De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 20 september morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H.P. Brandsma uit Hoorn Ouderling:A. Geurtsen Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 20 september morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H.P. Brandsma uit Hoorn Ouderling:A. Geurtsen Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 20 september morgendienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H.P. Brandsma uit Hoorn Ouderling:A. Geurtsen Organist: Wim Brunsveld

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Opwekking 70 Stil gebed, votum en groet Psalm 108: 1 en 2 (berijming 1773) Tien geboden Psalm 86: 4 Gebed Schriftlezing: Matteüs 13: 36 - 48 Psalm119: 40 en 44

4 4 Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 465: 1 en 2 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: diaconie en kerk Psalm 68: 9 Zegen

5 Bij de uitgang staan melkbussen waarin u een gift kunt deponeren voor hulp aan vluchtelingen. U kunt uw gift ook overmaken op giro NL57INGB0000246344 van ‘Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum’. 5

6 Welkom en mededelingen 6

7 Opwekking 70: 1, 2, 3 en 4 1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid. 7

8 Opwekking 70: 1, 2, 3 en 4 2 Heer, onze God, die aard‘ en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 8

9 Opwekking 70: 1, 2, 3 en 4 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid, leven om Jezus wil in eeuwigheid! 9

10 Opwekking 70: 1, 2, 3 en 4 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan, Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 10

11 Stil gebed Votum en groet 11

12 Psalm 108: 1 en 2 (berijming 1773 ) 1.Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot Uw dienst en lof bereid; 'k zal zingen voor den Opperheer, 'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 'k Zal in den dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. 12

13 Psalm 108: 1 en 2 (berijming 1773 2.Ik zal, o HEER, uw wonderdaân, uw roem den volken doen verstaan; want Uwe goedertierenheid is tot de heem'len uitgebreid. Uw waarheid heeft noch paal noch perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 13

14 14 De tien geboden

15 Psalm 86: 4 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. H EER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid. 15

16 Gebed 16

17 17 Schriftlezing Matteüs 13: 36 – 46 uit de herziene statenvertaling door Margriet Gerrits

18 Uitleg van de gelijkenis van het onkruid 36 Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. 37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. 38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 18

19 39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 19

20 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 20

21 De schat in de akker en de parel van grote waarde 44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. 45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. 46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem. 21

22 Psalm 119: 40 en 44 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken. 22

23 Psalm 119: 40 en 44 44 H EER, ondersteun mij, geef mij vaste grond, laat uw beloften heel mijn leven schragen. Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond, bevestig mij, dat mijn verlossing dage. Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond de vreugde van uw wet in 't harte dragen. 23

24 24 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Daar is het thema: Geloof en ongeloof naar Marcus 9:14-29.

25 Preek 25

26 Gezang 465: 1 en 2 1 Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer, van U de zegeningen die 'k biddende begeer. Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer. Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer. 26

27 Gezang 465: 1 en 2 2 Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed. Gij hebt, aleer wij klagen, op onze nood gelet. Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred, zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt. 27

28 Gebeden 28

29 29 De kinderen komen terug. ===================== ==== Collectes 1.Diaconie 2.Kerk

30 Vluchtelingen Europa Noodhulp deputaten diaconaat i.s.m. Project 10 27 (GZB), Verre Naasten en Stichting Oost-Europa

31 Dichtbij Wat komt het dichtbij. Vluchtelingen in of richting Europa. We kunnen er niet omheen, willen er niet omheen. Onze naaste roept ons.

32 Samen Daarom hebben wij als kerkelijke organi- saties de handen ineen geslagen. Samen kunnen we in drie gebieden helpen.

33 1. In de eigen regio Partnerkerken van de GZB in Syrië en Libanon bieden vluchtelingen in de eigen regio voeding, medicijnen en onderwijs.

34 2. In Europa Partnerkerken in Griekenland en Oost- Europa helpen passerende vluchtelingen daar aan ‘bed, bad en brood’.

35 3. In Nederland Voor vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra staan kerkelijke vrijwilligers klaar via GZB-partner stichting Gave.

36 Gebed Bid mee voor de vluchtelingen en de kerken die in de genoemde regio’s hulp bieden. Als kerken mogen we deze kerken helpen! Foto: EPA

37 Hartelijk dank! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee?

38 Psalm 68: 9 9 God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen. Zijn lof ontspringt als een fontein, zijn volk zal louter vreugde zijn, komend van allerwege. ….. 38

39 ….. God, onze sterke bondgenoot, toon ons uw macht, uw krachten groot; Gij zult uw stad gedenken. Vorsten van verre bieden Hem ter wille van Jeruzalem hun eerbied, hun geschenken. 39

40 40 Zegen te beantwoorden met

41 41 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. H.P. Brandsma.


Download ppt "1 Zondag 20 september morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H.P. Brandsma uit Hoorn Ouderling:A. Geurtsen Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google