De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Inleiding Een stukje geschiedenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Inleiding Een stukje geschiedenis"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een betere inhoudelijke aansluiting tussen PO en VO Laura Punt

2 Programma Inleiding Een stukje geschiedenis
Het beleid: het referentiekader voor taal en rekenen Nut en noodzaak van een betere inhoudelijke aansluiting Passende perspectieven Uitwisseling tussen PO en VO Korte kennismaking Gesprek over de aansluiting in het curriculum voor taal of rekenen Afsluiting Vooruitblik naar bijeenkomst 2 Pilots om de inhoudelijke aansluiting te verbeteren

3 Programmafaciliteit Aansluiting POVO van School aan Zet
Twee lijnen: Protocollen, advisering, warme overdracht… Inhoudelijke aansluiting verbeteren op gebied van curriculum en didactiek van taal en rekenen… Het referentiekader voor taal en rekenen is een belangrijk hulpmiddel!

4 Even opwarmen Bespreek met uw buurman of buurvrouw van een andere school wat u onder goed taal- en of rekenonderwijs verstaat.

5

6

7 De referentieniveaus : de geschiedenis
Nederland kent geen centraal leerplan Nederland kent wel kerndoelen en eindtermen Politieke tendens om eisen te stellen, te centraliseren te controleren als het gaat om de basisvaardigheden Uitgeverijen regelen het curriculum Veel geluiden over dalend niveau

8 Referentiekader Fundamenteel niveau 1 Fundamenteel niveau 2
4S 4F 3S 3F 2S 2F 1S 1F Fundamenteel niveau 1 Fundamenteel niveau 2 Streefniveau 1 Streefniveau 2 Fundamenteel niveau 3 Streefniveau 3 Fundamenteel niveau 4 Streefniveau 4 Algemeen maatschappelijk niveau Drempels

9 Doorlopende toetslijn
Verplichte eindtoets PO april 2015 Diagnostische tussentoets onderbouw VO Rekentoets VO Eindexamen Nederlandse taal VO

10 Vier domeinen voor taal
Mondelinge taalvaardigheid Gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid. Lezen Lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten. Schrijven Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten. Begrippenlijst en Taalverzorging Zaken die in dienst staan van een verzorgde schriftelijke taalproductie, spelling en grammatica.

11 Vier domeinen voor rekenen
2. Verhoudingen 3. Meten en meetkunde 4. Verbanden 1. Getallen – 210 = 300 MB vrij geheugen 0,25 x 100 = 2. 6 pakken koffie voor €18,- voor 5 pakken betaal je… procenten, breuken … 3. meters, kilometers, formules voor oppervlakte 4. tabellen, grafieken, diagrammen …

12 Referentieniveaus en kerndoelen
Kerndoelen: aanbodsdoelen Welke inhouden moeten aangeboden worden? Inspanningsverplichting Referentieniveaus: beheersingsdoelen Wat moeten leerlingen beheersen? Opbrengstverplichting

13 Even in gesprek met elkaar
Bespreek met uw buurman of buurvrouw van een andere school: in hoeverre u zelf bekend bent met de inhoud van de referentieniveaus voor taal en/of rekenen; of en zo ja op welke manier, er bij u op school gewerkt wordt met de referentieniveaus voor taal en rekenen. Ter beschikking eventueel kopieën van inhoud referentiekader.

14 is in de referentieniveaus beschreven
Het beleid Het WAT is in de referentieniveaus beschreven Het HOE is aan de scholen

15 Resultaten eind basisonderwijs 2008
Leerlingen o.a. PrO en LWOO 25% haalt 1F niet 75% haalt 1F niveau Hiervan haalt 25% 1S of 2F niveau

16 Nog een gesprekje Vanaf de invoering van het referentiekader houden scholen zich bezig met de vraag: Wat doen we met leerlingen die het beoogde referentieniveau niet zullen halen? Bespreek uw antwoord met uw buurman of buurvrouw van een andere school. Ontwikkeling van zogenaamde ‘Passende Perspectieven’ met drie leerroutes: Leerlingen die met extra begeleiding het 1F op 12 jarige leeftijd behalen. Leerlingen die in het VO het 1F niveau behalen. Leerlingen die op onderdelen het 1F niveau niet behalen. Zie

