De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VTZ Laurence Lebon 14 / 06 / 13 Informatiezitting – Séance d’information Dossier MRMP-N/P 12ZP004 Acquisition de modules flottants Verwerving van drijvende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VTZ Laurence Lebon 14 / 06 / 13 Informatiezitting – Séance d’information Dossier MRMP-N/P 12ZP004 Acquisition de modules flottants Verwerving van drijvende."— Transcript van de presentatie:

1 VTZ Laurence Lebon 14 / 06 / 13 Informatiezitting – Séance d’information Dossier MRMP-N/P 12ZP004 Acquisition de modules flottants Verwerving van drijvende modules

2 Programma - Programme 14/06/13: 09u50 – 10h00 : Onthaal deelnemers / Accueil des participants Voorstelling deelnemers Présentation des participants Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Voorstelling van de vragen en antwoorden Présentation des questions et des réponses

3 Programma - Programme 14/06/13: 09u50 – 10h00 : Onthaal deelnemers / Accueil des participants Voorstelling deelnemers Présentation des participants Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Voorstelling van de vragen en antwoorden Présentation des questions et des réponses

4 Landsverdediging – Défense –Leidende Dienst: FKP MAB Luc LAMS en VTZ Laurence LEBON bevoegde autoriteit voor het wijzigen van de opdracht en beslissen over problemen bij de uitvoering van het contract. Service Dirigeant: autorité compétente pour la modification du marché et qui décide sur les problèmes à l’exécution. –Leidend Ambtenaar: MRMP-N/P-QAR: gemachtigd alle schikkingen binnen de door dit Bestek vastgestelde limieten te treffen. Fonctionnaire Dirigeant: MRMP-N/P-QAR: mandaté pour prendre toutes les dispositions nécessaires dans les limites imposées par le présent CSCh. –Dienst belast met de oplevering en het kwaliteitstoezicht: MRMP-N/P-QAR Service chargé de la réception et du contrôle de la qualité. –Materieelbeheerder: verantwoordelijk voor de behoeftestelling en de technische specificaties. Gestionnaire de matériel: responsable de la définition du besoin et des spécifications techniques. Partners - Partenaires

5 Real Corporation Gardec VJ N.V. Dhr. Armand Van Looy HYE N.V. Firma’s - Firmes

6 Doel van deze vergadering – But de cette réunion Vermijden van alle dubbelzinnigheden van het bestek Eviter toute ambiguïté relative au CSCh Mondeling antwoord op de schriftelijk verstuurde vragen Réponse orale aux questions envoyées par écrit Geen enkele wijziging aan bestek met zich mee, enkel verduidelijkingen Aucun changement au CSCh, uniquement des éclaircissements

7 Programma - Programme 14/06/13: 09u50 – 10h00 : Onthaal deelnemers / Accueil des participants Voorstelling deelnemers Présentation des participants Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Voorstelling van de vragen en antwoorden Présentation des questions et des réponses

8 Voorwerp van de opdracht (Par 2.a.) Objet du marché (Par 2.a.) BESTEK Nr. MRMP-N/P 12ZP004 Overheidsopdracht van leveringen betreffende de verwerving van drijvende modules voor de bouw van een drijvend platform ten behoeve van de kleinere eenheden van de Marinecomponent. CSCh N° MRMP-N/P 12ZP004 Marché public de fournitures relatif à l’acquisition de modules flottants pour la construction d’une plate-forme flottante au profit de petites unités de la Composante Marine.

9 Wijze van gunning Mode de passation du marché Openbare aanbesteding (OA)(Par 4.) Adjudication Publique (AP)(Par 4.) Gunning van laagste regelmatige offerte dus prijs voor 100% (Par 8.) Attribution à l’offre régulière la plus basse donc le prix pour 100% (Par 8.) Geen ruimte voor onderhandelingen ! Eventueel mogelijkheid voor het verduidelijken van de inhoud van de offerte (Par 4.) Aucune latitude pour des négociations ! Eventuellement la possibilité de faire préciser le contenu de l’offre (Par 4.)

