow zijn correct Berekening GBR en NCW zijn correct Bronnen: Sheets hoorcolleges. Boek bedrijfseconomie Heezen en andere literatuur Uitwerkingen van de andere vakgebieden die dienen als basis voor de berekeningen

4 Een helder excel bestand
LA 8Ai Excelbestand bedrijfseconomische onderbouwing Het management wil graag weten wat de strategische keuze voor financiële gevolgen heeft en welke investeringen noodzakelijk zijn. In deze doorrekening verwerk je de financiële consequenties van de voorstellen vanuit de andere vakgebieden. Het resultaat van deze berekening vormt zeer belangrijke input in het besluitvormingstraject van het management van het bedrijf. Er worden twee verschillende methoden van investeringscalculatie gevraagd voor deze financiële onderbouwing namelijk de Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit (GBR) en de Netto Contante Waarde berekening (NCW) . Leerdoelen Een investeringscalculatie maken voor een strategische keuze op basis van de twee gegeven calculatiemethoden Beargumenteerd een advies geven m.b.t. de bedrijfseconomische haalbaarheid van de voorgenomen strategische keuze en investeringen die daar mee gemoeid zijn. Een goed gestructureerde financiële onderbouwing opzetten in excel. Eindproduct: Eén excelbestand waarin de bedrijfseconomische berekeningen zijn opgenomen bevattende de volgende tabbladen : Begrote investeringen voor het project (bedrag en welk jaar + onderbouwende berekeningen) Begroot winst/verlies overzicht van het bedrijf voor de looptijd (4-7 jaren, per jaar ) + onderbouwende berekeningen Winst en verliesrekeningen van LA2Bi (vóór nieuwe strategie) Begrote Winst- en verlies en cashflow van de strategische keuze (vergelijk tussen vorige twee V&W rekeningen) Berekening GBR Berekening NCW inclusief de tijdlijn. Leerpad: Beschouw de strategische keuze als een investeringsproject met een looptijd van 4 tot 7 jaar. Bepaal welke investeringen (eenmalige uitgaven) er nodig zijn en in welk jaar en de afschrijvingstermijn van die investeringen Bepaal op basis van de investeringen de jaarlijkse afschrijvingen. Stel een verlies en winstrekening op voor de jaren van het investeringsproject (4-7 jaar). Dit doe je door goed na te denken over de opbrengsten (onderbouw en leg link met verdienmodel in La4Ai) en de kosten (onderbouw en leg link met kostenstructuur in LA 4A1) Bepaal de winst van het project voor alle jaren (door vergelijking met LA2b1) Bepaal de Cashflow van het project voor alle jaren Bereken de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR) van het project Bereken de NCW van het project ( rendementseis 8%) Een helder excel bestand Beoordelingscriteria : Goed gebruik van Excel (formules, celverwijzingen enz.) en zorg dat het bestand goed gestructureerd is en duidelijke uitleg heeft) Keuze is goed uitgelegd (vooral financiële gevolgen zijn duidelijk) Berekeningen investeringen zijn correct en realistisch Berekeningen V&W zijn correct en realistisch Berekeningen cashflow zijn correct Berekening GBR en NCW zijn correct Bronnen: Sheets hoorcolleges. Boek bedrijfseconomie Heezen en andere literatuur Uitwerkingen van de andere vakgebieden die dienen als basis voor de berekeningen

5 LA 9A en 9B Te zetten stappen :
Bepaal de benodigde investeringen (éénmalige uitgaven benodigd voor de strategische keuze). Bepaal de afschrijvingstermijn van deze investeringen. Stel de begrote V&W rekening op van het bedrijf NA implementeren van de strategische keuze (gebruik bevindingen van LA4A1) Vergelijk deze V&W rekening met de voor LA 2Bi opgestelde V&W rekening. De verschillen zijn de gevolgen van de strategische keuze en dus de bedragen die je nodig hebt bij de investeringsberekeningen. M-J. Kanters

