De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar Samen Pesten Stoppen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar Samen Pesten Stoppen"— Transcript van de presentatie:

1 Seminar Samen Pesten Stoppen
Aanbod BCO Onderwijs advies

2 Kiva KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief ingezet wordt voor het voorkomen, terugdringen en oplossen van pesten. Resultaten worden geboekt bij het terugdringen van pesten en het bevorderen van een positieve sfeer. KiVa doet dit door de inzet van wetenschappelijk onderzochte effectieve werkwijzen waarbij de groepsdynamiek centraal staat. Inmiddels is KiVa een schoolbreed programma voor het regulier basisonderwijs. Voor de groepen 1-8 is inmiddels materiaal ontwikkeld. Meer informatie https://www.kivaschool.nl/ Adviseur: Loek Schoenmakers PO preventief

3 Kwink Meer informatie http://www.kwinkopschool.nl/
Kwink is een splinternieuwe, online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Praktisch, leuk en altijd actueel. Dr. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van Kwintessens. Internationaal onderzoek wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen. Meer informatie Adviseur: Loek Schoenmakers PO - preventief

4 De Vreedzame school Meer informatie
De Vreedzame School is een schoolbreed programma van peuterschool tot bassichool. Pilot VO is in de experimenterende fase. Het is een programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door van de school een democratische oefenplaats te maken. Dit wordt ondersteund middels lessen. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd daarna volgt leerlingmediatie en de groepsvergadering. Meer informatie Adviseurs: Loek Schoenmakers, Greetje de Vries en Elke Derks VVE - PO - VO preventief

5 SW PBS Schoolwide Positive Behavior Support is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Vanuit gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Met name het samenwerken met ouders en het werken met data is een duidelijk kenmerk. Aandacht voor de 3 interventie niveaus van gedrag. Meer informatie Adviseurs: Sigrid Bokkers, Germine Meuwissen en Loek Schoenmakers PO en VO - preventief

6 Zippy’s vrienden 4-8 In voorbereiding lft 10-14 Apple’s vrienden 8-10
Zippy’s Vrienden is een in Engeland ontwikkeld evidence based programma dat kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt, in de vorm van coping strategieën. Het vervolgprogramma Apple's Vrienden is geschikt voor kinderen tot 10 jaar. Zippy’s en Apple’s Vrienden leert stapsgewijs welke strategien leerlingen kunnen toepassen bij problemen en moeilijke situaties, o.a. Pesten, Rouw, Verdriet, Boosheid. Meer informatie -emotionele-vaardigheden-aanleren-zippy%E2%80%99s-en- apple%E2%80%99s-vrienden-helpen Adviseur: Loek Schoenmakers PO – VO - preventief

7 Succes met ouders Meer informatie
Samenwerking tussen school en ouders heeft aantoonbaar effecten op de leerresultaten en het sociale gedrag van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek. Het is een kort traject, gebaseerd op het werk van dr. Joyce Epstein, dat de school ondersteunt in het vormgeven van partnerschap met ouders. Ook biedt BCO communicatie trainingen aan met accent op oudercontacten. Meer informatie Adviseur: Loek Schoenmakers VVE- PO-VO - preventief

8 Marietje Kessels Meer informatie
Tijdens het project oefent een groep fysieke weerbaarheid. Kinderen leren technieken om los te komen, af te weren en te ontwijken. Met de wetenschap dat ze wat kunnen doen, worden kinderen sterker, zelfverzekerder en minder bang. Daarbij is er aandacht voor mondelinge weerbaarheid en uitstraling. Meer informatie Adviseur: Elke Derks PO - curatief

9 Taakspel Meer informatie
Met Taakspel verbeter je de sfeer in de groep en verbeter je taakgericht gedrag. Als leerkracht leer je effectief omgaan met ongewenst gedrag. Tijdens het project oefent de groep ook in fysieke weerbaarheid. Kinderen leren technieken om los te komen, af te weren en te ontwijken. Zo worden ze ook lichamelijk weerbaar. Met de wetenschap dat ze wat kunnen doen, worden kinderen sterker, zelfverzekerder en minder bang. Meer informatie Adviseur: Hanna Elbers PO - curatief

10 Interactiewijzer In deze methodiek wordt problematisch gedrag van kinderen niet beschreven vanuit oorzakelijke verbanden, maar vanuit een wisselwerking waarbij de kans bestaat dat interactionele cirkels zichzelf in stand houden. Een dergelijke benadering biedt goede aanknopingspunten voor diagnostische beschrijvingen en handelingsplannen. Meer informatie Adviseur: Sigrid Bokkers PO – preventief en curatief