17 Nut en noodzaak van goede overgang POVO
Interpretaties van aangeleverde gegevens zijn vaak een probleem (G. Gelderblom) Gesprekken tussen PO en VO gaan meestal niet over de leerstofinhoudelijke aansluiting of aanpak Zo’n 25% van de leerlingen zit in de derde klas VO op een ander niveau dan het PO adviseerde. Breuk op didactisch en pedagogisch vlak? (Onderwijs Inspectie) Geen systematische samenwerking en wederzijdse afstemming tussen PO en VO

18 Inmiddels… Sprake van doorlopende leerlijnen?
“Complexe materie; zaak van lange adem De afgelopen vier jaar stonden in het teken van de implementatie van de referentieniveaus, en ook de komende twee jaren geven we nog de tijd aan scholen om leerlingen goed voor te bereiden op deze referentieniveaus en met name de rekentoets.” Uit: Brief van de staatssecretaris en minister van OCW aan de Tweede Kamer, 13 juni 2014

19 Diverse recente onderzoeken
Relatie toeleverend onderwijs sterkst tussen PO en VO, de meeste scholen kennen schriftelijke en mondelinge overdracht voor alle leerlingen (Leest e.a. 2013) Goede contacten tussen PO en VO, maar nog weinig inhoudelijke samenwerking (Voortgangsrapportage 2014) Selectie speelt steeds grotere rol en in VO is dit met name negatief voor laatbloeiers en lln. uit lagere sociaaleconomische milieus (Advies Onderwijsraad 2013) Afstroom in het vmbo zeker niet alleen door te hoge adviezen PO (Onderzoek in opdracht van Stichting Platforms vmbo 2013)

20 Hoe kom je dan tot doorlopende leerlijnen?
Inhoudelijke samenwerking tussen PO en VO Dus wel: kansen bieden, gezamenlijk verantwoordelijk voelen, de leerling laten tellen, leren van elkaar! Dus niet: naar elkaar wijzen, alleen het wiel uitvinden, streng selecteren en hoog adviseren om ‘goede cijfers te halen’.

21 Kansen Het ‘wat’ ligt er; referentiekader, toetslijnen, allemaal gericht op de doorlopende leerlijnen. Het ‘hoe’ is aan jullie. Samen onderzoeken en samen leren om het primaire proces voor de leerlingen te verbeteren. De expertise is ruimschoots aanwezig in Gorinchem en omstreken!

22 De inhoud in - Uitwisseling

23 Groepen maken Taal Rekenen

24 Nu samen aan de slag Maak kort even kennis met elkaar.
Wijs een voorzitter, tijdbewaker en notulist aan. Bespreek met elkaar de aansluiting op het gebied van het curriculum voor lezen/woordenschat en meten en meetkunde. Volg daarbij de indeling met vragen op papier: leerdoelen, leermiddelen en conclusies. Noteer de conclusies van de groep op de flappen. Richt u daarbij op de aansluiting op het gebied van het curriculum en eventuele verbeterpunten voor de toekomst.

25 Het vervolg – Bijeenkomst 2
Workshops Taal Woordenschat Leesmotivatie Workshops Rekenen Rekenen met procenten Uitwisseling over didactiek

26 Het vervolg – Bijeenkomst 2
Workshop taal Woordenschat Workshop rekenen Omgaan met zwakke rekenaars Uitwisseling over didactiek

27 De toekomst In maart en april 2 bijeenkomsten in Sleeuwijk
Vanaf april starten de voorbereidingen voor inhoudelijke pilots ter verbetering aansluiting POVO op gebied van taal en rekenen. Interesse? Meld je vrijblijvend aan!

28 Bedankt en tot ziens! De volgende bijeenkomst is op woensdag 18 maart 2015! Laura Punt


Download ppt "Programma Inleiding Een stukje geschiedenis"

Verwante presentaties


Ads door Google