De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitwerken contractspecificatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitwerken contractspecificatie"— Transcript van de presentatie:

1 Uitwerken contractspecificatie
De weg van systeemspecificatie naar contractspecificatie September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

2 Overzicht van de cursus
September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

3 Uitwerken contractspecificatie
Huiswerk en 7 deelprocessen September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

4 De contractspecificatie eisendeel – huiswerk
Vraagspecificatie eisendeel project Haak om Leeuwarden Huiswerk Dit blok is de behandeling van het huiswerk. De deelnemers hebben een vraagspecificatie meegekregen en een vragenlijst. De sessie is opgedeeld in 2 blokken: In de groep de resultaten bespreken van de vragen. Plenair bespreken van de resultaten van de groep. De focus ligt op vraag 1. Waar is een vraagspecificatie voor bedoeld? Dit moet een gedragen beeld opleveren bij de deelnemers. September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

5 Huiswerkvragen Waar is een Vraagspecificatie eisendeel (VSE) voor bedoeld? Uit welke onderdelen bestaat deze VSE? Benoem de verschillen tussen een SyS en een VSE. Binnen welk van de 7 deelprocessen zou je een VSE positioneren? Ken je nog andere VSE’s? Kun je enkele verschillen noemen tussen de verschillende VSE’s die RWS gebruikt? Doel is om een gesprek te krijgen waarin wordt gesproken over nut en noodzaak van dit document. Aan het einde van deze sessie is het van belang dat voldoende duidelijk is wat een vraagspecificatie is en wat een reden is om dit document te maken. Het antwoord staat op sheet 8. September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

6 7 deelprocessen irt MIRT
VSE SyS De 7 deelprocessen zijn de ordening van RWS voor het proces aanleg. Dit overzicht sluit aan op het MIRT-spelregelkader. September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 6

7 Wat is een contractspecificatie?
UAV-GC: Vraagspecificatie duidt de uitvraag van OG aan ON: is onderdeel van een contract! bevat Wat-eisen én Hoe-eisen Leidraad SE: Contractdocument waarin de uitvraag van een opdrachtgever aan (potentiele) opdrachtnemer(s) wordt geuit. Binnen D&C-contracten wordt dit vraagspecificatie en binnen DBFM outputspecifictaie genoemd. September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 7

8 Uitwerken contractspecificatie
Sjabloon Vraagspecificatie Eisendeel September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

9 D&C: Sjabloon Vraagspecificatie eisendeel
Hst 1 - Inleiding Hst 2 - Systeemdefinitie Aanvangssituatie Realisatiefase Gebruiksfase Contextbeschrijving Functiebeschrijvingen Contractmodellen op contractenbuffet te vinden September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 9

10 D&C: Sjabloon Vraagspecificatie eisendeel
Hst 3 - Documenten waaraan wordt gerefereerd Hst 4 - Functionele eisen aan het systeem: Eisen uit functieanalyse Eisen uit aspectanalyse Eisen uit raakvlakanalyse Hst 5 - Ontwerprandvoorwaarden Maak een bruggetje met de ontwerprandvoorwaarden en de diepgang van de specificatie; Bepaalde onderdelen van het systeem zijn nog niet gedefinieerd en opgehangen in objecten- en functieboom, maar we stellen er al wel eisen aan. September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 10

11 Uitwerken Contractspecificatie
Verificatie & validatie September 2015

12 Verificatie Dit is het algemene plaatje van verificatie en validatie zoals dat ook in de Leidraad wordt gebruikt. September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

13 Verificatie en validatie (Leidraad SE)
Bevestiging dat aan gespecificeerde eisen is voldaan door het verschaffen van objectief bewijs. Validatie: Bevestiging door de levering van objectief bewijs dat aan de eisen voor een specifiek beoogd gebruik of een specifiek beoogde toepassing is voldaan. September 2015