10 Selectiecriteria (Par 6.) Critères de sélection (Par 6.) Impliciete verklaring op erewoord zich niet te bevinden in één van de uitsluitingsgevallen (Art 43 van KB1) Déclaration sur l'honneur implicite de ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion (Art 43 de l’AR1) Kwaliteitsmanagementsysteem in plaats stellen en in stand houden conform met of equivalent aan de ISO 9001:2008 -norm (Art 45, 2° van KB1) Mettre en place et maintenir un système de gestion de la qualité conforme ou équivalent à la norme ISO 9001:2008 (Art 45, 2° de l’AR1)

11 Offerte (Par 7.a.) Offre (Par 7.a.) Iedere inschrijver mag slechts EEN offerte indienen Chaque soumissionnaire ne peut remettre qu'UNE offre De offerte zal verplicht bestaan uit twee fysisch gescheiden luiken en waarvan één exemplaar van elk de vermelding "ORIGINEEL" dient te dragen: L'offre sera obligatoirement constituée des deux volets physiquement distincts et dont un exemplaire de chaque portera la mention "ORIGINAL": –Het administratief en financieel luik opgesteld in 3 exemplaren (1 exemplaar zonder prijzen) en opgesteld conform met Bijl A Le volet administratif et financier établi en 3 exemplaires (1 exemplaire sans prix) et rédigé conformément à l'Ann A –Het technisch en logistiek luik opgesteld in 3 exemplaren en opgesteld conform met Bijl C Le volet technique et logistique établi en 3 exemplaires et rédigé conformément à l’Ann C

12 Offerte Administratief en Financieel Luik Opgesteld conform met Bijl A => Bijl A + inventaris volledig en correct ingevuld Aandachtspunten: –Vak 2 – Identificatie van de inschrijver –Vak 3 – Aangeboden prijzen (inventaris bijvoegen !) –Vak 4 – Gestanddoeningstermijn De inschrijver blijft door zijn OFFERTE gebonden tot en met 31 oktober 2013 (Par 7.d.) –Vak 10 – Machtiging –Vak 11 – Ondertekend door bevoegd persoon !

13 Offerte Administratief en Financieel Luik Aandachtspunten (vervolg): –Vak 9 – Bijlagen Als inschrijver GEEN BELG is: document dat bevestigt dat de inschrijver in orde is met zijn sociale verplichtingen Uittreksel van het Belgisch Staatsblad of gelijkaardig met machtiging van de ondertekenaar van de offerte Volledig ingevulde inventaris (Bijl A) De in Par 7.a.(6) gevraagde geordende lijst (Zie Bijl C) Het akkoord over het prijsonderzoek (Bijl J) Verklaring IAO (Bijl S) Documenten die de technische bekwaamheid aantonen (zie Par 6.b. van dit bestek): certificaat voor conformiteitbeoordeling (ISO 9001:2008) of bij ontstentenis een verklaring en een kwaliteitshandboek. Andere documenten gevraagd in Bijl C (eis nr. 4 en 5)

14 Offre Volet Administratif et Financier Rédigé conformément à l'Ann A => Ann A + inventaire remplis complètement et correctement Points d’attention: –Rubrique 2 – Identification du soumissionnaire –Rubrique 3 – Prix offerts (joindre inventaire !) –Rubrique 4 – Délai d'engagement Le soumissionnaire reste engagé par son OFFRE jusqu’au 31 octobre 2013 (Par 7.d.) –Rubrique 10 – Mandat –Rubrique 11 – Signée par une personne autorisée !

