De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geen discussie mogelijk over de plaats van dienst?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geen discussie mogelijk over de plaats van dienst?"— Transcript van de presentatie:

1 Geen discussie mogelijk over de plaats van dienst?
Ed van den Elsen Directeur Lenos c.s. / BENNETT BTW Opleidingen

2 Plaats van dienst 2010 Uitgangspunt Oogmerk
Heffen op plaats verbruik (bestemmingsland), tenzij omslachtig, onpraktisch en onevenredig Oogmerk BTW-regels eenvoudiger Interpretatieverschillen opheffen Concurrentieverstoringen tegengaan

3 B2C: plaats dienstverrichter
Artikel 6 (vanaf 2010) Twee hoofdregels B2B: plaats afnemer Uitgaande diensten Afgenomen diensten B2C: plaats dienstverrichter

4 B2B Hoofdregel: plaats afnemer (6 lid 1) Uitzonderingen op hoofdregel:
diensten m.b.t. onroerende zaken (art. 6b) personenvervoer (art. 6c lid 1) culturele, artistieke, sportieve en wetenschappelijke etc. activiteiten (art. 6d) restaurant/catering (art. 6f) verhuur vervoermiddelen (art. 6g)

5 Artikel 6 lid 1 (B2B) Hoofdregel/bijzonderheden Plaats afnemer:
zetel bedrijfsuitoefening of vaste inrichting in andere MS of vaste inrichting buiten EU Ondernemer met niet-belastbare activiteiten: voor alle activiteiten ondernemer (artikel 7 lid 7 nieuw) vb: gemeenten Rechtspersoon/niet-ondernemer met BTW-ID nummer: ondernemer voor plaats van dienst (artikel 7 lid 7 nieuw)

6 Artikel 6 lid 1 (B2B) Hoofdregel/bijzonderheden
Verplichte verlegging voor B2B diensten Listingverplichting Altijd heffing in MS afnemer Afnemer aangifteplichtig Tarief etc MS afnemer

7 Artikel 6 lid 1 (B2B) Hoofdregel/vraagpunten (1)
Hoe weet een ondernemer dat zijn afnemer een ondernemer is? Is BTW-ID nummer voldoende? Wat te doen als afnemer starter is en nog geen BTW-ID nummer is afgegeven? Wat als afnemer in andere MS niet aangifteplichtig is? Wat als afnemer een kleine ondernemer of (vrijgestelde) ondernemer is zonder BTW-ID nummer? Wat als de afnemer buiten de EU is gevestigd? Hoe moeten we dat vaststellen/bewijzen Bepalen afnemer van de dienst wordt belangrijker 7

8 Artikel 6 lid 1 (B2B) Hoofdregel/vraagpunten (2)
Wanneer is een dienst “verricht voor” de vaste inrichting van de afnemer? Wat is een vaste inrichting? Voor afname/levering goederen Voor afname/verrichten diensten Wanneer is een vaste inrichting betrokken bij een dienst (artikel 12 lid 4 nieuw) en vervalt verlegging? “als zodanig handelende ondernemer”: niet voor privé-doeleinden ondernemer of personeel: hoe te bepalen? Bepalen afnemer van de dienst wordt belangrijker 8

9 Artikel 6b (B2B en B2C) (Btw-richtlijn art 47)
Diensten m.b.t. onroerende zaak: Bijvoorbeeld: verhuur, makelaars, hotelexploitatie, onderhoud, notarissen plaats onroerende zaak Wat als onroerende zaak niet tot stand komt? Toch gewoon uitzondering op hoofdregel? Hoe gaan MS’en om met opslag (?)

10 Artikel 6c lid 1(B2B en B2C) (Btw-richtlijn art. 48 t/m 52)
Personenvervoerdienst plaats vervoer: naar rato afstanden Hoe bepalen we de afstanden? Tarieven, aangifte, verlegging?

11 Artikel 6d (B2B en B2C) (Btw-richtlijn art. 53 (54)
Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten, incl. diensten organisatoren B2C Alle cult. etc. diensten plaats activiteit B2B Alleen toegangverlening: plaats activiteit B2B Overige diensten: plaats afnemer Wat valt onder de regeling? vb seminar? Interpretatieverschillen MS’en

12 Artikel 6g (B2B en B2C) (Btw-richtlijn art. 56)
Kortdurende verhuur vervoermiddel (hoogstens 30 dagen of 90 voor schip) plaats daadwerkelijke ter beschikkingstelling Vraag: wat wordt onder vervoermiddel verstaan? Vraag: waar is plaats daadwerkelijke tbs? Vraag: wat te doen met verlenging na termijn? Meteen na afloop Na tussenpoos Per : wijziging vervoermiddelen Langlopende verhuur voor B2C: plaats afnemer Langlopende verhuur pleziervaartuigen voor B2C: afwijking vlgs art 6g-3

