De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OUDERAVOND T4 T4a: Jan Sachs(0.22) T4b: Ruth van de Nes (0.23) T4c: Helen Sasbrink (0.24) T4d: John Stroomer (0.25) T4e: Germaine de Graaf (0.26)

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OUDERAVOND T4 T4a: Jan Sachs(0.22) T4b: Ruth van de Nes (0.23) T4c: Helen Sasbrink (0.24) T4d: John Stroomer (0.25) T4e: Germaine de Graaf (0.26)"— Transcript van de presentatie:

1

2 WELKOM

3 OUDERAVOND T4 T4a: Jan Sachs(0.22) T4b: Ruth van de Nes (0.23) T4c: Helen Sasbrink (0.24) T4d: John Stroomer (0.25) T4e: Germaine de Graaf (0.26) Decaan: Roland van Schaick Conrector VMBO: Alinka Spijkers Lyceo: Rens Muskee Mentoren

4 OUDERAVOND T4 19.30 uur : Welkom door de conrector 19.40 uur : Voorlichting door Rens Muskee van Lyceo 19.50 uur : Voorlichting door de decaan 20.10 uur : Uitleg door de mentoren 20.50 uur : Einde bijeenkomst Programma

5 OUDERAVOND T4 SE voor aantal vakken al begonnen in T3 SE maatschappijleer afgesloten in T3 Eindcijfer voor het examen = 1 x SE + 1 x CE : 2 In PTA staan alle afspraken over SE en CE Woensdag 30 september t/m maandag 5 oktober eerste toetsdagen SE en CE

6 OUDERAVOND T4 Eén 5, voor de overige vakken een 6 of hoger Eén 4, voor de overige vakken een 6 en tenminste één 7 Twee maal een 5, voor de overige vakken een 6 en tenminste één 7 Nederlands niet lager dan een 5.0 Tenminste een 5.5 gemiddeld voor het CE LO, kunstvak en sectorwerkstuk zijn afgesloten met een voldoende of goed Rekentoets VO afsluiten met een voldoende. Uitslag zit als bijlage bij het diploma Bij doubleren of zakken vervalt het resultaat! Rekenexamen voor T4-leerlingen in januari, maart en juni. Een herkansing doen op een hoger niveau is mogelijk. Exameneisen

7 OUDERAVOND T4 Flexlessen zijn hele lesuren We werken in vijf blokken van 6 – 8 weken Per blok volgt de leerlingen een vak Indeling op basis van resultaten SE Indeling in overleg met de mentor In T4 twee flexlessen per week Ook sectorwerkstuk in flexlessen Leerlingen die nog rekenexamen moeten doen, kunnen extra ondersteuning krijgen Flexlessen in het VMBO

8 OUDERAVOND T4 De leerling staat na het CE gemiddeld een 6.8 Met het gemiddelde wordt bedoeld: het gemiddelde van het SE en CE De leerling maakt de aansluitmodules Van de gemaakte aansluitmodules mag maximaal één aansluitmodule onvoldoende zijn afgerond De leerling heeft een motivatiebrief geschreven De leerling voert eventueel een intakegesprek met de conrector en decaan van de havo-afdeling Overstap T4 naar H4

9 OUDERAVOND T4 Om deel te mogen nemen aan de aansluitmodules moet de leerling een 6.8 gemiddeld staan Op dinsdag 5 januari 2016 is er een voorlichtingsavond voor leerlingen en ouders met uitgebreide informatie Overstap T4 naar H4

10 OUDERAVOND T4 Nog meer aandacht voor studiehouding en resultaten van de leerlingen Duidelijke afspraken en consequenties Met een deel van de leerlingen sluiten we een overeenkomst waarin we afspraken rondom studiehouding en resultaten vastleggen De mentoren nodigen de betrokken leerlingen en ouders/verzorgers uit Overeenkomst

11 OUDERAVOND T4 Klankbordgroep Maandag 9 november 2015 van 19.30 – 21.00 uur. Doel en werkwijze Tot slot: Informatie van vanavond kunt u nalezen via de site.

