De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN ONDERZOEK NAAR DIVERSE ASPECTEN VAN HET BEGRIP TOTAALWINST

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN ONDERZOEK NAAR DIVERSE ASPECTEN VAN HET BEGRIP TOTAALWINST"— Transcript van de presentatie:

1 EEN ONDERZOEK NAAR DIVERSE ASPECTEN VAN HET BEGRIP TOTAALWINST
23 September 2015 Vereniging voor Belastingwetenschap 2015

2 SAMENSTELLING COMMISSIE
RUUD VAN DEN DOOL CORNÉ GOSEN PETER KAVELAARS NIKOLAJEV LIGTHART RUUD DE SMIT

3 ONDERZOEKSOPDRACHT EEN ONDERZOEK NAAR DE ELEMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET LEERSTUK VAN DE TOTAALWINST EN TE BEZIEN OF DAAR IN DE RECHTSPRAAK EN DOOR DE WETGEVER EEN JUISTE INVULLING AAN IS GEGEVEN DIE PAST BINNEN DE DOELSTELLING VAN HET BEGRIP VOOR ZOVER DAT NIET HET GEVAL IS, DIENEN AANBEVELINGEN TE WORDEN GEDAAN DIE DOOR DE WETGEVER EN/OF DE RECHTERLIJKE MACHT ZOUDEN MOETEN WORDEN OVERGENOMEN TENEINDE WEL TOT EEN JUISTE INVULLING TE KOMEN

4 OPBOUW ONDERZOEK BELASTINGPLICHT EN ONDERNEMERSCHAP - AANVANG ONDERNEMERSCHAP - BELASTINGPLICHT IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING TOTAALWINST IN DE INKOMSTENBELASTING - DYNAMIEK EN SAMENHANG MET DE BEDRIJFSECONOMIE - TOTAALWINST EN JAARWINST - ALGEMENE UITGANGSPUNTEN TOTAALWINST - INBREUKEN OP TOTAALWINST - VERMOGENSETIKETTERING - ONROERENDE ZAKEN - INVESTERINGS- EN ANDERE FACILITEITEN - DOORSCHUIFFACILITEITEN - OBJECTIEVE VRIJSTELLINGEN - AFTREKUITSLUITINGEN EN -BEPERKINGEN - VERLIESVERREKENING

5 OPBOUW ONDERZOEK KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN EN TOTAALWINST - SFEERCATEGORIEËN - GELIEERDHEID - KAPITAALSTORTINGEN - ONTTREKKINGEN - ZAKELIJK HANDELEN - EIGEN EN VREEMD VERMOGEN - WETTELIJKE RENTEAFTREKBEPERKINGEN - OVERIGE LICHAMEN - CORRECTIEMOMENT INTERNATIONALE EN EU-RECHT - INTERNATIONALE ASPECTEN - EUROPESE FISCALE REGELGEVING - VRIJE VERKEERSBEPALINGEN - STAATSSTEUN/CODE OF CONDUCT

6 THEMA’S VAN TOTAALWINST
- SYMMETRIE - CONSISTENTIE - ONDERLINGE INCONSISTENTIES - CONSISTENTIES TUSSEN ONDERDELEN - ONDERNEMERSCHAP EN WINST - HUWELIJKSGOEDERENREGIME - OBJECTIEVE VRIJSTELLINGEN - KOSTEN/BATEN EN PRIVÉSFEER - ONZAKELIJKE LENINGEN - HYBRIDE LENINGEN - RENTEAFTREKBEPERKINGEN - EENDUIDIGHEID EN TOEPASSING - COMPARTIMENTERING - VERLIESCOMPENSATIE - DOORSCHUIVING - INTERNATIONALE ASPECTEN - EUROPEESRECHTELIJKE ASPECTEN

7 ENKELE AANBEVELINGEN - HET GENERIEK GEFORMULEERDE TOTAALWINSTBEGRIP FUNCTIONEERT GOED - ER IS GEEN REDEN HET TOTAALWINSTBEGRIP IN DETAILWETGEVING OM TE ZETTEN - ER IS GEEN BEDRIJFSECONOMISCH TOTAALWINSTBEGINSEL EN DAT IS VANUIT FISCAAL PERSPECTIEF OOK NIET NODIG - INBREUKEN OP HET TOTAALWINSTBEGINSEL ZIJN AANVAARDBAAR MITS EFFECTIEF VOOR DE INBREUKREGEL - INTERNATIONALE OVERBRENGING VAN VERMOGENSBESTANDDELEN MOET BELAST WORDEN VOLGENS HET VEROORZAKINGSBEGINSEL - BIJ DE VERMOGENSETIKETTERING DIENT GEEN BETEKENIS TOE TE KOMEN AAN HET HUWELIJKSGOEDERENREGIME

8 ENKELE AANBEVELINGEN - EEN DEEL VAN DE OBJECTIEVE VRIJSTELLINGEN KAN NIET (MEER) WORDEN GERECHTVAARDIGD - DOORSCHUIFREGELINGEN ZIJN TEN PRINCIPALE IN STRIJD MET HET TOTAALWINSTBEGRIP - DE MEESTE AFTREKBEPERKINGEN EN AFTREKUITSLUITINGEN ZIJN IN STRIJD MET HET TOTAALWINSTBEGRIP EN KUNNEN NIET WORDEN GERECHTVAARDIGD - BEPERKING VAN DE VERLIESVERREKENING IS NIET IN OVEREENSTEMMING MET HET TOTAALWINSTBEGRIP - DE WIJZE WAAROP CORRECTIES BIJ ONZAKELIJK HANDELEN PLAATSVINDEN MOET IN EEN AANTAL GEVALLEN ANDERS PLAATSVINDEN - INTERNATIONAAL- EN EU-RECHTELIJK ZIJN ER GEEN ESSENTIËLE COMPLICATIES TEN AANZIEN VAN HET TOTAALWINSTBEGRIP


Download ppt "EEN ONDERZOEK NAAR DIVERSE ASPECTEN VAN HET BEGRIP TOTAALWINST"

Verwante presentaties


Ads door Google