13 Conclusie nieuwe plaats van dienst 2010
Uitgangspunten gerealiseerd? Heffen op plaats verbruik (bestemmingsland), tenzij omslachtig, onpraktisch en onevenredig. BTW-regels eenvoudiger? Interpretatieverschillen nog opheffen! RL verleggingsregeling alleen voor hoofdregel! Voor overig: wetgeving MS afnemer bepalend Verlegging of registratie (met bijkomende ellende)?

14 Wijzigingen listingverplichting
Listingverplichting voor diensten (37a lid 1, onderdeel c): voor B2B diensten volgens hoofdregel artikel 6 lid 1 waarvan de heffing is verlegd naar afnemer tenzij dienst in lidstaat afnemer is vrijgesteld of nultarief Vraag: hoe weten we dat? Interpretatieverschillen in RL! Kan-bepalingen in RL

15 Praktijkvragen Transportdienst voor een niet EU-ondernemer Hoofdregel: niet belast in EU Transportdienst buiten EU voor een EU-ondernemer Hoofdregel: belast in MS afnemer Vlgs belastingdienst geen nultarief! Gecombineerde facturen leveringen en diensten Per prestatie de btw-regels toepassen Factuur splitsen? Interpretatieverschillen splitsing! 15

16 Praktijkvragen Opslag van goederen
Dienst met betrekking tot een onroerende zaak? HvJ: alleen als opdrachtgever een specifieke ruimte ter beschikking staat Lees: verhuur, niet als ruimte alleen maar is afgezonderd Interpretatieverschillen in MS’en! 16

17 Elektronische diensten
1 januari 2010 B2B heffing: plaats van afnemer B2C heffing: plaats van dienstverrichter, tenzij dienstverrchter buiten EU 1 januari 2015 B2C heffing: plaats van afnemer!

18 Wijziging 1 januari 2015 Elektronische diensten (internetbedrijven)
Geen wijzigingen voor afstandverkopen goederen! Goederen dus van deze regeling uitgezonderd Telecommunicatiediensten Omroepdiensten

19 Plaats van de prestatie
Elektronische diensten vanaf 1 januari 2010 t/m 2014

20 Plaats van de prestatie
Elektronische diensten vanaf 1 januari 2015

21 Status Afnemer B2B of B2C Status afnemer is cruciaal!
BTW ID nummer: veronderstelt ondernemer (B2B) Geen BTW ID nummer: geen ondernemer (B2C)

22 Vestigingsplaats afnemer B2C
- factuuradres; - het internetprotocoladres (IP-adres) - plaats van voor betaling gebruikte bankrekening, factuuradres van afnemer bij die bank - mobiele landencode (MCC) van IMSI-nummer (identiteitsnummer ten behoeve van internationale mobiliteit) van door afnemer gebruikte simkaart (identiteitsmodule abonnee) - plaats van vaste aansluiting in een woning - bij een afnemer die goederen verkoopt via internet, de plaats van vertrek van het vervoer van door die afnemer verkochte goederen - bij een afnemer die goederen koopt via internet, de plaats van aankomst van het vervoer van door die afnemer gekochte goederen - overige zakelijk relevante gegevens die de dienstverrichter heeft verkregen Hoe gaan de MS’en hiermee om?

23 Vestiging afnemer B2C Uitzonderingen
de fysieke locatie dienst op bepaalde locatie zoals  WiFi-hotspot, telefooncel, internetcafé, restaurant of hotellobby plaats van vertrek personenvervoer dienst aan boord van schip, vliegtuig of trein, bij personenvervoer binnen EU plaats waar vaste lijn van particulier is geïnstalleerd dienst geleverd via een vaste lijn de landencode van simkaart van particulier dienst geleverd via mobiele telefoon plaats waar decoder is, of plaats waarnaar viewing card is gestuurd voor dienst is een decoder of viewing card vereist Hoe gaan de MS’en hiermee om?

24 Samenvatting Problemen bij vaststellen hoedanigheid afnemer (ondernemer en waar gevestigd?) Positie vaste inrichting (is er een vi en is deze betrokken?) Soort dienstverlening (wat doen we?) Wat te listen en wanneer? Zijn er nationale verleggingsregelingen? In voorkomend geval: registreren!


Download ppt "Geen discussie mogelijk over de plaats van dienst?"

Verwante presentaties


Ads door Google