14 Begrippen Eis aan verificatie en validatie: Methode + Criterium van de prestatie + Beoordelaar Verificatie en validatie paragraaf beschrijft de strategie (proces en communicatie) Verificatie en validatie control matrix: status van verificatie en validatie eis Verificatie en validatie dossier: bundeling van alle verificatie en validatie documenten September 2015

15 Verificatie en validatie Managementplan
In het V&V paragraaf worden: de te gebruiken methodes beschreven per projectfase, de strategie (V&V-proces en de communicatie) en de inhoudelijk aan eisen gekoppelde verificaties en validaties vastgelegd. Iedere partij maakt haar eigen V&V paragraaf conform het betreffende System of Interest en laat haar plannen naadloos aansluiten op de V&V paragraaf van de andere betrokken partijen (OG’s en ON’s samen). September 2015

16 Verificatie & Validatie – overige begrippen
V&V Control Matrix: De status per eis in de verschillende fases wordt geadministreerd in een de V&V Control Matrix. V&V Dossier: Alle V&V-proces gerelateerde documenten worden vastgelegd in een V&V Dossier (in V&V managementplan uitgewerkt hoe dit wordt ontsloten). V&V paragraaf Kernbegrip in deze is het System of Interest. Dit is namelijk bepalend voor de volledigheid van de uit te voeren Verificaties en Validaties door alle partijen samen. V&V Control Matrix V&V Dossier September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

17 Verificatie & validatie in projecten
In alle projectfases van de life cycle worden verificaties en validaties voorgesteld en uitgevoerd door zowel OG’s als ON’s. Op alle specificatieniveaus worden verificaties en validaties voorgesteld en uitgevoerd door zowel OG’s als ON’s. Per eis wordt risico-gestuurd beschreven de te gebruiken methode(n) inclusief de pass fail criteria van de prestatie en degene(n) die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren en beoordelen van de V&V. Op dit moment wordt gewerkt aan standaardisering van V&V aanpak en begrippen voor RWS en ProRail gezamenlijk. De hier gehanteerde begrippen zijn daaruit afkomstig (SVZ eind mei 2012 afkomstig van Bert van Wersch) September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

18 Uitwerken contractspecificatie
Van systeemspecifcatie naar contractspecificatie September 2015

19 Contractspecificatie in relatie tot de Systeemspecificatie
Geen contractdocument In dit voorbeeld: K+L apart Let op: Dit geeft raakvlakken tussen de contracten! VS K+L De systeem spec van het gehele project leidt tot twee vraagspecificaties. Samen dekken deze twee VS-sen het gehele systeem. De diepgang in de ene VS kan anders zijn dan in de andere, bijvoorbeeld omdat een deel als D&C op de markt komt en een deel als DBFM. Contractdocumenten VS bepaalt scope van systeem van ON September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 19

20 Het vullen van de contractspecificatie
Systeemspecificatie Contractspecificaties K+L VS Zie aantekeningen ontwerprandvoorwaarden op sheet 3. Tot welk niveau de contractspecificatie vullen? Raakvlakken September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 20

21 Oefening 8 - Scope en diepgang contracten
Casus: Vervangen geluidsschermen A1 Laren - Eemnes. Lees de beschrijving en bestudeer het risicodossier: Maak een logische en risicogestuurde indeling van werkzaamheden in een of meer contracten. Welke risico’s wil je beheersen door de eisen nader uit te werken? September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 21

22 Uitwerken contractspecificatie
Aanbestedingsdossier D&C en DBFM September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

23 Aanbestedingsdossier D&C bestaat uit:
Basisovereenkomst Vraagspecificatie: Eisendeel Procesdeel Annexen bij de basisovereenkomst Gaat over aanleg en onderhoud van de netwerken RWS September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

