De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

2 Diensten 9:30voorganger: br. E. Gort 16:30 voorganger: br. J. Blom Attestatie is aangevraagd door Klaas-Jan Lukkien in verband met zijn vertrek naar Utrecht Noord-West. De collecte is bestemd voor Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Diensten 9:30voorganger: br. E. Gort 16:30 voorganger: br. J. Blom Attestatie is aangevraagd door Klaas-Jan Lukkien in verband met zijn vertrek naar Utrecht Noord-West. De collecte is bestemd voor Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Mededelingen kerkenraad

3 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

4 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

5 175 C

6 ● Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

7 Psalm 68: 1, 2, 3 1 De Heer staat op in majesteit, Hij doet zijn haters wijd en zijd al sidderende vluchten. Zij zijn verbijsterd door het licht van ’s Heren heilig aangezicht, dat zij in doodsangst duchten. De bozen, Heer, hoe machtig ook, verwaaien snel als flarden rook, door storm uiteengedreven. Uw toorn, o God, doet van omhoog, als was versmelten voor uw oog, al wie U durft weerstreven.

8 Psalm 68: 1, 2, 3 2 ’t Rechtvaardig volk, in God verheugd, verblijdt zich en het juicht van vreugd: het heeft zijn wens verkregen. Het treedt te voorschijn in het licht, komt juichend voor Gods aangezicht en dankt Hem voor zijn zegen. Heft Gode blijde psalmen aan, laat ’s Heren volk nu tot Hem gaan, laat al wat leeft Hem eren. Komt, zingt en speelt, in Hem verblijd, looft Hem, vervuld van dankbaarheid, looft Hem, zijn naam is HERE.

9 Psalm 68: 1, 2, 3 3 De weg moet worden toebereid voor Hem die door de velden rijdt, de Here, hoog geprezen, de rechter, die verdrukkers straft, aan weduwen haar recht verschaft, een vader is voor wezen. God geeft wie eenzaam is, een thuis, Hij voert gevangen naar huis, zijn heil wil Hij hun tonen, maar Hij doet al wie Hem verlaat en Hem halsstarrig wederstaat, In dorre streken wonen.

10 Psalm68:1, 2, 3 ● L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

11 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: ● Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

12 Psalm 141: 1, 2, 3 1 U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken, snel mij te hulp en hoor mij aan, U roep ik, wil mij gadeslaan, laat mij uw bijstand niet ontbreken.

13 Psalm 141: 1, 2, 3 2 Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen geheven zijn, tot U gericht als reukwerk voor uw aangezicht, als offers die des avonds branden.

14 Psalm 141: 1, 2, 3 3 Doe mij, HEER, te rechter tijd zwijgen, laat mij niet spreken zonder grond, bewaak de deuren van mijn mond, laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

15 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 ● Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

16 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 ● Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

17 Psalm 142: 1 - 4 1 Tot God, de HERE, roep ik luid, mijn klachten stort ik voor Hem uit. Ik smeek de HEER met luide stem, mijn noden leg ik neer voor Hem. 2 Terwijl mijn geest in mij versmacht, kent U mijn pad en hoort mijn klacht. Een strik heeft men voor mij gezet, men wil mij vangen in een net.

18 Psalm 142: 1 - 4 3 Waarheen ik zie of mij ook wend, geen sterveling die mij nog kent. Geen mens die naar mij omziet, HEER, ik vind geen enkle toevlucht meer. 4 Ik roep in nood tot U, o HEER. U bent mijn schuilplaats, altijd weer. In 't land der levenden bent U mijn erfdeel, HEER; verhoor mij nu.

19 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 ● Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

20 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: ● LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

21 LvdK 21: 1, 4, 7 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

22 LvdK 21: 1, 4, 7 4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houd ook ons zwak geloof in stand. Halleluja!

23 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja! LvdK 21: 1, 4, 7

24 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 ● Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

25 Psalm 84: 3, 6 3 Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een milde regen. Zij worden door uw overvloed gesterkt met nieuwe levensmoed.

26 Psalm 84: 4 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

27 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 ● Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

28 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

29 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

30 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

31

32

33

34

35 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: ● Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

36 Psalm 27: 3, 5 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen ’s HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

37 Psalm 27: 3, 5 5 Hoor mij, o God, en antwoord uit genade, op uw bevel zoek ik uw aangezicht. Verberg U niet in toorn, maar sla mij gade, U bent mijn ziel, mijn levenskracht, mijn licht. Al zijn van mij in tegenspoed en strijdt mijn vader en mijn moeder weggegaan, toch keert U zich niet af, maar neemt mij aan. U zorgt voor mij in mijn verlatenheid.

38 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 ● Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke

39 182 C

40 Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Inaktelke


Download ppt "Psalm68:1, 2, 3 L. Psalm141: Psalm141:1, 2, 3 Lucas18:1 - 8 Psalm142:1, 2, 3, 4 Zondag45: LvdK21:1, 4, 7 Psalm84:3, 4 Gezang179a: Psalm27:3, 5 Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google