De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda aanstaande week 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda aanstaande week 1/2"— Transcript van de presentatie:

1

2 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag, 30. augustus 09:15 Oppas: Renske en Geertruida 09:30 Kerkdienst: ds J.H. Kuiper 14:00 Kerkdienst: br. P. Staat 14:00 Kind in Kerk - Start activiteit Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via

3 Agenda aanstaande week 2/2
Zondag, 6. september 09:15 Oppas: Renske en Martin 09:30 Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00 Kerkdienst: br. Jaap Meijer 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - 19:00 LPA-dienst Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via

4 Jarigen aanstaande week
do H. Boerma (48) vr S. v/d Vaart (34) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

5 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. J. Kuiper Organist: br. M. van den Bos br. D.D. Rouwhorst Beamist: br. T de Jong br. J.J.R Polman Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag  uur een naar

6

7 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

8

9 Psalm 42: 1, 3 1 Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar 't genot van de koele waterbeken dan mijn ziel naar U, o God. Ja, ik dorst naar God, die leeft, God, die gunst en liefde geeft. Wanneer zal ik met de zijnen voor Gods aangezicht verschijnen?

10 Psalm 42: 1, 3 3 O mijn ziel, zozeer verslagen, waarom bent u zo ontrust? Hoop op God, uw heil zal dagen, vind weer in zijn lof uw lust. Ook al treft u smaad en spot, uw verlosser is uw God. Hoop op Hem en zie naar boven, want ik zal mijn God nog loven.

11

12 Psalm 1: 1-3 1 Welzalig wie niet volgt der bozen raad, niet op de weg der goddelozen staat, wie ook niet zit waar spotters samenscholen, maar wandelt op de weg door God bevolen, wie 's HEREN wet zijn grote vreugde acht, haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht.

13 Psalm 1: 1-3 2 Hij is gelijk een altijd groene boom, die men geplant heeft aan een waterstroom, die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen, geen blad verwelkt in hete zomerdagen. De HERE zegent hem met overvloed, zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.

14 Psalm 1: 1-3 3 Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint, hij is als kaf, dat wegwaait in de wind. Hij houdt geen stand als het gericht zal komen en heeft geen plaats te midden van de vromen. God kent de weg van wie rechtvaardig is, maar bozen komen om in duisternis.

15

16 Lezen 1 Johannes 5: 1-12 1 Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 2 Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. 3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, 4 want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

17 Lezen 1 Johannes 5: 1-12 6 Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. 7 Er zijn dus drie getuigen: 8 de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. 9 Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft.

18 Lezen 1 Johannes 5: 1-12 10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

19

20 Liedboek 481 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

21 Liedboek 481 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

22 Liedboek 481 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

23 Liedboek 481 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

24

25 Preek

26 1 Johannes 2: 15-17 15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 16 want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. 17 De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

27 Gods wereld en ons wanproduct

28 Liefde voor de wereld Johannes 3: 16 2 Timoteüs 4: 10
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken

29 Liefde voor de wereld Wees zuinig op het evangelie dat levens verandert

30 Zoek de verschillen

31 Zoek de verschillen Christenen Niet-christenen Zorgen voor elkaar
Vrijgevig Integer Soms fout . Zorgen voor elkaar Vrijgevig Integer Soms fout .

32 Zoek de verschillen Moet er dan verschil zijn?

33 Uit de Vader Verschil in oorsprong

34 Uit de Vader Verschil in motief

35 Concreet Drie dingen: Zelfzuchtige begeerte Afgunstige inhaligheid
pronkzucht

36 Concreet Hoe ga je om met seksualiteit

37 Concreet Wat betekent geld voor je?

38 Concreet Wat laat je zien?

39 Concreet Wat laat je zien?

40 De lijn: Niet andere dingen doen, maar de dingen anders doen

41 Gods wil In heel de Bijbel

42 Gods wil De koers van je leven

43 Bestemming: eeuwigheid

44

45 Opwekking 520 1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht. 2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt.

46 Opwekking 520 3 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

47 Opwekking 520 5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Coda:

48

49 Collecte 1e collecte: Kruispunt 2e collecte: Rente en Aflossing

50

51 Liedboek 288: 1, 6, 8 1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

52 Liedboek 288: 1, 6, 8 6 Dan breekt muziek van snaren aan alle kanten uit, een niet te evenaren, een goddelijk geluid. De engelen omringen met heiligen tesaam de troon van God en zingen de glorie van het Lam.

53 Liedboek 288: 1, 6, 8 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

54

55 Amen A - men, a - men, a - men.

56

57 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Agenda aanstaande week 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google