6 LA 9A en 9B Te zetten stappen :
Gebruik je gezond verstand en bekijk de cijfers nog eens. Gebruik de berekende cijfers van je strategische keuze voor de berekening van de GBR en de NCW Gebruik je gezond verstand om de uitkomst op realiteit te toetsen. Voor LA9B vat je bovenstaand geheel samen in 1 A-4 met conclusie en aanbeveling. M-J. Kanters

7 Toelichting per stap Bepaal de benodigde investeringen (éénmalige uitgaven benodigd voor de strategische keuze). Welke eenmalige uitgaven zijn noodzakelijk om de strategische keuze te implementeren. Dit zijn je investeringen. Denk breed ! Vaste activa / projectkosten personeel / eenmalige hoge marketingkosten / ICT gerelateerde uitgaven / scholings- of trainingskosten / afkoopkosten huisvesting / afkoopkosten personeel (ontslagvergoedingen) enz. Baseer je op betrouwbare bronnen. “Substantieel bedrag in relatie tot balanstotaal”. Maak het onderscheid met structurele uitgaven die je als kosten in je V&W rekening mee neemt. M-J. Kanters

8 Toelichting per stap Bepaal de afschrijvingstermijn van deze investeringen. Zoek voor het bepalen van de afschrijvingstermijn goede bronnen. Hoe lang is de investering nog “wat waard”? Zorg voor een realistische afschrijvingstermijn. (1 jaar tot max looptijd project). Als je een langere afschrijvingstermijn wil gebruiken mag dat : heeft invloed op de berekeningen. De afschrijvingstermijn bepaalt hoe de kosten van de investering terugkomen in de verlies & winstrekening. M-J. Kanters

9 Toelichting per stap Stel de begrote V&W rekening op van het bedrijf NA implementeren van de strategische keuze (gebruik bevindingen van LA4A1) De moeilijkste stap. Gebruik LA4A1 : daar is al voorwerk gedaan. - Verdienmodel : wat zijn de te verwachten opbrengsten en op welke wijze komen deze in de begrote V&W rekening terug. - Kostenstructuur : welke veranderingen treden er op in de kostenstructuur ? Verwerk deze in een realistische V&W rekening. Maak een goede onderverdeling van de kosten, zodanig dat gevolgen van de strategische keuze duidelijk naar voren komen. Misschien volgen er vooral besparingen uit de strategische keuze….. Onderbouw, onderbouw, onderbouw Gebruik betrouwbare bronnen M-J. Kanters

10 Toelichting per stap Stel de begrote V&W rekening op van het bedrijf NA implementeren van de strategische keuze (gebruik bevindingen van LA4A1) Mogelijk zijn er meer scenario’s op te stellen. Zet dan volgende stappen voor elk van de scenario’s en voeg in stap 8 alles samen. M-J. Kanters

11 Toelichting per stap Vergelijk deze V&W berekening met de voor LA 2Bi opgestelde V&W rekening. De verschillen zijn de gevolgen van de strategische keuze en dus de bedragen die je nodig hebt bij de investeringsberekeningen. Zie opbouw excelbestand LA9a Bereken bij beide V&W rekeningen de cashflows voor alle jaren. Leg beide V&W / Cashflow berekeningen naast elkaar en bepaal het verschil tussen de beide. Dat is de “V&W en cashflow-rekening” van jullie strategische keuze als investeringsproject. Bekijk de resultaten en gebruik je gezond verstand. - Is het realistisch ? - Kan je het onderbouwen ? - Zijn er mogelijk andere effecten die een rol spelen ? M-J. Kanters

12 Toelichting per stap Valkuil :
Gebruik je gezond verstand en bekijk de cijfers nog eens. Probeer je eens te verplaatsen in de ondernemer. Zijn de verschillen tussen “oude” en nieuwe V&W rekening niet te groot ? Zijn ze vergelijkbaar met branche-genoten …. of juist niet. Vraag eens een leek .. Vraag eens een deskundige….. Valkuil : Opbrengsten worden te hoog ingeschat. Kosten worden te laag geraamd M-J. Kanters

