De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrippen privaatrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrippen privaatrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Begrippen privaatrecht

2 Burgerlijk Wetboek Boek 3 Vermogensrecht in het algemeen
Boek 5 Zakelijke rechten Boek 6 Verbintenissenrecht Boek 7 Bijzondere (benoemde) overeenkomsten

3 Boek 3 Art. 3: 1 Goederen zijn alle zaken en vermogensrechten
Art. 3:2 Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (een boek, een boom, een huis, een telefoon). Art. 3: 3 Zaken zijn onroerend of roerend. Kenmerken vermogensrechten: Op geld waardeerbaar -Overdraagbaar

4 Absoluut of relatief? Een absoluut vermogensrecht geldt t.o.v. iedereen. Er zijn er 8. Ze staan in boek 3 en boek 5. De absolute rechten van boek 3 kunnen op zaken en vermogensrechten rusten. De absolute rechten van boek 5 kunnen alleen op zaken rusten. Een relatief recht (verbintenis) geldt alleen tussen partijen.

5 Oefening artt. 3:1 t/m 3:3 Een boek = een goed, een zaak, roerend.
Een huis = een goed, een zaak, onroerend. Een appartementsrecht = een goed, een absoluut vermogensrecht. Het recht op levering van een auto = een goed, een relatief vermogensrecht Een ketting= een goed, een zaak, roerend Het eigendomsrecht op een ketting = een goed, een absoluut vermogensrecht

6 Eigendomsoverdracht 3:84 BW
Drie eisen aan een geldige eigendomsoverdracht: - Levering zie artt. 3:89 en 90. - Geldige titel (=reden voor de eigendomsoverdracht) - Beschikkingsbevoegdheid (eigenaar).

7 Derdenbescherming art. 3:86
Geen beschikkingsbevoedheid; maar toch een geldige eigendomsoverdracht als: - de verkrijging om baat is - de verkrijger te goeder trouw is

8 Uitzonderingen op derdenbescherming
Zie art. 3:86 lid 3 Als de zaak gestolen is kan de eigenaar de zaak nog drie jaar opeisen tenzij: - de zaak door een consument in een winkel is gekocht - het geld of waardebonnen betreft.

9 Bezit en houderschap Eigenaar is de rechthebbende (art. 5:1)
Bezitter is het houden van een goed voor zichzelf (art. 3:107). Eigenaar en dief zijn bezitters. Houden is het houden van een goed krachtens een rechtsrelatie met een ander. Huurders en leners zijn houders.

10 Verbintenissenrecht Een verbintenis ontstaat uit een overeenkomst of uit de wet ( zie art. 6:162 de onrechtmatige daad). Een verbintenis is een juridische relatie tussen twee personen, de een heeft recht op een prestatie (schuldeiser of crediteur), de ander moet een prestatie verrichten (schuldenaar of debiteur). Verbintenissen zijn relatieve rechten.

11 De overeenkomst Toepasselijke wettelijke regels vinden we in boek 3 (titel 2; de rechtshandeling), boek 6 en boek 7. 6:217: een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Aanbod en aanvaarding zijn rechtshandelingen.

12 Uitgangspunt: een aanbod is herroepelijk (6:219 lid 1).
Uitzonderingen: Onherroepelijk aanbod: bevat een termijn voor de aanvaarding (bv. geldig tot ). Zie art. 6:219 lid 1. Vrijblijvend aanbod: dit kan na de aanvaarding nog worden herroepen, zie art. 6:219 lid 2 (bv. “zolang de voorraad strekt”). Let ook op art. 6:221!

13 3:33 Een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring (3:37) heeft geopenbaard. Wat nu als de wil en de verklaring niet overeenkomen? Art. 3:35 Er komt toch een ovk tot stand als de wederpartij er op mocht vertrouwen dat de verklaring juist was (vertrouwensbeginsel).

14 Wilsgebreken (3:44 jo. 6:228 BW)
In dit geval stemmen de wil en de verklaring wel overeen, maar de wil is ‘gebrekkig’ gevormd. Een overeenkomst is vernietigbaar als ze tot stand is gekomen onder invloed van een wilsgebrek. Er zijn er vier: Bedrog Bedreiging Misbruik van omstandigheden

15 Dwaling (6:228). Een overeenkomst die tot stand is gekomen ten gevolge van een onjuiste voorstelling van zaken kan vernietigd worden als; De dwaling te wijten is aan een mededeling van de wederpartij De dwaling veroorzaakt is door het zwijgen van de wederpartij Beide pp. zijn uitgegaan van een verkeerde voorstelling van zaken.