12 OUDERAVOND T4 Voorlichting door Rens Muskee van Lyceo. Examentrainingen worden door Lyceo aangeboden binnen de RSG op 25 en 26 april 2016. Aanmelden kan nu al via: http://www.lyceo.nl/rsg-enkhuizenhttp://www.lyceo.nl/rsg-enkhuizen Er kunnen ook examentrainingen gevolgd worden op de eigen locaties van Lyceo. Aanmelden hiervoor kan via: http://www.lyceo.nl/examentraining.http://www.lyceo.nl/examentraining

13 ? Geslaagd! Wat dan?

14 STAP 1: Wat kan ik kiezen?  1. Verder leren MBO: BOL variant HAVO  2. Leren en werken MBO: BBL variant

15 ROC / AOC Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)  Sector, richting, niveau, leerweg Sector:  Techniek  Economie, Handel  Zorg, Welzijn  Landbouw, natuur, milieu

16 MBO: twee leerwegen BOL Beroepsopleidende leerweg  Beroepspraktijk 20 tot 60 %  stages  practicumsimulatie op school BBL Beroepsbegeleidende leerweg  Beroepspraktijk 60 %  leren en een echte baan  contract met werkgever over leren en werken: (vroeger: leerlingenwezen )

17 MBO 4 niveaus Niveau 1: drempelloos /zonder diploma VMBO (16 jaar en ouder) Niveau 2: Diploma VMBO-BB Niveau 3 en 4: Diploma VMBO-TL / K / GL

18 Havo Eis:  theoretische leerweg met  voor NT: Na + SK + Wi  voor NG: Wi + SK  Voor EM: Wi  Voor CM: 2de MVT Informatieavond 5 januari 2016

19 STAP 2: informatie zoeken  Persoonlijke informatie  Informatie over opleidingen, beroepen, arbeidsmarkt

20 STAP 3 : Keuze bepalen Ook HAVO-kandidaten maken een keuze STAP 4: Keuze uitvoeren: aanmelden vanaf januari

21 ….. hulptroepen…..  Opleidingsgidsen  Identitest (T3)  Internet  Mentor  Decaan  Leerlingbezoekdag 10 en 11 december  Open dagen  Qompas

22 Inschrijvingsprocedure aanmelden: Digitaal Doorstroom Dossier aanmaken via website vervolgopleiding aanbevolen wordt aan te melden voor 1 april! Voor 1 mei dient iedereen aangemeld te zijn Specialistische opleiding zoals Sport & Bewegen, Vormgeven en VeVa voor 1 maart.

23  Administratiekosten: Betalen: leerling niet toegelaten, dan geld terug Betalen: na toelating trekt leerling zich terug, dan in principe geen geld terug Niet betalen: leerling komt onderaan de lijst Inschrijvingsprocedure

24 Begeleiding bij inschrijving  Voor Horizon College en andere MBO-scholen zelf aanmelden oOndersteuning van mentor en decaan  Adviezen via mentor en decaan  Decaan houdt spreekuur op afspraak of tijdens de open spreekuren

25 Leerlingenbezoekdagen Afspraken voor 10 & 11 december 2015:  Leerlingen gaan één dagdeel naar MBO-opleiding  Leerlingen gaan op eigen gelegenheid.  Leerlingen krijgen vragenformulier mee.  Mentor en decaan bezoeken ook een MBO-opleiding.  Vervoerskosten zijn voor de leerling.

26 De mentor: Is goed geïnformeerd over zijn/haar leerlingen en zorgt dat betrokkenen ook goed geïnformeerd worden De mentoren dragen de leerlingen aan elkaar over Actief in onderhouden contacten met ouders en zorgen voor samenwerking tussen thuis-leerling-school Veilig leer- en leefklimaat Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied Volgt de leervorderingen van zijn leerlingen Signaleert in samenwerking met het docententeam de noodzakelijkheid van extra begeleiding en zorgt ervoor dat de begeleidingsmogelijkheden van onze school optimaal ten behoeve van zijn leerlingen worden ingezet.