11 Interactiewijzer Jonge kind
Dit is een preventieve methode die gemaakt is als groepsprogramma voor 4 tot 8 jarigen. Leerkrachten leren hun jonge kinderen op een speelse manier in de schoolpraktijk van alledag dat er verschillende gedragsalternatieven zijn waaruit je steeds de beste kunt kiezen. Ze leren impliciet vanuit hun eigen belevingswereld: "Ik bén niet zo, Ik dóe zo, En ik kan het dus ook ánders doen!" Meer informatie Adviseur: Gemmie Derksen PO – preventief

12 Werken aan wat werkt (WWAW)
Is een methodiek die oplossingsgericht werkt aan het verbeteren van de sfeer in de groep en het gedrag van de leerlingen. Deze aanpak richt zich op datgene wat wel goed gaat en de leerlingen zich hier bewust van te maken. Het eigenaarschap van de leerlingen in het groepsproces staat centraal. Meer informatie Adviseusr: Miranda van Esch en Liesbeth Hendrikx PO curatief

13 Meidenvenijn Meer informatie http://www.meidenvenijn.nl/
Een methode om het pestgedrag onder meisjes van 9 tot en met 15 jaar aan te kunnen pakken. Meisjes pesten op een andere manier dan jongens. Meisjes sluiten elkaar buiten, roddelen en zijn steeds bezig met hun sociale positie binnen een groep te bepalen. Deze methode bevat een lessenpakket om meidenvenijn terug te dringen en te werken aan positieve relaties. Meer informatie Adviseur: Pierre Pas PO VO curatief

14 Steungroep aanpak Meer informatie
De Steungroepaanpak wordt ingezet bij groepen waar pestproblematiek is. Hierbij wordt er niet gewerkt vanuit de gedrachten om pesters te straffen maar juist om samen verantwoordelijkheid te nemen met een positieve en persoonlijke insteek. Deze aanpak heeft als doel om iedereen te betrekken bij de oplossing, iedereen is ook verantwoordelijk voor het succes van de oplossing. Meer informatie Adviseur: Miranda van Esch – Liesbeth Hendriks Adviseur: Loek Schoenmakers – Steungroep binnen KIVA en Vreedzame school. Steungroep aanpak binnen VO PO – VO- curatief

15 Opleiding Coördinator sociaal veilige school
We leggen in de opleiding een duidelijk accent op het onderhouden en monitoren van een duurzaam, veilig, positief en sociaal klimaat. We zoeken binnen de school naar een integratie binnen bestaande werkgroepen, aanpakken en methodes. Vanaf 2015 is elke school verplicht het sociale klimaat te monitoren en te coördineren. De opleiding is erkend door Register Leraar. Meer informatie Opleiding coördinator sociaal veilige school | BCO Onderwijsadvies Adviseur: Loek Schoenmakers PO VO beleid

16 Opleiding Interne vertrouwenspersonen
Scholen zijn verplicht om maatregelen te nemen tegen grensoverschrijdend gedrag. Elke school heeft een Klachtenregeling waarin beschreven staat welke wegen er zijn om goed om te gaan met problemen die worden ervaren door ouders, leerlingen en andere betrokkenen op school. Veel scholen hebben in dat kader een Interne Vertrouwenspersoon. Een Interne Vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Wat zijn taken, verantwoordelijkheden en hoe ga je om met klachten, hoe voorkom je klachten door goede voorlichting en door aandacht voor het beleid op je eigen school. Een Interne Vertrouwenspersoon kan ook een goede bijdrage leveren aan het anti-pest beleid op school. Adviseur: Ine Segers PO VO beleid

17 Ondersteuning pest problematieken
Regelmatig worden adviseurs van BCO O2 onderwijsadvies ingezet bij het oplossen van pestproblematieken. Dit gebeurt met succes in allerlei vormen: adviesgesprekken, interactieve ouderavonden, groepsbegeleiding, advisering schoolbrede aanpakken. Op maat wordt bekeken welke aanpak bij deze groep, bij deze ouders en leerkracht het beste past en bij de onderwijsontwikkeling en visie van de school. Adviseur: Loek schoenmakers, coördinator ondersteunende adviseurs en Sigrid Bokkers PO-VO Preventief en curatief


Download ppt "Seminar Samen Pesten Stoppen"

Verwante presentaties


Ads door Google