16 Hoe vernietig je een ovk?
3:49 Door een buitengerechtelijke verklaring of door de rechter 3:52 Termijn is drie jaar 3:53 De vernietiging heeft terugwerkende kracht

17 De koopovereenkomst (boek 7 titel 1 BW)
Kenmerken koop ovk: Benoemd (want staat in boek 7) Vormvrij (kan ook mondeling worden gesloten) Om baat (tegenprestatie) Wederkerig (er vloeien 2 verbintenissen uit voort).

18 Definitie koop in 7:1 BW Hoofdverplichtingen verkoper: 7:9 zaak in eigendom overdragen 7:17 conformiteitsvereiste; de zaal moet de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Verplichting koper: Koopprijs betalen

19 Niet- nakoming van de overeenkomst
Uit een overeenkomst ontstaan verbintenissen. Deze zijn rechtens afdwingbaar en moeten worden nagekomen. Is dat niet het geval: IGS sturen (artt. 6:81 t/m 83) Exceptio non adimpleti contractus inroepen. Opschortingsrecht (6:262) Schadevergoeding eisen (6:74). Dit kan alleen bij wanprestatie en niet bij overmacht (6:75). Ontbinding (6:265)

20 Bijzondere koopovereenkomsten
Consumentenkoop (7:5). Drie eisen: Roerende zaak Verkoper is professional Koper is consument Gevolg: regels van boek 7 en 6 zijn van dwingend recht!

21 7:21. Bij schending van 7:17 kan de koper eisen:
Aflevering van het ontbrekende Reparatie Vervanging, tenzij de afwijking te gering is.

22 Koop op afstand Let op! Deze (nieuwe regeling) staat in Boek 6! Artt. 6:230g tot en met 6:230z. De definitie van de koop op afstand staat in art. 6:230g lid 1 sub e. De regeling geldt ook voor de overeenkomst buiten verkoopruimte (colportage), zie art. 6:230g lid 1 sub f onder 3.

23 Ontbinding bij koop op afstand en colportage:
Art. 6:230o lid 1. Gedurende 14 dagen na ontvangst van de zaak heeft de consumentkoper het recht de koop te ontbinden.

24 Wet koop onroerende zaken
De koop van een woning door een consument is geregeld in art. 7:2 en 3 BW. Deze koop met schriftelijk worden aangegaan. Daarna heeft de koper drie dagen bedenktijd. NB!! Schriftelijk is niet notarieel! Pas bij de overdracht van het onroerend goed is een notariele akte vereist.

25 Huur De huurovk is geregeld in boek 7 en daarmee een benoemde ovk.
Let op: naast de huurder is de echtgenoot of geregistreerd partner van rechtswege medehuurder. Zie art. 7:266. Let ook op lid 3! Samenwoners kunnen na het voeren van een tweejarige duurzame gemeenschappelijke huishouding een verzoek indienen tot het verkrijgen van medehuurderschap, zie art.7:267.

26 Hoofdverplichtingen verhuurder:
Art. 7:203 en 7:206. Hoofdverplichtingen huurder: Artt. 7:212, 213 en 217.

27 Huurbescherming Een verhuurder moet de huur opzeggen op een van de gronden zoals genoemd in art. 7:274. Hij moet daarbij de termijn van art. 7:271 lid5 in acht nemen. Daarna moet hij bij de rechter vorderen dat de huur zal eindigen. De huurovk blijft van kracht tot op het moment dat de rechter onherroepelijk op de vordering van de verhuurder heeft beslist. Zie art. 7:272.

28 Zelfstandige woonruimte, zie art. 7: 234.
De huurbescherming geldt de eerste 9 maanden na het aangaan van de ovk niet ten aanzien van onzelfstandige woonruimte, zia art. 7:232 lid 3!

29 De notariele akte Synoniem: authentieke akte. Nodig bij:
Overdracht van een registergoed Vestigen hypotheekrecht Oprichting nv/bv Testament Huwelijkse voorwaarden

30 Eisen aan de akte: Wet op Notarisambt (Bundel B, B54) Zie de artt. 39 t/m 42.

31 Consumentenkoop geschillen
De bevoegde rechter is de kantonrechter. Een alternatief is een geschillencommissie. Een uitspraak van een geschillencie. heet een bindend advies. Voordelen: Snel Goedkoop Een van de leden is een lid van een consumentenbelangenorganisatie.

32 Onrechtmatige daad (6:162 e.v.)
Uit een o.d. vloeit een verbintenis voort; het betalen van schadevergoeding. Voorwaarden: toerekening, causaal verband en schade. Let bij de toerekening op art. 6:165: een geestelijke of lichamelijke tekortkoming is geen beletsel om een o.d. aan de dader toe te rekenen! Aansprakelijkheid ouders: 6:169 BW Aansprakelijkheid werkgever: 6:170 BW


Download ppt "Begrippen privaatrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google