27 Groepsactiviteiten De mentor probeert met zijn klas minimaal 1 keer per jaar een klassenavond/-middag te houden en stimuleert andere groepsactiviteiten De mentor begeleidt zijn klas bij groepsactiviteiten zoals: - culturele activiteiten - buitenschoolse activiteiten - jubileum kick-off nacht! - klassenuitje

28 Magister Hulpmiddel /huiswerk/herinnering aan Goed bijhouden van de studieresultaten (overzicht) Absentiecontrole/ziekteverzuim (inhaalwerk) Bijzonderheden

29 Plannen M.b.v. P.T.A-boekje (overzicht) Zelfstandig of met vriend of vriendin M.b.v. vakdocent of mentor M.b.v. ouders Het fictiedossier  plannen en op tijd beginnen

30 PTA-boekje GOED doornemen door de leerling, maar ook de ouders Wat te doen in bepaalde gevallen: ziekte/te laat etc. Gewicht Leerstofomschrijving SE (schoolexamen) Voorbeeld:LO: 3 blokken, bestaan uit verschillende onderdelen, elk blok moet in zijn geheel met een voldoende te zijn afgerond.

31 OUDERAVOND VMBO-4 Een leerling haalt voor geschiedenis SE1 een 4 SE2 een 3,3 SE3 een 7 SE4 een 5,7 ------ 20:4 = 5 En voor geschiedenis CE 3.9 Welk cijfer (uitgedrukt in een heel getal) krijgt de leerling op zijn eindlijst: 5 + 3.9 = 8.9 : 2 = 4.45 = 4 Blz 13 – 9.1.3

32 OUDERAVOND VMBO-4 Een leerling heeft een luistertoets als schoolexamen onderdeel. Hij/zij verslaapt zich en komt te laat. Mag hij/zij nog deelnemen aan de luistertoets? Welke maatregelen kunnen er worden genomen? Blz 6 – 4.2.8

33 OUDERAVOND VMBO-4 Een leerling wordt de dag voor het CE ziek. Hoe moet er gehandeld worden? Mag de leerling het CE inhalen? Zo ja, wanneer? Blz 12 – 8.3

34 OUDERAVOND VMBO-4 Het CE Engels begint om 9.00 uur. Een leerling verslaapt zich en komt om 9.30 uur. Mag hij/zij nog starten? Een andere leerling had zich vergist in de tijd en komt om10.00 uur. Mag hij/zij nog starten? Blz 12 – 8.2

35 OUDERAVOND VMBO-4 Een leerling is het niet eens met het cijfer wat hij/zij heeft gekregen voor het schoolexamen. Wat moet hij/zij doen ? Blz 15 – 13.1

36 OUDERAVOND VMBO-4 Hoeveel SE – herkansingen heeft een leerling? Blz 9 – 4.8.3 + 4.8.4 Hoeveel CE – herkansingen heeft een leerling? Blz 13 – 9.3.1 Als een leerling van Engels CE een 7 heeft en voor de herkansing een 5, welk cijfer telt dan? Blz 13 – 9.3.3

37 OUDERAVOND VMBO-4 Welke leerling is geslaagd? Leerling A:1x5 5x6CE gemiddeld 5.7is wel geslaagd Leerling B: 2x5 4x6CE gemiddeld 5.7 is niet geslaagd Leerling C: 3x5 1x7 2x6CE gemiddeld 5.7is niet geslaagd Leerling D: 1x5 1x3 4x7CE gemiddeld 5.4is niet geslaagd Leerling E: 1x4 4x6 1x7CE gemiddeld 5.5 is wel geslaagd Leerling F: 2x4 4x7CE gemiddeld 5.9is niet geslaagd Leerling G: 2x6 4x7 CE gemiddeld 5.4 is niet geslaagd

38 Sectorwerkstuk (SW) Het sectorwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw van het vmbo. Leerlingen onderzoeken de mogelijkheden van een vervolgopleiding in hun sector en oriënteren zich op evt. toekomstige beroepen. Het doel daarvan is tweeledig: enerzijds kan de leerling zijn theoretische kennis verdiepen, anderzijds wordt hij getoetst op vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren, ICT, plannen, analyseren, beschrijven en presenteren. Moet met een voldoende worden afgesloten = voorwaarde om deel te kunnen nemen aan CE. 06-10-2015 uitleg SW en start. Presentaties zijn op 03-12-2015.


Download ppt "WELKOM OUDERAVOND T4 T4a: Jan Sachs(0.22) T4b: Ruth van de Nes (0.23) T4c: Helen Sasbrink (0.24) T4d: John Stroomer (0.25) T4e: Germaine de Graaf (0.26)"

Verwante presentaties


Ads door Google