24 Aanbestedingsdossier DBFM bestaat uit:
DBFM overeenkomst Bijlagen bij de DBFM overeenkomst September 2015

25 DBFM – Bijlage 9: Programma van eisen
Deel 1: Infrastructuurdefinities Gebied RWS (areaal) Gebied Derden Bestaande Infrastructuur Infrastructuur RWS Deel 2: Outputspecificaties Functionele eisen Aspecteisen Externe en interne raakvlakeisen Deel 3: Managementspecificaties Vergelijkbaar met D&C Vraagspecificatie Eisendeel - H1 en H2 Vergelijkbaar met D&C Vraagspecificatie Eisendeel – H4 en H5 Wat zijn de verschillen tussen D&C en DBFM? Inkoopkeuzes werken door in eisenpakket. Wat is de consequentie van een ander EMVI-criterium? Ontwerpervaring vs verkeerskundig ontwerp Vergelijkbaar met D&C Vraagspecificatie Procesdeel September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 25

26 Uitwerken contractspecificatie
Kwaliteitsborging aanbestedingsdossiers en VSE September 2015

27 Loket Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossier (KAd)
September 2015

28 Loket KAd: bindend advies door deskundigen
Verplicht voor: projecten > € 20 miljoen zowel D&C als DBFM Prestatiecontracten en E&C in ontwikkeling Wat doet loket KAd? integraal advies bij 10% en 50-70% 95% toets voorafgaand aan Gate Markt September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 28

29 Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossier
10% 50 - 70% 95% G ate R eview 3 Aanvang <1 maand> integraal advies kwaliteitsscan (advies) integrale eindtoets (rood, oranje, groen) Advies op 2 momenten: 1: 10% - start: Hoe is de werkwijze? 2: 50-70% - voortgang: Wordt de gekozen werkwijze gevolgd? Eind advies: 3: 95% - eindtoets: Is het dossier (bijna) afgerond? In de opstartfase (bij 10%) gaat het om: • de kwaliteit van de verschillende medewerkers te leren kennen; • tot een effectieve samenwerking te komen; • de lastige aspecten van het project te onderkennen; • een beheerste inschakeling van ingenieursbureaus en inhuur te kiezen; • tot een passende projectaanpak te komen. Tijdens het 50% advies: • wordt er vanuit gegaan dat alle rolhouders en disciplines goed op elkaar zijn ingespeeld; • moet een compleet, actueel en consistent dossier overlegd worden; • wordt teruggeblikt of de juiste expertise nog aanwezig is; • concentreert zich op de lopende productielijn en de inhoudelijke kwaliteit van de verschillende producten; • wordt gecontroleerd of men de goede kaders hanteert en op de juiste wijze toepast. September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie 29

30 Kwaliteitsadvies VSE Over de kwaliteit van een contractspecificatie (Vraagspecificatie eisendeel of Outputspecificatie) wordt geadviseerd door leden van het kwaliteitspanel VSE. Leden van het kwaliteitspanel VSE verzorgen enkele keren per jaar een advies of toets op een contractspecificatie. September 2015

31 Project specifiek stappenplan
Cursus Stappenplan Project specifiek stappenplan September 2015

32 Inhoud van dit blok Splits de groep in tweeen
September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie

33 Oefening 9 - produceer een planning
Kies in elke groep een eigen en echt project. Werkwijze: Stel een projectmanager (PM) aan Verdeel vervolgens de rollen OM, TM, CM en PB De PM geeft een projectbeschrijving van zijn project uit de praktijk PM vertelt de teamleden wat de doelstellingen en problemen zijn Maak de werkpakketten projectspecifiek die nodig zijn om tot een contractspecificatie te komen Zet elk werkpakket op een tijdslijn uit start: vandaag eind: deadline vraagspecificatie Vertaal de werkpakketten naar een projectplanning – maak een balkenschema Hanteer voor het plan de deadline van het echte project September 2015

34 Presentatie: Presenteer het eigen stappenplan / planning aan de andere projectteams, Onderbouw welke methodieken van Systems Engineering je wel/niet gebruikt. September 2015

35 Uitwerken contractspecificatie
Samenvatting contractspecificatie en afronding stappenplan September 2015

36 Overzicht van de cursus
September 2015 Blok 4 - Uitwerken contractspecificatie


Download ppt "Uitwerken contractspecificatie"

Verwante presentaties


Ads door Google