De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs in Rivierenland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs in Rivierenland"— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs in Rivierenland

2 Scholen in het samenwerkingsverband VO/VSO Rivierenland:
De Sonnewijser Cambier van Nootenschool Pantarijn SGM ORS Lek en Linge Vestiging SGM De Lingeborgh RSG Lingecollege Koningin Wilhelmina College Helicon Opleidingen Opting in school: De Brouwerij

3 Gemeenten van het SWV 2508: Buren Culemborg Geldermalsen Neder-Betuwe
Neerijnen Tiel

4 Visie SWV Rivierenland
‘ Wij zijn een open en slagvaardig samenwerkingsverband. Wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij scherpen expertise en deskundigheid met en aan elkaar. Hiermee bieden wij, alle leerlingen, uit de regio die ons toevertrouwd is, perspectief op volledige ontplooiing van hun talenten.’

5 Missie SWV Rivierenland
‘ Hulp zo tijdig mogelijk In een zo licht mogelijke vorm Zo dicht mogelijk bij de leerling Op de meest adequate wijze en Door de meest aangewezen persoon of instelling.’ … kortom onderwijs nabij, passend bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

6 SWV Rivierenland Historie…
Geen VSO REC-4 voorzieningen tussen de rivieren Veel leerlingen met zorg werden gewoon opgevangen in de reguliere VO-scholen. …….. Passend Onderwijs is er al op onze scholen.

7

8 Analyse van de regio Bottom-Up:
Alle docenten hebben meegedraaid in het externe traject met AVS: SOP voor de individuele scholen Meta-analyse SOP’s  kaders voor ondersteuningsplan SWV Rivierenland ZAT-coordinatoren: Werkgroep zorg Analyse van Jeugdhulpvoorzieningen – VO scholen in de regio Top-Down: Studiedag bestuur Besluiten bestuur

9 Piramide SWV Rivierenland

10 Basisprofiel scholen SWV Rivierenland
Het SWV Rivierenland heeft gekozen voor een uniforme invulling van de schoolondersteuningsprofielen. Dit is passend bij de keuze om vooralsnog niet verder te differentiëren en te specialiseren. In het voorgaande is voldoende aangereikt voor de verdere ontwikkeling en versterking van de scholen en vooral voor de professionalisering van de leraar. ADHD Faalangst Onrust en concentratie Leerproblemen Dyslexie Dyscalculie Hoogintelligent Slechthorend Epilepsie PDD nos Lichamelijke handicap Somatische klachten Affectieve verwaarlozing Gilles de la Tourette Posttraumatische stressstoornis

11 Kennis niveau op de werkvloer VO
niveau 1: mentor werken met groepshandelingsplannen Kennis van leerlingvolgsysteem (magister/som) het kunnen verrichten van dossieronderzoek het maken van klassenplattegrond groepshandelingsplan sociaal emotioneel -> mentor groepshandelingsoplan didactisch -> vakdocent niveau 2: team intervensie op de groepshandelingsplannen kennis hebben van mogelijke intervensies: gesprek leerling en/of ouders observatie collegiale consultatie signaleringslijsten interne trainingen niveau 3: zorg handelingsplan op leerlingniveau een OPP kunnen opstellen kennis hebben van didactische aanpassingen kennis hebben van sociale emotionele aanpassingen kennis hebben van sociale kaart Rivierenland Handelingsgericht kunnen werken

12 Passend onderwijs tot aan de werkvloer

13 Piramide SWV Rivierenland

14 Studiedag Middenarrangementen
11 maart (Bottom-up)

15 Palet Middenarrangementen SWV Rivierenland

16 Bovenschoolse voorziening
Nieuwe functies bovenschoolse voorziening: Time-out/Rebound Opvang thuiszitters & VSV-ers Onderzoeksfunctie Preventie Adviesfunctie Psychologische hulp Consultaties psycholoog

17 Uitbreiding keuzen VSO binnen de gemeenten van Rivierenland

18 Gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio van scholen en gemeenten
Wetten/veranderingen: Passend Onderwijs Jeugdwet Participatiewet Arbeid naar vermogen AWBZ Overlegorganen: OGOO Strategische samenwerkingsagenda

19 Samenwerking gemeente, onderwijs en jeugdzorg
Doelstelling: ‘Het bieden van een sluitend aanbod aan ondersteuning door vroegtijdige, zo licht mogelijk, integrale en afgestemde hulp in te zetten voor jeugdigen en hun ouders en gezinnen.’ Werkwijze: Gebiedsteam die basishulp levert. (1 gezin – 1 plan – 1 regisseur)

20 Studiedag wijk- en zorgteams

21 Website SWV Rivierenland
Samenwerking Gemeenten-Zorg-Scholen: Overzicht Zorginkoop 2015 regio Rivierenland Overzicht van de contactpersonen voor het speciaal onderwijs Overzicht van de contactpersonen voor het Passend Onderwijs Hierin vindt u informatie van de verschillende gebiedsteams (/wijkteams) van de zes gemeentes binnen deze regio passend onderwijs.

22 Ouders Keuzevrijheid ouders Voldoende aanbod in typen onderwijs
Zorgplicht Participatie ondersteuningsplan & schoolondersteuningsprofielen Overleg school-ouders over het ontwikkelingsperspectief Betrokkenheid van ouders bespreking leerling in de school, commissies en SWV.

23 Meldpunt SWV Positie ouders
Informatiepunt ouders, docenten, coördinatoren, directeuren

24 Kernthema’s SWV Rivierenland
verbinden van scholen op basis van wederzijds vertrouwen wij zijn niet top-down, maar gaan voor een breed draagvlak en ruime betrokkenheid versterking van de basisondersteuning van de scholen wij willen graag investeren in de professionaliteit van onze medewerkers wij streven naar een brede ondersteuning voor alle leerlingen en wijzen een specialisatie van de scholen vooralsnog af intensieve samenwerking met vso en gerichte inzet van expertise ieder kind een passende onderwijsplaats en waar mogelijk thuisnabij alle leerlingen naar school en geen thuiszitters

25 doorlopende leer- en ondersteuningslijnen van primair naar het voortgezet onderwijs
samenwerken met besturen en scholen cluster 1 en 2 samenwerking met partners als gemeenten en instellingen voor jeugdhulp; Kortom: het samenwerkingsverband verbindt, ondersteunt, stimuleert, helpt en faciliteert.

26 Passend Onderwijs in Rivierenland


Download ppt "Passend Onderwijs in Rivierenland"

Verwante presentaties


Ads door Google