15 Offre Volet Administratif et Financier Points d’attention (suite): –Rubrique 9 – Annexes Si le soumissionnaire n’est PAS BELGE: document attestant que le soumissionnaire est en ordre avec ses obligations sociales L’extrait du Moniteur Belge ou équivalent mandatant le signataire de l’offre L’inventaire dûment rempli (Ann A) La liste ordonnée comme demandée au Par 7.a. (Voir Ann C) L’accord sur le contrôle des prix (Ann J) Déclaration OIT (Ann S) Documents montrant la compétence technique (Voir Par 6.b. de ce CSCh): certificat de jugement de conformité (ISO9001:2008 ou équivalent) ou à défaut une déclaration et un manuel de qualité Autres documents demandés en Ann C (demande n° 4 et 5)

16 Offerte – technisch en logistiek luik (Par 7.a.(6)) De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om de offerte onregelmatig te verklaren bij gebrek aan het bijvoegen aan het technisch en logistiek luik van de offerte van een geordende lijst, duidelijk beantwoordend en dit zonder enige dubbelzinnigheid aan elke technische of logistieke specificatie opgenomen in Bijl C. Een dusdanige geordende lijst met de eisen [I1], [I2] en [D] vindt u in Bijl C. Slechts één kruis aan te brengen per specificatie ! De inschrijver zal een volledige tabel presenteren. Deze lijst zal ondertekend worden door de ondertekenaar van de offerte.

17 Offre - Volet technique et logistique (Par 7.a.(6)) Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de déclarer l'offre irrégulière si une liste ordonnée, répondant clairement et sans ambiguïté à chaque spécification technique et logistique reprise en Ann C n'est pas jointe au volet technique et logistique de l’offre. Une telle liste ordonnée avec les exigences [I1], [I2] et [D] se trouve en Ann C. On ne peut apposer qu’une croix par spécification ! Le soumissionnaire présentera un tableau complet. Cette liste sera signée par le signataire de l’offre

18 Offerte (Par 7.a.(3)) Offre (Par 7.a.(3)) Datum en uur van de opening der offertes: Dinsdag 23 juli 2013 om 10u00. Date et heure d'ouverture des offres: Mardi le 23 juillet 2013 à 10h00. Plaats van opening der offertes: Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin ELISABETH, Blok 27 - Toegang C, Everestraat 1 te B-1140 BRUSSEL Lieu d'ouverture des offres: Local des adjudications, Quartier Reine ELISABETH, Bloc 27 - Entrée C, Rue d'Evere 1 à B-1140 BRUXELLES

19 Prijzen (Par 10.) Prix (Par 10.) Prijsbepaling: De eenheidsprijzen en totale prijzen (excl BTW) dienen te worden opgegeven per post en (desgevallend) per item volgens de inventaris in Bijl A. Détermination des prix: Les prix unitaires et les prix totaux (hors TVA) doivent être donnés par poste et (le cas échéant) par item suivant l'inventaire en Ann A. Munt: EUR Monnaie: EUR Wisselkoersclausule en prijsherziening: Geen enkele formule van binding aan een wisselkoers zal aanvaard worden. De prijzen zijn vast en kunnen niet herzien worden gedurende de ganse duur van de overeenkomst. (=> zie inventaris van Bijl A) Taux de change et révision des prix: Aucune formule d'adaptation au taux de change ne sera acceptée. Les prix sont fermes et non révisables pour toute la durée du marché (=> voir inventaire de l’Ann A)

20 –Prijs / Prix : Zonder BTW, sans TVA, Delivered duty Paid, EURO Prijzen (Par 10.) Prix (Par 10.) –Borgtocht, Cautionnement Het bedrag is bepaald op 5% van het bedrag van de opdracht (excl. B.T.W.) Le montant est de 5% du montant du marché (hors T.V.A.) Borgtocht (Par 11.) Cautionnement (Par 11.)

21 Programma - Programme 14/06/13: 09u50 – 10h00 : Onthaal deelnemers / Accueil des participants. Voorstelling deelnemers Présentation des participants Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Voorstelling van de vragen en antwoorden. Présentation des questions et des réponses.

22 Ingediende vragen - Questions introduites 1.Kunnen wij de 3D-ontwerptekeningen of andere ontwerptekeningen bekomen, bij voorkeur digitaal? Antwoord – Réponse:

23 Vragen? – Questions?


Download ppt "VTZ Laurence Lebon 14 / 06 / 13 Informatiezitting – Séance d’information Dossier MRMP-N/P 12ZP004 Acquisition de modules flottants Verwerving van drijvende."

Verwante presentaties


Ads door Google