13 Toelichting per stap Gebruik de berekende cijfers van je strategische keuze voor de berekening van de GBR en de NCW ( 8% rendementseis) Gebruik boek en sheets zodat de berekeningen theoretisch kloppen. Zorg dat de berekening duidelijk is en logisch in elkaar zit.  vooral ook voor jezelf en medestudenten! Teken de tijdlijn zodat je je niet vergist in de macht die je moet gebruiken. Check nog even of cashflow en winst kloppen door ze met elkaar te vergelijken. Bekijk of je tussen beide berekeningen een relatie kunt ontdekken en ga na of dat kan kloppen. Een voorbeeld……….. M-J. Kanters

14 Toelichting per stap Gebruik je gezond verstand om de uitkomst op realiteit te toetsen. Wat zijn gezonde cijfers voor GBR en voor NCW ? Bekijk hoge uitkomsten nog eens kritisch….. Ga na of er bijzondere omstandigheden zijn waardoor deze cijfers toch realistisch zijn. M-J. Kanters

15 Toelichting per stap Voor LA9B vat je bovenstaand geheel samen in 1 A-4 met conclusie en aanbeveling. Zie LA 9Bi M-J. Kanters

16 Risico’s Scenario’s LA 9Bi bedrijfseconomische onderbouwing
Het management wil graag weten wat de strategische keuze voor financiële gevolgen heeft en welke investeringen noodzakelijk zijn. In deze doorrekening verwerk je de financiële consequenties van de voorstellen vanuit de andere vakgebieden. Het resultaat van deze berekening vormt zeer belangrijke input in het besluitvormingstraject van het management van het bedrijf. Er worden twee verschillende methoden van investeringscalculatie gevraagd voor deze financiële onderbouwing namelijk de Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit (GBR) en de Netto Contante Waarde berekening (NCW) . Risico’s Scenario’s Eindproduct: Eén worddocument (1 A-4) met strategische keuze en de financiële impact, bevindingen van berekeningen en conclusies en advies. (vermeld naam en naam bedrijf). Het document bevat minimaal : Kern van bedrijf en strategische keuze Belangrijke uitgangspunten voor de bedrijfseconomische berekeningen Bevindingen van de bedrijfseconomische berekeningen (LA9Ai) van beide investeringscalculaties (noem de uitkomsten) Conclusies op basis van die berekeningen (denk ook aan eventuele risico’s). Advies op basis van de investeringscalculaties Maak t.b.v. het eindrapport een duidelijk overzicht van de financiële gegevens waaruit blijkt wat de financiële consequenties zijn. Dit is hoofdstuk 7 van je eindrapport. Leerdoelen Beargumenteerd een advies geven m.b.t. de bedrijfseconomische haalbaarheid van de voorgenomen strategische keuze en investeringen die daar mee gemoeid zijn. Zowel een advies kunnen geven over de winstgevendheid van een nieuwe strategische keuze over een gegeven periode als de cash flow consequenties. Leerpad Analyseer de gemaakte investeringscalculaties Bedenk welke mogelijke risico’s er aanwezig zijn o.b.v. de gemaakte uitgangspunten Bepaal of er diverse scenario’s zijn die uitgewerkt kunnen worden Trek conclusies op basis van de bedrijfseconomische berekeningen Bedenk welke mogelijke andere aspecten een rol kunnen of moeten spelen in je advies Geef een advies op basis van de investeringscalculaties. Beoordelingscriteria : Keuze is goed uitgelegd (vooral financiële gevolgen zijn duidelijk) De conclusies zijn helder en volgen uit de berekeningen Bronnen: Sheets hoorcolleges. Boek bedrijfseconomie Heezen en andere literatuur Uitwerkingen van de andere vakgebieden die dienen als basis voor de berekeningen

17 Voorbereidingen voor werkcollege week 3 of 4.
Er komen drie casussen op VLC die je als huiswerk moet maken om in de les aanwezig te kunnen zijn. In de les wordt de theorie nog eens aan de hand van de casussen geoefend en uitgelegd. Bereid je goed voor ! Maak gebruik van deze mogelijkheid voor het tentamen en voor jullie assessment ! M-J. Kanters

18 Succes M-J. Kanters


Download ppt "H8 Strategisch management hoorcollege 2 De praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google