De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2015 Uitwerken contractspecificatie De weg van systeemspecificatie naar contractspecificatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2015 Uitwerken contractspecificatie De weg van systeemspecificatie naar contractspecificatie."— Transcript van de presentatie:

1 September 2015 Uitwerken contractspecificatie De weg van systeemspecificatie naar contractspecificatie

2 Rijkswaterstaat September 2015 Overzicht van de cursus

3 September 2015 Huiswerk en 7 deelprocessen Uitwerken contractspecificatie

4 Rijkswaterstaat September 2015 De contractspecificatie eisendeel – huiswerk Vraagspecificatie eisendeel project Haak om Leeuwarden Huiswerk

5 Rijkswaterstaat September 2015 Huiswerkvragen 1.Waar is een Vraagspecificatie eisendeel (VSE) voor bedoeld? 2.Uit welke onderdelen bestaat deze VSE? 3.Benoem de verschillen tussen een SyS en een VSE. 4.Binnen welk van de 7 deelprocessen zou je een VSE positioneren? 5.Ken je nog andere VSE’s? 6.Kun je enkele verschillen noemen tussen de verschillende VSE’s die RWS gebruikt?

6 Rijkswaterstaat September 2015 7 deelprocessen irt MIRT VSE SyS

7 Rijkswaterstaat September 2015 UAV-GC: Vraagspecificatie duidt de uitvraag van OG aan ON: »is onderdeel van een contract! »bevat Wat-eisen én Hoe-eisen Leidraad SE: Contractdocument waarin de uitvraag van een opdrachtgever aan (potentiele) opdrachtnemer(s) wordt geuit. Binnen D&C-contracten wordt dit vraagspecificatie en binnen DBFM outputspecifictaie genoemd. Wat is een contractspecificatie?

8 September 2015 Sjabloon Vraagspecificatie Eisendeel Uitwerken contractspecificatie

9 Rijkswaterstaat September 2015 D&C: Sjabloon Vraagspecificatie eisendeel Hst 1 - Inleiding Hst 2 - Systeemdefinitie –Aanvangssituatie –Realisatiefase –Gebruiksfase –Contextbeschrijving –Functiebeschrijvingen

10 Rijkswaterstaat September 2015 D&C: Sjabloon Vraagspecificatie eisendeel Hst 3 - Documenten waaraan wordt gerefereerd Hst 4 - Functionele eisen aan het systeem: –Eisen uit functieanalyse –Eisen uit aspectanalyse –Eisen uit raakvlakanalyse Hst 5 - Ontwerprandvoorwaarden

11 September 2015 Uitwerken Contractspecificatie Verificatie & validatie

12 Rijkswaterstaat September 2015 Verificatie

13 Rijkswaterstaat September 2015 Verificatie en validatie (Leidraad SE) Verificatie: –Bevestiging dat aan gespecificeerde eisen is voldaan door het verschaffen van objectief bewijs. Validatie: –Bevestiging door de levering van objectief bewijs dat aan de eisen voor een specifiek beoogd gebruik of een specifiek beoogde toepassing is voldaan.

14 Rijkswaterstaat September 2015 Begrippen Eis aan verificatie en validatie: Methode + Criterium van de prestatie + Beoordelaar Verificatie en validatie paragraaf beschrijft de strategie (proces en communicatie) Verificatie en validatie control matrix: status van verificatie en validatie eis Verificatie en validatie dossier: bundeling van alle verificatie en validatie documenten

15 Rijkswaterstaat September 2015 Verificatie en validatie Managementplan In het V&V paragraaf worden: –de te gebruiken methodes beschreven per projectfase, –de strategie (V&V-proces en de communicatie) en –de inhoudelijk aan eisen gekoppelde verificaties en validaties vastgelegd. Iedere partij maakt haar eigen V&V paragraaf conform het betreffende System of Interest en laat haar plannen naadloos aansluiten op de V&V paragraaf van de andere betrokken partijen (OG’s en ON’s samen).

16 Rijkswaterstaat September 2015 Verificatie & Validatie – overige begrippen V&V Control Matrix: –De status per eis in de verschillende fases wordt geadministreerd in een de V&V Control Matrix. V&V Dossier: –Alle V&V-proces gerelateerde documenten worden vastgelegd in een V&V Dossier (in V&V managementplan uitgewerkt hoe dit wordt ontsloten). V&V paragraaf V&V Control Matrix V&V Dossier

17 Rijkswaterstaat September 2015 Verificatie & validatie in projecten In alle projectfases van de life cycle worden verificaties en validaties voorgesteld en uitgevoerd door zowel OG’s als ON’s. Op alle specificatieniveaus worden verificaties en validaties voorgesteld en uitgevoerd door zowel OG’s als ON’s. Per eis wordt risico-gestuurd beschreven de te gebruiken methode(n) inclusief de pass fail criteria van de prestatie en degene(n) die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren en beoordelen van de V&V.

18 September 2015 Uitwerken contractspecificatie Van systeemspecifcatie naar contractspecificatie

19 Rijkswaterstaat September 2015 Systeem Specificatie Contractspecificatie in relatie tot de Systeemspecificatie VS K+L VS bepaalt scope van systeem van ON In dit voorbeeld: K+L apart Let op: Dit geeft raakvlakken tussen de contracten! Geen contractdocument Contractdocumenten

20 Rijkswaterstaat September 2015 Het vullen van de contractspecificatie VS Systeemspecificatie K+L Contractspecificaties Raakvlakken Tot welk niveau de contractspecificatie vullen?

21 Rijkswaterstaat September 2015 Oefening 8 - Scope en diepgang contracten Casus: Vervangen geluidsschermen A1 Laren - Eemnes. Lees de beschrijving en bestudeer het risicodossier: Maak een logische en risicogestuurde indeling van werkzaamheden in een of meer contracten. Welke risico’s wil je beheersen door de eisen nader uit te werken?

22 September 2015 Aanbestedingsdossier D&C en DBFM Uitwerken contractspecificatie

23 Rijkswaterstaat September 2015 Aanbestedingsdossier D&C bestaat uit: Basisovereenkomst Vraagspecificatie: –Eisendeel –Procesdeel Annexen bij de basisovereenkomst –Gaat over aanleg en onderhoud van de netwerken RWS

24 Rijkswaterstaat September 2015 Aanbestedingsdossier DBFM bestaat uit: DBFM overeenkomst Bijlagen bij de DBFM overeenkomst

25 Rijkswaterstaat September 2015 Deel 1: Infrastructuurdefinities –Gebied RWS (areaal) –Gebied Derden –Bestaande Infrastructuur –Infrastructuur RWS Deel 2: Outputspecificaties –Functionele eisen –Aspecteisen –Externe en interne raakvlakeisen Deel 3: Managementspecificaties Vergelijkbaar met D&C Vraagspecificatie Eisendeel - H1 en H2 Vergelijkbaar met D&C Vraagspecificatie Eisendeel – H4 en H5 Vergelijkbaar met D&C Vraagspecificatie Procesdeel DBFM – Bijlage 9: Programma van eisen

26 September 2015 Kwaliteitsborging aanbestedingsdossiers en VSE Uitwerken contractspecificatie

27 Rijkswaterstaat September 2015 Loket Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossier (KAd)

28 Rijkswaterstaat September 2015 Loket KAd: bindend advies door deskundigen Verplicht voor: –projecten > € 20 miljoen –zowel D&C als DBFM –Prestatiecontracten en E&C in ontwikkeling Wat doet loket KAd? –integraal advies bij 10% en 50-70% –95% toets voorafgaand aan Gate Markt

29 Rijkswaterstaat September 2015 Advies op 2 momenten: 1: 10% - start:Hoe is de werkwijze? 2: 50-70% - voortgang: Wordt de gekozen werkwijze gevolgd? Eind advies: 3: 95% - eindtoets: Is het dossier (bijna) afgerond? Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossier

30 Rijkswaterstaat September 2015 Kwaliteitsadvies VSE Over de kwaliteit van een contractspecificatie (Vraagspecificatie eisendeel of Outputspecificatie) wordt geadviseerd door leden van het kwaliteitspanel VSE. Leden van het kwaliteitspanel VSE verzorgen enkele keren per jaar een advies of toets op een contractspecificatie.

31 September 2015 Project specifiek stappenplan Cursus Stappenplan

32 Rijkswaterstaat September 2015 Inhoud van dit blok

33 Rijkswaterstaat September 2015 Oefening 9 - produceer een planning Kies in elke groep een eigen en echt project. Werkwijze: 1.Stel een projectmanager (PM) aan 2.Verdeel vervolgens de rollen OM, TM, CM en PB 3.De PM geeft een projectbeschrijving van zijn project uit de praktijk 4.PM vertelt de teamleden wat de doelstellingen en problemen zijn 5.Maak de werkpakketten projectspecifiek die nodig zijn om tot een contractspecificatie te komen 6.Zet elk werkpakket op een tijdslijn uit start: vandaag eind: deadline vraagspecificatie 7.Vertaal de werkpakketten naar een projectplanning – maak een balkenschema 8.Hanteer voor het plan de deadline van het echte project

34 Rijkswaterstaat September 2015 Presentatie: 1.Presenteer het eigen stappenplan / planning aan de andere projectteams, 2.Onderbouw welke methodieken van Systems Engineering je wel/niet gebruikt.

35 September 2015 Samenvatting contractspecificatie en afronding stappenplan Uitwerken contractspecificatie

36 Rijkswaterstaat September 2015 Overzicht van de cursus


Download ppt "September 2015 Uitwerken contractspecificatie De weg van systeemspecificatie naar contractspecificatie."

Verwante presentaties


Ads door Google